Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0026

Kommissionens förordning (EU) 2016/26 av den 13 januari 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller nonylfenoletoxilat (Text av betydelse för EES)

OJ L 9, 14.1.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/26/oj

14.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/26

av den 13 januari 2016

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller nonylfenoletoxilat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 augusti 2013 lämnade Konungariket Sverige in dokumentation (nedan kallat dokumentationen om bilaga XV) till den europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallat myndigheten) i enlighet med artikel 69.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 för att initiera ett begränsningsförfarande i enlighet med artiklarna 69–73 i den förordningen. Ursprungligen angavs i dokumentationen om bilaga XV att exponering för nonylfenol och nonylfenoletoxilat innebar en miljörisk, särskilt för vattenlevande arter som lever i ytvatten. Dokumentationen innehöll ett förslag om att begränsa den här typen av risker genom att förbjuda utsläppande på marknaden av textilvaror som kan tvättas i vatten, om dessa varor innehåller nonylfenol eller nonylfenoletoxilat i halter som är lika med eller högre än 100 mg/kg (0,01 viktprocent). Dokumentationen om bilaga XV visade att unionstäckande åtgärder bör vidtas.

(2)

Under offentligt samråd rörande dokumentationen om bilaga XV har Sverige rekommenderat att nonylfenol inte ska omfattas av den föreslagna begränsningen, eftersom detta ämne inte används avsiktligen vid behandling av textilier. Vid utvärderingen av begränsningens effektivitet, praktiska genomförbarhet och övervakningsbarhet ansågs det, enligt myndighetens kommitté för riskbedömningar och myndighetens kommitté för socioekonomisk analys, berättigat att inte inkludera nonylfenol i begränsningen. Av den anledningen bör endast nonylfenoletoxilat omfattas av den föreslagna begränsningen.

(3)

I dokumentationen om bilaga XV definieras nonylfenoletoxilat som grenade och raka etoxilater av nonylfenol som täcker ämnen definierade av Chemical Abstracts Service (CAS) eller EG-nummer och UVCB-ämnen, polymer och homologer. Ämnena i den gruppen identifieras genom sin molekylära formel (C2H4O)nC15H24O.

(4)

I dokumentationen om bilaga XV hänvisas det till flera marknadsundersökningar som har identifierat förekomst i olika grad av nonylfenoletoxilat i textilvaror. Utsläppande på marknaden och bruk av nonylfenoletoxilat, som ämne eller i blandningar, i syfte att behandla textilier eller läder begränsas redan genom post 46 i bilaga XVII i förordning (EG) nr 1907/2006. Under rimligen förutsebara användningsförhållanden utgör utsläppandet av nonylfenoletoxilat i vattenmiljön vid tvättning av textilier i vatten dock en risk för vattenlevande arter.

(5)

För att överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 (2) bör de föreslagna begränsningarna för textilvaror omfatta produkter som består av åtminstone 80 viktprocent textilfibrer och andra produkter med en del som består av åtminstone 80 viktprocent textilfibrer. Av tydlighetsskäl bör det dessutom anges att textilvaror omfattar ofärdiga, halvfärdiga och färdiga produkter, inklusive bland annat klädesplagg (t.ex. för människor, leksaker och djur), accessoarer, inredningstextilier, fibrer, garner, tyger och stickade paneler.

(6)

Den 3 juni 2014 antog kommittén för riskbedömningar enhälligt ett yttrande om den begränsning som föreslås i dokumentationen om bilaga XV, och bekräftade att exponering för nedbrytningsprodukter av nonylfenoletoxilat medför en risk. Vidare angav kommittén att en begränsning är den lämpligaste unionstäckande åtgärden för att bemöta de risker som uppstår vid förekomst av nonylfenoletoxilat i textilier, vad gäller både effektivitet och praktisk genomförbarhet.

(7)

Den 9 september 2014 antog kommittén för socioekonomisk analys enhälligt ett yttrande om de begränsningar som föreslås i dokumentationen om bilaga XV, och angav att de föreslagna begränsningarna för nonylfenoletoxilat sett till proportionaliteten vid en jämförelse mellan de samhällsekonomiska fördelarna och kostnaderna utgör den lämpligaste unionstäckande åtgärden för att åtgärda de kartlagda riskerna.

(8)

I enlighet med dokumentationen om bilaga XV och de bekräftande yttrandena från kommittén för riskbedömningar och kommittén för socioekonomisk analys är gränsen om 0,01 viktprocent den lägsta koncentration som överensstämmer med avsiktlig behandling av textilier med nonylfenoletoxilat. De synpunkter som togs emot vid det offentliga samrådet bekräftade att en gräns under 0,01 viktprocent skulle innebära avsevärda svårigheter att tillämpa förbudet, eftersom textilier kan kontamineras med nonylfenoletoxilat i halter på den nivån på grund av oavsiktlig exponering under tillverkningsprocessen. Dessutom skulle en fem gångers reducering av gränsen på 0,01 viktprocent (till 0,002 viktprocent) endast innebära att utsläppen minskade 1,25 gånger, vilket skulle reducera nonylfenoletoxilathalterna i ytvattnet med ytterligare 5 % i jämförelse med om gränsen är 0,01 viktprocent.

(9)

Forumet för informationsutbyte om verkställighet har konsulterats och deras rekommendationer har tagits i beaktande.

(10)

Den 1 oktober 2014 lämnade myndigheten in yttrandena från kommittén för riskbedömningar och kommittén för socioekonomisk analys till kommissionen, och på grundval av dessa har kommissionen beslutat att förekomst av nonylfenoletoxilat i textilvaror är en oacceptabel miljörisk som behöver behandlas i ett unionstäckande perspektiv. De samhällsekonomiska konsekvenserna av denna begränsning har tagits i beaktande, inklusive eventuella övriga alternativ.

(11)

Det antas att återanvända textilier normalt har tvättats flera gånger innan de tillhandahålls eller görs tillgängliga för en tredje part och att de därmed bör innehålla försumbara, eller inga, halter av nonylfenoletoxilat. Av den anledningen omfattar denna begränsning inte utsläppande på marknaden av återanvända textilier. På samma sätt kan återvunna textilier antas innehålla försumbara, eller inga, halter av nonylfenoletoxilat och därmed bör begränsningen inte heller omfatta nya textilvaror tillverkade av uteslutande återvunna textilier och utan användning av nonylfenoletoxilat.

(12)

Berörda aktörer bör få tillräckligt med tid för att vidta tillbörliga efterlevnadsåtgärder, särskilt för att informera om denna begränsning till samtliga led i komplexa globala leverantörskedjor. Den nya begränsningen bör därför börja gälla vid ett senare datum.

(13)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG (EUT L 272, 18.10.2011, s. 1).


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande nya post läggas till som post 46 a:

”46 a.

Nonylfenoletoxilat

(C2H4O)nC15H24O

1.

Får inte släppas ut på marknaden efter den 3 februari 2021 i textilvaror som under rimligen förutsebara förhållanden kan förväntas komma att tvättas i vatten under deras normala livscykel, i halter som är lika med eller överstiger 0,01 viktprocent av textilvaran i fråga eller av varje del av den textilvaran.

2.

Punkt 1 omfattar inte utsläppandet på marknaden av återanvända textilvaror eller nya textilvaror tillverkade, utan användning av nonylfenoletoxilat, uteslutande av återvunna textilier.

3.

I den mening som avses i punkterna 1 och 2 definieras ’textilvara’ såsom alla ofärdiga, halvfärdiga och färdiga produkter som består av åtminstone 80 viktprocent textilfibrer eller annan produkt som innehåller en del som består av åtminstone 80 viktprocent textilfibrer, inklusive bland annat klädesplagg, accessoarer, inredningstextilier, fibrer, garner, tyger och stickade paneler.”


Top