EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0029

Kommissionens direktiv 2007/29/EG av den 30 maj 2007 om ändring av direktiv 96/8/EG med avseende på märkning, reklam och presentation av livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning(Text av betydelse för EES).

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; upphävd genom 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/29/EG

av den 30 maj 2007

om ändring av direktiv 96/8/EG med avseende på märkning, reklam och presentation av livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (2) skall tillämpas från och med den 1 juli 2007. Förordningen gäller för livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning, utan att detta påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i kommissionens direktiv 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning (3).

(2)

Enligt direktiv 96/8/EG får märkning, reklam och presentation av de produkter som omfattas av direktivet inte ha någon anvisning om hur snabb eller stor viktminskning produkterna kan ge eller om nedsatt hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla.

(3)

Enligt artikel 13.1 c i förordning (EG) nr 1924/2006 får hälsopåståenden som beskriver eller hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla göras enligt särskilda villkor.

(4)

Det faktum att påståenden som hänvisar till nedsatt hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla tillåts, förutsatt att de bygger på allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation och förstås väl av genomsnittskonsumenten, avspeglar utvecklingen vad gäller produktutbudet och produkternas egenskaper.

(5)

Denna slutsats stämmer i högsta grad in på produkter som är avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning. Sådana påståenden bör därför inte längre förbjudas, förutsatt att villkoren i artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1924/2006 är uppfyllda.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.3 i direktiv 96/8/EG skall ersättas med följande:

”3.   Märkning, reklam och presentation av de berörda produkterna får inte ha någon anvisning om hur snabb eller hur stor viktminskningen kan bli då man använder produkterna.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 november 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9. Rättad i EUT L 12, 8.1.2007, s. 3.

(3)  EGT L 55, 6.3.1996, s. 22.


Top