Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

Kommissionens förordning (EU) nr 126/2013 av den 13 februari 2013 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) Text av betydelse för EES

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 126/2013

av den 13 februari 2013

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 anges de begränsningar som tidigare fanns i rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (2). I post 6 punkt 1 i bilaga XVII till den förordningen har ordet ”produkt”, som användes i den ursprungliga begränsningen för asbest i direktiv 76/769/EEG, ersatts med ”vara”, som inte omfattar blandningar. För att post 6 punkt 1 ska täcka samma innehåll som det direktivet bör ordet ”blandningar” läggas till.

(2)

Undantagen i posterna 16 och 17 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 när det gäller användningen av blykarbonat och blysulfater i färger för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer bör inte bara gälla användning utan också utsläppande på marknaden så att dessa färger blir tillgängliga för restaurerings- och underhållsarbeten.

(3)

Begränsningen i posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller hänvisningar till en specifik koncentrationsgräns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (3) och till en koncentrationsgräns i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (4) som används för att fastställa om ett ämne eller en blandning omfattas av den begränsningen. Det bör klargöras att den koncentrationsgräns som anges i direktiv 1999/45/EG endast är tillämplig om det inte har fastställts någon specifik koncentrationsgräns i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

(4)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 519/2012 av den 19 juni 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (5) infördes klorparaffiner med kort kolkedja (nedan kallade SCCP) i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (6). SCCP får således inte produceras, släppas ut på marknaden eller användas, utom i särskilt angivna undantagsfall. Post 42 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, som begränsar två användningsområden för SCCP som nu är förbjudna enligt förordning (EG) nr 850/2004, har blivit överflödig och bör därför strykas.

(5)

Man bör använda en harmoniserad analysmetod som antagits av Europeiska standardiseringskommittén för bestämning av halten lösligt krom VI i cement i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG av den 18 juni 2003 om ändring för tjugosjätte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement) (7). Av tydlighetsskäl bör post 47 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehålla en hänvisning till den analysmetoden.

(6)

Ämnet metylendifenyldiisocyanat (MDI) i post 56 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, som identifieras med CAS-nr 26447-40-5 och EG-nr 247-714-0, omfattar alla isomeriska blandningar och alla specifika isomerer. Vissa specifika isomerer har dock specifika CAS- eller EG-nr. För att klargöra att alla isomerer omfattas bör man lägga till tre specifika CAS- och EG-nr.

(7)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (8) ströks anmärkningarna E, H och S från inledningen till tilläggen 1–6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 samt från tilläggen 1, 2, 3, 5 och 6. Av konsekvensskäl bör anmärkningarna E, H och S även strykas från tillägg 4.

(8)

Posten för diisopentylftalat i tillägg 6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller fel EG- och CAS-nr och bör därför rättas.

(9)

Europeiska standardiseringskommittén har antagit nya standarder om analysmetoder för azofärger och azofärgämnen. Med hänsyn till dessa standarder måste tillägg 10 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 uppdateras.

(10)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUT L 159, 20.6.2012, s. 1.

(6)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(7)  EUT L 178, 17.7.2003, s. 24.

(8)  EUT L 164, 26.6.2009, s. 7.


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I post 6 kolumn 2 punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.

Det är förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och använda dessa fibrer och sådana varor och blandningar som medvetet tillsatts sådana fibrer.”

2.

I post 16 kolumn 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får dock inom sina territorier tillåta att ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden och används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, i enlighet med ILO-konventionen nr 13. En medlemsstat som tillämpar detta undantag ska meddela kommissionen detta.”

3.

I post 17 kolumn 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får dock inom sina territorier tillåta att ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden och används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, i enlighet med ILO-konventionen nr 13. En medlemsstat som tillämpar detta undantag ska meddela kommissionen detta.”

4.

I posterna 28, 29 och 30 kolumn 2 punkt 1 första stycket ska femte strecksatsen ersättas med följande:

”—

den relevanta koncentration som anges i direktiv 1999/45/EG om det inte har fastställts någon specifik koncentrationsgräns i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.”

5.

I post 40 kolumn 1 ska orden ”till den förordningen” ersättas med ” till förordning (EG) nr 1272/2008”.

6.

Post 42 ska strykas.

7.

I post 47 kolumn 2 ska följande punkt 4 läggas till:

”4.

Den standard som antagits av Europeiska standardiseringskommittén för bestämning av halten lösligt krom VI i cement och cementhaltiga blandningar ska användas som analysmetod för att kontrollera att villkoret i punkt 1 uppfylls.”

8.

I post 56 ska kolumn 1 ersättas med följande:

”56.

Metylendifenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr 26447-40-5

EG-nr 247-714-0

inklusive följande specifika isomerer:

a)

4,4’-metylendifenyldiisocyanat

CAS-nr 101-68-8

EG-nr 202-966-0

b)

2,4’-metylendifenyldiisocyanat

CAS-nr 5873-54-1

EG-nr 227-534-9

c)

2,2’-metylendifenyldiisocyanat

CAS-nr 2536-05-2

EG-nr 219-799-4”.

9.

I tillägg 4 ska hänvisningarna till anmärkningarna E, H och S i kolumnen ”Kommentarer” strykas.

10.

I tillägg 6 ska posten för 1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak; n-pentyl-isopentylftalat; di-n-pentylftalat; diisopentylftalat ersättas med följande:

Ämnen

Indexnummer

EG nummer

CAS-nummer

Kommentarer

”1,2-bensendikarboxylsyradipen-tylester, grenad och rak [1]

607-426-00–1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentylisopentylftalat [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentylftalat [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

diisopentylftalat [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]”

 

11.

Tillägg 10 ska ersättas med följande:

”Tillägg 10

Punkt 43 – Azofärger – Förteckning över analysmetoder

Förteckning över analysmetoder

Europeiskt standardiseringsorgan

Beteckning och titel på den harmoniserade standarden

Beteckning på den ersatta standarden

CEN

EN ISO 17234–1:2010

Läder – Kemiska provningar för bestämning av vissa azofärgämnen i färgat läder – Del 1: Bestämning av vissa aromatiska aminer härledda från azofärgämnen

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234–2:2011

Läder – Kemiska provningar för bestämning av vissa azofärgämnen i färgat läder – Del 2: Bestämning av 4-aminoazobensen

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362–1:2012

Textil – Metoder för bestämning av vissa aromatiska aminer från azofärgämnen – Del 1: Påvisande av användning av vissa azofärgämnen, åtkomliga med och utan fiberextraktion

EN 14362–1:2003

EN 14362–2:2003

CEN

EN 14362–3:2012

Textil – Metoder för bestämning av vissa aromatiska aminer från azofärgämnen – Del 3: Påvisande av användning av vissa azofärgämnen som kan avge 4-aminoazobensen”

 


Top