Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0065

Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

OJ L 25, 28.1.2011, p. 8–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 289 - 304

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; upphävd genom 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/65/oj

28.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 65/2011

av den 27 januari 2011

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artiklarna 51.4, 74.4 och 91, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (2) upphävde och ersatte kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och (EG) 73/2009, samt för det genomförande och de tvärvillkor som avses i rådets förordning (EG) nr 479/2008 (3).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (4) innehåller många korshänvisningar till reglerna för administration och kontroller i den upphävda förordningen (EG) nr 796/2004. Hänsyn bör tas till de ändringar av dessa regler som skett genom förordning (EG) nr 1122/2009, samtidigt som de principer som fastställts genom förordning (EG) nr 1975/2006 bör respekteras. För att uppnå enhetlighet, tydlighet och förenkling bör vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1975/2006 ändras så att antalet hänvisningar till förordning (EG) 1122/2009 minimeras. Förordning (EG) nr 1975/2006 bör därför upphävas och ersättas.

(3)

Medlemsstaterna bör inrätta ett kontrollsystem som garanterar att alla nödvändiga kontroller av att stödvillkoren är uppfyllda genomförs. Efterlevnaden av samtliga stödkriterier i nationell lagstiftning, i EU-lagstiftningen och i landsbygdsutvecklingsprogrammen bör kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer.

(4)

Erfarenheten visar att det integrerade administrations- och kontrollsystem (nedan kallat IAKS), som föreskrivs i avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (5) är ett ändamålsenligt och effektivt instrument för genomförandet av direktstöden. Därför bör, när det gäller arealåtgärder och djurrelaterade åtgärder under axel 2 avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1698/2005, reglerna för administration och kontroller, samt bestämmelser om minskningar och uteslutningar vid oriktiga deklarationer följa principerna i IAKS, framförallt i förordning (EG) nr 1122/2009.

(5)

För vissa stöd under axel 2 och motsvarande stöd under axel 4 avdelning IV kapitel I avsnitt 2 respektive 4 i förordning (EG) nr 1698/2005, måste emellertid reglerna för administration och kontroller anpassas till stödens särskilda karaktär. Det samma gäller stödåtgärder under axlarna 1 och 3 avsnitten 1 och 3 i samma kapitel och motsvarande stöd under axel 4. Särskilda bestämmelser behöver därför fastställas för dessa stöd.

(6)

För att säkerställa att samtliga nationella förvaltningar har möjlighet att bygga upp ett effektivt, integrerat kontrollsystem för samtliga arealer för vilka det lämnas in en ansökan om betalning under axel 2 eller om arealrelaterade stöd i enlighet med förordning (EG) nr 1122/2009, bör ansökningarna om arealbaserat stöd under axel 2 lämnas in inom samma tidsfrist som den samlade ansökan som föreskrivs i del II avdelning II kapitel I i den förordningen.

(7)

För att se till att kontrollerna fungerar avskräckande bör utbetalningarna som regel inte göras förrän kontrollerna av att stödkriterierna är uppfyllda har gjorts. Utbetalningar upp till en viss nivå bör emellertid få göras efter det att de administrativa kontrollerna har avslutats. När denna nivå fastställs bör hänsyn tas till risken för överkompensation.

(8)

I de kontrollregler som föreskrivs i denna förordning bör hänsyn tas till den särskilda karaktär som präglar åtgärderna under axel 2. Av tydlighetsskäl bör man därför fastställa särskilda regler.

(9)

Vid kontrollerna av att dessa kriterier följts bör medlemsstaterna få använda styrkande dokument och underlag från andra instanser, organ eller organisationer. Medlemsstaterna bör dock försäkra sig om att sådana instanser, organ eller organisationer fungerar på ett sätt som garanterar att det går att kontrollera att stödkriterierna iakttagits.

(10)

Erfarenheten visar att det är nödvändigt att förtydliga vissa bestämmelser, framförallt när det gäller fastställande av antalet hektar och djur samt minskningar, uteslutningar och återbetalningar.

(11)

I enlighet med artikel 50a i förordning (EG) nr 1698/2005 betalas stöd ut för vissa åtgärder som föreskrivs i den förordningen, under förutsättning att tvärvillkoren i avdelning II kapitel 1 i förordning (EG) nr 73/2009 uppfylls. Reglerna för tvärvillkor i denna förordning bör därför ligga i linje med reglerna i förordningarna (EG) nr 73/2009 och (EG) nr 1122/2009.

(12)

Erfarenheten visar att särskilda kontrollbestämmelser behövs för vissa stödåtgärder.

(13)

Kontroller i efterhand av investeringar bör göras som kontroll av att artikel 72.1 i förordning (EG) är nr 1698/2005 är uppfylld. Grundvalen och innehållet i dessa kontroller bör specificeras.

(14)

För att kommissionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om det administrativa ansvaret för åtgärderna bör medlemsstaterna informera kommissionen om antalet genomförda kontroller och resultaten av dem.

(15)

Det bör fastställas vissa allmänna kontrollprinciper som bland annat ger kommissionen rätt att genomföra kontroller.

(16)

För att de utbetalande organ som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (6) ska kunna fullgöra sina åligganden i enlighet med den förordningen bör medlemsstaterna se till att dessa organ har tillräcklig information om kontroller som har genomförts av andra instanser eller organ.

(17)

För att undvika de bokföringsproblem som skulle uppstå om man tillämpade andra kontroller för kalenderåret 2011, bör den här förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2011.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med de samfinansierade stöd för landsbygdsutveckling som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   ansökan om stöd: ansökan om stöd eller om att ingå i ett stödsystem under förordning (EG) nr 1698/2005,

b)   ansökan om utbetalning: ansökan som stödmottagaren lämnar in om utbetalning från de nationella myndigheterna,

c)   annan deklaration: alla deklarationer eller dokument, förutom ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning, som ska lämnas in eller innehas av en stödmottagare eller en tredje part för att uppfylla de specifika kraven i vissa åtgärder för landsbygdsutveckling.

Artikel 3

Ansökningar om stöd och utbetalning och andra deklarationer

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler för hur ansökningar om stöd ska lämnas in.

2.   I fråga om åtgärder med fleråriga åtaganden ska stödmottagarna lämna in en ansökan om utbetalning per år.

Medlemsstaterna får emellertid avstå från att kräva in årliga fysiska ansökningar om utbetalning om de i stället inför andra ändamålsenliga rutiner för de administrativa kontroller som föreskrivs i artiklarna 11 eller 24.

3.   Ansökningar om stöd och utbetalning och andra deklarationer kan närsomhelst återkallas helt och hållet eller delvis. Den behöriga myndigheten ska registrera bevis för sådant återkallande.

Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om oegentligheter i de dokument som avses i första stycket eller om den har underrättat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats och om oegentligheter uppdagas vid kontrollen, får de delar av ansökan om stöd som berörs av oegentligheterna emellertid inte återkallas.

De återkallanden som avses i första stycket innebär att stödmottagarna hamnar i samma läge som innan dokumenten (eller delar av dem) lämnades in.

4.   Ansökningar om stöd och utbetalning samt andra deklarationer får ändras när som helst efter det att de har lämnats in om de innehåller uppenbara fel som också accepteras som sådana av den behöriga myndigheten.

Artikel 4

Allmänna principer för kontroller

1.   Medlemsstaterna ska inrätta ett kontrollsystem som garanterar att alla kontroller av att stödvillkoren är uppfyllda genomförs.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i denna förordning ska medlemsstaterna se till att samtliga stödkriterier i den nationella lagstiftningen, i EU-lagstiftningen och i landsbygdsutvecklingsprogrammen kan kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer som medlemsstaterna själva ska fastställa.

3.   Medlemsstaterna ska se till att det finns ett unikt identifieringssystem för alla ansökningar om stöd och utbetalningar samt andra deklarationer som lämnas in av en och samma stödmottagare. Identifieringen ska vara kompatibel med det system som avses i artikel 15.1 f i förordning (EG) nr 73/2009 för registrering av jordbrukares identitet.

4.   Om lämpligt ska kontroller på plats hos stödmottagarna, i enlighet med artiklarna 12, 20 och 25 i denna förordning, göras på samma gång som andra kontroller i enlighet med unionens regler om jordbruksstöd.

5.   Resultaten av kontrollerna enligt artiklarna 11, 12, 24 och 25 ska bedömas för att man ska kunna fastställa om något av de problem man stött på skulle kunna leda till risker för liknande verksamhet, stödmottagare eller andra organ. Bedömningarna ska också leda till att man kan identifiera orsakerna till att sådana situationer uppstått, samt vilka ytterligare undersökningar och korrigerande eller förebyggande åtgärder som krävs.

6.   Ansökningar om stöd och utbetalning samt andra deklarationer ska avslås om stödmottagare eller deras representanter förhindrar kontroller. Eventuella utbetalningar för den aktuella insatsen ska återkrävas med beaktande av kriterierna i artikel 18.2 i denna förordning.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20.4 i denna förordning, och under förutsättning att syftet med kontrollen inte äventyras, kan kontroller på plats förhandsanmälas. Förhandsanmälan ska göras så sent som möjligt och får inte göras mer än 14 dagar i förväg. För kontroller på plats som avser djurrelaterade åtgärder, får förhandsanmälan inte göras mer än 48 timmar i förväg, utom i väl motiverade fall.

8.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser får inga utbetalningar göras till stödmottagare som bevisligen på ett konstlat sätt har skapat de förutsättningar som krävs för att få sådana utbetalningar i syfte att erhålla en förmån i strid med stödets syfte.

9.   Minskningar och uteslutningar enligt denna förordning ska gälla utan att det påverkar ytterligare påföljder i enlighet med nationella bestämmelser eller EU-bestämmelser.

Artikel 5

Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp

1.   Om en felaktig utbetalning har gjorts, ska stödmottagaren betala tillbaka beloppet i fråga plus ränta, beräknad i enlighet med punkt 2.

2.   Räntan ska beräknas på grundval av den tid som förflyter från det att stödmottagaren underrättas om återbetalningsskyldigheten till dess att återbetalningen eller avdraget görs.

Den tillämpliga räntesatsen ska beräknas i enlighet med nationell lagstiftning, men får inte vara lägre än den räntesats som tillämpas när belopp återbetalas i enlighet med nationell lagstiftning.

3.   Den återbetalningsskyldighet som avses i punkt 1 ska inte gälla om den behöriga myndigheten eller någon annan myndighet gjort utbetalningen av misstag och felet rimligtvis inte kunde ha upptäckts av stödmottagaren.

Om felet kan hänföras till faktiska omständigheter som är av betydelse för beräkningen av utbetalningen i fråga, ska första stycket endast tillämpas om beslutet om återbetalning inte har meddelats inom tolv månader efter utbetalningen.

DEL II

REGLER FÖR ADMINISTRATION OCH KONTROLLER

AVDELNING I

STÖD FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING FÖR VISSA ÅTGÄRDER UNDER AXLARNA 2 OCH 4

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 6

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Denna avdelning gäller följande:

a)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 63 a i förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om insatser inom åtgärder som definieras under axel 2.

Denna avdelning ska emellertid inte gälla för de åtgärder som anges i artikel 36 a vi, artikel 36 b vi och vii samt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005, och inte heller för de åtgärder som anges i artikel 36 b i, ii och iii i samma förordning, i fråga om etableringskostnader.

2.   I denna avdelning avses med:

a)   arealrelaterade åtgärder: åtgärder eller delåtgärder för vilka stödet baseras på den deklarerade arealens storlek,

b)   djurrelaterade åtgärder: åtgärder eller delåtgärder för vilka stödet baseras på antalet deklarerade djur,

c)   fastställd areal: arealen för det skifte som det söks stöd för, som identifierats i enlighet med artiklarna 11 och 15.2–15.4 i denna förordning,

d)   antal fastställda djur: det antal djur som identifierats i enlighet med artiklarna 11 och 15.5 i denna förordning.

Artikel 7

Gällande bestämmelser

1.   Artikel 2 andra stycket punkterna 1, 10 och 20, artikel 6.1, artikel 10.2, artiklarna 12, 14, 16, 20, artikel 25.1 andra stycket, artiklarna 73, 74 och 82 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska i tillämpliga delar gälla denna avdelning. I fråga om de åtgärder som anges i artikel 36 b iii, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna dock utarbeta alternativa rutiner för att ge unik identitet för mark som berättigar till stöd.

2.   I denna avdelning ska hänvisningar i förordning (EG) nr 1122/2009 till jordbrukare förstås som hänvisningar till stödmottagare.

Artikel 8

Ansökan om utbetalning

1.   För alla åtaganden som påbörjas eller kontrakt som träder i kraft efter den 1 januari 2007 ska ansökningar om utbetalning under arealrelaterade åtgärder lämnas in inom tidsfristen i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009. En medlemsstat får emellertid besluta sig för att tillämpa denna bestämmelse först från och med ansökningsåret 2008.

2.   Om en medlemsstat tillämpar bestämmelserna i artikel 3.2 andra stycket i denna förordning, ska ansökan om utbetalning lämnas in i enlighet med tidsfristerna i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1122/2009.

3.   Artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska gälla i tillämpliga delar för ansökningar om utbetalning som omfattas av denna avdelning. Förutom den information som anges i artikel 12.1 d i den förordningen ska en ansökan om utbetalning också innehålla den information som anges i den bestämmelsen när det gäller icke-jordbruksmark för vilken en ansökan om stöd lämnas in.

Artikel 9

Utbetalningar

1.   Inga utbetalningar för en åtgärd eller en grupp av insatser som omfattas av denna avdelning får göras förrän kontrollerna av åtgärden eller gruppen av insatser i fråga om stödkriterierna i kapitel II avsnitt I har avslutats.

Med beaktande av risken för överkompensation får medlemsstaterna dock betala ut upp till 75 % av stödet efter det att de administrativa kontrollerna i enlighet med artikel 11 har avslutats. Utbetalningarna ska uppgå till samma procentandel för samtliga stödmottagare inom ramen för åtgärden eller gruppen av insatser.

2.   Om kontrollerna av tvärvillkoren, i enlighet med kapitel II avsnitt II, inte kan avslutas före utbetalningen ska sådana utbetalningar som gjorts på felaktiga grunder krävas tillbaka i enlighet med artikel 5.

KAPITEL II

Kontroller, minskningar och uteslutningar

Artikel 10

Allmänna principer

1.   Medlemsstaterna ska använda sig av det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i avdelning II kapitel 4 i förordning (EG) nr 73/2009 (nedan kallat IAKS).

2.   Kontrollerna av att stödkriterierna iakttas ska bestå av administrativa kontroller och kontroller på plats.

3.   Kontrollerna av att tvärvillkoren iakttas ska bestå av kontroller på plats, men även av administrativa kontroller om det anses lämpligt.

4.   Under åtagandeperioden får skiften för vilka stöd beviljas inte bytas ut, utom i sådana fall som särskilt anges i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Avsnitt I

Uppfyllande av urvalskriterierna, åtaganden och därtill kopplade skyldigheter

Underavsnitt I

Kontroll

Artikel 11

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller ska göras av samtliga ansökningar om stöd och utbetalningar samt övriga deklarationer som ska lämnas av stödmottagare eller tredje part, och de ska omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna ska ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall avvikelser uppdagats.

2.   I möjligaste mån ska korskontroller ingå i de administrativa kontrollerna, bl.a. med data från IAKS. I syfte att undvika utbetalningar på felaktiga grunder ska dessa korskontroller åtminstone avse sådana skiften och djur för vilka stöd beviljas.

3.   Fullgörandet av åtaganden som löper över en längre period ska kontrolleras.

4.   Indikationer på avvikelser som visat sig vid korskontrollerna ska följas upp genom annat lämpligt administrativt förfarande och vid behov av kontroll på plats.

5.   Vid de administrativa kontrollerna av att stödkriterierna uppfylls ska i förekommande fall hänsyn tas till sådana resultat som kommit fram genom kontroller som genomförts av andra instanser, organ eller organisationer som är inblandade i kontroller av stöden till jordbruket.

Artikel 12

Kontroller på plats

1.   Det totala antalet kontroller på plats av ansökningar om utbetalningar för varje kalenderår ska omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som omfattas av denna avdelning. När det gäller den åtgärd som avses i artikel 36 a iv i förordning (EG) nr 1698/2005 ska minimikravet emellertid uppnås på åtgärdsnivå.

Sökande som efter administrativa kontroller inte visat sig vara stödberättigade ska inte räknas in i det minimiantal stödmottagare som kontrollerats i enlighet med första stycket.

2.   Om det vid kontroller på plats konstateras betydande oegentligheter i fråga om en viss åtgärd, en region eller del av region, ska den behöriga myndigheten under det aktuella året genomföra ytterligare kontroller på plats och öka den andel stödmottagare som ska kontrolleras på plats under påföljande år.

3.   Urvalet inför de kontroller på plats som ska göras enligt punkt 1 ska väljas ut i enlighet med kriterierna i artikel 31 i förordning (EG) nr 1122/2009. Som resultat av riskanalysen det hänvisas till i den artikeln, kan medlemsstaterna välja ut särskilda åtgärder i fråga om stödmottagarna som ska omfattas av kontrollen på plats.

4.   I fråga om stödmottagare som omfattas av fleråriga åtgärder där utbetalningar som skett under längre tid än fem år, kan medlemsstaterna, efter femte årets utbetalning, besluta att kontrollera minst 2,5 % av de stödmottagarna.

Stödmottagare som kontrollerats enligt första stycket i denna punkt ska inte beaktas vid tillämpningen av första stycket i punkt 1.

Artikel 13

Kontrollrapport

För de kontroller på plats som görs i enlighet med det här underavsnittet ska det skrivas en kontrollrapport i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1122/2009.

Artikel 14

Allmänna principer för kontroller på plats

1.   Kontrollerna på plats ska spridas över året, på grundval av en analys av de risker som kan föreligga i fråga om de olika åtagandena i respektive åtgärd för landsbygdsutveckling.

2.   Kontrollerna på plats av åtgärder som valts ut i enlighet med artikel 12.3 i denna förordning, ska avse en stödmottagares alla åtaganden och skyldigheter som är möjliga att kontrollera vid besöket.

Artikel 15

Innehållet i kontrollerna på plats, samt fastställande av arealer

1.   Medlemsstaterna ska fastställa villkor och metoder som ger garantier för att kontrollerna av stödmottagarnas olika åtaganden och skyldigheter uppfyller kraven i artikel 48.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (7).

2.   Om medlemsstaterna bestämmer att vissa delar av en kontroll på plats får utföras på ett urval, ska urvalet ge en pålitlig och representativ kontrollnivå. Medlemsstaterna ska fastställa urvalskriterierna för urvalet. Om stickprovet visar på oegentligheter ska dess omfattning och räckvidd utökas i lämplig omfattning.

3.   I fråga om kontroll av arealrelaterade åtgärder ska kontrollerna på plats täcka alla jordbruksskiften och icke-jordbruksmark för vilken ansökan om stöd lämnats in.

4.   Det faktiska fastställandet av kontroller på plats av arealstorleken kan begränsas till ett urval på minst 50 % av arealen under förutsättning att det ger en pålitlig och representativ kontrollnivå i fråga om den areal som ska kontrolleras och det stöd som begärts. Om stickprovet visar på oegentligheter ska dess omfattning och räckvidd utökas i lämplig omfattning.

5.   Fastställande av arealer och fjärranalys ska ske i enlighet med artikel 34.1–34.5 och artikel 35 i förordning (EG) nr 1122/2009.

För de åtgärder som anges i artikel 36 b iii, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna emellertid fastställa toleranser som får vara högst dubbelt så stora som de toleranser som anges i artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1122/2009

6.   I fråga om djurrelaterade åtgärder ska kontrollerna på plats göras i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1122/2009.

Underavsnitt II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 16

Minskningar och uteslutningar i förhållande till arealens storlek

1.   Om en stödmottagare under ett visst år inte deklarerar all jordbruksareal, och skillnaden mellan den totala jordbruksareal som deklareras i ansökan om utbetalning och den deklarerade arealen plus de icke deklarerade skiftenas totala areal överstiger 3 % av den deklarerade arealen, ska det totala stödet till stödmottagaren för året i fråga minskas med upp till 3 %, beroende på hur allvarlig underlåtenheten är.

Det första stycket gäller inte om alla berörda jordbruksområden har deklarerats för den behöriga myndigheten inom ramen för

a)

det integrerade systemet i artikel 15 i förordning (EG) nr 73/2009, eller

b)

andra administrations- och kontrollsystem som garanterar överensstämmelse med det integrerade systemet i enlighet med artikel 26 i den förordningen.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel ska de arealer som deklareras av en stödmottagare, och för vilka samma stödsats beviljas inom en viss arealrelaterad åtgärd, anses utgöra en och samma grödgrupp. Om stödbeloppen minskas gradvis ska genomsnittsvärdena för respektive deklarerad areal tas med.

3.   Om det konstateras att den faktiskt fastställda arealen för en viss odlingsgrupp är större än vad som anges i ansökan om utbetalning, ska den deklarerade arealen användas när stödet beräknas.

Om den deklarerade arealen i ansökan om utbetalning överstiger den areal som fastställts för den grödgruppen, ska stödet fastställas med den areal som fastställts för den grödgruppen som underlag.

Om skillnaden mellan den totala fastställda arealen och den totala arealen i ansökan om utbetalning för en åtgärd inte överstiger 0,1 hektar, ska den fastställda arealen anses vara lika stor som den deklarerade arealen. Endast för högt deklarerade arealer på odlingsgruppnivå ska tas med i beräkningen.

Tredje stycket gäller inte när skillnaden utgör mer än 20 % av den totala areal som deklarerats för stöd.

Om det har fastställts ett högsta värde eller ett tak för den stödberättigande arealen ska det antal hektar som anges i ansökan om utbetalning sänkas till det högsta värdet eller det taket.

4.   Om en och samma areal ligger till grund för ansökningar om utbetalning inom ramen för flera arealrelaterade åtgärder, ska arealen beaktas separat för var och en av åtgärderna.

5.   I det fall som anges i andra stycket i punkt 3, ska stödet beräknas på grundval av den fastställda arealen, minskad med två gånger den konstaterade skillnaden, om denna skillnad utgör mer än 3 % eller två hektar, dock högst 20 % av den fastställda arealen.

Om skillnaden utgör 20 % eller mer av den fastställda arealen, ska det inte beviljas något stöd för den aktuella grödgruppen.

Om skillnaden är större än 50 % ska stödmottagaren uteslutas ännu en gång från stöd, upp till skillnaden mellan den deklarerade arealen i ansökan om utbetalning och den fastställda arealen.

6.   Om skillnaderna mellan den areal som deklarerats i utbetalningsansökan och den areal som fastställts i enlighet med andra stycket i punkt 3 beror på avsiktliga överdeklarationer, ska stödmottagaren, om skillnaden är mer än 0,5 % av den fastställda arealen eller mer än en hektar, inte få det stöd han/hon enligt den artikeln skulle ha varit berättigad till för kalenderåret och de arealrelaterade åtgärderna i fråga.

Om skillnaden är större än 20 % av den fastställda arealen ska stödmottagaren avstängas ännu en gång från stöd upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den uppgivna arealen och den fastställda arealen.

7.   Det belopp som uppkommer från uteslutningarna enligt tredje stycket i punkt 5 och andra stycket i punkt 6 i denna artikel ska räknas av i enlighet med artikel 5b i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (8). Om beloppet inte kan avräknas helt i enlighet med den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstaterades, ska det utestående beloppet annulleras.

Artikel 17

Minskningar och uteslutningar i förhållande till antalet djur

1.   Vid tillämpningen av denna artikel ska nötkreatur, får och getter behandlas separat.

I fråga om andra djur än de som anges i första stycket ska medlemsstaterna införa ett särskilt system med minskningar och uteslutningar.

2.   Om en individuell gräns eller ett individuellt tak är tillämpligt, ska det antal djur som anges i ansökan om utbetalning minskas till det antal som har fastställts som gräns eller tak för den berörda stödmottagaren.

Stöd får under inga omständigheter beviljas för ett högre antal djur än vad som anges i betalningsansökan.

Om det antal djur som deklarerats i ansökan om utbetalning överskrider det antal djur som fastställts vid en administrativ kontroll eller kontroll på plats, ska stödet beräknas på grundval av det antal djur som fastställts.

3.   Ett nötkreatur som förlorat ett av två öronmärken ska anses tillhöra antalet fastställda djur, förutsatt att det säkert kan identifieras på annat sätt i systemet för identifiering och registrering av nötkreatur.

Om oegentligheter konstateras som avser felaktiga uppgifter i registret över nötkreatur eller i djurpassen, ska det berörda nötkreaturet inte anses tillhöra antalet fastställda djur endast om felen konstateras vid minst två kontroller under loppet av 24 månader. I alla andra fall ska det berörda djuret inte anses tillhöra de djur som fastställdes vid den första iakttagelsen.

Artikel 3.4 i denna förordning ska tillämpas på uppgifter i och anmälningar till systemet för identifiering och registrering av nötkreatur.

4.   I fråga om de fall som avses i punkt 2 tredje stycket, ska det totala stödbelopp som stödmottagaren är berättigad till enligt åtgärden minskas med den procentsats som ska fastställas i enlighet med punkt 6, om högst tre djur med oegentligheter konstateras.

5.   Om oegentligheterna berör fler än tre djur, ska det totala stödbelopp som stödmottagaren är berättigad till enligt denna åtgärd minskas med

a)

den procentsats som ska fastställas i enlighet med punkt 6, om den inte är högre än 10 %, eller

b)

två gånger den procentsats som ska fastställas i enlighet med punkt 6, om den är högre än 10 %, dock högst 20 %.

Om den procentsatsen är högre än 20 %, ska inget stöd beviljas för den aktuella åtgärden.

Om procentsatsen överstiger 50 %, ska stödmottagaren återigen avstängas från stöd upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan antalet deklarerade djur och det antal djur som fastställs i enlighet med tredje stycket i punkt 2. Den summa som blir resultat av uteslutningen ska räknas av i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) nr 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas helt i enlighet med den artikeln under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstaterades, ska det utestående beloppet annulleras.

6.   För att fastställa de procentsatser som avses i punkterna 4 och 5 ska antalet djur för vilka oegentligheter har konstaterats divideras med antalet fastställda djur.

Vid tillämpning av artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1122/2009 ska potentiellt stödberättigande djur som befinns ha identifierats eller registrerats felaktigt i systemet för identifiering och registrering av nötkreatur räknas som djur för vilka oegentligheter har konstaterats.

7.   Om skillnaden mellan antalet deklarerade djur och det antal som fastställts i enlighet med punkt 2 tredje stycket beror på oavsiktliga oegentligheter, ska inget stöd beviljas för den berörda åtgärden.

Om procentsatsen som fastställts i enlighet med punkt 6 överstiger 20 %, ska stödmottagaren återigen avstängas från stöd upp till ett belopp motsvarande skillnaden mellan antalet deklarerade djur och det antal djur som fastställs i enlighet med punkt 2 tredje stycket. Den summa som blir resultatet av uteslutningen ska avräknas i enlighet med artikel 5b i förordning (EG) No 885/2006. Om beloppet inte kan avräknas helt under de tre kalenderår som följer på det kalenderår då oegentligheten konstaterades, ska det utestående beloppet annulleras.

Artikel 18

Minskningar och uteslutningar i de fall övriga stödkriterier, åtaganden och därtill kopplade skyldigheter inte uppfyllts

1.   Det begärda stödet ska minskas eller avslås om följande skyldigheter eller kriterier inte uppfylls:

a)

de relevanta obligatoriska normer samt minimikrav för gödningsmedel och växtskyddsprodukter, övriga relevanta obligatoriska krav enligt artiklarna 39.3, 40.2 och 47.1 i förordning (EG) nr 1698/2005, samt åtaganden som går utöver sådana normer och krav, när det gäller de åtgärder som avses i artikel 36 a iv–v samt artikel 36 b v i förordning (EG) nr 1698/2005, eller

b)

urvalskriterier som inte hör till arealens storlek eller antalet deklarerade djur.

När det gäller fleråriga åtaganden, ska stödminskningar, uteslutningar och återbetalningar även gälla stöd som under tidigare år betalats ut för det åtagandet.

2.   Medlemsstaterna ska återkräva och/eller vägra bevilja stöd eller fastställa med vilket belopp stödet ska minskas, framför allt på grundval av överträdelsens allvar, omfattning och varaktighet.

Överträdelsens allvar ska i första hand bedömas utifrån omfattningen av de konsekvenser som den lett till, med hänsyn tagen till de mål i kriterierna som inte uppfyllts.

Överträdelsens omfattning ska i första hand bedömas utifrån vilka effekter den fått på insatsen i dess helhet.

Överträdelsens varaktighet ska bland annat bedömas med hänsyn till hur länge följderna varar eller vilka möjligheter som finns för att åtgärda följderna på ett rimligt sätt.

3.   Om överträdelsen är ett resultat av avsiktliga oegentligheter ska stödmottagaren uteslutas från åtgärden i fråga under det kalenderår då oegentligheten upptäcktes och under det följande kalenderåret.

Avsnitt II

Tvärvillkor

Underavsnitt I

Kontroll

Artikel 19

Allmänna regler

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska med tvärvillkor avses uppfyllande av de lagstadgade verksamhetskrav och goda jordbruks– och miljöförhållanden som avses i artikel 50a. 1 första stycket i den förordningen och de minimikrav vid användning av gödningsmedel och växtskyddsprodukter som avses i artikel 51.1 andra stycket i den förordningen.

2.   Artikel 22 i förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 2 andra stycket leden 2 och 32–37, artiklarna 8, 47, 48, 49, artikel 50 med undantag av punkt 1 första stycket, artikel 51.1–3, artiklarna 52, 53 och 54, artikel 70.3–70.4, artikel 70.6–70.7 och artiklarna 71 och 72 i förordning (EG) nr 1122/2009 ska i tillämpliga delar gälla tvärvillkor.

3.   För beräkningen av den minskning som avses i artikel 21 i denna förordning ska minimikraven för användning av gödningsmedel och växtskyddsprodukter som avses i artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 anses ingå i området miljö respektive området folkhälsa, djurhälsa och växtskydd enligt definitionen i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 73/2009. Bägge minimikraven ska anses vara en ”rättsakt” i enlighet med artikel 2 andra stycket led 33 i förordning (EG) nr 1122/2009.

Artikel 20

Kontroller på plats

1.   Kontrollmyndigheten ska inom sitt ansvarsområde genomföra kontroller på plats hos minst 1 % av alla stödmottagare som lämnar in ansökningar om utbetalning enligt artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Urvalet av stödmottagare som ska kontrolleras i enlighet med punkt 1 får göras antingen från det urval stödmottagare som redan valts ut enligt artikel 12 i denna förordning, och som omfattas av relevanta krav eller normer, eller från samtliga stödmottagare som lämnar in ansökningar om utbetalningar i enlighet med artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 och som ska uppfylla respektive krav eller normer.

3.   En kombination av åtgärderna i punkt 2 får användas om det kan leda till ett effektivare system.

4.   Om de rättsakter och normer som berör tvärvillkor innehåller krav på att kontrollerna på plats ska vara oanmälda, ska det även gälla kontrollerna på plats av tvärvillkor.

Underavsnitt II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 21

Minskningar och uteslutningar

Om en överträdelse konstateras ska de minskningar och uteslutningar som avses i artikel 19.2 i denna förordning tillämpas på det totala stödbeloppet i enlighet med artiklarna 36 a i–v och 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 som har beviljats eller kommer att beviljas stödmottagaren i fråga på grundval av de ansökningar om utbetalning som denne har lämnat in eller kommer att lämna in under det kalenderår då överträdelsen konstaterades; detta ska ske utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.2 i samma förordning.

Avsnitt III

Minskningarnas ordningsföljd

Artikel 22

Minskningarnas ordningsföljd

Om flera minskningar ska tillämpas, ska det ske i följande ordning:

Först i enlighet med artikel 16.5–16.6 och artikel 17.4–17.5 i denna förordning.

Därefter i enlighet med artikel 18 i denna förordning.

Därefter, i fråga om för sen inlämning, i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1122/2009.

Därefter i enlighet med artikel 16.1 i denna förordning.

Därefter i enlighet med artikel 21 i denna förordning.

Slutligen i enlighet med artikel 16.7 och 17.7 i denna förordning.

AVDELNING II

STÖD FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING UNDER AXLARNA 1 OCH 3 SAMT VISSA ÅTGÄRDER UNDER AXLARNA 2 OCH 4

KAPITEL I

Inledande bestämmelser

Artikel 23

Tillämpningsområde

Denna avdelning ska gälla utgifter enligt förordning (EG) nr 1698/2005 som inte omfattas av avdelning I i denna förordning.

KAPITEL II

Kontroller, minskningar och uteslutningar

Avsnitt I

Kontroll

Underavsnitt I

Allmänna bestämmelser

Artikel 24

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller ska göras av samtliga ansökningar om stöd och utbetalningar eller övriga deklarationer som ska lämnas av stödmottagare eller tredje part; de ska omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna ska ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall avvikelser uppdagats.

2.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om stöd ska bland annat vara att granska

a)

huruvida den insats för vilken en stödansökan lämnats in berättigar till stöd,

b)

huruvida urvalskriterierna för landsbygdsutvecklingsprogrammet uppfyllts,

c)

huruvida insatsen i fråga, i de fall detta är relevant, är förenlig med nationella regler och EU-regler om offentlig upphandling, statligt stöd, andra obligatoriska normer i den nationella lagstiftningen eller i landsbygdsutvecklingsprogrammet,

d)

huruvida de angivna kostnaderna är rimliga; en bedömning ska göras, till exempel mot bakgrund av kostnaderna i andra liknande fall, genom en jämförelse med andra anbud, eller genom att en särskild kommitté får detta i uppdrag, och

e)

huruvida den sökande är tillförlitlig, med tanke på tidigare samfinansierade insatser sedan 2000.

3.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning ska, när så är tillämpligt på ansökan i fråga, vara att granska

a)

huruvida produkterna eller tjänsterna levererats,

b)

huruvida de redovisade utgifterna utgörs av faktiska kostnader, och

c)

huruvida en avslutad insats överensstämmer med den insats för vilken ansökan om stöd lämnades in och beviljades.

4.   De administrativa kontrollerna i samband med investeringar ska omfatta minst ett besök på platsen för insatsen eller investeringen i fråga för att kontrollera att investeringen verkligen gjorts.

Medlemsstater kan dock besluta att inte utföra sådana besök med vederbörlig motivering, till exempel följande:

a)

Insatsen ingår i urvalet av kontroller på plats som ska utföras i enlighet med artikel 25.

b)

Den aktuella insatsen är en liten investering.

c)

Medlemsstaten anser att risken för att villkoren för att få stöd inte uppfylls är låga, eller att risken att investeringen inte har gjorts är låg.

Det beslut, med tillhörande motivering, som avses i andra stycket, ska registreras.

5.   Vid de administrativa kontrollerna ska det finnas rutiner som gör det möjligt att undvika oriktig dubbelfinansiering via andra stöd från unionen eller nationella stöd eller under andra programperioder. Om andra källor har bidragit till finansiering ska kontrollerna borga för att det stöd som totalt sett mottagits inte är högre än vad som är tillåtet.

6.   För sina utgifter ska stödmottagarna kunna visa upp fakturor och dokument som visar att betalningarna gjorts. Om detta inte kan göras ska betalningarna styrkas med dokumentation med samma bevisvärde.

Artikel 25

Kontroller på plats

1.   Medlemsstaterna ska på plats kontrollera godkända insatser med ett lämpligt urval som underlag. Så långt det är möjligt ska kontrollerna utföras innan slutbetalningen för en insats gjorts.

2.   De utgifter som omfattas av kontroller på plats ska motsvara minst 4 % av de utgifter som avses i artikel 23 och som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och som varje kalenderår ska betalas av det utbetalande organet. Bara kontroller som gjorts till slutet av det aktuella året ska beaktas.

Under hela programperioden ska de utgifter som omfattas motsvara minst 5 % av de utgifter som finansieras av EJFLU.

3.   I det urval av godkända insatser som kontrolleras i enlighet med punkt 1 ska hänsyn framför allt tas till

a)

vikten av att kontrollera en lämplig blandning av insatser av olika typer och omfattning,

b)

eventuella riskfaktorer som identifierats efter nationella kontroller eller kontroller från unionen,

c)

vikten av att slå vakt om en balans mellan olika axlar och åtgärder,

d)

vikten av att slumpvis välja ut mellan 20 och 25 % av utgifterna.

4.   De inspektörer som utför kontrollerna på plats ska inte ha varit inblandade i de administrativa kontrollerna av samma insats.

Artikel 26

Innehållet i kontrollerna på plats

1.   Genom kontrollerna på plats ska medlemsstaterna bemöda sig om att kontrollera

a)

att de ansökningar om utbetalningar som stödmottagaren lämnat in kan styrkas med bokföringshandlingar eller annan dokumentation, i nödvändiga fall inklusive en kontroll av riktigheten av uppgifterna i ansökan på basis av uppgifter eller kommersiella dokument som innehas av tredje part,

b)

att utgifterna för ett relevant antal utgiftsposter, i fråga om arten och tidpunkterna, är förenliga med unionens bestämmelser, samt att de avser de godkända specifikationerna av insatsen och de arbeten som har utförts eller de tjänster som levererats,

c)

att användningen eller den planerade användningen av insatsen överensstämmer med den användning som beskrivs i stödansökan,

d)

att de offentligt finansierade insatserna har genomförts i enlighet med unionens regler och politik på olika områden, särskilt i fråga om offentlig upphandling, samt enligt obligatoriska normer i den nationella lagstiftningen eller i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2.   Kontroller på plats av ansökningar om utbetalning som valts ut för kontroll i enlighet med artikel 25.3 i denna förordning ska avse en stödmottagares alla åtaganden och skyldigheter som är möjliga att kontrollera vid besöket.

3.   Utom under exceptionella omständigheter, som de nationella myndigheterna ska registrera och motivera, ska kontrollerna på plats inkludera ett besök på platsen för insatsen eller, om det rör sig om en immateriell insats, hos den som ansvarar för insatsen.

4.   Endast sådana kontroller som uppfyller samtliga krav i denna artikel får tas med i beräkningen för att uppnå den procentandel för kontroller som anges i artikel 25.2.

Artikel 27

Kontrollrapport

1.   För varje kontroll på plats och kontroll i efterhand enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport upprättas som gör det möjligt att närmare granska kontrollbesökets delar. Rapporten ska särskilt innehålla följande:

a)

Vilka åtgärder och stödansökningar som har kontrollerats.

b)

Vilka personer som har närvarat.

c)

Uppgift om huruvida besöket var anmält i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

d)

Resultaten av kontrollerna och, i tillämpliga fall, eventuella särskilda observationer.

e)

Övriga kontrollåtgärder som ska genomföras.

2.   Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter på innehållet. Om oegentligheter konstateras, ska stödmottagaren få en kopia av kontrollrapporten.

Underavsnitt II

Kompletterande kontrollbestämmelser för specifika åtgärder

Artikel 28

Unga jordbrukare

I fråga om åtgärden enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska medlemsstaterna kontrollera att affärsplanen enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1974/2006 är uppfylld. Detta ska ske genom administrativa kontroller och slumpvisa kontroller på plats.

Artikel 28a

Förtidspension

I fråga om åtgärden enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska medlemsstaterna, efter överlåtelse av gården, kontrollera att kraven i artikel 23.2 b och artikel 23.3 i den förordningen är uppfyllda. Medlemsstaterna kan avstå från kontroller på plats efter den första stödutbetalningen, om administrativa kontroller, inklusive ändamålsenliga korskontroller, främst av informationen i den elektroniska databas som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 73/2009, visar att utbetalningarna är lagliga och korrekta.

Artikel 28b

Stöd till kvalitetssystem för livsmedel som godkänts av medlemsstaterna

I fråga om åtgärden enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 1698/2005 får de utbetalande organen vid sina kontroller av att stödkriterierna följts använda sig av styrkande dokument och underlag från andra instanser, organ eller organisationer. Medlemsstaterna ska dock försäkra sig om att sådana instanser, organ eller organisationer fungerar på ett sätt som garanterar att det går att kontrollera att stödkriterierna iakttagits.

Artikel 28c

Delvis självförsörjande jordbruksföretag

I fråga om åtgärden enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska medlemsstaterna genom administrativa kontroller och slumpvisa kontroller på plats göra en bedömning av i vilken utsträckning affärsplanen genomförts enligt punkt 2 i den artikeln.

Artikel 28d

Producentgrupper

I fråga om åtgärden enligt artikel 35 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska medlemsstaterna erkänna producentgrupper efter att ha kontrollerat att gruppen uppfyller både kriterierna i punkt 1 i den artikeln och nationella regler. Efter erkännandet ska minst en gång under femårsperioden kontroll på plats ske av att kriterierna uppfylls.

Artikel 28e

Företag som genomgår omstrukturering

I fråga om åtgärden enligt artikel 35a i förordning (EG) nr 1698/2005 ska medlemsstaterna genom administrativa kontroller och slumpvisa kontroller på plats göra en bedömning av i vilken utsträckning affärsplanen genomförts enligt punkt 2 i den artikeln.

Artikel 28f

Leader

1.   Medlemsstaterna ska införa ett system för sin tillsyn över de lokala aktionsgrupperna.

2.   För utgifter i enlighet med artikel 63 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna delegera genomförandet av de administrativa kontroller som föreskrivs i artikel 24 i denna förordning till lokala aktionsgrupper genom en officiell åtgärd. Medlemsstaten ska emellertid kontrollera att de lokala aktionsgrupperna har den administrativa kapacitet och kontrollkapacitet som krävs.

I fråga om de aktionsgrupper som avses i första stycket ska medlemsstaterna utföra regelbundna kontroller av de lokala aktionsgruppernas insatser, inklusive kontroll av bokföring och slumpvisa administrativa kontroller.

Medlemsstaterna ska också utföra de kontroller på plats som avses i artikel 26 i denna förordning. I det urval av insatser som ska kontrolleras på plats i enlighet med artikel 25.1 i denna förordning ska utgifter i fråga om Leader uppgå till minst samma procentsats som i de utgifter som avses i artikel 23 i denna förordning.

3.   För utgifter i enlighet med artikel 63 c i förordning (EG) nr 1698/2005 ska kontrollerna utföras av personer som är oberoende av den berörda aktionsgruppen.

Artikel 28g

Räntesubventioner

För utgifter enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1974/2006 ska administrativa kontroller och kontroller på plats utföras i fråga om stödmottagaren och beroende på hur den berörda insatsen genomförts. Riskanalysen i enlighet med artikel 25.3 b i denna förordning ska åtminstone en gång omfatta den berörda insatsen med stödets diskonterade värde som underlag.

Medlemsstaterna ska vidare, genom administrativa kontroller och, om nödvändigt, genom kontroller på plats hos mellanliggande finansinstitut och stödmottagaren, se till att betalningarna till de mellanliggande finansinstituten följer unionens lagstiftning och avtalet mellan medlemsstaternas utbetalande organ och de mellanliggande finansinstituten i enlighet med artikel 49 i förordning (EG) nr 1975/2006.

28h

Övriga finansieringstekniska insatser

För utgifter enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 1974/2006 ska medlemsstaterna, genom administrativa kontroller och, om nödvändigt, genom kontroller på plats hos sponsorernas fonder, se till att villkoren i artiklarna 51 och 52 i den förordningen är uppfyllda. De ska framförallt kontrollera att fonderna används korrekt och avslutningen vid programperiodens slut.

Underavsnitt II

Kontroller i efterhand

Artikel 29

Kontroller i efterhand

1.   Kontroller i efterhand ska genomföras av investeringar för säkerställa att åtaganden i enlighet med artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller i enlighet med landsbygdsutvecklingsprogrammet har genomförts.

2.   Kontrollerna i efterhand ska varje kalenderår omfatta minst 1 % av de stödberättigande utgifterna för insatser i enlighet med punkt 1 för vilka EJFLU har gjort slutbetalning. Man ska bara beakta kontroller som utförts till slutet av det aktuella året.

3.   Urvalet av de insatser som ska kontrolleras i enlighet med punkt 1 ska ske på grundval av en analys av de risker och ekonomiska konsekvenser som är kopplade till olika insatser, grupper av insatser eller åtgärder. En del av urvalet ska ske slumpmässigt.

Avsnitt II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 30

Minskningar och uteslutningar

1.   Utbetalningarna ska beräknas på grundval av vad som är stödberättigande enligt de administrativa kontrollerna.

Medlemsstaten ska gå igenom den ansökan om utbetalning som inkommer från stödmottagaren och fastställa vilka belopp som berättigar till stöd. Den ska fastställa

a)

vilket belopp som ska betalas ut till stödmottagaren i enlighet med ansökan om utbetalning, och

b)

vilket belopp som ska betalas ut till stödmottagaren efter en undersökning av om ansökan om utbetalning är berättigad.

Om beloppet i led a överskrider beloppet i led b med mer än 3 % ska avdrag göras från beloppet i punkt b. Avdraget ska vara lika med skillnaden mellan de båda beloppen.

Avdraget ska emellertid inte göras om stödmottagaren bevisligen är oskyldig till att det belopp som inte är stödberättigande har införts.

2.   Om det konstateras att en stödmottagare medvetet lämnat in en felaktig deklaration ska insatsen i fråga uteslutas från EJFLU-stöd, och eventuella belopp som redan betalats ut för insatsen ska krävas tillbaka. Stödmottagaren ska dessutom uteslutas från stöd under samma åtgärd för det kalenderår då oegentligheten upptäcktes och för det följande kalenderåret.

3.   De minskningar och uteslutningar som avses i punkterna 1 och 2 ska i tillämpliga delar gälla icke-bidragsberättigande utgifter som konstaterats vid kontrollerna enligt artiklarna 25 och 29.

DEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Rapportering

Medlemsstaterna ska senast den 15 juli varje år skicka in en rapport till kommissionen och redogöra för

a)

resultaten av kontrollerna av de ansökningar om utbetalningar som lämnats in enligt avdelning I under det föregående kalenderåret och då särskilt

i)

antalet ansökningar om utbetalning per åtgärd, det totala belopp som kontrollerats samt den totala arealen och det totala antalet djur som omfattas av kontroller i enlighet med artiklarna 11, 12 och 20,

ii)

den totala arealen, fördelad på respektive stödordning, i fråga om de arealrelaterade stöden,

iii)

det totala antalet djur, fördelat på respektive stödordning, i fråga om de djurrelaterade stöden,

iv)

resultatet av de kontroller som utförts, med uppgift om de minskningar och uteslutningar som tillämpats i enlighet med artiklarna 16, 17, 18 och 21, och

b)

resultaten av kontrollerna och resultaten av de kontroller av de ansökningar om utbetalningar som gjorts i enlighet med artiklarna 24 och 25 i fråga om utbetalningar under föregående kalenderår.

c)

resultaten av kontrollerna och resultaten av de kontroller som gjorts i enlighet med artiklarna 28 och 29 under föregående kalenderår.

Artikel 32

Kommissionens kontroller

Artikel 27.2 i förordning (EG) nr 73/2009 ska gälla för stöd som betalas ut i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 33

Kontrollrapporter till det utbetalande organet

1.   Om kontrollerna inte görs av ansvarigt utbetalande organ ska medlemsstaten se till att det stället får tillräcklig information om de kontroller som genomförts samt resultaten av dem. Det utbetalande organet ska självt fastställa sitt behov av information. Informationen får lämnas i form av en rapport för varje kontroll eller i form av en sammanfattande rapport.

2.   Det ska finnas en tillfredsställande verifieringskedja. I bilaga I finns en vägledande beskrivning av vilka krav en tillfredsställande verifieringskedja ska uppfylla.

3.   Det utbetalande organet ska ha rätt att granska kvaliteten på de kontroller som genomförts av andra organ och att få all övrig information som det behöver för att fullgöra sina åligganden.

Artikel 34

Upphävande

1.   Förordning (EG) nr 1975/2006 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2011.

Den ska dock fortsätta att gälla i fråga om ansökningar om utbetalningar inlämnade före den 1 januari 2011.

2.   Hänvisningar till förordning (EG) nr 1975/2006 ska tolkas som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II till denna förordning.

Artikel 35

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 74.

(5)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(6)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.

(8)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.


BILAGA I

Vägledande beskrivning av informationskraven i fråga om en tillfredsställande verifieringskedja

En verifieringskedja ska anses vara tillfredsställande i enlighet med artikel 33.2 om det för stödet i fråga

a)

går att fastställa att de totala belopp som deklarerats till kommissionen överensstämmer med de fakturor, den bokföring och andra styrkande dokument som avser insatser med EJFLU-stöd och som förvaras hos det utbetalande organet eller hos andra instanser,

b)

går att kontrollera att de offentliga utgifterna utgörs av stöd som betalats ut till stödmottagaren,

c)

går att kontrollera att urvalskriterierna för insatser med EJFLU-stöd tillämpats,

d)

kan konstateras att den i tillämpliga fall omfattar finansieringsplan, verksamhetsrapporter, dokument som avser beviljandet av stödet, dokument som avser offentlig upphandling samt rapporter om de kontroller som genomförts.


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1975/2006

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 4.3, artikel 4.6–4.7, artikel 4.9, artikel 5, artikel 7.1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4.2, 4.4 och 4.8

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7.1, artikel 8.3, artikel 16.1

Artikel 8.3

Artikel 7.1, artikel 8.3

Artikel 9

Artikel 9

artikel 10.1–10.2

Artikel 4.1

Artikel 10.3–10.6

Artikel 10.1–10.4

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12.1, artikel 12.3–12.4

Artikel 12.1, artikel 12.3–12.4

Artikel 12.2

Artikel 12.2 och artikel 15.3

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16.1

Artikel 16.2–16.3

Artikel 16.2

Artikel 16.5

Artikel 16.4

Artikel 16.5–16.6

Artikel 16.6 respektive 16.7

Artikel 17.1

Artikel 17.2–17.3

Artikel 17.2

Artikel 17.4–6

Artikel 17.3

Artikel 17.5 och 17.7

Artikel 17.4

Artikel 17.1

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19.1

Artikel 19.1

Artikel 19.2

Artikel 19.2

Artikel 20.1

Artikel 20.1

Artikel 20.2

Artikel 19.2

Artikel 21.1

Artikel 19.2

Artikel 21.2–21.3

Artikel 20.2

Artikel 21.4

Artikel 20.3

Artikel 22

Artikel 19.2

Artikel 23.1 första stycket

Artikel 21

Artikel 23.1 andra och tredje styckena

Artikel 19.2

Artikel 23.2

Artikel 19.3

Artikel 24

Artikel 22

Artikel 25

Artikel 23

Artikel 26.1–26.4

Artikel 24.1–24.4

Artikel 26.5

Artikel 24.6

Artikel 26.6

Artikel 24.5

Artikel 26.7

Artikel 28b

Artikel 27.1–27.3

Artikel 25

artikel 27.4

Artikel 4.5

Artikel 28

Artikel 26

Artikel 28a

Artikel 27

Artikel 29

Artikel 28a och 28c

Artikel 30.1–30.2

Artikel 29.1

Artikel 30.3

Artikel 29.2

Artikel 30.4 första stycket

Artikel 29.3

Artikel 30.4 andra stycket

Artikel 31.1 första, andra och tredje styckena

Artikel 31.1, första, andra och tredje styckena

Artikel 31.1 fjärde stycket

Artikel 30.3

Artikel 31.2

Artikel 30.2

Artikel 32

Artikel 28f.3

Artikel 33

Artikel 28f.2

Artikel 34 a

Artikel 31 a

Artikel 34 b och c

Artikel 31 b

Artikel 34 d

Artikel 31 c

Artikel 35

Artikel 32

Artikel 36.1

Artikel 19.2

Artikel 36.2–36.4

Artikel 33.1–33.3

Artikel 37

Artikel 35


Top