EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad gäller märkning av energirelaterade produkter på internet Text av betydelse för EES

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 147/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014

av den 5 mars 2014

om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad gäller märkning av energirelaterade produkter på internet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artiklarna 7 och 10, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2010/30/EU krävs att kommissionen fastställer närmare föreskrifter om märkning av energirelaterade produkter genom delegerade akter som innehåller åtgärder för att se till att potentiella slutanvändare förses med den information som anges på etiketten och i informationsbladet vid distansförsäljning, inklusive postorder, via katalog, telefonförsäljning eller via internet.

(2)

För närvarande anges att informationen på etiketten ska visas i en bestämd ordning vid distansförsäljning. Det finns dock inga krav på att visa själva etiketten eller informationsbladet. Möjligheten för slutanvändare att fatta välgrundade beslut om sina inköp vid distansförsäljning påverkas eftersom de varken vägleds av färgskalan på etiketten, eller informeras om vilken energimärkningsklass som är bäst för produktgruppen eller får tillgång till den ytterligare information som finns på informationsbladet.

(3)

Distansförsäljning via internet blir i allt högre grad en betydande del av försäljningen av energirelaterade produkter. Vid internetförsäljning gör de tekniska framstegen det möjligt att visa etiketten och informationsbladet utan att skapa en ökad administrativ börda. Därför bör leverantören visa etiketten och informationsbladet vid försäljning via internet.

(4)

För att etiketten och informationsbladet ska kunna visas på internet bör leverantören för varje modell av en energirelaterad produkt förse återförsäljare med en elektronisk version av etiketten och informationsbladet, t.ex. genom att göra dem tillgängliga på en webbplats där de kan laddas ned av återförsäljare.

(5)

I syfte att genomföra kraven i denna förordning som del av normal affärsverksamhet, bör leverantörer vara skyldiga att göra etiketten och informationsbladet elektroniskt tillgängliga endast i fråga om nya modeller, och vid uppgradering av befintliga modeller, vilket i praktiken innebär modeller med ny modellbeteckning. För befintliga modeller bör det vara frivilligt att tillhandahålla en elektronisk etikett och ett elektroniskt informationsblad.

(6)

Eftersom det kan behövas mer skärmutrymme för att visa etiketten och informationsbladet bredvid produkten, bör det vara tillåtet att visa dem med hjälp av en kapslad bildskärm.

(7)

Kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010 (2), (EU) nr 1060/2010 (3), (EU) nr 1061/2010 (4), (EU) nr 1062/2010 (5), (EU) nr 626/2011 (6), (EU) nr 392/2012 (7), (EU) nr 874/2012 (8), (EU) nr 665/2013 (9), (EU) nr 811/2013 (10) och (EU) nr 812/2013 (11) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 1059/2010

Delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje modell av diskmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av diskmaskiner för hushållsbruk,”.

b)

Följande ska läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga II görs tillgängligt för återförsäljare för varje modell av diskmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av diskmaskiner för hushållsbruk.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

diskmaskiner för hushållsbruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade diskmaskinen, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga IV, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3 f och 3 g, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället.”

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga VIII i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 1060/2010

Delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga II görs tillgänglig för återförsäljare för varje modell av kyl eller frys för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av kyl eller frys för hushållsbruk,”.

b)

Följande ska läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga III görs tillgängligt för återförsäljare för varje modell av kyl eller frys för hushållsbruk, som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning. Etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av kyl eller frys för hushållsbruk.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

kyl eller frys för hushållsbruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade diskmaskinen, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga V, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3 f och 3 g, då i stället bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,”.

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga X i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 1061/2010

Delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje modell av tvättmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk,”.

b)

Följande ska läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga II görs tillgängligt för återförsäljare för varje modell av tvättmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; produktbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

tvättmaskiner för hushållsbruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga IV, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3 f och 3 g, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället,”.

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga VIII i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 4

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 1062/2010

Delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga V görs tillgänglig för återförsäljare för varje tv-mottagarmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra tv-mottagarmodeller,”.

b)

I punkt 1 ska följande punkt läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga III görs tillgängligt för återförsäljare för varje tv-mottagarmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; produktbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra tv-mottagarmodeller.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

tv-modeller som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade tv-mottagaren, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga VI, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3.1 f och 3.1 g, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas i stället,”.

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga IX i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

Artikel 5

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 626/2011

Delegerade förordning (EU) nr 626/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till som led h:

”h)

En elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska göras tillgänglig för återförsäljare för varje modell av luftkonditioneringsapparat som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning och som motsvarar de energieffektivitetsklasser som anges i bilaga II. Etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra luftkonditioneringsapparater.”

b)

I punkt 1 ska följande led läggas till som led i:

”i)

Ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga IV ska göras tillgängligt för återförsäljare för varje modell av luftkonditioneringsapparat som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning. Produktbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra modeller av luftkonditioneringsapparater.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

luftkonditioneringsapparater som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilagorna IV och VI, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3.1 h och 3.1 i, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas i stället,”.

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga IX i enlighet med bilaga V till denna förordning.

Artikel 6

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 392/2012

Delegerade förordning (EU) nr 392/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande ska läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje modell av torktumlare för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra modeller av torktumlare,”.

b)

Följande ska läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga II görs tillgängligt för återförsäljare för varje modell av torktumlare för hushållsbruk som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; produktbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra modeller av torktumlare.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

torktumlare för hushållsbruk som bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten utställd, enligt artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga IV till denna förordning, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3 f och 3 g, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället.”

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga VIII i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

Artikel 7

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 874/2012

Delegerade förordning (EU) nr 874/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i punkt 1 i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje lampmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra lampmodeller.”

b)

I punkt 2 ska följande läggas till som led e:

”e)

Att en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i punkt 2 i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje armaturmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra armaturmodeller.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a)

Att varje modell som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp, där den slutliga ägaren inte kan förväntas se den visade produkten, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga IV, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett har gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 3.1 f, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället.”

b)

I punkt 2 ska följande led d läggas till:

”d)

Att varje modell som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp via och för vilken en elektronisk etikett har gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 3.2 e åtföljs av etiketten enligt bilaga VIII.”

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga VIII i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

Artikel 8

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 665/2013

Delegerade förordning (EU) nr 665/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i bilaga II tillhandahålls återförsäljare för varje dammsugarmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra dammsugarmodeller,”.

b)

I punkt 1 ska följande läggas till som led g i första stycket:

”g)

ett elektroniskt informationsblad om produkten i enlighet med bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje dammsugarmodel som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; informationsbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra dammsugarmodeller.”

2.

I artikel 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

dammsugare som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, i enlighet med artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med bilaga V till denna förordning, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3.1 f och 3.1 g, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället,”

3.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga VIII i enlighet med bilaga VIII till denna förordning.

Artikel 9

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 811/2013

Delegerade förordning (EU) nr 811/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till som led f i första stycket:

”f)

ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II.”

b)

I punkt 1 ska följande läggas till som led g i första stycket:

”g)

ett elektroniskt produktblad i enlighet med punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls återförsäljare för varje modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning, och i fråga om värmepumpar för rumsuppvärmning ska det elektroniska informationsbladet tillhandahålls återförsäljare åtminstone för värmegeneratorn,”.

c)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Från och med den 26 september 2019 ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje modell av panna eller värmepump för rumsuppvärmning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasserna för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II.”

d)

I punkt 2 ska följande läggas till som led f i första stycket:

”f)

en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som motsvarar de energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II,”.

e)

I punkt 2 ska följande läggas till som led g i första stycket:

”g)

ett elektroniskt informationsblad om produkten i enlighet med punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls återförsäljare för varje modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning, och i fråga om värmepumpar för rumsuppvärmning ska det elektroniska informationsbladet tillhandahålls återförsäljare åtminstone för värmegeneratorn.”

f)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Från och med den 26 september 2019 ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje modell av panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II.”

g)

I punkt 3 ska följande läggas till som led c:

”c)

ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 3 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell av temperaturregulator.”

h)

I punkt 4 ska följande läggas till som led c:

”c)

ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 4 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell av solvärmeutrustning.”

i)

I punkt 5 ska följande läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje modell som består av ett paket av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,”.

j)

I punkt 5 ska följande läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i enlighet med punkt 5 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell som består av ett paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.”

k)

I punkt 6 ska följande läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett med det format och det innehåll som anges i punkt 4 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje modell som består av ett paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som överensstämmer med de säsongsbundna energieffektivitetsklasser för rumsuppvärmning respektive för vattenuppvärmning som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga II,”.

l)

I punkt 6 ska följande läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 6 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell som består av ett paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning med temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led b ersättas med följande:

”b)

pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se pannan eller värmepumpen i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas,”.

b)

I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

”b)

pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se pannan eller värmepumpen med inbyggdtappvarmvattenberedning i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas,”.

c)

I punkt 3 ska led b ersättas med följande:

”b)

paket av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som saluförs, hyrs ut eller avbetalningsköps och för vilka slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 3 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas,”.

d)

I punkt 4 ska led b ersättas med följande:

”b)

paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning som saluförs, hyrs ut eller avbetalningsköps och för vilka slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med panna eller värmepump, temperaturregulator och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 4 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas,”.

3.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga IX till denna förordning.

4.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga IX i enlighet med bilaga IX till denna förordning.

Artikel 10

Ändringar av delegerade förordning (EU) nr 812/2013

Delegerade förordning (EU) nr 812/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande läggas till som led f i första stycket:

”f)

en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje modell av varmvattenberedare som motsvarar de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,”.

b)

I punkt 1 ska följande läggas till som led g i första stycket:

”g)

ett elektroniskt informationsblad om produkten i enlighet med punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls återförsäljare för varje modell av varmvattenberedare, och i fråga om varmvattenberedare med värmepump ska det elektroniska informationsbladet tillhandahållas återförsäljare åtminstone för värmegeneratorn.”

c)

I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

”Från och med den 26 september 2017 ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje modell av varmvattenberedare som motsvarar de energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II.”

d)

I punkt 2 ska följande läggas till som led f i första stycket:

”f)

en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje ackumulatortankmodell som motsvarar de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 2 i bilaga II,”.

e)

I punkt 2 ska följande läggas till som led g i första stycket:

”g)

ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 2 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje ackumulatortankmodell.”

f)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Från och med den 26 september 2017 ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje ackumulatortankmodell, i enlighet med de energieffektivitetsklasser som anges i punkt 2 i bilaga II.”

g)

I punkt 3 ska följande läggas till som led c:

”c)

ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 3 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell av solvärmeutrustning.”

h)

I punkt 4 ska följande läggas till som led f:

”f)

en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, i enlighet med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,”.

i)

I punkt 4 ska följande läggas till som led g:

”g)

ett elektroniskt produktblad i enlighet med punkt 4 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell som består av ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led b ersättas med följande:

”b)

varmvattenberedare som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan se varmvattenberedaren i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,”.

b)

I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

”b)

ackumulatortankar som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se ackumulatortanken i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,”.

c)

I punkt 3 ska led b ersättas med följande:

”b)

paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 3 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,”.

3.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga X till denna förordning.

4.

En ny bilaga ska läggas till som bilaga X i enlighet med bilaga X till denna förordning.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 17).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare (EUT L 314, 30.11.2010, s. 64).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater (EUT L 178, 6.7.2011, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (EUT L 123, 9.5.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (EUT L 192, 13.7.2013, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av pannor eller värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning samt paket av pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 83).


BILAGA I

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 1059/2010

Följande bilaga ska införas som bilaga VIII:

”BILAGA VIII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 2 i bilaga I. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA II

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 1060/2010

Följande bilaga ska införas som bilaga X:

”BILAGA X

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 3 i bilaga II. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA III

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 1061/2010

Följande bilaga ska införas som bilaga VIII:

”BILAGA VIII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 2 i bilaga I. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA IV

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 1062/2010

Följande bilaga ska införas som bilaga IX:

”BILAGA IX

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller peka på en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris i enlighet med tidtabellen i artikel 3.3. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 5 i bilaga V. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring på skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA V

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 626/2011

Följande bilaga ska införas som bilaga IX:

”BILAGA IX

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 h ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris i enlighet med tidtabellen i artikel 3.4–3.6. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga III. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 i ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA VI

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 392/2012

Följande bilaga ska införas som bilaga VIII:

”BILAGA VIII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 4 i bilaga I. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ’produktblad’. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA VII

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 874/2012

Följande bilaga ska införas som bilaga VIII:

”BILAGA VIII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–4 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 f eller artikel 3.2 e ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga I. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.”


BILAGA VIII

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 665/2013

Följande bilaga ska införas som bilaga VII:

”BILAGA VII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 3.2. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 3 i bilaga II. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ’produktblad’. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA IX

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 811/2013

a)

Rubriken till bilaga VI ska ersättas med följande:

”Information som ska lämnas när slutanvändaren inte kan förväntas se den utställda produkten, utom på internet”

b)

Följande bilaga ska införas som bilaga IX:

”BILAGA IX

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 eller, i fråga om paket, den märkning och vederbörligt ifyllda informationsblad som leverantören tillhandahåller i enlighet med artikel 3, ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 3. Om både en produkt och ett paket visas, men bara priset för paketet anges, ska enbart märkningen för paketet visas. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga III. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens eller paketets energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens eller paketets energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens eller paketets energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


BILAGA X

Ändringar av bilagorna till delegerade förordning (EU) nr 812/2013

a)

Rubriken till bilaga VI ska ersättas med följande:

”Information som ska lämnas när slutanvändaren inte kan förväntas se den utställda produkten, utom på internet”

b)

Följande bilaga ska införas som bilaga X:

”BILAGA X

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)

kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)

pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)

alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2.

Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 eller, i fråga om paket, den märkning och vederbörligt ifyllda informationsblad som leverantören tillhandahåller i enlighet med artikel 3, ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 3. Om både en produkt och ett paket visas, men bara priset för paketet anges, ska enbart märkningen för paketet visas. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga III. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3.

Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a)

Vara en pil i den färg som motsvarar produktens eller paketets energieffektivitetsklass på etiketten.

b)

På pilen ska produktens eller paketets energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c)

Ha ett av följande två format:

Image

4.

Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris.

b)

Bilden ska vara länkad till märkningen.

c)

Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d)

Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g)

Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens eller paketets energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.”


Top