EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0912

Rådets direktiv (EU) 2018/912 av den 22 juni 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva en lägsta normalskattesats

ST/7166/2018/INIT

OJ L 162, 27.6.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/912/oj

27.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 162/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/912

av den 22 juni 2018

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva en lägsta normalskattesats

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 97 i rådets direktiv 2006/112/EG (3) föreskrivs att normalskattesatsen under perioden 1 januari 2016–31 december 2017 inte får vara lägre än 15 %.

(2)

Tillämpningen av en normalskattesats för mervärdesskatt säkerställer att det gemensamma systemet för mervärdesskatt fungerar smidigt och bör därför behållas.

(3)

Det är lämpligt att behålla gällande lägsta normalskattesats på 15 % och att göra den permanent.

(4)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa en normalskattesats för mervärdesskatt, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(5)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 97 i direktiv 2006/112/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 97

Normalskattesatsen ska inte vara lägre än 15 %.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 september 2018 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 2018.

På rådets vägnar

V. GORANOV

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 19 april 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top