EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0307(02)

Tillbakadragande av kommissionsförslag

OJ C 80, 7.3.2015, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/17


TILLBAKADRAGANDE AV KOMMISSIONSFÖRSLAG

(2015/C 80/08)

Förteckning över tillbakadragna förslag

Dokument

Interinstitutionellt förfarande

Titel

Jordbruk och landsbygdsutveckling

COM(2010) 537

2010/266/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

COM(2010) 539

2010/267/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

COM(2010) 745

2010/365/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… av den … om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och (EG) 78/2008

COM(2010) 738

2010/354/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller handelsnormer

COM(2010) 759

2010/364/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

COM(2010) 761

2010/366/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 485/2008 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket

COM(2010) 799

2010/385/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”)

COM(2011) 193

2011/75/NLE

Förslag till rådets förordning om åtgärder för fastställande av vissa stöd, bidrag och priser avseende den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna

COM(2011) 663

2011/290/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

COM(2013) 159

2013/87/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013

COM(2013) 521

2013/247/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

COM(2014) 175

2014/97/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

Budget och personal

COM(2004) 509

2004/172/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt administrativt bistånd för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet

COM(2010) 71

2010/47/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

COM(2010) 72

2010/48/APP

Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2007–2013

COM(2012) 754

2012/350/NLE

Förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

COM(2011) 518

2011/225/NLE

Förslag till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material

Ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar

COM(1998) 30

1998/25/CNS

Förslag till rådets direktiv om skattebehandling av privata motorfordon vid permanent införsel till en annan medlemsstat i samband med byte av hemvist eller vid tillfälligt bruk i en annan medlemsstat än den där de är registrerade

COM(2002) 456

2002/246/CNS

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk

COM(2002) 457

2002/246/NLE

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 77/271/Euratom om genomförandet av beslut 77/270/Euratom som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra till finansieringen av kärnkraftverk

COM(2005) 261

2005/130/CNS

Förslag till rådets direktiv om beskattning av personbilar

COM(2006) 486

2006/165/CNS

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker

COM(2010) 32

2010/18/NLE

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas av unionen i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Turkiet om handel med produkter som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, när det gäller ändring av bilaga II till protokoll 1 till det avtalet, med anledning av att Harmoniserade systemet 2007 har trätt i kraft

COM(2010) 34

2010/19/NLE

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas av unionen i associeringsrådet när det gäller ändring av bilaga II till protokoll 3 till beslut nr 1/98 av associeringsrådet EG–Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter, avseende förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus, med anledning av att Harmoniserade systemet 2007 har trätt i kraft

COM(2010) 778

2010/378/NLE

Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, när det gäller ändring av protokoll 4 till det avtalet om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

COM(2011) 169

2011/92/CNS

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden

COM(2014) 239

2014/131/NLE

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella arbetskonferensens 103:e möte vad gäller en rekommendation om komplettering av Internationella arbetsorganisationens konvention nr 29 om tvångsarbete från 1930

Miljö, havs- och fiskerifrågor

COM(2009) 189

2009/57/COD

Förslag till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet

COM(2009) 399

2009/112/COD

Förslag till rådets förordning om fastställande av en långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet

COM(2010) 572

2010/290/NLE

Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

COM(2012) 155

2012/77/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

COM(2012) 471

2012/232/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa tekniska åtgärder och kontrollåtgärder i Skagerrak och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 och förordning (EG) nr 1342/2008

COM(2012) 591

2012/285/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund

COM(2013) 300

2013/153/NLE

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas i Helcom och IMO om att utse Östersjön som kväveoxidkontrollområde (NECA)

COM(2014) 397

2014/201/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

Europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar

COM(2008) 308

2008/95/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

COM(2012) 92

2012/41/NLE

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i associeringsrådet för EU och Turkiet

COM(2012) 133

2012/63/NLE

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 4 (om ursprungsregler) till EES-avtalet

COM(2012) 329

2012/159/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

Utrikes frågor och säkerhetspolitik

COM(2005) 281

2005/121/CNS

Förslag till rådets beslut om undertecknande av ett protokoll till ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

COM(2013) 289

2013/155/NLE

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

COM(2013) 653

 

Rekommendation till rådets beslut om godkännande av kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Hälsa och livsmedelssäkerhet

COM(2007) 90

2007/37/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

COM(2013) 262

2013/137/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

COM(2010) 371

2010/199/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare

COM(2012) 84

2012/35/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen

COM(2012) 241

2012/124/NLE

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att vid Förenta nationernas konferens om vapenhandelsavtalet i New York den 2–27 juli 2012 förhandla om de frågor som omfattas av unionens exklusiva behörighet

COM(2014) 85

2014/43/NLE

Förslag till rådets rekommendation om europeiska kvalitetsprinciper för turism

Internationellet samarbete och utveckling

COM(2008) 244

2008/270/NLE

Förslag till rådets beslut om ändring av rådets förslag till beslut om Europeiska gemenskapens undertecknande och ingående av 2007 års internationella kaffeavtal

Kontakter mellan institutionerna

COM(2013) 451

2013/218/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

COM(2013) 452

2013/220/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

COM(2013) 751

2013/365/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

COM(2010) 82

2010/50/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål

COM(2012) 35

2012/22/APP

Förslag till rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser

Migration, inrikes frågor och medborgarskap

COM(2009) 102

2009/33/CNS

Förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

Forskning, vetenskap och innovation

COM(2011) 931

2011/460/NLE

Förslag till rådets beslut om antagande av ett kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018)

Handel

COM(2011) 380

2011/167/NLE

Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater

Transport

COM(2000) 802

2000/326/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av en fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja i europeiska vatten och om därmed förbundna åtgärder

COM(2005) 353

2005/141/APP

Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om vissa luftfartsaspekter

COM(2008) 700

 

Förslag till rådets beslut om undertecknande av ändringsprotokollet till konventionen om regelverket för sjöfarten på Donau av den 18 augusti 1948 (Belgradkonventionen)

COM(2009) 217

2009/63/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd

COM(2009) 229

2009/66/APP

Förslag till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part och Konungariket Norge, som fjärde part och om ingående av ett biavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part

COM(2010) 653

2010/320/NLE

Förslag till rådets beslut om hur Republiken Kroatien uppfyller villkoren för avslutandet av den första övergångsperioden enligt det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum

COM(2011) 824

2011/397/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen och om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG

Kodifiering

COM(2008) 761

2008/225/COD

Förslag till rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav

COM(2009) 446

2009/123/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EG av den […] om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods (kodifierad version)

COM(2009) 535

2009/151/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… av den […] om avfallsstatistik (kodifierad version)

COM(2009) 634

2009/176/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (kodifierad version)

COM(2010) 179

2010/95/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering)

COM(2010) 184

2010/98/CNS

Förslag till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (omarbetning)

COM(2010) 507

2010/260/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (kodifiering)

COM(2010) 691

2010/338/NLE

Förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering)

COM(2012) 8

2012/7/COD

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (omarbetning)


Top