Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1017

Kommissionens förordning (EU) 2016/1017 av den 23 juni 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller oorganiska ammoniumsalter (Text av betydelse för EES)

C/2016/3779

OJ L 166, 24.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1017/oj

24.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1017

av den 23 juni 2016

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller oorganiska ammoniumsalter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 augusti 2013 underrättade Republiken Frankrike kommissionen, Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) och de andra medlemsstaterna i enlighet med skyddsklausulen i artikel 129.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 om att landet hade antagit en provisorisk åtgärd den 21 juni 2013 (2) för att skydda allmänheten mot exponering för ammoniak som frigörs från ammoniumsalter i isolermaterial av cellulosavadd som används i byggnader.

(2)

Den provisoriska åtgärden godkändes till och med den 14 oktober 2016 genom kommissionens genomförandebeslut 2013/505/EU (3), antaget i enlighet med artikel 129.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

(3)

Republiken Frankrike inledde begränsningsförfarandet i enlighet med artikel 129.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 genom att lämna in dokumentation enligt bilaga XV till kemikaliemyndigheten den 18 juni 2014.

(4)

I dokumentationen enligt bilaga XV (4) föreslogs en begränsning av oorganiska ammoniumsalter som tillförs som flamskyddsmedel i cellulosaisolering, eftersom de under vissa förhållanden leder till utsläpp av ammoniakgas. I dokumentationen föreslogs 3 ppm som gränsvärde för utsläpp av ammoniak från cellulosaisolering som behandlats med oorganiska ammoniumsalter, i stället för ett gränsvärde för halten ammoniumsalter i cellulosaisolering. Dokumentationen visade att det behövs åtgärder på unionsnivå.

(5)

Den 3 mars 2015 antog kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté ett yttrande om den föreslagna begränsningen i dokumentationen enligt bilaga XV och konstaterade att utsläpp av ammoniak från blandningar och varor av cellulosaisolering utgör en risk för människors hälsa som måste motverkas. Riskbedömningskommittén konstaterade vidare att den föreslagna begränsningen, som modifierats av kommittén, är den lämpligaste åtgärden på unionsnivå för att motverka de konstaterade riskerna sett till riskbegränsningens verkan.

(6)

Riskbedömningskommittén föreslog att begränsningen skulle gälla utsläppande på marknaden av cellulosaisolering, i form av blandningar och varor, som innehåller oorganiska ammoniumsalter. Den rekommenderade att begränsningen ska inbegripa krav på att leverantörer av blandningar av cellulosaisolering meddelar nedåt i distributionskedjan ända till slutanvändarna (yrkesmässiga användare och konsumenter) vad som är högsta tillåtna belastning (5) för den blandning av cellulosaisolering som använts vid det test som görs före utsläppandet på marknaden för att visa att kraven är uppfyllda, till exempel genom dokumentation som medföljer blandningarna eller genom märkning. Begränsningen bör också inbegripa krav på att den högsta tillåtna belastning som angetts av leverantören inte överskrids när blandningar av cellulosaisolering används av nedströmsanvändare, så att utsläppen av ammoniak inte överskrider den nivå som fastställts vid testet före utsläppande på marknaden. Riskbedömningskommittén rekommenderade också att blandningar av cellulosaisolering som enbart används för produktion av varor av cellulosaisolering dock inte ska behöva uppfylla gränsvärdet för utsläpp av ammoniak, eftersom de färdiga varorna måste uppfylla gränsvärdet för utsläpp när de släpps ut på marknaden eller används.

(7)

Den 10 juni 2015 antog kemikaliemyndighetens kommitté för socioekonomisk analys ett yttrande om den föreslagna begränsningen i dokumentationen enligt bilaga XV där den angav att den föreslagna begränsningen, som modifierats av kommittén, är den lämpligaste åtgärden på unionsnivå för att motverka de konstaterade riskerna, sett till den socioekonomiska nyttan i förhållande till de socioekonomiska kostnaderna.

(8)

Kommittén för socioekonomisk analys ansåg att de ekonomiska aktörerna borde få två år på sig, i stället för ett år som föreslås i dokumentationen enligt bilaga XV, för att se till att utsläppen av ammoniak från cellulosaisolering som innehåller oorganiska ammoniumsalter ligger under det angivna gränsvärdet för utsläpp.

(9)

Riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys anslöt sig till Republiken Frankrikes uppfattning att det inte bör medges något undantag för cellulosaisolering för utomhusbruk som behandlats med oorganiska ammoniumsalter.

(10)

Kemikaliemyndighetens forum för informationsutbyte om verkställighet rådfrågades under begränsningsförfarandet och dess rekommendationer beaktades.

(11)

Den 25 juni 2015 lämnade kemikaliemyndigheten de två kommittéernas yttranden (6) till kommissionen. Med utgångspunkt i dessa yttranden konstaterade kommissionen att cellulosaisolering som behandlats med oorganiska ammoniumsalter utgör en oacceptabel risk för människors hälsa när utsläppet av ammoniak är minst 3 ppm under de angivna testförhållandena.

(12)

Det finns för närvarande ingen särskild metod för att mäta utsläpp av ammoniak från cellulosaisolering som behandlats med oorganiska ammoniumsalter. Därför bör en befintlig provningsmetod, teknisk specifikation CEN/TS 16516, anpassas så att den kan användas för att avgöra om begränsningen av oorganiska ammoniumsalter iakttas, till dess att en särskild metod har utvecklats.

(13)

Berörda parter bör få tillräckligt med tid på sig för att vidta lämpliga åtgärder för att se till att utsläppen av ammoniak inte överskrider det angivna gränsvärdet om oorganiska ammoniumsalter används i cellulosaisolering. Tillämpningen av begränsningen av oorganiska ammoniumsalter bör därför skjutas upp. Med hänsyn till kontinuiteten och den rättsliga säkerheten bör begränsningen dock tillämpas omedelbart när den här förordningen träder i kraft i medlemsstater som redan har vidtagit sådana nationella åtgärder för att begränsa ammoniumsalter i cellulosaisolering som godkänts av kommissionen inom ramen för förfarandet för skyddsåtgärder enligt Reach.

(14)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Journal Officiel de la République Française, 3 juli 2013, ”Arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché d'importation, de vente et de distribution et de fabrication d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium” (kungörelse av den 21 juni 2013 om förbud mot utsläppande på marknaden, import, försäljning, distribution och tillverkning av isolermaterial av cellulosavadd med tillsats av ammoniumsalter). Utkastet till kungörelse överlämnades ursprungligen till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/505/EU av den 14 oktober 2013 om godkännande av den provisoriska åtgärd som vidtagits av Republiken Frankrike i enlighet med artikel 129 i förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller begränsning av användningen av ammoniumsalter i isolermaterial av cellulosavadd (EUT L 275, 16.10.2013, s. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  Cellulosaisoleringens belastning (angiven t.ex. i kg/m2) uttrycks i tjocklek (angiven t.ex. i m) och densitet (angiven t.ex. i kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande post läggas till:

”65.

Oorganiska ammoniumsalter

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas i blandningar av cellulosaisolering och varor av cellulosaisolering efter den 14 juli 2018 såvida inte utsläppet av ammoniak från dessa blandningar eller varor ger en koncentration på mindre än 3 ppm per volymenhet (2,12 mg/3) under de testförhållanden som anges i punkt 4.

Leverantörer av en blandning av cellulosaisolering som innehåller oorganiska ammoniumsalter ska informera mottagaren eller konsumenten om högsta tillåtna belastning för blandningen av cellulosaisolering uttryckt i tjocklek och densitet.

Nedströmsanvändare av en blandning av cellulosaisolering som innehåller oorganiska ammoniumsalter ska se till att den högsta tillåtna belastning som angetts av leverantören inte överskrids.

2.

Punkt 1 gäller dock inte utsläppande på marknaden av blandningar av cellulosaisolering som är avsedda att enbart användas för produktion av varor av cellulosaisolering, eller användning av sådana blandningar vid produktion av varor av cellulosaisolering.

3.

När det gäller medlemsstater som den 14 juli 2016 redan har vidtagit nationella åtgärder som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 129.2 a ska bestämmelserna i punkterna 1 och 2 gälla från det datumet.

4.

Att det gränsvärde för utsläpp som anges i punkt 1 första stycket inte överskrids ska visas i enlighet med teknisk specifikation CEN/TS 16516, med följande anpassningar:

a)

Testet ska pågå i minst 14 dagar i stället för 28 dagar.

b)

Utsläppet av ammoniakgas ska mätas minst en gång per dag under hela testet.

c)

Gränsvärdet för utsläpp får inte uppnås eller överskridas vid någon mätning under testet.

d)

Den relativa fuktigheten ska vara 90 % i stället för 50 %.

e)

En lämplig metod för att mäta utsläpp av ammoniakgas ska användas.

f)

Belastningen, uttryckt i tjocklek och densitet, ska registreras under provtagningen av de blandningar eller varor av cellulosaisolering som ska testas.”


Top