Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1320

Kommissionens förordning (EU) nr 1320/2014 av den 1 december 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

OJ L 361, 17.12.2014, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1320/oj

17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1320/2014

av den 1 december 2014

om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 338/97 förtecknas djur- och växtarter för vilka handeln är begränsad eller kontrollerad. Förteckningarna innehåller de förteckningar som finns i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (nedan kallad konventionen).

(2)

Följande arter har nyligen upptagits i bilaga III till konventionen: Dalbergia tucurensis (med not) på begäran av Nicaragua; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha på begäran av Pakistan; Quercus mongolica och Fraxinus mandshurica (båda med not) på begäran av Ryska federationen.

(3)

Ingen av medlemsstaterna har reserverat sig mot någon av dessa ändringar.

(4)

Ändringarna i bilaga III till konventionen gör det därför nödvändigt att ändra bilaga C till förordning (EG) nr 338/97.

(5)

Lygodactylus williamsi bedöms som akut hotad på IUCN:s rödlista och endemisk inom ett litet område i Tanzania. Det rapporteras att arten påverkas direkt av insamling för internationell handel med sällskapsdjur i en skala som kan utgöra ett hot mot populationen. Det är känt att det bedrivs handel med arten inom unionen, främst med exemplar som fångats i naturen, och det finns uppenbarligen en efterfrågan på arten. Lygodactylus williamsi förefaller därför uppfylla kriterierna för upptagande i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 i enlighet med artikel 3.2 c i i den förordningen. Kommissionen har rådgjort med Förenade Republiken Tanzania om möjligheten att uppta arten i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97. Lygodactylus williamsi bör därför upptas i bilaga B till den förordningen.

(6)

Bradypus pygmaeus särskildes från Bradypus variegatus 2001. På grund av ett förbiseende upptogs den arten dock inte i bilaga II till konventionen. Detta förbiseende korrigerades den 20 november 2013 och Bradypus pygmaeus bör nu upptas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97.

(7)

Lophura leucomelanos bör utgå ur bilaga D, eftersom arten upptogs i bilaga C.

(8)

Definitioner av begreppen ”Extrakt”, ”Färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel”, ”Pulver” och ”Träspån” bör ingå i ”Förklaring till bilagorna A, B, C och D”, eftersom dessa definitioner fastställdes vid det sextonde mötet i partskonferensen för konventionen i mars 2013.

(9)

Fotnoten för Agalychnis spp. bör strykas eftersom den blivit överflödig på grund av antagandet av Taxonomic Checklist of Amphibians som anges i konventionen.

(10)

Noten för koraller bör uppdateras så att den blir förenlig med konventionens bilagor.

(11)

Vissa redaktionella ändringar har gjorts av bilagorna av tydlighetsskäl.

(12)

Med hänsyn till ändringarnas omfattning bör av tydlighetsskäl bilagan till den förordningen ersättas i sin helhet.

(13)

Förordning (EG) nr 338/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter, inrättad enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 338/97.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 338/97 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.


BILAGA

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1.

Arterna i bilagorna A, B, C och D är upptagna

a)

med angivande av artens namn, eller

b)

såsom tillhörande en högre taxonomisk enhet (taxon) eller angiven del därav.

2.

Förkortningen spp. betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon.

3.

Andra hänvisningar till högre taxa än art förekommer endast som information eller för klassificering.

4.

Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (1) eller rådets direktiv 92/43/EEG (2).

5.

Följande förkortningar används för växttaxa under artnivå:

a)

ssp. betecknar underart,

b)

var. betecknar varietet, och

c)

fa betecknar form.

6.

Symbolerna (I), (II) och (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon hänvisar till de bilagor till konventionen där arten är upptagen, enligt vad som anges i punkterna 7, 8 och 9. Om sådan symbol saknas innebär det att arten inte är upptagen i konventionens bilagor.

7.

Symbolen (I) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga I till konventionen.

8.

Symbolen (II) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga II till konventionen.

9.

Symbolen (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga III till konventionen. I detta fall anges även för vilket land arten eller taxonet har tagits upp i bilaga III.

10.

Med sort avses, i enlighet med definitionen i åttonde utgåvan av den internationella nomenklaturen för odlade växter International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ett urval växter som a) har valts ut på grund av en särskild egenskap eller en kombination av särskilda egenskaper, b) är särskiljbar, enhetlig och stabil i dessa egenskaper och c) behåller dessa egenskaper om de förökas på lämpligt sätt. För att ett nytt taxon av en sort ska anses vara etablerat krävs att dess benämning och beskrivning formellt har offentliggjorts i senaste utgåvan av International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.

Hybrider kan upptas separat i bilagorna, men endast om de utgör distinkta och stabila populationer i naturen. Hybriddjur som i de fyra föregående generationerna har en eller flera individer av en art som är upptagen i bilagorna A eller B ska omfattas av denna förordning på samma sätt som om de vore rena arter, även om den aktuella hybriden inte anges separat i bilagorna.

12.

När en art tas upp i bilaga A, B eller C, inkluderas också alla delar och produkter av arten i samma bilaga, om det inte anges i en not att endast vissa delar och produkter av arten inkluderas. I enlighet med artikel 2 t anger symbolen # följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller ett högre taxon som ingår i bilaga B eller C, de delar eller produkter som omfattas av denna förordning enligt följande:

#1

Alla delar och produkter, utom

a)

frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),

b)

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)

snittblommor från artificiellt förökade växter, och

d)

frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.

#2

Alla delar och produkter, utom

a)

frön och pollen, och

b)

färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.

#3

Alla hela och skivade rötter och delar av rötter, utom bearbetade delar eller produkter som t.ex. pulver, tabletter, extrakt, tonikum, teer och konfekt.

#4

Alla delar och produkter, utom

a)

frön (inkl. frökapslar av Orchidaceae), sporer och pollen (inkl. pollinier). Undantaget avser inte frön av Cactaceae spp., som exporteras från Mexiko eller frön av Beccariophoenix madagascariensis och Neodypsis decaryi som exporteras från Madagaskar,

b)

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)

snittblommor från artificiellt förökade växter,

d)

frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet Vanilla (Orchidaceae) och av familjen Cactaceae,

e)

stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktena Opuntia undersläktet Opuntia samt Selenicereus (Cactaceae),

f)

färdiga produkter av Euphorbia antisyphilitica som är paketerade och klara för detaljhandel.

#5

Timmer, sågade trävaror och fanér.

#6

Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.

#7

Timmer, träspån, pulver och extrakt.

#8

Underjordiska delar (t.ex. rötter, rhizom): hela, delar och pulvriserade.

#9

Alla delar och produkter, utom sådana som bär etiketten ”Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10

Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.

#11

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt.

#12

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och extrakt. Färdiga produkter som innehåller sådant extrakt som ingrediens, inklusive doftämnen, anses inte omfattas av denna not.

#13

Kärnan (även kallad frövita, fruktkött eller kopra) och andra former av denna.

#14

Alla delar och produkter, utom

a)

frön och pollen,

b)

plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)

frukter,

d)

blad,

e)

agarträpulver, inklusive komprimerat pulver i alla former, och

f)

färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel; detta undantag gäller inte för pärlor, radband och sniderier.

13.

Begreppen och uttrycken nedan, som används i noterna i dessa bilagor, definieras på följande sätt:

Extrakt

Ämnen som erhålls direkt från växtmaterial med fysikaliska eller kemiska metoder oberoende av tillverkningsprocess. Ett extrakt kan ha fast form (t.ex. kristaller, harts, fina eller grova partiklar), halvfast form (t.ex. gummi, vax) eller vätskeform (t.ex. lösningar, tinkturer, olja och eteriska oljor).

Färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel

Produkter, som transporteras var för sig eller i bulk, som inte kräver någon ytterligare behandling och som paketerats och märkts för slutanvändning eller detaljhandel i ett tillstånd som innebär att de kan säljas till eller användas av allmänheten.

Pulver

Ett torrt, fast ämne i form av fina eller grova partiklar

Träspån

Trä som har reducerats till små bitar

14.

Eftersom ingen art eller högre taxon av växter (FLORA) som upptas i bilaga A är försedd med en not som innebär att dess hybrider ska behandlas i enlighet med artikel 4.1, innebär detta att handel med artificiellt förökade hybrider från en eller flera av dessa arter eller högre taxa får ske med ett intyg om artificiell förökning, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare, av dessa hybrider inte omfattas av förordningen.

15.

Urin, fekalier och ambra som är avfallsprodukter och som erhållits utan särskild behandling av det berörda djuret omfattas inte av förordningen.

16.

För djurarter som är upptagna i bilaga D ska denna förordning endast gälla levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 1

Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.

§ 2

Fjädrar och skinn eller andra fjäderklädda delar.

17.

För växtarter som är upptagna i bilaga D ska denna förordning endast gälla levande exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 3

Torkade och färska växter, inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och frukter.

§ 4

Timmer, sågade trävaror och fanér.

 

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

MAMMALIA

 

 

 

Däggdjur

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Gaffelantiloper

 

Antilocapra americana (I) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Gaffelantilop, gaffelbock

Bovidae

 

 

 

Slidhornsdjur

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addaxantilop, mendesantilop

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Manfår

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Besoarantilop

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Skogsbison (underart av bison)

 

Bos gaurus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos frontalis, som inte omfattas av denna förordning.)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos grunniens, som inte omfattas av denna förordning.)

 

 

Jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bubalus bubalis, som inte omfattas av denna förordning.)

Vattenbuffel, asiatisk buffel

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Låglandsanoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau, mindorobuffel

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Dvärganoa, bergsanoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Taki, oxgems

 

Capra falconeri (I)

 

 

Skruvget, skruvhornsget, markhor

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av denna förordning)

Besoarget

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Sibirisk stenbock

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kinesisk serov

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Röd serov

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatraserov, sydlig serov

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalayaserov

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brookes dykare, Brookes skogsantilop

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Svartryggad dykare

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinkdykare

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbydykare

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Gulryggad dykare

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Sebradykare, strimmig dykare

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebock

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

 

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Atlasgasell, cuviergasell

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunisien)

Dorkasgasell

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Sandgasell, afrikansk sandgasell

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Jättesabelantilop, stor sabelantilop

 

 

Kobus leche (II)

 

Lechwevattenbock, lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Röd goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Långsvansad goral, svansgoral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himalayagoral, goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kinesisk goral

 

Nanger dama (I)

 

 

Dovhjortsgasell

 

Oryx dammah (I)

 

 

Sabeloryx

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arabisk oryx

 

 

Ovis ammon (II) (Utom de underarter som är upptagna i bilaga A)

 

Argalifår

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibetanskt argalifår

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Karatau-argali

 

 

Ovis canadensis (II) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

Tjockhornsfår

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Cypriotisk mufflon

 

 

Ovis vignei (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A.)

 

Stäppfår, urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakhstäppfår, Ladakhurial, shapu

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Blådykare, blå skogsantilop

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Blåfår, nahor

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vietnamantilop, vuquangoxe, saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Abruzzergems

 

 

Saiga borealis (II)

 

Mongolisk saigaantilop

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Rysk saigaantilop, västlig saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Fyrhornsantilop

Camelidae

 

 

 

Kameldjur

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Utom populationerna i Argentina [populationerna i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia [hela populationen]; Chile [populationen i Primeraregionen]; Ecuador [hela populationen]; Peru [hela populationen]; som är upptagna i B.)

Vicugna vicugna (II) (Endast populationerna i Argentina  (3) [populationerna i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia  (4) [hela populationen]; Chile  (5) [populationen i Primeraregionen]; Ecuador  (6) [hela populationen]; Peru  (7) [hela populationen]; alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Hjortdjur

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamianhjort

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Baweanhjort, Kuhls hjort

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (Utom de underarter som är upptagna i bilaga A))

Svinhjort

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Östlig svinhjort

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Sumphjort

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Afghansk kronhjort, bokharahjort

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunisien)

Atlashjort, berberkronhjort

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kashmirkronhjort, hangulhjort

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iransk dovhjort, persisk dovhjort

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Gaffelhjortar, huemuler

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Centralamerikansk spetshjort

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Svart muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Jättemuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Sydlig vitsvanshjort

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampashjort, besoarhjort

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Nordlig pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Sydlig pudu, chilensk pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingahjort

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyrhjort, lyrhornshjort, thaminhjort

Hippopotamidae

 

 

 

Flodhästar

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Dvärgflodhäst

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Flodhäst

Moschidae

 

 

 

Myskdjur, myskhjortar

 

Moschus spp. (I) (Endast populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan; Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Moschus spp. (II) (Utom populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan som är upptagna i bilaga A.)

 

Myskdjur, myskhjortar

Suidae

 

 

 

Svin

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Buruhjortsvin, hårigt hjortsvin

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola batuhjortsvin

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulawesiskt hjortsvin

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Togianhjortsvin, malengehjortsvin

 

Sus salvanius (I)

 

 

Dvärgsvin, dvärgvildsvin

Tayassuidae

 

 

 

Navelsvin, pekarier

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A och med undantag av populationerna av Pecari tajacu i Mexiko och Förenta Staterna som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chacopekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

Kattbjörnar

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mindre panda, kattbjörn, röd panda

Canidae

 

 

 

Hunddjur

 

 

 

Canis aureus (III Indien)

Guldschakal, schakal

 

Canis lupus (I/II)

(Alla populationer utom dem i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden.) Populationerna i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer är upptagna i bilaga II. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populationerna i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

 

Varg

 

Canis simensis

 

 

Abessinsk schakal, etiopisk varg, simienschakal

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabbätarräv, majkong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Manvarg, manhund

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Asiatisk vildhund, dhol

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Magellanräv, andinsk räv

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwinräv

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentinsk gråräv, pampasräv

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Azararäv, paraguayansk räv

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Buskhund, skogshund

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indien)

Indisk räv, bengalisk räv, bengalräv

 

 

Vulpes cana (II)

 

Blanfordräv, gråhårig räv

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek, ökenräv

Eupleridae

 

 

 

Madagaskarviverrider

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Sibetmangust, myrsibetdjur, falanok

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Kattdjur

 

 

Felidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av förordningen.)

 

 

 

Acinonyx jubatus (I) (Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer beviljas enligt följande: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handeln med sådana exemplar omfattas av artikel 4.1)

 

 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (Endast populationen i Asien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Karakal, ökenlo

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Asiatisk guldkatt

 

Felis nigripes (I)

 

 

Svartfotad katt

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vildkatt, europeisk vildkatt, afrikansk vildkatt

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys katt

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andinsk katt, bergskatt

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tigerkatt, oncilla, ozelotkatt

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaykatt, långsvanskatt

 

Lynx lynx (II)

 

 

Lo, lodjur

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Panterlo, spansk lo, iberisk lo

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Trädleopard

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Asiatiskt lejon, indiskt lejon

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkatt

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Endast populationerna i Bangladesh, Indien och Thailand. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Leopardkatt, bengalisk katt

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomotokatt

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Flathövdad katt, platthuvudkatt

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Endast pouplationen i Indien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Rostfläckig katt

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridapuma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Centralamerikansk puma

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Östlig puma

 

Puma yagouaroundi (I) (Endast populationerna i Central- och Nordamerika. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Snöleopard

Herpestidae

 

 

 

Manguster

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien/Pakistan)

Mungo, indisk mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

Brun mungo, mörkbrun mangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Javanesisk mungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

Guldfläckig mangust

 

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

Rödbrun mangust

 

 

 

Herpestes urva (III Indien)

Krabbmangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

Strimhalsmangust

Hyaenidae

 

 

 

Hyenor

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Strimmig hyena

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Jordvarg, jordhyena

Mephitidae

 

 

 

Skunks

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonienskunk

Mustelidae

 

 

 

Mårddjur

Lutrinae

 

 

 

Uttrar

 

 

Lutrinae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Aonyx capensis microdon (I) (Endast populationerna i Kamerun och Nigeria. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Kamerunsk fingerutter

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Sydlig havsutter

 

Lontra felina (I)

 

 

Marin utter, krabbutter, magellanutter, chingungo

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Neotropisk flodutter

 

Lontra provocax (I)

 

 

Sydlig flodutter

 

Lutra lutra (I)

 

 

Utter, eurasisk utter

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japansk utter

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Jätteutter

Mustelinae

 

 

 

Mårdar, vesslor, illrar

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison, stor grison

 

 

 

Martes flavigula (III Indien)

Gulstrupig mård, charsamård

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

underart av stenmård

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

Nilgirimård

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Honungsgrävling, ratel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Svartfotad iller

Odobenidae

 

 

 

Valrossar

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Valross

Otariidae

 

 

 

Öronsälar

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

Sydliga pälssälar, sjöbjörnar

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandezpälssäl

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadeloupepälssäl

Phocidae

 

 

 

Öronlösa sälar

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Sydlig sjöelefant

 

Monachus spp. (I)

 

 

Munksälar

Procyonidae

 

 

 

Halvbjörnar

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Yvsvansad olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Centralamerikansk cacomixtler, centralamerikansk kattfrett

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Vitnosad näsbjörn

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart av sydamerikansk näsbjörn

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Veckelbjörn, kinkaju

Ursidae

 

 

 

Björnar

 

 

Ursidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Jättepanda, bambubjörn

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajbjörn

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Läppbjörn

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Glasögonbjörn

 

Ursus arctos (I/II)

(Endast populationerna i Bhutan, Kina, Mexiko och Mongoliet och underarten Ursus arctos isabellinus är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer och underarter är upptagna i bilaga II.)

 

 

Brunbjörn, grizzlybjörn

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kragbjörn

Viverridae

 

 

 

Viverrider, sibetdjur

 

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

Binturong, björnkatt, björnmård

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikansk sibetkatt, civett

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Utterpalmmård, mampalo

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Bandad palmmård

 

 

 

Paguma larvata (III Indien)

Maskpalmmård

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

Vanlig palmmård, asiatisk palmmård, musang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

Jerdons palmmård

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Bandlinsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Fläckig linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indien)

Malabarsibetkatt

 

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

Stor indisk sibetkatt, asiatisk sibetkatt

 

 

 

Viverricula indica (III Indien)

Liten indisk sibetkatt, rass

CETACEA

 

 

 

Valar

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

 

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Bladnäsor

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vitstrimmig brednosbladnäsa

Pteropodidae

 

 

 

Flyghundar

 

 

Acerodon spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Sundaflyghundar

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Guldmantlad flyghund

 

 

Pteropus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och utom Pteropus brunneus)

 

Egentliga flyghundar

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Trukflyghund, ruckflyghund

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Comorerflyghund

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japansk flyghund

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianerflyghund

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pohnpeiflyghund

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Palauflyghund

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Större palauflyghund

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodriguesflyghund

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoaflyghund

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Vithalsad flyghund

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosraeflyghund

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembaflyghund

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Yapflyghund

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Bältor

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Nordlig nakensvansbälta

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Större nakensvansbälta

 

 

Chaetophractus nationi (II) (En årlig noll-exportkvot har fastställts. Samtliga exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Andernas hårbälta, andinsk hårbälta

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Jättebälta

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Rovpungdjur

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Långsvansad pungmus

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Större sandpungmus, större stäppungmus

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Känguruer

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Gråspräcklig trädkänguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Björnkänguru, svart trädkänguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Västlig harvallaby

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Tvärbandad harvallaby

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Tygelvallaby

Phalangeridae

 

 

 

Klätterpungdjur

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Östlig grå kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Sydlig grå kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Nordlig grå kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Amiralitetsökuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Fläckkuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Waigeokuskus

Potoroidae

 

 

 

Råttkänguruer

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Råttkänguruer, bettonger

Vombatidae

 

 

 

Vombater

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Nordlig hårnosvombat, nordlig stäppvombat

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Harar och kaniner

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Borstkanin, himalayakanin

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Vulkankanin

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Myrpiggsvin

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Långnäbbade myrpiggsvin

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

Punggrävlingar

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Västlig bandpunggrävling, bilby

Thylacomyidae

 

 

 

Kaninpunggrävlingar

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Större kaninpunggrävling

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Hästdjur

 

Equus africanus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Equus asinus, som inte omfattas av denna förordning)

 

 

Afrikansk vildåsna

 

Equus grevyi (I)

 

 

Grevysebra

 

Equus hemionus (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Equus hemionus hemionus och Equus hemionus khur är upptagna i bilaga I.)

 

 

Asiastisk vildåsna, kulan, onager, halvåsna

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang, tibetansk vildåsna

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Przewalskis häst, mongolisk vildhäst

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanns bergssebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kapbergssebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Noshörningar

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Utom den underart som är upptagen i bilaga B)

 

 

 

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Endast populationerna i Sydafrika och Swaziland. Alla andra populationer är upptagna i bilaga A. Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och handel med jakttroféer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

 

Sydlig trubbnoshörning

Tapiridae

 

 

 

Tapirer

 

Tapiridae spp. (I) (Utom den underart som är upptagen i bilaga B)

 

 

 

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Låglandstapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Myrkottar

 

 

Manis spp. (II)

(En årlig noll-exportkvot har fastställts för Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica och Manis pentadactyla för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tretåiga sengångare

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brunstrupig sengångare

Megalonychidae

 

 

 

Tvåtåiga sengångare

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffmanns tvåtåiga sengångare

Myrmecophagidae

 

 

 

Myrslokar

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Jättemyrslok

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Nordlig tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primater

 

 

PRIMATES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Atelidae

 

 

 

Atelesliknande brednäsor

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coibavrålapa

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantelvrålapa

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemalavrålapa

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Svartpannad spindelapa

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panamaspindelapa

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Sydlig ullspindelapa

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Nordlig ullspindelapa

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Gulsvansad ullapa

Cebidae

 

 

 

Cebusliknande brednäsor

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldis apa, Goeldis tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Gulbrun silkesapa, öronsilkesapa

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Gulhuvad silkesapa

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lejonapor, lejontamariner

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tvåfärgad tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Vitfotad tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Bomullshuvudtamarin, pinché

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Rödryggad dödskalleapa

Cercopithecidae

 

 

 

Markattartade apor

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Tanamangab

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Dianamarkatta

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Långskäggig dianamarkatta

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Solsvansmarkatta

 

Colobus satanas (II)

 

 

Svart colobus, svart guereza, djävulsapa

 

Macaca silenus (I)

 

 

Lejonsvansmakak, lejonmakak, skäggapa

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Näsapa

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Foas colobus

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uhehes röda guereza

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibarguereza

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennants guereza

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Kamerunguereza

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tanaguereza, Tanaflodens guereza

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Askgrå colobus

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollons colobus

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawailangur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Kostymapor

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Trubbnäsapor

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kashmirhulman

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Västlig hulman

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Östlig hulman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarailangur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Malabarhulman, svartfotad hulman

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Madrashulman, sydlig hulman

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Himalayahulman, nepalesisk hulman

 

Simias concolor (I)

 

 

Pagehtrubbnäsa

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacours langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Francois bladapa, Francois langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gyllenbladapa, guldlangur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinhlangur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgirilangur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotisk langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Mösslangur, tofshulman, hättbladapa

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Vithövdad langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Burmesisk langur, Shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

Muslemurer, smålemurer, dvärg- och musmakier

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

 

Daubentoniidae

 

 

 

Fingerdjur

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Fingerdjur

Hominidae

 

 

 

Hominider, människoapor

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Östlig gorilla, bergsgorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Västlig gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Schimpans och dvärgschimpans, bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatraorangutang

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneoorangutang

Hylobatidae

 

 

 

Gibboner

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

 

Indriidae

 

 

 

Silkeslemurer

 

Indriidae spp. (I)

 

 

 

Lemuridae

 

 

 

Lemurer, lemurider

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

 

Lepilemuridae

 

 

 

Vesslelemurer, vesslemakier

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

Lorier

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Tröglorier

Pitheciidae

 

 

 

Sakiliknande brednäsor

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarier, kortsvansapor

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Maskspringapa

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Vitnosad satansapa, vitnossaki

Tarsiidae

 

 

 

Spökdjur

 

Tarsius spp. (II)

 

 

 

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Elefanter

 

Elephas maximus (I)

 

 

Indisk elefant, asiatisk elefant

 

Loxodonta africana (I) (Utom populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som är upptagna i bilaga B.)

Loxodonta africana (II)

(Endast populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (9). Alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

 

Afrikansk elefant

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Harmöss

 

Chinchilla spp. (I) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av denna förordning.)

 

 

Chinchillor

Cuniculidae

 

 

 

Pakor

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutier

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Centralamerikansk aguti

Erethizontidae

 

 

 

Trädpiggsvin

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikanskt gripsvanspiggsvin

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Taggigt gripsvanspiggsvin

Hystricidae

 

 

 

Jordpiggsvin

 

Hystrix cristata

 

 

Vanligt piggsvin

Muridae

 

 

 

Råttdjur

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Kvistboråtta, större kvistboråtta

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Shark Bays australmus

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Falsk vattenråtta

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Macdonnellstenmus, Cape Yorks stenmus

Sciuridae

 

 

 

Ekorrar

 

 

Callosciurus erythraeus (Endast levande exemplar)

 

Pallasekorre

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexikansk präriehund

 

 

 

Marmota caudata (III Indien)

Långsvansat murmeldjur

 

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

Himalayamurmeldjur

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Jätteekorrar

 

 

Sciurus carolinensis (Endast levande exemplar)

 

Grå ekorre

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppes ekorre

 

 

Sciurus niger (Endast levande exemplar)

 

Östlig rävekorre

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Spetsekorrar, tupajor

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugonger

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Manater, lamantiner

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Fåglar

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Andfåglar

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Aucklandkricka

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarkricka, madagaskarand

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Brun kricka

 

 

Anas formosa (II)

 

Gulkindad kricka

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysanand

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbellkricka

 

Anas querquedula

 

 

Årta

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Vitvingad and, vitvingad myskand, vitvingad skogsand

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarbrunand

 

Aythya nyroca

 

 

Vitögd dykand

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleutisk kanadagås, dvärgkanadagås

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Rödhalsad gås

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaiigås

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Myskand

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Coscorobasvan

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Svarthalsad svan

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Karibvisseland

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Svartbukig visseland

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Brun visseland

 

Mergus octosetaceus

 

 

Cerradoskrake, amazonskrake

 

 

Oxyura jamaicensis (Endast levande exemplar)

 

Amerikansk kopparand

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Kopparand

 

Rhodonessa caryophyllacea (troligen utdöd) (I)

 

 

Rosenand

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Knöland

 

Tadorna cristata

 

 

Tofsgravand

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibrier

 

 

Trochilidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Kroknäbbseremit, bågnäbbskolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Tjockfotar

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Amerikansk tjockfot

Laridae

 

 

 

Måsar

 

Larus relictus (I)

 

 

Reliktmås

Scolopacidae

 

 

 

Snäppor

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimåspov

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Smalnäbbad spov

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Fläckgluttsnäppa

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Hägrar

 

Ardea alba

 

 

Ägretthäger

 

Bubulcus ibis

 

 

Kohäger

 

Egretta garzetta

 

 

Silkeshäger

Balaenicipitidae

 

 

 

Träskonäbbar

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Träskonäbb

Ciconiidae

 

 

 

Storkar

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Amurstork, svartnäbbad stork

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Svart stork

 

Ciconia stormi

 

 

Storms stork

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabirustork

 

Leptoptilos dubius

 

 

Större adjutantstork

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Indonesisk ibisstork

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingoer

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Karibisk flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisar

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Röd ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Skallig ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Eremitibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Tofsibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Skedstork

 

Pseudibis gigantea

 

 

Jätteibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Duvor

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarduva

 

Claravis godefrida

 

 

Lilabandad markduva

 

Columba livia

 

 

Klippduva

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorokejsarduva

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonmarkduva

 

 

Goura spp. (II)

 

Kronduvor

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadaduva

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Mauritiusduva

 

Streptopelia turtur

 

 

Turturduva

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Näshornsfåglar

 

 

Aceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rosthalsad näshornsfågel

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

 

Buceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Större näshornsfågel

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Hjälmnäshornsfågel

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Vitstrupig näshornsfågel

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turakoer

 

 

Tauraco spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermanturako

FALCONIFORMES

 

 

 

Rovfåglar

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A; utom en art i familjen Cathartidae som är upptagen i bilaga C. De övriga arterna i den familjen är inte upptagna i bilagorna till denna förordning; och utom Caracara lutosa.)

 

 

Accipitridae

 

 

 

Hökfåglar

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Balkanhök

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Duvhök

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparvhök

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Grågam

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Spansk kejsarörn

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kungsörn

 

Aquila clanga (II)

 

 

Större skrikörn

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Kejsarörn

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mindre skrikörn

 

Buteo buteo (II)

 

 

Ormvråk

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Fjällvråk

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Örnvråk

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubansk kroknäbbsglada

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ormörn

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Brun kärrhök

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Blå kärrhök

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stäpphök

 

Circus pygargus (II)

 

 

Ängshök

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Svartvingad glada

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarörn

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammgam

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Gåsgam

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

 

 

Havsörnar

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpyja

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Hökörn

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Dvärgörn

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Gråryggig vråk

 

Milvus migrans (II) (Utom Milvus migrans lineatus som är upptagen i bilaga B)

 

 

Brun glada

 

Milvus milvus (II)

 

 

Röd glada

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Smutsgam

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Bivråk

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Apörn

Cathartidae

 

 

 

Kondorer

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornisk kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kungsgam

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor

Falconidae

 

 

 

Falkfåglar

 

Falco araeus (I)

 

 

Seychellfalk

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Slagfalk

 

Falco cherrug (II)

 

 

Tatarfalk

 

Falco columbarius (II)

 

 

Stenfalk

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonorafalk

 

Falco jugger (I)

 

 

Juggerfalk

 

Falco naumanni (II)

 

 

Rödfalk

 

Falco newtoni (I) (Endast populationen på Seychellerna)

 

 

Madagaskarfalk

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Berberfalk

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Pilgrimsfalk

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiusfalk

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Jaktfalk

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Lärkfalk

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Tornfalk

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Aftonfalk

Pandionidae

 

 

 

Fiskgjusar

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Fiskgjuse

GALLIFORMES

 

 

 

Hönsfåglar

Cracidae

 

 

 

Trädhöns

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Blånäbbad hocko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Rödnäbbad hocko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Gulknölshocko

 

 

Crax fasciolata

 

Gulnäbbad hocko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Gulflikig hocko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)

Större hocko

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoashocko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Hornguan

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Nordlig chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Nordlig hjälmhocko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Vitvingad guan

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Tofsguan

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Bergsguan

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Svartpannad guan

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadpipguan

Megapodiidae

 

 

 

Storfothöns

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleohöna

Phasianidae

 

 

 

Fasanfåglar, fälthöns

 

 

Argusianus argus (II)

 

Större argusfasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Klippfasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Sonoravaktel (underart av vitstrupig vaktel)

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Vit öronfasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brun öronfasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Grå djungelhöna

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Blodfasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalayamonal, glansfasan

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kinesisk monal, kinesisk glansfasan

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Vitstjärtad monal, Sclaters glansfasan

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edwardfasan

 

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnamfasan

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Kalijfasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Swinhoefasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Arguskalkon

 

Odontophorus strophium

 

 

Colombiansk tandvaktel, halsbandsskogsvaktel

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalayavaktel

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Påfågel

 

 

Pavo muticus (II)

 

Grön påfågel

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Grå påfågelfasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Germains påfågelfasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajpåfågelfasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawanpåfågelfasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneopåfågelfasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Koklassfasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Tofsargusfasan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elliots fasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Humes fasan, Burmafasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikadofasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspisk snöhöna

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetansk snöhöna

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Gråbukig tragopan, Blyths tragopan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Cabottragopan, beige tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Västlig tragopan, svarthuvad tragopan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Satyrtragopan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Sydlig präriehöna (underart av större präriehöna)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Tranor

 

 

Gruidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Grus americana (I)

 

 

Trumpetartrana

 

Grus canadensis (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Grus canadensis nesiotes och Grus canadensis pulla är upptagna i bilaga I.)

 

 

Prärietrana

 

Grus grus (II)

 

 

Trana

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japansk trana

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Snötrana

 

Grus monacha (I)

 

 

Munktrana

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Svarthalsad trana

 

Grus vipio (I)

 

 

Glasögontrana

Otididae

 

 

 

Trappar

 

 

Otididae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indisk trapp

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Kragtrapp

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ökentrapp

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengalflorikan

 

Otis tarda (II)

 

 

Stortrapp

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mindre florikan

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Småtrapp

Rallidae

 

 

 

Rallar

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Lordhowerall

Rhynochetidae

 

 

 

Kaguer

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Snårfåglar

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Larmsnårfågel

Cotingidae

 

 

 

Kotingor

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amazonparasollfågel

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Pendelparasollfågel

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Bandkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Klippfåglar

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Sydlig vitvingekotinga

Emberizidae

 

 

 

Fältsparvar

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Grön kardinal

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Mantelkardinal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Grå kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Prakttangara

Estrildidae

 

 

 

Astrilder

 

 

Amandava formosa (II)

 

Grön tigerfink, olivgrön astrild

 

 

Lonchura fuscata

 

Timorrisfågel

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Risfågel

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Kortstjärtad bältesfink

Fringillidae

 

 

 

Finkar

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Rödsiska, kapucinersiska

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Gulkindad siska

Hirundinidae

 

 

 

Svalor

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Vitögd flodsvala

Icteridae

 

 

 

Trupialer

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Svartnackad trupial

Meliphagidae

 

 

 

Honungsfåglar, honungsätare

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Hjälmhonungsfågel, hjälmhonungsätare

Muscicapidae

 

 

 

Flugsnappare m.fl.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguessångare

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rücks blåflugsnappare

 

Dasyornis broadbenti litoralis (troligen utdöd) (I)

 

 

Rödbrun borstsmyg

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Brun borstsmyg

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Sångfnittertrast, hwamei

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Silverörad mesia

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Rödnäbbad mesia

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Emeishanmesia

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Vithakad kråktrast, vithalsad kråktrast, vitnackad kråktrast

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Gråhakad kråktrast, gråhalsad kråktrast

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Maskarenparadisflugsnappare

Paradisaeidae

 

 

 

Paradisfåglar

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

 

Pittidae

 

 

 

Juveltrastar

 

 

Pitta guajana (II)

 

Javajuveltrast, orangebrynad pitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Blåkronad juveltrast, blåkronad pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

Luzonjuveltrast, luzonpitta, Kochs juveltrast

 

 

Pitta nympha (II)

 

Kinesisk juveltrast

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbyler

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Orangehuvad bulbyl

Sturnidae

 

 

 

Starar

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Beostare

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balistare, balimainastare

Zosteropidae

 

 

 

Glasögonfåglar

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Vitbröstad glasögonfågel

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregattfåglar

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Julöfregattfågel, christmasfregattfågel

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaner

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Krushuvad pelikan

Sulidae

 

 

 

Sulor

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Julösula, christmassula

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbetter, skäggökar

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Tukanbarbett

Picidae

 

 

 

Hackspettar

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Koreansk spillkråka (underart av vitbukig spillkråka)

Ramphastidae

 

 

 

Tukaner

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Saffransaraçari grönnäbbad bergstukan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Svarthalsad araçari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Brunörad araçari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Grön araçari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Rödbröstad tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Svaveltukan, broknäbbad tukan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tocotukan, jättetukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Vitstrupig tukan, större vitstrupig tukan, Cuviers tukan,

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Gulbröstad tukan, mindre vitstrupig tukan, skårnäbbad tukan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Fläcknäbbad tukanett

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Doppingar

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlándopping, jättedopping

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosser

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Gulnackad albatross, kortstjärtad albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papegojfåglar

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Utom de arter som är upptagna i bilaga A och med undantag av Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus och Psittacula krameri som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning)

 

 

Cacatuidae

 

 

 

Kakaduor

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbarkakadua, Goffins kakadua

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filippinsk kakadua

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Moluckkakadua

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Mindre gultofskakadua, orangetofskakadua

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmkakadua, arakakadua

Loriidae

 

 

 

Loripapegojor

 

Eos histrio (I)

 

 

Rödblå lori, diademlori

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

 

 

Polynesiska lorikiter, lorier

Psittacidae

 

 

 

Papegojor

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Rödhalsad amazon, blåhuvad amazon

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Gulnackad amazon

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Gulskuldrad amazon

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Rödstjärtad amazon

 

Amazona finschi (I)

 

 

Violettkronad amazon, Finschs amazon

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Saintvincentamazon

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Kejsaramazon

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubaamazon

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Gulhuvad amazon

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Rödmaskad amazon, praktamazon, rödkronad amazon

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Rödbrynad amazon

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tucumánaamazon

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Saintluciaamazon

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Lilabröstad amazon, vinröd amazon

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Rödkronad amazon, grönkindad amazon

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puertoricoamazon

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Hyacintaror

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Större soldatara, Buffons ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Blåstrupig ara

 

Ara macao (I)

 

 

Röd ara, ljusröd ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Mindre soldatara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Rödpannad ara, rödörad ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spixara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolkparakit

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Chathamparakit

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Rödpannad parakit

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Nyakaledonienparakit

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Dubbelögd fikonpapegoja, Coxens fikonpapegoja

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Hornparakit

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Guldparakit

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Orangebukig parakit

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Gulörad parakit

 

Pezoporus occidentalis (möjligen utdöd) (I)

 

 

Nattpapegoja, nattparakit

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Markpapegoja, markparakit,

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Rödkronad papegoja

 

Primolius couloni (I)

 

 

Blåhuvad ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Blåvingad ara, rödryggad ara, rödryggad dvärgara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Gulskuldrad parakit

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Svarthätteparakit, svarthuvad parakit

 

Psephotus pulcherrimus (troligen utdöd) (I)

 

 

Paradisparakit

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiusparakit

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Blåbröstad parakit, blåstrupig parakit, rödgumpad parakit

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Tjocknäbbade parakiter

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo, ugglepapegoja

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nanduer

 

Pterocnemia pennata (I) (Utom Pterocnemia pennata pennata som är upptagen i bilaga B)

 

 

Mindre nandu, bergsnandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Mindre nandu, bergsnandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Större nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingviner

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Sydafrikansk pingvin, glasögonpingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldtpingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

Ugglor

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och utom Sceloglaux albifacies)

 

 

Strigidae

 

 

 

Ugglor

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Pärluggla

 

Asio flammeus (II)

 

 

Jorduggla

 

Asio otus (II)

 

 

Hornuggla

 

Athene noctua (II)

 

 

Minervauggla

 

Bubo bubo (II) (Utom Bubo bubo bengalensis som är upptagen i bilaga B)

 

 

Berguv

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Sparvuggla

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Blewitts uggla, skogsminervauggla

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Gurneys dvärguv, jättedvärguv

 

Ninox natalis (I)

 

 

Julöspökuggla

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Nyzeeländsk spökuggla, norfolkuggla

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Fjälluggla

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokokedvärguv

 

Otus scops (II)

 

 

Dvärguv

 

Strix aluco (II)

 

 

Kattuggla

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Lappuggla

 

Strix uralensis (II) (Utom Strix uralensis davidi som är upptagen i bilaga B)

 

 

Slaguggla

 

Surnia ulula (II)

 

 

Hökuggla

Tytonidae

 

 

 

Tornugglor

 

Tyto alba (II)

 

 

Tornuggla

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskartornuggla

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Strutsar

 

Struthio camelus (I) (Endast populationerna i Algeriet, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Mali, Mauritanien, Marocko, Niger, Nigeria, Senegal och Sudan. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Struts

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamoer, stubbstjärthöns

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Solitärtinamu, eremittinamo

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Trogoner

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Praktquetzal

REPTILIA

 

 

 

Kräldjur

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilartade kräldjur

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

Alligatoridae

 

 

 

Alligatorer och kajmaner

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Kinesisk alligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Colombiansk glasögonkajman

 

Caiman latirostris (I) (Utom populationen i Argentina som är upptagen i bilaga B)

 

 

Brednoskajman, brednosad glasögonkajman

 

Melanosuchus niger (I) (Utom populationen i Brasilien som är upptagen i bilaga B, och populationen i Ecuador som är upptagen i bilaga B och omfattas av en årlig noll-exportkvot tills dess att en årlig exportkvot har godkänts av CITES-sekretariatet och IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.)

 

 

Morkajman, svart kajman

Crocodylidae

 

 

 

Krokodiler

 

Crocodylus acutus (I) (Utom populationen i Kuba som är upptagen i bilaga B.)

 

 

Spetskrokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Pansarkrokodil

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinocokrokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filippinsk krokodil

 

Crocodylus moreletii (I) (Utom populationerna i Belize och Mexiko som är upptagna i bilaga B, med en nollkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs i kommersiellt syfte)

 

 

Moreletkrokodil

 

Crocodylus niloticus (I) (Utom populationerna i Botswana, Egypten [som omfattas av en nollkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs i kommersiellt syfte], Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [som omfattas av en årlig exportkvot som inte får överstiga 1 600 vilda exemplar inklusive jakttroféer, utöver uppfödda/ranchade exemplar], Zambia och Zimbabwe. Dessa populationer är upptagna i bilaga B.)

 

 

Nilkrokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Sumpkrokodil

 

Crocodylus porosus (I) (Utom populationerna i Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea som är upptagna i bilaga B)

 

 

Listkrokodil

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubakrokodil

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamesisk krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Dvärgkrokodil, trubbnoskrokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Falsk gavial

Gavialidae

 

 

 

Gavialer

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangesgavial, garial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Bryggödlor, tuataror

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Agamer

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Gördelödlor

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleonter

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

 

Brookesia spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Kortsvanskameleonter

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Antsingys kortsvanskameleont

 

 

Calumma spp. (II)

 

Kameleonter (Madagaskar)

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Kameleonter

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Vanlig kameleont

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Kameleonter (Madagaskar)

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Dvärgkameleonter

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Gördelödlor

 

 

Cordylus spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Geckos

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nya Zeeland)

 

 

 

Lygodactylus williamsi

 

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Naultinus spp. (II)

 

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Daggeckoödlor

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Round Island-gecko

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Bladsvansgeckos

Helodermatidae

 

 

 

Giftödlor

 

 

Heloderma spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A)

 

Gilaödla, skorpiongiftödla

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Guatemalas skorpiongiftödla

Iguanidae

 

 

 

Gröna leguaner

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Havsleguan, havsödla

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fijileguaner

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Drushuvudödlor

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Noshornsleguaner

 

 

Iguana spp. (II)

 

Gröna leguaner

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Kalifornisk paddleguan

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Noshornsleguan

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Mexikansk chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

Lacertider, egentliga ödlor

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Jättekanarieödla

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearödla

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityusisk murödla

Scincidae

 

 

 

Skinkar

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Gripsvansskink, jätteskink

Teiidae

 

 

 

Tejuödlor

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilsvansödla

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Kajmanödlor

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Äkta tejuödlor

Varanidae

 

 

 

Varaner

 

 

Varanus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Indisk varan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Gul varan

 

Varanus griseus (I)

 

 

Ökenvaran

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodovaran

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grays varan

Xenosauridae

 

 

 

Vinkelbandsödlor

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kinesisk xenosaur

SERPENTES

 

 

 

Ormar

Boidae

 

 

 

Boaormar

 

 

Boidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskarboor

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentinsk kungsboa

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Rico-smalboa

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Monasmalboa

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaicaboa

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Europeisk sandboa

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarträdboa

Bolyeriidae

 

 

 

Mauritiusboor

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Mauritiusboa, Round Island-boa

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Round Islands kölfjälliga boa

Colubridae

 

 

 

Snokar

 

 

 

Atretium schistosum (III Indien)

Kinesisk kölrygg

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indien)

Bockadamsnok, hundnosad vattensnok

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana, massurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Boliviansk djungelsnok

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Bengalisk äggsnok

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Orientalisk råttsnok

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indien)

Fisksnok

Elapidae

 

 

 

Giftsnokar

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Gulfläckig giftsnok

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantisk korallorm

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Mellanamerikansk korallorm

 

 

Naja atra (II)

 

Kinesisk spottkobra

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Monokelkobra

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmesisk spottkobra

 

 

Naja naja (II)

 

Glasögonorm, indisk kobra

 

 

Naja oxiana (II)

 

Centralasiatisk kobra

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Nordfilippinsk spottkobra

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Andamankobra

 

 

Naja samarensis (II)

 

Sydfilippinsk spottkobra

 

 

Naja siamensis (II)

 

Thailändsk spottkobra

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Sydindonesisk spottkobra

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Nordindonesisk spottkobra

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kungskobra

Loxocemidae

 

 

 

Mexikanska dvärgpytonormar

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pytonormar

 

 

Pythonidae spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A)

 

 

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Indisk tigerpyton

Tropidophiidae

 

 

 

Ledkäksboaormar

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Huggormar

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Neotropisk skallerorm

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Arubaskallerorm

 

 

 

Daboia russelii (III Indien)

Russels huggorm

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

 

 

Vipera latifii

 

 

Latifis huggorm

 

Vipera ursinii (I) (Endast populationen i Europa, utom det område som tidigare ingick i Sovjetunionen. De senare populationerna är inte upptagna i bilagorna till denna förordning.)

 

 

Ängshuggorm

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagners huggorm

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Nyaguineasköldpaddor

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Nyaguineasköldpadda

Chelidae

 

 

 

Ormhalssköldpaddor

 

 

Chelodina mccordi (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tas från naturen)

 

Rotis ormhalssköldpadda

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Västaustralisk träsksköldpadda

Cheloniidae

 

 

 

Havssköldpaddor

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

 

Chelydridae

 

 

 

Huggsköldpaddor

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Förenta staterna)

Alligatorsnappsköldpadda

Dermatemydidae

 

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Centralamerikansk flodsköldpadda

Dermochelyidae

 

 

 

Havslädersköldpaddor

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Havslädersköldpadda

Emydidae

 

 

 

Sumpsköldpaddor, kärrsköldpaddor

 

 

Chrysemys picta (Endast levande exemplar)

 

Guldsköldpadda

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Droppsköldpadda

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Blandings sköldpadda

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Skogsbäcksköldpadda

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Muhlenbergs bäcksköldpadda

 

 

 

Graptemys spp. (III Förenta staterna)

Kartsköldpaddor

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Diamantsköldpadda

 

 

Terrapene spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Amerikanska dossköldpaddor

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Coahuilas dossköldpadda

 

 

Trachemys scripta elegans (Endast levande exemplar)

 

Rödörad prydnadssköldpadda

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Southern river terrapin

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagursköldpadda

 

 

Batagur borneoensis (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

Målad terrapin

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis och C. zhoui för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

Asksköldpaddor

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Asiatiska lövsköldpaddor

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Strålig trekölssköldpadda, indisk pricksköldpadda

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Japansk bladsköldpadda

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Spenglers bladsköldpadda

 

 

Hardella thurjii (II)

 

 

 

 

Heosemys annandalii (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

Gulhuvad tempelsköldpadda

 

 

Heosemys depressa (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Trekölad taksköldpadda

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

 

Mauremys annamensis (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kina)

 

 

 

Mauremys japonica (II)

 

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kina)

 

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Kinesisk rödhalsad sköldpadda

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kina)

 

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Indisk svart sköldpadda

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Indisk pärlsköldpadda

 

 

Morenia petersi (II)

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kina)

 

 

 

Orlitia borneensis (II) (Det har fastställts en årlig noll-exportkvot för vilda exemplar som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

 

 

Pangshura spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

 

Mindre taksköldpaddor

 

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (II)

 

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kina)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

Storhuvudsköldpaddor

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Storhuvudsköldpaddor

Podocnemididae

 

 

 

Pelomedusasköldpaddor

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Storhuvad madagaskisk halsvändare

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Storhuvad amazonflodsköldpadda

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Vändhalssköldpaddor

Testudinidae

 

 

 

Landsköldpaddor

 

 

Testudinidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. En årlig noll-exportkvot har fastställts för Geochelone sulcata för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

 

 

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Strålsköldpadda

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Madagaskisk sporrsköldpadda

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagossköldpadda

 

Geochelone platynota (I)

 

 

 

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Mexikansk goffersköldpadda

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Torniersköldpadda

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Lantmätarsköldpadda

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskarspindelsköldpadda, spindelsköldpadda

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Västlig spindelsköldpadda

 

Testudo graeca (II)

 

 

Morisk sköldpadda

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Grekisk sköldpadda

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egyptisk landsköldpadda

 

Testudo marginata (II)

 

 

Svart landsköldpadda

Trionychidae

 

 

 

Lädersköldpaddor

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Svart lädersköldpadda

 

 

Chitra spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

 

Smalhuvade lädersköldpaddor

 

Chitra chitra (I)

 

 

 

 

Chitra vandijki (I)

 

 

 

 

 

Dogania subplana (II)

 

 

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Indisk klafflädersköldpadda

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

 

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

 

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

 

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

 

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

 

 

 

Palea steindachneri (II)

 

 

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

 

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

 

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

 

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

 

AMPHIBIA

 

 

 

Groddjur

ANURA

 

 

 

Stjärtlösa groddjur

Aromobatidae

 

 

 

 

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

 

 

 

Allobates rufulus (II)

 

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

Bufonidae

 

 

 

Äkta paddor

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

 

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Gyllene padda

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

 

Conrauidae

 

 

 

Grodor

 

 

Conraua goliath

 

Goliatgroda

Dendrobatidae

 

 

 

Pilgiftgrodor

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

 

 

 

Minyobates spp. (II)

 

 

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

 

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Grodor

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Sextåig groda

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Asiatisk tigergroda

Hylidae

 

 

 

Lövgrodor

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantellor

 

 

Mantella spp. (II)