EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0061

Rådets direktiv 2013/61/EU av den 17 december 2013 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte

OJ L 353, 28.12.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 353/5


RÅDETS DIREKTIV 2013/61/EU

av den 17 december 2013

om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europeiska rådets beslut 2012/419/EU (3) beslutade Europeiska rådet att Mayotte från och med den 1 januari 2014 ska ha ställning som ett av unionens yttersta randområden i den mening som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) i stället för som ett av de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) i den mening som avses i artikel 355.2 i EUF-fördraget. Unionens skattebestämmelser kommer att vara tillämpliga på Mayotte efter denna ändring av Mayottes ställning.

(2)

Vad beträffar mervärdesskatt och punktskatter befinner sig Mayotte i en situation som är jämförbar med den som de övriga franska yttersta randområdena (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion och Saint-Martin), som är undantagna från det territoriella tillämpningsområdet för rådets direktiv 2006/112/EG (4) och för rådets direktiv 2008/118/EG (5), befinner sig i och bör därför undantas från det territoriella tillämpningsområdet för dessa direktiv från och med det datum då dess ställning ändras enligt EUF-fördraget. De relevanta bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG och direktiv 2008/118/EG bör följaktligen anpassas, och deras tillämpning i fråga om de franska utomeuropeiska territorierna bör förtydligas.

(3)

För att klargöra att Mayotte och de andra franska yttersta randområdena är undantagna från tillämpningsområdena för direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG oberoende av eventuella ändringar av deras ställning enligt fransk lagstiftning bör det i dessa direktiv hänvisas till artiklarna 349 och 355.1 i EUF-fördraget med avseende på dessa områden.

(4)

Direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.1 c i direktiv 2006/112/EG ska ersättas med följande:

”c)

De franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

Artikel 2

Artikel 5 i direktiv 2008/118/EG ska ändras på följande sätt:

1)

Punkt 2 b ska ersättas med följande:

”b)

De franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

2)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

“Frankrike får tillkännage att detta direktiv och de direktiv som avses i artikel 1 ska tillämpas på de territorier som avses i punkt 2 b, med förbehåll för åtgärder för att kompensera för dessa territoriers extremt avlägsna läge, med avseende på alla eller vissa av de punktskattepliktiga varor som avses i artikel 1, från och med första dagen i andra månaden efter tillkännagivandet.”

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan från och med den 1 januari 2014. De ska till kommissionen före den 1 januari 2015 överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 2014.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 12 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 16 oktober 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europeiska rådets beslut 2012/419/EU av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).


Top