Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0002

Kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall Text av betydelse för EES

OJ L 37, 8.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 288 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/2/oj

8.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/2/EU

av den 7 februari 2013

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.1 i direktiv 94/62/EG definieras förpackningar genom ett antal kriterier. Artiklarna i bilaga I är belysande exempel på tillämpningen av de kriterierna.

(2)

För att skapa klarhet om rättsläget och harmonisera tolkningen av definitionen av förpackningar är det nödvändigt att se över och ändra förteckningen över belysande exempel, så att ytterligare fall klargörs där gränsen mellan vad som utgör och inte utgör förpackningar fortfarande är oklar. Översynen har gjorts efter uppmaningar från medlemsstaterna och ekonomiska aktörer om att stärka genomförandet av direktivet och skapa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden.

(3)

Direktiv 94/62/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Den kommitté som inrättats enligt artikel 21 i direktiv 94/62/EG har inte yttrat sig [om de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv], och kommissionen lade därför fram ett förslag om åtgärderna inför rådet och överlämnade det till Europaparlamentet. Rådet vidtog inga åtgärder inom den tvåmånadersperiod som föreskrivs i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2), och kommissionen lade därför fram förslaget för Europaparlamentet utan dröjsmål. Europaparlamentet motsatte sig inte de föreslagna åtgärderna inom fyra månader från det ovannämnda överlämnandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 94/62/EG ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2013 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGA

”BILAGA I

BELYSANDE EXEMPEL FÖR DE KRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

Belysande exempel för kriterium i

Förpackning

 

Konfektaskar

 

Plastfolien kring cd-fodral

 

Postpåsar för kataloger och tidskrifter (innehållande en tidskrift)

 

Tårtpapper saluförda med ett bakverk

 

Rullar, tuber och cylindrar på vilka böjligt material (t.ex. plastfolie, aluminium, papper) är upprullat, med undantag för rullar, tuber och cylindrar som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet

 

Blomkrukor endast avsedda för försäljning och transport av växter och inte avsedda att följa med växten under hela dess livstid

 

Glasflaskor för injektionslösningar

 

Cd-spindlar (saluförda med cd-skivor, inte avsedda för förvaring)

 

Klädhängare (saluförda med ett klädesplagg)

 

Tändsticksaskar

 

Sterilbarriärsystem (påsar, brickor och material som krävs för att bevara produktens sterilitet)

 

Kapslar för dryckessystem (t.ex. kaffe, kakao, mjölk) som lämnas tomma efter användning

 

Återfyllbara stålcylindrar för olika sorters gas, dock ej brandsläckare

Ej förpackning

 

Blomkrukor avsedda att följa med växten under hela dess livstid

 

Verktygslådor

 

Tepåsar

 

Vaxskikt (t.ex. runt ost)

 

Korvskinn

 

Klädhängare (saluförda separat)

 

Kaffekapslar för dryckessystem, foliepåsar för kaffe och kaffekuddar av filterpapper som slängs tillsammans med den använda kaffeprodukten

 

Skrivarpatroner

 

Cd-, dvd- och videofilmfodral (saluförda innehållande en cd-skiva, dvd-skiva eller videofilm)

 

Cd-spindlar (saluförda tomma, avsedda för förvaring)

 

Vattenlösliga påsar för rengöringsmedel

 

Gravlyktor (behållare för ljus)

 

Mekaniskt kvarnsystem (integrerat i återfyllbar behållare, t.ex. återfyllbar pepparkvarn)

Belysande exempel för kriterium ii

Förpackning, utformad för och avsedd att fyllas vid försäljningsstället

 

Bärkassar av papper eller plast

 

Engångstallrikar och -koppar

 

Plastfolie

 

Smörgåspåsar

 

Aluminiumfolie

 

Plastfolie för tvättade kläder i tvätterier

Ej förpackning

 

Omrörare

 

Engångsbestick

 

Omslagspapper (salufört separat)

 

Bakformar av papper (saluförda utan innehåll)

 

Tårtpapper saluförda utan bakverk

Belysande exempel för kriterium iii

Förpackning

Etiketter hängda direkt på eller fästa på en vara

Del av förpackning

 

Mascaraborste som utgör en del av förpackningens tillslutning

 

Självhäftande etiketter fästa på annat förpackningsföremål

 

Häftklamrar

 

Plastmanschetter

 

Doseringsmått som utgör en del av tillslutningen av förpackningen för rengöringsmedel

 

Mekaniskt kvarnsystem (integrerat i en engångsbehållare, fylld med en produkt, t.ex. en pepparkvarn fylld med peppar)

Ej förpackning

Radiofrekvensidentifieringsetiketter (RFID-taggar)”


Top