Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1628

Kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 av den 24 oktober 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd (Text av betydelse för EES)

OJ L 302, 1.11.2006, p. 29–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 800–817 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 54 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 54 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1628/oj

1.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1628/2006

av den 24 oktober 2006

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1), särskilt artikel 1.1 a i och 1.1 b,

efter att ha offentliggjort ett utkast till den här förordningen (2),

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd som är förenliga med den av kommissionen för varje medlemsstat godkända regionalstödskartan på vissa villkor är förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(2)

Kommissionen har i ett stort antal beslut tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget på ordningar för regionalt investeringsstöd i stödområden och har också redogjort för sin politik, särskilt i riktlinjerna för regionalstöd 2007–2013 (3), och kommissionens förordning (EG) 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (4). Med tanke på den betydande erfarenhet kommissionen har av att tillämpa artiklarna 87 och 88 i fördraget på regionalt investeringsstöd och med tanke på de riktlinjer för statligt regionalstöd som kommissionen utformat utifrån dessa bestämmelser, är det lämpligt att kommissionen utnyttjar de befogenheter den har enligt förordning (EG) nr 994/98 för att få till stånd effektivare övervakning och enklare förvaltning utan att försvaga kommissionens kontroll.

(3)

Det statliga regionalstödet gynnar den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i medlemsstaterna och gemenskapen som helhet genom att söka avhjälpa de nackdelar mindre gynnade områden har. Statligt regionalt investeringsstöd har till syfte att stödja utvecklingen av de minst gynnade områdena genom att främja investeringar och skapande av sysselsättning inom ramen för en hållbar utveckling. Sådant stöd gynnar utvidgning, rationalisering, modernisering och diversifiering av företagens ekonomiska verksamhet i de mindre gynnade områdena, särskilt genom att främja etablering av nya företag där.

(4)

För att fastställa huruvida stöd är förenliga med den gemensamma marknaden i enlighet med denna förordning, är det nödvändigt att ta hänsyn till stödnivån och således stödbeloppet uttryckt som bidragsekvivalent. För beräkningen av bidragsekvivalenten i fråga om stöd som betalas ut i flera omgångar måste man använda sig av marknadsräntan vid tidpunkten för stödet. För att skapa en enhetlig, öppen och enkel tillämpning av statsstödsreglerna bör marknadsräntan i denna förordning anses vara densamma som referensräntan som löpande fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning samt på Internet.

(5)

För att skapa insyn och effektiv kontroll bör denna förordning vara tillämplig endast på genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd. Detta är stödordningar där det är möjligt att på förhand exakt beräkna bruttobidragsekvivalenten i procent av de stödberättigande utgifterna utan att behöva göra en riskbedömning (t.ex. bidrag, räntesubventioner och begränsade fiskala åtgärder). Offentliga lån bör anses vara genomsynliga förutsatt att de omfattas av sedvanlig säkerhet och inte medför ett onormalt risktagande, och därför inte anses innehålla inslag av statliga garantier. I princip bör stödordningar som inbegriper statliga garantier eller offentliga lån med inslag av statliga garantier inte betraktas som genomsynliga. Sådana stödordningar bör dock anses vara genomsynliga om stödordningen har anmälts till kommissionen efter det att denna förordning har antagits och den metod som använts för att beräkna stödnivån i den statliga garantin har godkänts av kommissionen innan stödordningen genomförs. Kommissionen kommer att bedöma beräkningsmetoden i enlighet med tillkännagivandet om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (5). Statliga aktieköp och stöd som ingår i riskkapitalåtgärder bör inte betraktas som genomsynligt stöd. Regionala stödordningar som inte är genomsynliga bör alltid anmälas till kommissionen. Anmälningar av icke genomsynliga regionala stödordningar kommer att bedömas av kommissionen särskilt utifrån kriterierna i riktlinjerna för statligt regionalstöd 2007–2013.

(6)

Denna förordning bör även vara tillämplig på stöd för särskilda ändamål, dvs. individuella stöd som inte beviljas på grundval av en stödordning, om det stödet används som komplement till stöd som beviljats på grundval av en genomsynlig ordning för regionalt investeringsstöd och det individuella stödinslaget uppgår till högst 50 % av det sammanlagda stöd som skall beviljas för investeringen. Det erinras om att enskilda stöd till små och medelstora företag som inte omfattas av någon stödordning enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 70/2001 är förenliga med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 i fördraget och undantagna från anmälningskravet i artikel 88.3.

(7)

Allt stöd som uppfyller samtliga kriterier i denna förordning bör undantas från anmälningskravet. I regionala stödordningar som åtnjuter undantag enligt denna förordning bör det uttryckligen hänvisas till förordningen.

(8)

Denna förordning bör inte vara tillämplig på vissa sektorer där särskilda regler gäller. Stöd inom dessa sektorer bör även i fortsättningen förhandsanmälas till kommissionen i enlighet med artikel 88.3 i fördraget. Det gäller kol- och stålindustrin, syntetfiber- och varvssektorerna, fisket och vattenbruket. Inom jordbrukssektorn bör denna förordning vara tillämplig på verksamhet förbunden med primär produktion av de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget. Den bör tillämpas på bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, utom bearbetning och saluföring av produkter som efterliknar och ersätter mjölk och mjölkprodukter på det sätt som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter (6). Jordbruksverksamhet som är nödvändig för att förbereda en produkt för försäljning i första ledet samt försäljning i första ledet till återförsäljare och förädlare bör i detta avseende inte betraktas som bearbetning eller saluföring. Det bör genom denna förordning garanteras att de stödnivåer för företag som bearbetar och saluför jordbruksprodukter som anges i artikel 28.3 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (7) alltid kan uppnås.

(9)

Kommissionen har alltid haft en mindre gynnsam inställning till stöd som riktar sig till särskilda sektorer. Stödordningar för investeringsstöd till särskilda ekonomiska sektorer inom tillverkning och tjänster bör därför inte omfattas av det undantag från anmälningsskyldigheten som denna förordning medger. Regionalt investeringsstöd med inriktning på turism bör dock inte betraktas som stöd till särskilda sektorer utan bör undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att stödet i fråga uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

(10)

Stöd till små och medelstora företag för konsulttjänster och andra tjänster, som beviljas enligt artikel 5 a i förordning (EG) nr 70/2001, är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och undantaget från anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget. Sådant stöd bör därför inte omfattas av denna förordning.

(11)

För att bättre säkerställa att stödet är proportionellt och begränsas till det belopp som är nödvändigt, bör tröskelvärdena i enlighet med kommissionens fastlagda praxis uttryckas som stödnivåer i förhållande till stödberättigande kostnader hellre än som maximala stödbelopp.

(12)

Det är lämpligt att fastställa ytterligare villkor som skall uppfyllas av varje stödordning eller individuellt stöd som beviljas undantag med stöd av denna förordning. Med hänsyn till artikel 87.3 c i fördraget bör sådant stöd normalt inte ha den enda effekten att det ständigt eller för en period minskar driftskostnader som stödmottagaren normalt skulle bära, utan bör stå i proportion till de nackdelar som skall kompenseras för att säkra de socioekonomiska förmåner som anses ligga i gemenskapens intresse. Tillämpningsområdet för denna förordning bör därför begränsas till regionalt stöd som ges till nyinvesteringar på det sätt som avses i förordningen. Regionala stödordningar där det ingår driftstöd omfattas fortfarande av anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget. För annat stöd till nybildade småföretag än investeringsstöd och stöd i form av rådgivning kvarstår anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget.

(13)

Eftersom kommissionen måste säkra att godkänt stöd inte förändrar handelsförhållandena på ett sätt som går emot det allmänna intresset, bör denna förordning inte vara tillämplig på ett investeringsstöd som beviljas ett företag mot vilket det finns ett betalningskrav på grundval av ett kommissionsbeslut där stödet förklaras vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden. För sådant stöd gäller således fortfarande anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget.

(14)

För att inte gynna kapitalfaktorn på bekostnad av arbetsfaktorn i samband med en investering, bör i denna förordning föreskrivas en möjlighet att mäta investeringsstöd på grundval av antingen investeringskostnaden eller kostnaden för nyanställningar i direkt samband med att ett investeringsprojekt genomförs.

(15)

Stora stödbelopp bör även i fortsättningen underkastas en enskild bedömning från kommissionens sida innan de betalas ut. Stöd som överstiger ett visst tröskelbelopp till ett enskilt företag eller en enskild anläggning inom en befintlig stödordning bör följaktligen inte omfattas av undantaget i denna förordning, utan anmälningskravet i artikel 88.3 i fördraget bör kvarstå. För att hindra att stora investeringsprojekt på ett artificiellt sätt delas upp i delprojekt i syfte att kringgå bestämmelserna i dessa riktlinjer, bör ett stort investeringsprojekt betraktas som ett enda investeringsprojekt om nyinvesteringen görs under en treårsperiod av ett eller flera företag och består av anläggningstillgångar kombinerade så att de är ekonomiskt odelbara. Vid bedömningen av om en nyinvestering är ekonomiskt odelbar kommer kommissionen att beakta de tekniska, funktionella och strategiska banden och den omedelbara geografiska närheten. Att tillgångarna är ekonomiskt odelbara kommer att bedömas oberoende av ägarförhållanden. Det innebär att bedömningen av om ett stort investeringsprojekt utgör ett enda investeringsprojekt bör vara densamma oavsett om projektet genomförs av ett företag, av mer än ett företag som delar på investeringskostnaderna eller av flera företag som svarar för kostnaderna för olika investeringar inom samma investeringsprojekt (t.ex. i fråga om ett gemensamt företag).

(16)

Det är viktigt att se till att regionalstöd verkligen stimulerar till sådana investeringar som annars inte skulle komma till stånd i stödområdet och fungerar som en drivfjäder till ny verksamhet. Innan arbetet i ett understött projekt inleds bör därför de ansvariga myndigheterna skriftligen bekräfta att projektet vid första påseendet uppfyller villkoren för stöd. Skriftlig bekräftelse bör kunna lämnas även genom faxmeddelanden eller e-post.

(17)

Med hänsyn till de särdrag som kännetecknar regionalstöd bör undantag enligt denna förordning inte medges för stöd som kumuleras med annat statligt stöd, inbegripet stöd från nationella, regionala eller lokala myndigheter och gemenskapsbidrag, som avser samma stödberättigande kostnader, om ett sådant kumulerat stöd överstiger de tröskelvärden som anges i denna förordning. Regionalt investeringsstöd som undantas enligt denna förordning bör inte få kumuleras med stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse (8), till samma stödberättigande utgifter, om det skulle ge en högre stödnivå än den som fastställs i den här förordningen.

(18)

Denna förordning bör inte gälla stöd till exportrelaterad verksamhet till tredjeländer eller medlemsstater, dvs. stöd som är direkt knutet till exporterade volymer, till inrättande och drift av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter i samband med exportverksamhet, och stöd som gynnar användning av inhemska varor i stället för importerade.

(19)

I syfte att säkerställa insyn och effektiv kontroll i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 994/98 är det lämpligt att utarbeta ett standardformulär som medlemsstaterna bör använda för att förse kommissionen med sammanfattande information för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning varje gång en stödordning genomförs eller ett stöd för särskilda ändamål beviljas enligt denna förordning. Av samma skäl är det lämpligt att fastställa regler för de register som medlemsstaterna bör föra över stödordningar som undantas enligt denna förordning. För att underlätta den administrativa behandlingen bör den sammanfattande informationen lämnas i elektronisk form, eftersom den teknik som krävs är allmänt tillgänglig. För att förbättra öppenheten och insynen kring regionalstödet i en utvidgad gemenskap bör medlemsstaterna offentliggöra den fullständiga texten till stödordningen på Internet och meddela kommissionen adressen till hemsidan.

(20)

Med tanke på kommissionens erfarenhet på detta område, särskilt av hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken på området statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas.

(21)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas skyldighet att anmäla beviljande av enskilda stöd i enlighet med åtaganden som gjorts i samband med andra bestämmelser om statligt stöd, i synnerhet skyldigheten att anmäla eller underrätta kommissionen om stöd till ett företag som beviljats omstruktureringsstöd i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning skall tillämpas på genomsynliga regionala stödordningar som utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i fördraget.

Den skall även omfatta stöd för särskilda ändamål som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget om stödet används som komplement till stöd som beviljats på grundval av en genomsynlig ordning för regionalt investeringsstöd och inslaget av stöd för särskilda ändamål uppgår till högst 50 % av det sammanlagda stöd som beviljas för investeringen.

2.   Förordningen skall inte tillämpas på följande:

a)

Fiske- och vattenbrukssektorn.

b)

Varvssektorn.

c)

Kolindustrin.

d)

Stålindustrin.

e)

Syntetfiberindustrin.

Den gäller inte för verksamheter i samband med primär produktion av de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget. Den gäller för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, utom tillverkning och saluföring av produkter som efterliknar eller ersätter mjölk och mjölkprodukter på det sätt som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1898/87.

3.   Förordningen skall inte tillämpas på följande typer av stöd:

a)

Stöd till exportrelaterad verksamhet till tredjeländer eller medlemsstater, dvs. stöd som är direkt knutet till exporterade volymer, till inrättande och drift av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter i samband med exportverksamhet.

b)

Stöd som gynnar användning av inhemska varor i stället för importerade.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 87.1 i fördraget.

b)   små och medelstora företag: företag enligt definitionen i bilaga I till förordning (EG) nr 70/2001.

c)   

nyinvestering

:

i)

en investering i materiella och immateriella tillgångar i samband med grundande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, omställning av produktionen i en anläggning till nya produkter eller en grundläggande ändring av hela produktionsprocessen i en befintlig anläggning, eller

ii)

förvärv av kapitaltillgångar som är direkt knutna till en anläggning som har lagts ned eller skulle ha lagts ned om den inte hade köpts upp, om köparen är en oberoende investerare.

Förvärvet av ett företag utgör alltså i sig självt ingen nyinvestering.

d)   stöd för särskilda ändamål: individuellt stöd som inte beviljas på grundval av en stödordning.

e)   materiella tillgångar: tillgångar i mark, byggnader och inventarier.

f)   immateriella tillgångar: tillgångar som utgörs av den teknik som överförs genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller icke patentskyddad teknisk kunskap.

g)   stort investeringsprojekt: nyinvestering i kapitaltillgångar med stödberättigande utgifter över 50 miljoner euro, beräknat till de priser och växelkurser som gällde den dag då stödet beviljades; ett stort investeringsprojekt kommer att betraktas som ett enda investeringsprojekt när nyinvesteringen görs inom en treårsperiod av samma företag eller grupp av företag och består av anläggningstillgångar kombinerade så att de är ekonomiskt odelbara.

h)   stödnivå i bruttobidragsekvivalent: det diskonterade värdet av stödet uttryckt som en procentandel av det diskonterade värdet av de stödberättigande investeringskostnaderna.

i)   genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd: ordningar för regionalt investeringsstöd för vilka det är möjligt att på förhand exakt beräkna bruttobidragsekvivalenten i procent av de stödberättigande utgifterna utan att göra en riskbedömning (t.ex. stödordningar som omfattar bidrag, räntesubventioner eller begränsade fiskala åtgärder).

j)   arbetet inleds: antingen inledningen av bygg- och anläggningsarbetena eller det första rättsligt bindande åtagandet att beställa utrustning, beroende på vilket som inträffar först, men inte preliminära genomförbarhetsstudier.

k)   skapande av sysselsättning: en nettoökning av antalet årsarbetskraftsenheter direkt anställda vid en viss anläggning i förhållande till genomsnittet under de föregående tolv månaderna; årsarbetskraftsenheter är antalet heltidsanställda under ett år, varvid deltidsarbete eller säsongsarbete utgör delar av årsarbetskraftsenheter.

l)   lönekostnad: det totala belopp stödmottagaren faktiskt betalar ut för de anställda i fråga, bestående av bruttolön före skatt och obligatoriska sociala avgifter.

m)   arbetstillfällen som direkt skapas genom en nyinvestering: arbetstillfällen inom den verksamhet nyinvesteringen gäller och som skapas inom tre år efter investeringens genomförande, även arbetstillfällen som skapats genom ett ökat utnyttjande av den kapacitet som skapades genom investeringen.

n)   

jordbruksprodukt

:

i)

de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (10).

ii)

produkter som omfattas av KN-nummer 4502, 4503 och 4504 (korkprodukter).

iii)

de imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1898/87.

o)   imitations- och ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter: produkter som skulle kunna förväxlas med mjölk och/eller mjölkprodukter men som skiljer sig till sammansättningen från dessa på så sätt att de innehåller fett och/eller protein av annat ursprung än mjölk tillsammans med eller utan protein avlett från mjölk (sådana ”andra produkter än mjölkprodukter” som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1898/87).

p)   bearbetning av jordbruksprodukter: en process som en jordbruksprodukt undergår och där den produkt som blir resultatet av processen också är en jordbruksprodukt, med undantag för verksamhet på gårdsnivå som är nödvändig för att förbereda en animalie- eller växtprodukt för försäljning i första ledet.

q)   saluföring av en jordbruksprodukt: att ställa fram eller visa upp en jordbruksprodukt i avsikt att sälja, erbjuda för försäljning, leverera eller på annat sätt föra ut på marknaden, med undantag för primärproducentens försäljning i första ledet till återförsäljare och förädlare samt eventuellt förberedande av produkten för sådan försäljning; en primärproducents försäljning till slutkonsumenter skall betraktas som saluföring endast om den sker i separata lokaler avsedda för detta syfte.

r)   turismsektorn: följande affärsområden enligt indelningen i NACE Rev. 1.1 (11):

i)

NACE 55: Hotell- och restaurangverksamhet.

ii)

NACE 63.3: Resebyråer och reseledare, övrig turistservice.

iii)

NACE 92: Rekreations-, kultur- och sportverksamhet.

2.   Stödordningar som använder offentliga lån anses som genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd enligt punkt 1 i om de omfattas av sedvanlig säkerhet och inte medför ett onormalt risktagande, och därför inte anses innehålla inslag av statliga garantier; stödordningar som inbegriper statliga garantier eller offentliga lån med inslag av statliga garantier anses genomsynliga om stödordningen har anmälts till kommissionen efter det att denna förordning antagits och den metod som använts för att beräkna stödnivån i den statliga garantin har godkänts innan stödordningen genomförs. Statliga aktieköp och stöd som ingår i riskkapitalåtgärder skall inte betraktas som genomsynligt stöd.

Artikel 3

Villkor för undantag

1.   Genomsynliga regionala ordningar för investeringsstöd som uppfyller samtliga villkor i denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att

a)

varje stöd som beviljas inom ramen för stödordningen uppfyller samtliga villkor i denna förordning, och

b)

stödordningen innehåller en uttrycklig hänvisning till den här förordningen, med angivande av dess titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Upp till det belopp som bestäms enligt artikel 7 e skall stöd som beviljas enligt en sådan stödordning som avses i punkt 1 i denna artikel anses vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att det beviljade stödet direkt uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

3.   Stöd för särskilda ändamål som endast används som komplement till stöd som beviljas på grundval av en genomsynlig ordning för regionalt investeringsstöd och som uppgår till högst 50 % av det sammanlagda stöd som skall beviljas för investeringen, skall anses förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att det beviljade stödet för särskilda ändamål direkt uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

Artikel 4

Stöd till nyinvesteringar

1.   Stöd till nyinvesteringar skall anses förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att

a)

stödet lämnas i områden som är berättigade till regionalstöd enligt den godkända regionalstödskartan perioden 2007–2013 för medlemsstaten i fråga, och

b)

stödnivån i bruttobidragsekvivalent inte överstiger det regionala stödtak som vid den tidpunkt då stödet beviljas är i kraft i det område där investeringen görs i enlighet med den godkända regionalstödskartan perioden 2007–2013 för medlemsstaten i fråga.

Med undantag för stöd till stora investeringsprojekt och stöd till transportsektorn kan de stödtak som avses i punkt b höjas med 20 procentenheter för stöd till nyinvesteringar till små företag och med 10 procentenheter för stöd till medelstora företag.

2.   Utöver de allmänna villkoren för undantag enligt denna förordning skall stöd till nyinvesteringar uppfylla följande särskilda villkor:

a)

Investeringen måste upprätthållas i mottagarregionen i minst fem år, för små och medelstora företag minst tre år, efter det att hela investeringen har slutförts.

b)

För att vara stödberättigande måste immateriella tillgångar

i)

uteslutande utnyttjas i den anläggning som beviljats regionalstöd,

ii)

betraktas som tillgångar som kan skrivas av,

iii)

ha förvärvats från tredje man på marknadsmässiga villkor, och

iv)

tas upp som tillgångar i företagets balansräkning och förbli i den anläggning som får regionalstöd under minst fem år, för små och medelstora företag minst tre år.

c)

När stödet beräknas på grundval av materiella eller immateriella investeringskostnader, eller på förvärvskostnaden vid köp, måste stödmottagaren själv stå för ett ekonomiskt bidrag på minst 25 % av de stödberättigande kostnaderna, antingen med egna medel eller med finansiering utifrån, i en form där inget offentligt stöd ingår. Om den högsta tillåtna stödnivån enligt den nationella regionalstödskartan för den berörda medlemsstaten, i tillämpliga fall den höjda nivån enligt punkt 1 andra stycket, överskrider 75 % minskas stödmottagarens bidrag i motsvarande grad.

Villkoret i första stycket punkt a skall inte hindra att man ersätter anläggningar eller utrustning som på grund av snabb teknisk utveckling blivit föråldrad under den period som avses i den punkten, under förutsättning att den ekonomiska verksamheten blir kvar i den berörda regionen under minimiperioden.

3.   Taken i punkt 1 skall tillämpas på stödnivån beräknad antingen i procent av de bidragsberättigande materiella och immateriella kostnaderna för investeringen eller i procent av de beräknade lönekostnaderna för anställd personal, beräknade över en tvåårsperiod för arbetstillfällen som direkt har skapats genom investeringsprojektet, eller som en kombination av de båda under förutsättning att stödet inte överskrider den mest fördelaktiga av de båda beräkningarna.

4.   De stödberättigande investeringskostnaderna skall diskonteras till det värde som gällde vid den tidpunkt då stödet beviljades. Stöd som betalas ut i flera omgångar skall diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. För nuvärdesberäkningar skall den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades användas. Om stöd ges i form av befrielse från eller lättnader på skatter som skall betalas i framtiden, så diskonteras de olika delarna av stödet på grundval av den referensränta som gäller vid de olika tidpunkter då skatteförmånerna får verkan, dock under förutsättning att en viss stödnivå uttryckt i bruttobidragsekvivalent respekteras.

5.   Om det rör sig om ett övertagande av en anläggning, skall endast kostnaderna för att köpa tillgångar från tredje man beaktas, förutsatt att transaktionen har ägt rum under marknadsvillkor. Om förvärvet åtföljs av andra nyinvesteringar, skall de kostnader som hänför sig till dessa läggas till anskaffningskostnaderna.

6.   Kostnader för förvärv av förhyrda tillgångar andra än mark och byggnader skall endast beaktas om hyresavtalet är i form av finansiell leasing och innefattar en skyldighet att förvärva tillgången efter det att hyresavtalet har löpt ut. Vid hyra av mark och byggnader gäller att hyran måste fortsätta minst fem år efter beräknat datum för investeringsprojektets fullbordande, för små och medelstora företag tre år.

7.   Inom transportsektorn skall kostnader för förvärv av transportmateriel (rörliga tillgångar) inte berättiga till stöd till nyinvesteringar.

8.   Om det inte är fråga om små och medelstora företag och övertaganden, skall de förvärvade tillgångarna vara nya. Om det rör sig om ett övertagande, skall de tillgångar för vilkas inköp stöd beviljats redan före förvärvet dras av. För små och medelstora företag får de fulla kostnaderna för investeringar i immateriella tillgångar också beaktas. För stora företag är sådana kostnader stödberättigande endast upp till en gräns på 50 % av de sammanlagda stödberättigande investeringskostnaderna för projektet.

9.   När stödet beräknas på grundval av lönekostnader skall följande villkor vara uppfyllda:

a)

Arbetstillfällena måste direkt ha skapats genom investeringsprojektet.

b)

Sysselsättningen måste skapas inom tre år från det att investeringen slutförts och varje arbetstillfälle måste bibehållas minst fem år, för små och medelstora företag tre år.

10.   Genom avvikelse från punkt 1 kan den högsta stödnivån för investeringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter höjas till

a)

50 % av de stödberättigande investeringarna i områden som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a i fördraget och 40 % av de stödberättigande investeringarna i andra områden som är berättigade till regionalstöd, enligt den godkända regionalstödskartan 2007–2013 för medlemsstaten i fråga, om stödmottagaren är ett litet eller medelstort företag,

b)

25 % av de stödberättigande investeringarna i områden som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a i fördraget och 20 % av de stödberättigande investeringarna i andra områden som är berättigade till regionalstöd enligt den godkända regionalstödskartan 2007–2013 för medlemsstaten i fråga, om stödmottagaren har färre än 750 anställda och/eller mindre än 200 miljoner euro i omsättning, beräknat i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG (12), och om stödmottagaren uppfyller alla andra villkor i den rekommendationen.

Artikel 5

Stödets nödvändighet

1.   För stöd enligt ordningar för regionalt investeringsstöd får undantag enligt denna förordning beviljas endast om stödmottagaren, innan arbetet i projektet inleds, har lämnat in en ansökan om stöd till den stödansvariga nationella eller regionala myndigheten och, i fråga om ansökningar som lämnas in från och med den 1 januari 2007, den myndighet som förvaltar stödet skriftligen har bekräftat att projektet, med reservation för det slutliga resultatet av en noggrann kontroll, uppfyller villkoren i stödordningen. Alla stödordningar skall innehålla en uttrycklig hänvisning till båda villkoren. Om arbetet inleds innan villkoren i denna artikel är uppfyllda skall inga delar av projektet berättiga till regionalstöd.

2.   Punkt 1 skall inte gälla för stödordningar där skattelättnader ges automatiskt för stödberättigande utgifter utan prövning från myndigheternas sida.

Artikel 6

Kumulering

1.   Stödtaken i artikel 4 skall tillämpas på det totala offentliga stöd som beviljats för projektet i fråga, oavsett om finansieringen kommer från lokala, regionala eller statliga källor eller från gemenskapen.

2.   Stöd som undantas genom denna förordning får inte kumuleras med något annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget eller med annan gemenskapsfinansiering eller statlig finansiering som avser samma stödberättigande kostnader, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i denna förordning.

3.   Regionalt investeringsstöd som undantas enligt denna förordning får inte kumuleras med stöd av mindre betydelse enligt förordning (EG) nr 69/2001 till samma stödberättigande utgifter, om en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i den här förordningen.

Artikel 7

Stöd som skall förhandsanmälas till kommissionen

Följande slag av stöd skall inte undantas från anmälningsskyldigheten genom denna förordning utan skall även i fortsättningen anmälas enligt artikel 88.3 i fördraget:

a)

Icke genomsynliga ordningar för regionalt investeringsstöd.

b)

Regionala stödordningar som riktar sig till särskilda ekonomiska sektorer inom tillverkning eller tjänster. Regionalt investeringsstöd med inriktning på turism betraktas inte som stöd till särskilda sektorer.

c)

Regionala stödordningar för driftstöd.

d)

Regionala stödordningar för annat stöd än investeringsstöd eller stöd i form av rådgivning till nybildade småföretag.

e)

Regionalstöd till stora investeringsprojekt genom befintliga stödordningar, om det sammanlagda stödet från alla källor överstiger 75 % av det högsta stödbelopp som en investering med stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få med tillämpning av gällande standardtak för stöd till stora företag enligt den godkända regionalstödskartan det datum då stödet beviljas.

f)

Stöd för särskilda ändamål utom stöd som undantas enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 70/2001 och artikel 3.3 i den här förordningen.

g)

Investeringsstöd som beviljas ett företag mot vilket det finns ett betalningskrav på grundval av ett kommissionsbeslut där stödet förklaras vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 8

Insyn och kontroll

1.   När en stödordning börjar genomföras eller när ett stöd för särskilda ändamål beviljas skall medlemsstaterna, om stödordningen eller stödet är undantaget enligt denna förordning, till kommissionen inom 20 arbetsdagar överlämna en sammanfattning av uppgifterna om stödordningen eller stödet enligt det formulär som anges i bilaga I för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning. Detta skall ske i elektronisk form.

2.   När regionalstöd ges på grundval av en befintlig stödordning till ett stort investeringsprojekt som ligger under tröskeln för enskild anmälan enligt artikel 7 e, skall medlemsstaterna inom 20 arbetsdagar räknat från den dag då stödet beviljades av den behöriga myndigheten överlämna de uppgifter som begärs på standardformuläret i bilaga II till kommissionen i elektronisk form. Kommissionen kommer att göra denna sammanfattande information tillgänglig för allmänheten på sin webbplats (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Medlemsstaterna skall föra detaljerade register över de stödordningar som undantas enligt denna förordning och de individuella stöd som beviljas enligt dessa stödordningar. Dessa register skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det skall vara möjligt att fastställa att de villkor för beviljande av undantag som anges i denna förordning har uppfyllts, inbegripet uppgifter om status för företag vars rätt till stöd beror på företagets status som ett litet eller medelstort företag. Medlemsstaterna skall bevara ett register över en stödordning under tio år från den dag då det sista individuella stödet beviljades enligt stödordningen. En berörd medlemsstat skall på skriftlig begäran inom 20 arbetsdagar, eller inom en längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla uppgifter den anser sig behöva för att bedöma om villkoren i denna förordning har följts.

4.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning för varje helt kalenderår eller del av kalenderår under vilken förordningen gäller, i den form som anges i kapitel III i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (13).

5.   Medlemsstaterna skall offentliggöra den fullständiga texten till de stödordningar som omfattas av denna förordning och meddela kommissionen adressen till den webbplats där texten finns. Informationen skall också finnas med i den årliga rapport som skall överlämnas enligt punkt 4. Projekt för vilka det hade uppkommit utgifter innan stödordningen offentliggjordes skall inte vara berättigade till statligt stöd.

Artikel 9

Ikraftträdande och giltighetstid

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den skall tillämpas på stödordningar som träder i kraft eller får verkan efter den 31 december 2006.

Den skall vara i kraft till och med den 31 december 2013.

2.   Anmälningar som inte avgjorts när denna förordning träder i kraft skall bedömas i enlighet med dess bestämmelser. Stödordningar som får verkan innan denna förordning träder i kraft och stöd som beviljas enligt dessa, utan kommissionens godkännande och i strid med anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget, skall vara förenliga med den gemensamma marknaden i den betydelse som avses i artikel 87.3 i fördraget och skall undantas enligt den här förordningen, om de uppfyller samtliga villkor i förordningen.

Vid utgången av denna förordnings giltighetstid skall undantaget för stödordningar enligt förordningen upphöra att gälla samtidigt som de godkända regionalstödskartorna.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT C 120, 20.5.2006, s. 2.

(3)  EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.

(4)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006 (EUT L 187, 8.7.2006, s. 8).

(5)  EGT C 71, 11.3.2000, s. 14.

(6)  EGT L 182, 3.7.1987, s. 36. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(7)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(8)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.

(9)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(11)  Näringsgrensindelning av ekonomiska verksamheter i Europeiska gemenskapen.

(12)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(13)  EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA I

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd

(skall lämnas in i elektronisk form, per elektronisk post, till stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


BILAGA II

Formulär för sammanfattande uppgifter om stöd till stora investeringsprojekt där stödet inte överstiger tröskelnivåerna i artikel 7 e

1.

Stödmottagare (företagets eller företagens namn):

2.

Stödordningens/stödordningarnas referensnummer (kommissionens referensnummer för de gällande stödordningar enligt vilka stödet beviljas):

3.

Offentligt organ/offentliga organ som beviljar stödet (de beviljande myndigheternas namn och kontaktuppgifter):

4.

Medlemsstat där investeringen görs:

5.

Region (NUTS III-nivå) där investeringen görs:

6.

Kommun (tidigare NUTS V-nivå, nu LAU 2-nivå) där investeringen görs:

7.

Slag av projekt (grundande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, omställning av produktionen i en anläggning till nya produkter eller en grundläggande ändring av hela produktionsprocessen i en befintlig anläggning):

8.

Produkter som tillverkas eller tjänster som tillhandahålls genom investeringsprojektet (med Prodcom/Nace-kod eller CPA-nomenklatur för projekt inom tjänstesektorn):

9.

Kort beskrivning av investeringsprojektet:

10.

Diskonterade stödberättigande kostnader för investeringsprojektet (i euro):

11.

Diskonterat stödbelopp (brutto) i euro:

12.

Stödnivå (bruttobidragsekvivalent i procent):

13.

Eventuella villkor för utbetalning av det föreslagna stödet:

14.

Start- och slutdatum för projektet:

15.

Datum då stödet beviljades:


Top