EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-strategi för barnets rättigheter och den europeiska barngarantin

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation (EU) 2021/1004 om inrättande av en europeisk barngaranti

Meddelande – EU-strategi för barnets rättigheter

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET OCH REKOMMENDATIONEN?

 • I Europeiska unionens (EU) strategi för barnets rättigheter föreslås nya åtgärder för att bättre skydda, främja och uppfylla barnens rättigheter.
 • Målet med den europeiska barngarantin är att förebygga och bekämpa social utestängning genom att garantera att behövande barn har tillgång till ett antal grundläggande tjänster, bekämpa barnfattigdom samt främja lika möjligheter.

VIKTIGA PUNKTER

EU-strategi för barnets rättigheter

Europeisk barngaranti

 • Den europeiska barngarantin kompletterar EU-strategin för barnets rättigheter, särskilt inom socioekonomisk integrering, hälsa och utbildning.
 • Genom garantin genomförs princip 11 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som rör barnomsorg och stöd till barn.
 • Garantin omfattar barn under 18 år som riskerar fattigdom eller social utestängning.
 • I den fastställs centrala rekommendationer för EU:s medlemsstater, däribland att
  • garantera behövande barn en faktisk och kostnadsfri tillgång till förskola och barnomsorg av god kvalitet, utbildning och skolbaserade aktiviteter, minst ett mål hälsosam mat per skoldag samt hälso- och sjukvård,
  • tillhandahålla faktisk tillgång till hälsosam kost och adekvata bostäder,
  • bryta det sociala arvet av fattigdom och utsatthet mellan generationerna, och se till att barnets bästa ska komma i främsta rummet,
  • Utarbeta en politisk ram för att kartlägga och ta itu med finansiella och icke-finansiella hinder för deltagande i förskoleverksamhet och barnomsorg, utbildning och skolbaserade aktiviteter – i synnerhet för grupper av barn som är utsatta för särskilda svårigheter,
  • Utse en nationell samordnare för barngarantin som ska övervaka och samordna genomförandet,
  • Överlämna en nationell handlingsplan för perioden fram till 2030, inom nio månader från det att rekommendationen har antagits.
 • Medlemsstaterna kan utnyttja EU-medel för att stödja sina åtgärder, särskilt från ESF+ och NextGenerationEU (europeiskt återhämtningsinstrument).

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets rekommendation (EU) 2021/1004 av den 14 juni 2021 om inrättande av en europeisk barngaranti (EUT L 223, 22.6.2021, s. 14).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU:s strategi för barnets rättigheter (COM(2021) 142 final, 24.3.2021).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013 (EUT L 231, 30.6.2021, s. 21).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 231, 30.6.2021, s. 60).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En EU-agenda för barns rättigheter (KOM(2011) 60 slutlig, 15.2.2011).

Senast ändrat 21.09.2021

Top