Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1494

Kommissionens förordning (EU) 2015/1494 av den 4 september 2015 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bensen (Text av betydelse för EES)

OJ L 233, 5.9.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1494/oj

5.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 233/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1494

av den 4 september 2015

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bensen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

Post 5 punkt 3 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 förbjuder att bensen används eller släpps ut på marknaden som ämne eller som beståndsdel i beredningar i koncentrationer som uppgår till 0,1 viktprocent eller högre.

(2)

På grund av särskilda geologiska förhållanden innehåller naturgas från vissa fyndigheter mer bensen än 0,1 viktprocent men mindre än 0,1 volymprocent.

(3)

Tillgänglig teknik för att sänka koncentrationen av bensen i naturgasen till mindre än 0,1 viktprocent skulle innebära kapitalkostnader på nära 1 miljard euro och driftskostnader på ca 60 miljoner euro per år.

(4)

En riskbedömning utförd av Dutch Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Nationellt institut för folkhälsa och miljö) 2013 drog slutsatsen att naturgas som släpps ut på marknaden för användning av konsumenter och har en koncentration av bensen över 0,1 viktprocent men under 0,1 volymprocent inte utgör någon oacceptabel risk.

(5)

Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté bekräftade i sitt yttrande (2) av den 28 november 2014 att konsumenters exponering för bensen i en koncentration i naturgas som är över 0,1 viktprocent men under 0,1 volymprocent inte utgör någon konsumenthälsorisk som inte regleras i tillräcklig grad.

(6)

Den höga kostnaden för att sänka koncentrationen av bensen i naturgas till under 0,1 viktprocent är oproportionerlig och, mot bakgrund av riskbedömningskommitténs yttrande, onödig ur riskhanteringshänseende. Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras så att naturgas med en bensenkoncentration under 0,1 volymprocent får släppas ut på marknaden och användas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 september 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande punkt c läggas till post 5 punkt 4 i spalt 2:

”c)

naturgas som släpps ut på marknaden för användning av konsumenter, förutsatt att bensenkoncentrationen är under 0,1 volymprocent.”


Top