Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Rådets förordning (EG) nr 473/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; tyst upphävande genom 32013R1305 och <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/AUTO/?uri=CELEX:32013R1306>>32013R1306&&

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 473/2009

av den 25 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte den 11 och 12 december 2008 godkände Europeiska rådet en ekonomisk återhämtningsplan för Europa, vilken innehåller prioriterade åtgärder som ska hjälpa Europas ekonomier att snabbare anpassa sig till den förändrade situationen. Planen är baserad på en insats på totalt omkring 1,5 % av Europeiska unionens BNP, vilket motsvarar ett belopp på omkring 200 miljarder EUR.

(2)

Av detta belopp bör 1 020 miljoner EUR ställas till samtliga medlemsstaters förfogande via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling (EJFLU) i syfte att utveckla bredbandsnätet i landsbygdsområden och att stärka insatser kopplade till de prioriteringar som fastställs i artikel 16a.1 a–f i förordning (EG) nr 1698/2005 (2) (nedan kallade nya utmaningar).

(3)

Det är nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 1698/2005 på flera punkter i syfte att fastställa den rättsliga ram som krävs för att medlemsstaterna ska kunna utnyttja det ovannämnda beloppet vid insatser kopplade till de nya utmaningarna. Ändringarna utgör en fortsättning på de ändringar som införs genom förordning (EG) nr 74/2009 (3) som gör det möjligt för medlemsstaterna att använda belopp som frigörs genom ökad obligatorisk modulering och de outnyttjade medel som genereras av artikel 136 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (4).

(4)

Med beaktande av den särskilda betydelse i Europeiska gemenskapernas allmänna budget som det medel har som avses i artikel 2.1 c i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (5) är det lämpligt att även fortsättningsvis som ett undantag medge att rådet, med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen, antar det nödvändiga beslutet om beloppet för gemenskapsstöd till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007– 31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som ska koncentreras till regioner som kan komma i fråga för stöd inom ramen för konvergensmålet.

(5)

Med tanke på de extra resurser i form av gemenskapsstöd till landsbygdsutveckling som ska frigöras inom ramen för återhämtningsplanen för Europa måste medlemsstaterna se över sina nationella strategiska planer. Eftersom alla medlemsstater kommer att få tillgång till kompletterande medel från 2009 bör de alla uppmanas att ha sett över sina strategiska planer före den 15 juli 2009.

(6)

I slutsatserna av den 12 december 2008 ger Europeiska rådet sitt särskilda stöd åt att bygga ut bredbandsnätet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, även i områden med dålig täckning. Eftersom tillgången till Internet ofta är otillräcklig på landsbygden, bör stödet för bredbandsinfrastrukturen i landbygdsområdena stärkas genom stöd från EJFLU. Detta är en prioriterad fråga och därför bör medlemsstaterna i enlighet med sina behov skriva in åtgärder knutna till denna prioritering i sina program senast i slutet av 2009. Det bör upprättas en förteckning över olika åtgärder kopplade till bredbandsinfrastrukturer så att medlemsstaterna får hjälp med att identifiera relevanta åtgärder inom ramen för de rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.

(7)

Eftersom ytterligare medel från återhämtningsplanen kommer att ställas till alla medlemsstaters förfogande under 2009 och 2010 bör samtliga medlemsstater redan från och med 2009 ta upp olika typer av åtgärder kopplade till de nya utmaningarna i sina landsbygdsutvecklingsprogram.

(8)

Skyldigheten att lägga fram de omarbetade landsbygdsutvecklingsprogrammen senast den 15 juli 2009 bör därför gälla alla medlemsstater.

(9)

Eftersom de finansiella resurser som följer av obligatorisk modulering enligt förordning (EG) nr 73/2009, de belopp som genereras enligt artikel 136 i samma förordning och de belopp som ska ställas till förfogande som gemenskapsstöd för landsbygdsutveckling inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen kommer att användas som ett komplement, i ett särskilt syfte och med bindande verkan, bör den jämvikt som upprättats mellan de olika målen för landsbygdutvecklingsstödet inte påverkas av dessa finansiella resurser.

(10)

I landsbygdsområden finns det sällan någon bredbandsinfrastruktur, varken i mindre eller större skala. Den senare kan vara avgörande när det gäller att täcka mer svårtillgängliga landsbygdsområden. För att de tillgängliga resurserna ska kunna användas så effektivt som möjligt och möjliggöra en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet i landsbygdsområdena, bör verkligt relevanta åtgärder vara stödberättigande utan krav på begränsning av storleken på den avsedda infrastrukturen. Därför bör den storleksbegränsning som för närvarande tillämpas på bastjänster för ekonomin och för befolkningar på landsbygden inte gälla åtgärder i samband med bredbandsinfrastruktur.

(11)

För att det ska bli möjligt att uppnå de särskilda politiska målen vad gäller att stärka åtgärder kopplade till de nya utmaningarna och bygga ut bredbandsinfrastrukturen, är det nödvändigt att föreskriva att de finansiella resurser som kommer att ställas till förfogande i form av gemenskapsstöd för landsbygdsutveckling inom ramen för återhämtningsplanen för Europa måste användas i vissa särskilda syften och att detta krav kombineras med det krav som redan införts för de belopp som följer av obligatorisk modulering och de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr 73/2009.

(12)

Med tanke den stora betydelse som bredbandsåtgärderna har på gemenskapsnivå bör den ökning av EJFLU-bidraget som föreskrivs i förordning (EG) nr 74/2009 även gälla för denna typ av åtgärder i syfte att underlätta genomförandet av dem.

(13)

För att hjälpa medlemsstater som är särskilt drabbade av den ekonomiska krisen och som har svårt att tillhandahålla de nationella ekonomiska resurser som krävs för att få tillträde till EJFLU-finansieringen, bör det undantagsvis vara tillåtet att tillämpa högre medfinansieringssatser under 2009.

(14)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i de föreslagna ändringarna inte inverkar menligt på de ekonomiska aktörernas berättigade förväntningar och är avsedda att omfatta år 2009, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2009.

(15)

Förordning (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

För att säkerställa att den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa beaktas när det gäller budgetdisciplinen är det nödvändigt att anpassa bestämmelserna om budgettaket för de utgifter som finansieras av den EGFJ som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 1290/2005 (6) genom att också beakta de belopp som fastställs under rubrik 2 för jordbruksutveckling enligt återhämtningspaketet i enlighet med rådets beslut 2009/434/EG av den 25 maj 2009 om ändring av beslut 2006/493/EG om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som ska koncentreras till regioner som kan komma i fråga för stöd inom ramen för konvergensmålet (7) och det belopp för projekt på energiområdet som kan fastställas i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande om finansieringen av projekt på områdena energi och bredbandsnät samt GJP-hälsokontrollen inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplan för Europa (8). Förordning (EG) nr 1290/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1698/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12a ska ersättas med följande:

”Artikel 12a

Översyn

1.   Efter den översyn av gemenskapens strategiska riktlinjer som avses i artikel 10 ska medlemsstaterna se över sina nationella strategiska planer i enlighet med förfarandet i artikel 12.1.

2.   Den reviderade nationella strategiska plan som anges i punkt 1 ska sändas till kommissionen senast den 15 juli 2009.”

2.

Artikel 16a ska ersättas med följande:

”Artikel 16a

Särskilda åtgärder knutna till vissa prioriteringar

1.   Senast den 31 december 2009 ska medlemsstaterna i sina landsbygdsutvecklingsprogram, i enlighet med sina särskilda behov, fastställa olika typer av åtgärder inriktade på följande prioriteringar som beskrivs i gemenskapens strategiska riktlinjer och ytterligare specificeras i de nationella strategiska planerna:

a)

Klimatförändringar.

b)

Förnybar energi.

c)

Vattenförvaltning.

d)

Biologisk mångfald.

e)

Åtgärder i samband med omstruktureringen av sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

f)

Innovation knuten till de prioriteringar som anges i leden a–d.

g)

Bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden.

De olika typer av åtgärder som ska vara kopplade till de prioriteringar som anges i leden a–f i första stycket ska ha till syfte att ge effekter motsvarande de möjliga effekter som anges i bilaga II. En vägledande förteckning över sådana typer av åtgärder och möjliga effekter av dessa fastställs i bilaga II. En förteckning över olika typer av åtgärder kopplade till den prioritering som avses i led g i första stycket fastställs i bilaga III.

De omarbetade landsbygdsutvecklingsprogram som är kopplade till sådana åtgärder som avses i detta stycke ska lämnas in till kommissionen senast den 15 juli 2009.

2.   Från och med den 1 januari 2009 får de stödnivåer som fastställs i bilaga I ökas med tio procentenheter för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f.

3.   Senast den 31 december 2009 ska varje enskilt landsbygdsutvecklingsprogram även innehålla

a)

förteckningen över olika typer av åtgärder och den information som avses i artikel 16 c rörande de särskilda typer av åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln, och

b)

en tabell med gemenskapsbidraget per åtgärd under perioden 1 januari 2009–31 december 2013 för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f och gemenskapens bidrag per åtgärd för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 g.”

3.

Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3.   Belopp motsvarande dem som härrör från tillämpningen av den obligatoriska moduleringen i artikel 69.5a jämte, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (9) och det belopp som avses i artikel 69.2a i den här förordningen ska inte inbegripas i det totala bidrag från EJFLU, som ligger till grund för beräkningen av det ekonomiska bidrag som gemenskapen minst ska stå för per axel i enlighet med punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

4.

I artikel 56 ska följande mening läggas till:

”Storleksbegränsningen för infrastruktur ska inte gälla åtgärder som avses i artikel 16a.1 g.”

5.

Artikel 69 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Den del av det belopp som avses i punkt 1 i denna artikel som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG av den 19 juni 2006 om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som ska koncentreras till regioner som kan komma i fråga för stöd inom ramen för konvergensmålet (10), i dess lydelse enligt beslut 2009/434/EG (11), ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 i den här förordningen.

b)

Punkterna 5a och 5b ska ersättas med följande:

”5a.   Ett belopp motsvarande de belopp som härrör av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artikel 9.4 och artikel 10.3 i förordning (EG) nr 73/2009 jämte, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i den förordningen, ska under perioden 1 januari 2010–31 december 2015 uteslutande av medlemsstaterna betalas ut som gemenskapsstöd inom ramen för de nuvarande landsbygdsutvecklingsprogram som är kopplade till åtgärder av de olika typer som avses i artikel 16a.1 a–f i den här förordningen.

För nya medlemsstater, enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EG) nr 73/2009, ska den period som anges i första stycket i den här artikeln vara den 1 januari 2009–31 december 2015.

De båda första styckena ska inte gälla Bulgarien och Rumänien.

Medlemsstaternas andel av det belopp som anges i punkt 2a ska under perioden 1 januari 2009–31 december 2015 uteslutande av medlemsstaterna betalas ut som gemenskapsstöd inom ramen för de nuvarande landsbygdsutvecklingsprogram som är kopplade till åtgärder av de olika typer som avses i artikel 16a.1.

5b.   Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 understiger summan av de belopp som avses i punkt 5a i första stycket i den här artikeln, ska medlemsstaten betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas allmänna budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för andra åtgärder än de som avses i artikel 16a.1, har överskridits.

Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapsbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 a–f understiger det belopp som för dessa åtgärder avses i punkt 5a första stycket i den här artikeln ska medlemsstaten betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas allmänna budget upp till det belopp med vilket det belopp som har betalats ut som gemenskapsbidrag för sådana åtgärder som avses i artikel 16a.1 g har överskridit de anslag som är tillgängliga enligt punkt 5a fjärde stycket i den här artikeln. Om det faktiska belopp som betalats ut som gemenskapsbidrag för andra åtgärder än de åtgärder som avses i artikel 16a.1 understiger de anslag som är tillgängliga för dessa typer av åtgärder ska emellertid den skillnad som uppstår räknas av från det belopp som ska återbetalas.”

6.

Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 andra stycket ska ersättas med följande:

”Utan hinder av de övre gränser som anges i punkt 3 kan EJFLU:s stöd, när det gäller de olika typer av åtgärder som avses i artikel 16a.1, höjas till 90 % för regioner som omfattas av konvergensmålen och till 75 % för regioner som inte omfattas av konvergensmålen, upp till högst det belopp som följer av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artikel 9.4 och artikel 10.3 i förordning (EG) nr 73/2009, det belopp som avses i artikel 69.2a i den här förordningen samt, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr 73/2009.”

b)

Följande punkt ska införas:

”4b.   Utan hinder av de övre gränser som anges i punkterna 3 och 4 kan EJFLU:s stödsats höjas med högst tio procentenheter för utgifter som ska betalas av medlemsstaterna under år 2009. De övre gränser som anges i punkterna 3 och 4 ska emellertid iakttas för de totala offentliga utgifterna under programperioden.”

7.

I bilaga II ska rubriken ersättas med följande:

8.

En ny bilaga, som återges i bilagan till denna förordning, ska läggas till.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1290/2005 ska ändras på följande sätt:

Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

”1.   Årstaket för EGFJ: s utgifter ska utgöras av de maximibelopp som fastställs i den fleråriga budgetplan som ingår i det interinstitutionella avtalet, minskade med de belopp som avses i punkt 2, och

a)

minskade med det belopp som lagts till för stöd för landsbygdsutveckling genom rådets beslut 2009/434/EG av den 25 maj 2009 om ändring av beslut 2006/493/EG om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som ska koncentreras till regioner som kan komma i fråga för stöd inom ramen för konvergensmålet (12) och som inte omfattas av den marginal under rubrik 2 i budgetplanen i det interinstitutionella avtalet som ligger utanför undertaket för EGFJ:s utgifter

b)

minskade med alla tänkbara sänkningar av taket i rubrik 2 när det gäller finansiering av projekt på energiområdet som kan fastställas i enlighet med det förfarande som anges i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande om finansieringen av projekt på områdena energi och bredbandsnät samt GJP-hälsokontrollen inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplan för Europa (13).

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 maj 2009.

På rådets vägnar

J. ŠEBESTA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 6 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 100.

(4)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(8)  EUT C 108, 12.5.2009, s. 1.

(9)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.”

(10)  EUT L 195, 15.7.2006, s. 22.

(11)  EUT L 144, 9.6.2009, s. 25.”

(12)  EUT L 144, 9.6.2009, s. 25.

(13)  EUT C 108, 12.5.2009, s. 1.”


BILAGA

”BILAGA III

Förteckning över olika typer av åtgärder kopplade till prioriteringen som det hänvisas till i artikel 16a.1 g

Prioritering: Bredbandsinfrastruktur på landsbygden

Typindelning av åtgärderna

Artiklar och åtgärder

Skapande av och underlättande av tillgång till bredbandsinfrastruktur inklusive stamnät och markutrustning (t.ex. fasta nät, markbaserade trådlösa nät, satellitbaserade nät eller en kombination av olika tekniska lösningar)

Artikel 56: bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Uppgradering av befintlig bredbandsinfrastruktur

Artikel 56: bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

Utbyggnad av passiva bredbandsnät (t.ex. anläggningsarbeten som kabelkanaler och andra nätelement som svartfiber etc.) även i förening med annan infrastruktur (energi, transport, vatten, avloppsnät etc.)

Artikel 56: bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden”


Top