EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0117

Rådets direktiv 2008/117/EG av den 16 december 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/7


RÅDETS DIREKTIV 2008/117/EG

av den 16 december 2008

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Skatteundandragande inom mervärdesskatteområdet påverkar i betydande mån medlemsstaternas skatteinkomster och stör den ekonomiska verksamheten på den inre marknaden genom att skapa omotiverade varuflöden och medföra att varor blir tillgängliga på marknaden till onormalt låga priser.

(2)

En av orsakerna till denna typ av bedrägeri är svagheterna i ordningen för uttag av mervärdesskatt vid gemenskapsintern handel och särskilt i systemet för utbyte av uppgifter om leveranser av varor inom gemenskapen, som fastställs i rådets direktiv 2006/112/EG (3). Särskilt den tid som förflyter mellan tidpunkten för en transaktion och tidpunkten för informationsutbytet om denna transaktion inom ramen för systemet för utbyte av information om mervärdesskatt hindrar att dessa uppgifter kan användas effektivt i kampen mot bedrägeri.

(3)

För att denna typ av bedrägeri ska kunna bekämpas effektivt är det nödvändigt att förvaltningen i den medlemsstat där mervärdesskatten är utkrävbar förfogar över uppgifter om gemenskapsinterna varuleveranser inom högst en månad.

(4)

För att korsvis kontroll av uppgifter ska vara användbar i kampen mot bedrägeri bör det föreskrivas att gemenskapsinterna transaktioner ska deklareras för samma beskattningsperioder av både leverantören och förvärvaren eller köparen.

(5)

Med hänsyn till utvecklingen av de ekonomiska aktörernas arbetsmiljö och arbetsverktyg bör de ha möjlighet att fullgöra sina deklarationsskyldigheter genom enkla elektroniska metoder, så att den administrativa bördan minskas i möjligaste mån.

(6)

För att bevara jämvikten mellan gemenskapens mål när det gäller kampen mot skatteundandragande och minskning av de ekonomiska aktörernas administrativa börda bör medlemsstaterna ges möjlighet att tillåta aktörerna att kvartalsvis lämna in sammanställningar angående gemenskapsinterna varuleveranser om dessa gäller belopp som är av ringa betydelse. De medlemsstater som önskar införa en stegvis tillämpning av denna möjlighet bör, som en övergångsåtgärd, kunna fastställa detta belopp till en högre nivå. Likaså bör man ge medlemsstaterna möjlighet att tillåta aktörerna att kvartalsvis lämna in uppgifter om gemenskapsinterna tillhandahållanden av tjänster.

(7)

Konsekvenserna av ett påskyndat utbyte av uppgifter om medlemsstaternas förmåga att bekämpa skatteundandragande på mervärdesskatteområdet liksom alternativen bör bli föremål för en utvärdering av kommissionen efter ett års tillämpning av de nya bestämmelserna, i syfte att bestämma om man bör behålla dessa alternativ.

(8)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden för bekämpning av skatteundandragande på mervärdesskatteområdet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vars åtgärder på området är beroende av uppgifter som insamlats av de övriga medlemsstaterna, och de därför, på grund av det engagemang som krävs från samtliga medlemsstater, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(9)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

I enlighet med artikel 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 64.2 ska ersättas med följande:

”2.   De tillhandahållanden av tjänster för vilka skatten i enlighet med artikel 196 ska betalas av köparen av tjänsterna och som pågår kontinuerligt över en tidsperiod som överstiger ett år och inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under denna period, ska anses äga rum vid utgången av varje kalenderår, såvida tillhandahållandet av tjänsterna inte upphört.

Medlemsstaterna får, i vissa fall som inte avses i första stycket, föreskriva att leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som pågår kontinuerligt över en viss tidsperiod ska anses äga rum åtminstone med ett års intervaller.”

2.

I artikel 66 ska följande stycke läggas till:

”Den avvikelse som avses i första stycket ska dock inte gälla för tillhandahållanden av tjänster för vilka skatten i enlighet med artikel 196 ska betalas av köparen av tjänsterna.”

3.

Artikel 263 ska ersättas med följande:

”Artikel 263

1.   En sammanställning ska upprättas för varje kalendermånad inom en tidsfrist på högst en månad och i enlighet med de förfaranden som medlemsstaterna fastställer.

1a.   Medlemsstaterna kan emellertid tillåta de beskattningsbara personerna, på villkor och inom gränser som medlemsstaterna får fastställa, att lämna in sammanställningen för varje kalenderkvartal inom en tidsfrist på högst en månad från och med kvartalets utgång, när beloppet för kvartalet, före mervärdesskatt, för de varuleveranser som avses i artiklarna 264.1 d och 265.1 c inte överstiger beloppet 50 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta vare sig för det aktuella kvartalet eller för något av de fyra föregående kvartalen.

Den möjlighet som ges i första stycket ska upphöra att vara tillämplig från och med utgången av den månad under vilken det totala beloppet, före mervärdesskatt, för de varuleveranser som avses i artiklarna 264.1 d och 265.1 c för det pågående kvartalet överstiger beloppet 50 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta. I sådana fall ska det inom en tidsfrist på högst en månad upprättas en sammanställning för den eller de månader som förflutit sedan kvartalets början.

1b.   Till och med den 31 december 2011 kan medlemsstaterna fastställa beloppet som avses i första stycket till 100 000 EUR eller motsvarande belopp i nationell valuta.

1c.   Medlemsstaterna kan, på villkor och inom gränser som de själva får fastställa, tillåta de beskattningsbara personerna när det gäller de tillhandahållanden av tjänster som avses i artikel 264.1 d att lämna in sammanställningen för varje kalenderkvartal inom en tidsfrist på högst en månad från och med utgången av kvartalet.

Medlemsstaterna kan i synnerhet kräva att de beskattningsbara personerna som tillhandahåller både varor och tjänster som avses i artikel 264.1 d lämnar in sammanställningen inom den tidsfrist som följer av tillämpningen av punkterna 1-1b.

2.   Medlemsstaterna ska tillåta, och får kräva, att den sammanställning som avses i punkt 1 lämnas in genom elektronisk filöverföring, i enlighet med villkor som de själva fastställer.”

4.

Artikel 264.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det belopp som avses i punkt 1 d ska deklareras för den inlämningsperiod som fastställs i enlighet med artikel 263.1–1c under vilken skatten blivit utkrävbar.

Det belopp som avses i punkt 1 f ska deklareras för den inlämningsperiod som fastställs i enlighet med artikel 263.1–1c under vilken justeringen anmäls till förvärvaren.”

5.

Artikel 265.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det belopp som avses i punkt 1 c ska deklareras för den inlämningsperiod som fastställs i enlighet med artikel 263.1–1b under vilken skatten blivit utkrävbar.”

Artikel 2

På grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnar ska kommissionen senast den 30 juni 2011 lägga fram en rapport om konsekvenserna av artikel 263.1 i direktiv 2006/112/EG för medlemsstaternas förmåga att bekämpa skatteundandragande på mervärdesskatteområdet i samband med gemenskapsinterna leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster, liksom värdet av alternativen som föreskrivs i punkterna 1a–1c i den artikeln, tillsammans med lämpliga förslag, beroende på slutsatserna i rapporten.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2010 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2008.

På rådets vägnar

R. BACHELOT-NARQUIN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 4 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 22 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


Top