Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1272

Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten Text av betydelse för EES

OJ L 328, 7.12.2013, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1272/oj

7.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/69


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1272/2013

av den 6 december 2013

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 68.2, och

av följande skäl:

(1)

Benz[a]pyren, benz[e]pyren, benz[a]antracen, krysen, benz[b]fluoranten, benz[j]fluoranten, benz[k]fluoranten och dibenz[a,h]antracen (nedan kallade polycykliska aromatiska kolväten) är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1B i enlighet med bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (2).

(2)

Dessa polycykliska aromatiska kolväten finns i plast- och gummidelar i ett brett utbud av konsumentvaror. De förekommer som orenheter i några råvaror som används vid tillverkningen av sådana varor, särskilt i extender oils och kimrök. De tillsätts inte avsiktligt till varorna och har ingen särskild funktion som material i plast- eller gummidelarna.

(3)

Enligt punkt 28 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 får dessa polycykliska aromatiska kolväten inte säljas till allmänheten, varken som ämnen eller i blandningar. Enligt punkt 50 i bilaga XVII till den förordningen gäller dessutom begränsningar för förekomsten av dem i extender oils för däcktillverkning.

(4)

Enligt uppgifter som Tyskland lämnat till kommissionen kan varor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten medföra risker för konsumenternas hälsa vid intag, hudadsorption och i vissa fall inandning.

(5)

Slutsatserna om riskerna för konsumenterna byggde på skattad hudexponering för polycykliska aromatiska kolväten genom användning av vissa konsumentvaror under realistiska värstafallsförhållanden. Exponeringen konstaterades överskrida den härledda minimala effektnivån (3) för benz[a]pyren, som användes som substitut för de andra polycykliska aromatiska kolvätenas toxicitet.

(6)

Kommissionen bedömde Tysklands uppgifter och konstaterade att det föreligger en risk för konsumenterna genom varor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten och fann att en begränsning skulle minska risken. Kommissionen rådfrågade även näringslivet och andra berörda parter om konsekvenserna av en begränsning av halten av polycykliska aromatiska kolväten i varor som kan användas av konsumenter.

(7)

För att skydda konsumenternas hälsa från riskerna med exponering för polycykliska aromatiska kolväten i varor bör gränsvärden för halter av dem i åtkomliga plast- eller gummidelar i varor fastställas, och utsläppande på marknaden bör förbjudas av varor som innehåller något av ämnena i halter på mer än 1 mg/kg i de delarna.

(8)

Med hänsyn till barns sårbarhet bör ett lägre gränsvärde fastställas. Utsläppande på marknaden bör därför förbjudas av leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller något av de polycykliska aromatiska kolvätena i halter på mer än 0,5 mg/kg i åtkomliga plast- eller gummidelar.

(9)

Denna begränsning bör bara tillämpas på sådana delar av varor som kommer i direkt och långvarig eller under kort tid upprepad kontakt med människors hud eller munhåla under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Varor eller delar av varor som bara kortvarigt och sällan kommer i kontakt med hud eller munhåla bör inte ingå i begränsningens tillämpningsområde, eftersom den därav orsakade exponeringen för polycykliska aromatiska kolväten skulle bli försumbar. Ytterligare riktlinjer i detta avseende bör utarbetas.

(10)

Alternativa råvaror med låga halter av polycykliska aromatiska kolväten har konstaterats förekomma på unionsmarknaden. Det är bland annat fråga om kimrök och oljor som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (4).

(11)

Kommissionen bör se över de gränsvärden som antas genom denna begränsning mot bakgrund av bl.a. nya vetenskapliga rön, såsom uppgifter om migrering av polycykliska aromatiska kolväten från plast- och gummimaterial i de aktuella varorna, samt om alternativa råvaror. Tillgången till och tillförlitligheten hos provningsmetoder bör också tas i beaktande i denna översyn av nya vetenskapliga rön.

(12)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

Det är lämpligt att ge berörda parter rimlig tid för att vidta de åtgärder som kan krävas för att följa denna förordning.

(14)

En begränsning av utsläppandet på marknaden av begagnade varor och varor som befinner sig i leveranskedjan den dag då denna förordning träder i kraft kan leda till tillsynssvårigheter. Begränsningen bör därför inte tillämpas på varor som släpps ut på marknaden för första gången före den dagen.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 27 december 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_sv.pdf

(4)  EUT L 12, 15.1.2011, s. 1.


BILAGA

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska i kolumn 2 i post 50 följande punkter läggas till som punkterna 5, 6, 7 och 8:

 

”5.

Varor får inte släppas ut på marknaden för tillhandahållande till allmänheten om någon av delarna i dem av gummi eller plast som kommer i direkt och långvarig eller under kort tid upprepad kontakt med mänsklig hud eller munhåla under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden innehåller mer än 1 mg/kg (0,0001 viktprocent av delen) av något av de förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena.

Sådana varor är bland annat

idrottsutrustning såsom cyklar, golfklubbor och racketar,

hushållsredskap, serveringsvagnar, gåramar,

verktyg för hushållsbruk,

kläder, skodon, handskar och idrottskläder,

urarmband, manschetter, masker, pannband.

6.

Leksaker, inklusive aktivitetsleksaker, och barnavårdsartiklar får inte släppas ut på marknaden om någon av delarna i dem av gummi eller plast som kommer i direkt och långvarig eller under kort tid upprepad kontakt med mänsklig hud eller munhåla under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden innehåller mer än 0,5 mg/kg (0,00005 viktprocent av delen) av något av de förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena.

7.

Genom undantag från punkterna 5 och 6 ska dessa punkter inte gälla för varor som släpps ut på marknaden för första gången före den 27 december 2015.

8.

Senast den 27 december 2017 ska kommissionen se över gränsvärdena i punkterna 5 och 6 mot bakgrund av nya vetenskapliga rön, inbegripet migrering av polycykliska aromatiska kolväten från de varor som avses där och information om alternativa råvaror, och vid behov ändra punkterna i enlighet med det.”


Top