Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0474

Kommissionens förordning (EU) nr 474/2014 av den 8 maj 2014 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller 1,4-diklorbensen Text av betydelse för EES

OJ L 136, 9.5.2014, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/474/oj

9.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 474/2014

av den 8 maj 2014

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller 1,4-diklorbensen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.1, och

av följande skäl:

(1)

De franska myndigheterna har gjort en riskbedömning av 1,4-diklorbensen (nedan kallat DCB) i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 (2) om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen som är upptagna i Einecs (European Inventory of Existing Commercial Substances). Slutrapporten offentliggjordes 2004 på Europeiska kemikaliebyråns webbplats (3).

(2)

I februari 2008 offentliggjordes kommissionens meddelande (4) om resultaten av riskbedömningen och om strategierna för att begränsa riskerna beträffande DCB i Europeiska unionens officiella tidning. För att begränsa riskerna för konsumenter rekommenderas det i meddelandet att begränsningar för utsläppande på marknaden och användning, i enlighet med rådets direktiv 76/769/EEG (5), övervägs för användning av DCB i luftfräschare, malmedel och toalettblock. Den begränsning av användningen av DCB i malmedel som rekommenderas i meddelandet från 2008 föreskrivs redan i kommissionens beslut 2007/565/EG (6) (Produkttyp 19: Avskräckande och tilldragande medel), och därför är det inte nödvändigt att begränsa denna användning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006.

(3)

I november 2011 bad kommissionen, i enlighet med artikel 69.1 i den förordningen, Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) att sammanställa sådan dokumentation som erfordras vid ett begränsningsförfarande och som uppfyller kraven i bilaga XV till den förordningen (nedan kallad bilaga XV-dokumentation) avseende DCB.

(4)

Kommissionen bad särskilt kemikaliemyndigheten att behandla frågan om konsumenternas exponering hemma och i offentliga toaletter, inklusive den exponering som de som sköter eller städar dessa toaletter utsätts för, med beaktande av de senaste och mest relevanta rönen i vetenskaplig litteratur och den minskade användningen av DCB i Europa. Den rapport (7) som kommissionen beställt om de socioekonomiska konsekvenserna av en begränsning av DCB skulle också beaktas vid bedömningen.

(5)

DCB förtecknas i del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (8) som cancerframkallande i farokategori 2, men också som irriterande för ögonen och mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Uppskattningsvis används årligen ca 800 ton DCB i unionen för tillverkning av luftfräschare och luktborttagare för toaletter, av vilka 10 % är avsedda för hushållsbruk och resten för yrkesmässig användning (huvudsakligen som luktborttagare i offentliga toaletter).

(6)

Den 19 april 2012 lämnade kemikaliemyndigheten bilaga XV-dokumentationen till sin riskbedömningskommitté (nedan kallad RAC) och sin kommitté för socioekonomisk analys (nedan kallad SEAC). Dokumentationen (9) innehöll belägg för att man bör begränsa utsläppandet på marknaden och användningen av DCB-baserade luftfräschare och toalettblock både för hushållsbruk och för yrkesmässig användning, eftersom riskerna med dem inte har kontrollerats tillräckligt och fördelarna med begränsningen är större än kostnaderna. Dokumentationen visade också att åtgärder på unionsnivå måste vidtas.

(7)

Den 8 mars 2013 antog RAC enhälligt ett yttrande om den begränsning som föreslås i dokumentationen. Enligt RAC:s yttrande är begränsningen den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att hantera de konstaterade riskerna med att använda DCB som luftfräschare eller luktborttagare för toaletter, bostäder, kontor eller andra offentliga lokaler, både i fråga om effektivitet och genomförbarhet. RAC föreslog dock en ändring i begränsningen för att underlätta verkställbarheten och angav en koncentrationsgräns på 1 % för DCB i sådana produkter, så att begränsningen inte inverkar oskäligt på produkter som innehåller DCB som förorening. Denna koncentration motsvarar det gränsvärde som medför att en blandning klassificeras som cancerframkallande i kategori 2 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

(8)

Såsom anges i underlaget till RAC:s yttrande finns det tillförlitliga analysmetoder i unionen för att bestämma DCB-halterna.

(9)

I sin bedömning ansåg RAC att cancerogenitet (mitogen, cancerframkallande med tröskelvärde) är den end-point som är mest relevant för människors hälsa. På grundval av uppgifter om inhalationsexponering för DCB-ångor föreslog RAC att man bör minska den konstaterade risken för konsumenterna när de kontinuerligt använder luftfräschare och luktborttagare för toaletter innehållande DCB i hemmet. Det scenariot ansågs utgöra ett rimligt värsta tänkbara exponeringsförhållande. Dessutom konstaterade RAC att man måste minska den exponering som de som sköter eller städar toaletter utsätts för, eftersom man har identiferat risker i de fall toaletterna har dålig ventilation.

(10)

I sin analys av begränsningens omfattning beaktade RAC konsumenternas exponering för luftfräschare och luktborttagare för toaletter i hemmen och i offentliga toaletter, men också den exponering som de som arbetar i offentliga toaletter utsätts för, t.ex. de som sköter och städar toaletterna, samt underhållspersonalens exponering. Dessutom beaktades konsumenter som vistas i och människor som arbetar i lokaler (förutom toaletter) där luftfräschare innehållande DCB används. Övrig yrkesmässig eller industriell användning beaktades inte.

(11)

Den 5 juni 2013 antog SEAC enhälligt ett yttrande om den begränsning som föreslås i bilaga XV-dokumentationen. Enligt SEAC:s yttrande är begränsningen, med den ändring som gjorts av RAC och SEAC, den lämpligaste unionsövergripande åtgärden för att hantera de konstaterade riskerna, sett till de socioekonomiska fördelarna i förhållande till de socioekonomiska kostnaderna. På grundval av RAC:s slutsats att exponeringen för DCB måste minskas för hushållsbruk och yrkesmässig användning och vissa belägg för att användningen av toalettblock och luftfräschare som innehåller DCB kommer att fortsätta om man inte ingriper, ansåg SEAC att en begränsning är en lämplig och effektiv åtgärd. SEAC ansåg att åtgärden för att minska hushållsbruket är proportionerlig. Beträffande en gemensam begränsning för hushållsbruk och yrkesmässig användning ansåg SEAC att åtgärden inte kan anses vara oproportionerlig, med beaktande av hälsovinsterna och kostnaderna.

(12)

Forumet för informationsutbyte om verkställighet rådfrågades under begränsningsförfarandet, och RAC och SEAC tog hänsyn till forumets synpunkter på ordalydelsen i villkoren för begränsning och på övergångsperioden.

(13)

Den 17 juni 2013 delgav kemikaliemyndigheten kommissionen RAC:s och SEAC:s yttranden, på grundval av vilka kommissionen konstaterar att det innebär en oacceptabel risk för människors hälsa att släppa ut DCB på marknaden och använda det som ämne eller som beståndsdel i blandningar i en koncentration på 1 viktprocent eller högre, i luftfräschare eller luktborttagare för toaletter, bostäder, kontor eller andra offentliga lokaler. Kommissionen anser vidare att dessa risker måste behandlas på unionsnivå. De socioekonomiska konsekvenserna av denna begränsning, inklusive tillgången på alternativ, har beaktats.

(14)

De berörda parterna bör ges en period på 12 månader efter att denna förordning har trätt i kraft för att vidta åtgärder för att följa den, bl.a. avseende luftfräschare och luktborttagare som redan finns i leverantörskedjan eller i lager.

(15)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (EGT L 84, 5.4.1993, s. 1).

(3)  ”European Union Risk Assessment Report, 1,4-dichlorobenzene”, Existing substances, volym 48, European Chemicals Bureau.

(4)  Meddelande från kommissionen om resultatet av riskbedömningen och strategierna för att begränsa riskerna beträffande ämnena piperazin, cyklohexan, metylendifenyldiisocyanat, 2-butyn-1,4-diol, metyloxiran, anilin, 2-etylhexylakrylat, 1,4-diklorbensen, 3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-butylacetofenon, di-(2-etylhexyl)ftalat, fenol, 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (EUT C 34, 7.2.2008, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (EGT L 262, 27.9.1976, s. 201).

(6)  Kommissionens beslut 2007/565/EG av den 14 augusti 2007 om icke-upptagande i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden när det gäller vissa ämnen som granskas inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i det direktivet (EUT L 216, 21.8.2007, s. 17).

(7)  RPA – Risk & Policy Analysts Limited, ”Socio-Economic Evaluation arising from a Proposal for Risk Reduction Measures related to Restrictions on 1,4-Dichlorobenzene”, slutrapport, juni 2010,

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/studies/index_en.htm

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(9)  http://echa.europa.eu/documents/10162/3f467af2-66e0-468d-8366-f650f63e27d7


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska följande post läggas till:

”64.

1,4-diklorbensen

CAS-nr 106-46-7

EG-nr 203-400-5

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i blandningar i en koncentration på 1 viktprocent eller högre, om ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden för att användas som eller används som luftfräschare eller luktborttagare för toaletter, bostäder, kontor eller andra offentliga lokaler.”


Top