Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0148

2014/148/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 17 mars 2014 om ändring av beslut 2011/130/EU om fastställande av minimikrav för behandling över gränserna av dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden [delgivet med nr C(2014) 1640] Text av betydelse för EES

OJ L 80, 19.3.2014, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/148/oj

19.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 80/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 17 mars 2014

om ändring av beslut 2011/130/EU om fastställande av minimikrav för behandling över gränserna av dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden

[delgivet med nr C(2014) 1640]

(Text av betydelse för EES)

(2014/148/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europarlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

Tjänsteleverantörer vars tjänster omfattas av direktiv 2006/123/EG måste via gemensamma kontaktpunkter och på elektronisk väg kunna fullgöra förfaranden och formaliteter som krävs för tillträde till och utövande av deras verksamheter. Inom de gränser som fastställs i artikel 5.3 i direktiv 2006/123/EG kan det fortfarande finnas tillfällen då tjänsteleverantörer måste skicka originalhandlingar, bestyrkta kopior eller auktoriserade översättningar för att fullgöra förfaranden och formaliteter. Tjänsteleverantörerna kan då behöva skicka dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter.

(2)

Gränsöverskridande användning av avancerade elektroniska signaturer som stöds av ett kvalificerat certifikat underlättas av kommissionens beslut 2009/767/EG av den 16 oktober 2009 om åtgärder som underlättar användningen av förfaranden på elektronisk väg genom gemensamma kontaktpunkter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (2), som bland annat ålägger medlemsstaterna att utföra riskbedömningar innan dessa elektroniska signaturer krävs från tjänsteleverantörer och fastställer regler för medlemsstaternas godkännande av avancerade elektroniska signaturer baserade på kvalificerade certifikat, med eller utan en säker anordning för skapande av signaturer. Beslut 2009/767/EG behandlar dock inte de elektroniska signaturernas format i dokument utfärdade av behöriga myndigheter som måste lämnas in av tjänsteleverantörer för att fullgöra relevanta förfaranden och formaliteter.

(3)

Eftersom behöriga myndigheter i medlemsstaterna för närvarande använder avancerade elektroniska signaturer av olika format för att signera sina dokument elektroniskt kan de mottagande medlemsstaterna som måste behandla dokumenten ställas inför tekniska svårigheter till följd av den mångfald av signaturformat som används. För att möjliggöra för tjänsteleverantörer att fullgöra förfaranden och formaliteter över gränserna på elektronisk väg är det nödvändigt att se till att åtminstone ett visst antal format för avancerade elektroniska signaturer kan stödjas tekniskt av medlemsstaterna när de erhåller dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i andra medlemsstater. Ett fastställande av ett antal format för avancerade elektroniska signaturer som måste stödjas tekniskt av den mottagande medlemsstaten skulle möjliggöra större automatisering och förbättra interoperabiliteten för elektroniska förfaranden över gränserna.

(4)

Till en början omfattades endast basnivån av Etsi-standardiserade format för avancerade elektroniska signaturer av beslutet. Det är lämpligt att även lägga till mer långfristiga Etsi-standardiserade format som underlättar bevarandet på längre sikt av giltighetsrelaterad information för elektroniska signaturer.

(5)

Etsi har offentliggjort nya tekniska specifikationer för basprofiler för avancerade elektroniska signaturer som syftar till att begränsa valen i de aktuella standarderna och därigenom öka interoperabiliteten över gränserna. Dessa profiler omfattar alla överensstämmelsenivåer, från basnivå till långfristig nivå.

(6)

Medlemsstater vars behöriga myndigheter använder elektroniska signaturer av andra format än de som stöds normalt kan ha implementerat valideringsmetoder som gör det möjligt att verifiera deras signaturer även över gränserna. Om så är fallet och för att de mottagande medlemsstaterna ska kunna förlita sig på valideringsverktygen måste informationen om dessa verktyg göras tillgänglig på ett lättåtkomligt sätt, såvida inte den nödvändiga informationen inkluderas direkt i de elektroniska dokumenten, i de elektroniska signaturerna eller i de medier som innehåller de elektroniska dokumenten.

(7)

Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas fastställande av vad som utgör en originalhandling, en bestyrkt kopia eller en auktoriserad översättning. Syftet är endast att underlätta verifieringen av elektroniska signaturer om de används i originalhandlingar, bestyrkta kopior eller auktoriserade översättningar som tjänsteleverantörer måste lämna in via gemensamma kontaktpunkter.

(8)

För att göra det möjligt för medlemsstaterna att implementera de nödvändiga tekniska verktygen bör beslutet tillämpas från och med den 1 december 2014.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med tjänstedirektivkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av kommissionens beslut 2011/130/EU (3)

Beslut 2011/130/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska tillämpa nödvändiga tekniska medel som gör det möjligt för dem att behandla elektroniskt signerade dokument som tjänsteleverantörer lämnar in i samband med fullgörandet av förfaranden och formaliteter via gemensamma kontaktpunkter, så som aviserades i artikel 8 i direktiv 2006/123/EG, och som signeras av behöriga myndigheter i andra medlemsstater med en avancerad elektronisk XML-, CMS- eller PDF-signatur på alla överensstämmelsenivåer, eller med användande av en container på basnivå för tillhörande signatur, förutsatt att dessa uppfyller de tekniska specifikationerna i bilagan.”

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 december 2014.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2014.

På kommissionens vägnar

Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  EUT L 274, 20.10.2009, s. 36.

(3)  EUT L 53, 26.2.2011, s. 66.


BILAGA

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR AVANCERADE ELEKTRONISKA XML-, CMS- ELLER PDF-SIGNATURER OCH CONTAINERN FÖR TILLHÖRANDE SIGNATUR

Avancerade elektroniska signaturer som avses i artikel 1.1 i beslutet ska uppfylla en av följande tekniska specifikationer från Etsi:

XAdES Baseline Profile

Etsi TS 103171 v.2.1.1 (1)

CAdES Baseline Profile

Etsi TS 103173 v.2.2.1 (2)

PAdES Baseline Profile

Etsi TS 103172 v.2.2.2 (3)

Den container för tillhörande signatur som avses i artikel 1.1 i beslutet ska uppfylla den följande tekniska specifikationen från Etsi:

Associated Signature Container Baseline Profile

Etsi TS 103174 v.2.2.1 (4)


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf”


Top