EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1293

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1293/2004 av den 30 april 2004 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 om ersättning till revisionsrättens ledamöter

OJ L 243, 15.7.2004, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 290 - 291
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 290 - 291
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 105 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; tyst upphävande genom 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1293/oj

15.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/26


RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) nr 1293/2004

av den 30 april 2004

om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 om ersättning till revisionsrättens ledamöter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 247.8 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 160b.8 i detta,

med beaktande av det utkast till förordning som lades fram av kommissionen den 2 april 2004, och

av följande skäl:

(1)

Det åligger rådet att fastställa ersättningen till revisionsrättens ledamöter.

(2)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (1) har förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2) om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper ändrats.

(3)

Eftersom det i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 (3) föreskrivs att ett antal bestämmelser i ovan nämnda tjänsteföreskrifter också skall tillämpas på revisionsrättens ledamöter bör den förordningen ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande andra stycke läggas till:

”Vid tillämpningen av denna förordning skall även andra samlevnadsformer än äktenskap behandlas som äktenskap om de uppfyller alla de villkor som fastställs i artikel 1.2 c i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna. Dock skall en ogift partner till en ledamot eller före detta ledamot anses som en ledamots eller före detta ledamots make om villkoren i leden i, ii och iii i punkt 2 c i den artikeln är uppfyllda.”

2.

I artikel 2 skall

lydelsen ”högsta löneklassen av lönegrad A 1” ersättas med ”tredje löneklassen av lönegrad 16”,

följande nya stycke läggas till:

”Dock skall från och med den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2006 lydelsen ’tredje löneklassen av lönegrad 16’ i första stycket ha lydelsen ’tredje löneklassen av lönegrad A*16’.”

3.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 5a

Artikel 17 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna skall tillämpas på motsvarande sätt på revisionsrättens ledamöter.’

4.

I artikel 7 c skall lydelsen ”tjänstemän i lönegrad A 1 på” utgå.

5.

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

I första stycket skall ”4,5 %” ersättas med ”4,275 %”.

Följande sista stycke skall läggas till:

”Med avvikelse från första stycket skall pensionen för de ledamöter av revisionsrätten som var i tjänst före den 1 maj 2004, och fram till dess att deras uppdrag vid revisionsrätten löper ut, uppgå till 4,5 % av den sist erhållna grundlönen för varje helt tjänsteår.”

6.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

Tredje stycket skall ersättas med följande:

”Dock kan en före detta ledamot av revisionsrätten omfattas av förmåner enligt bestämmelserna i artikel 72 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna under förutsättning att han inte utövar något förvärvsarbete och att han inte kan omfattas av något nationellt sjukförsäkringssystem.”

b)

I fjärde och femte styckena skall ”60” ersättas med”63”.

c)

I femte stycket första meningen skall lydelsen ”genom annat förvärvsarbete täcks av ett annat offentligt sjukförsäkringssystem’ ersättas med ”utövar något annat förvärvsarbete”

7.

Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

I första stycket skall lydelsen ”Änkan och underhållsberättigade barn efter en ledamot” ersättas med ”Den efterlevande maken och barn som vid tidpunkten för ledamotens dödsfall är underhållsberättigade”.

I andra stycket första strecksatsen skall ordet ”Änkans” ersättas med ”Den efterlevande makens”.

I andra stycket andra strecksatsen skall lydelsen ”eller fadern” infogas efter ”barn om modern”.

I tredje stycket första strecksatsen skall ordet ”Änkans” ersättas med ”Den efterlevande makens”.

b)

(Föranleder ingen ändring i den svenska versionen.)

c)

I punkt 6 skall ordet ”Änkans” ersättas med ”Den efterlevande makens” och ordet ”Hon” ersättas med ”Denne”.

d)

I punkt 7 skall ordet ”änka” ersättas med ”efterlevande make”, och orden ”om han efterlämnar” skall utgå.

e)

I punkt 8 skall ordet ”Änkan” ersättas med ”Den efterlevande maken”.

8.

Artikel 20 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall lydelsen ”skall ske i det lands valuta där revisionsrätten är lokaliserad tills vidare” ersättas med ”skall ske i euro”.

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Ingen korrigeringskoefficient skall tillämpas på betalningar enligt artiklarna 8, 9, 11 och 16.

Till personer bosatta i Europeiska unionen skall dessa belopp betalas i euro genom bank i bosättningslandet.

Till personer bosatta utanför Europeisk unionen skall pensionen betalas i euro genom bank i bosättningslandet. Undantagsvis kan den betalas i euro genom en bank i det land där institutionen har sitt säte eller i den pensionerades bosättningslands valuta, genom omräkning enligt rådande omräkningskurs för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget.”

9.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 21a

1.   Artiklarna 14, 15, 16, 17 och 19 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på motsvarande sätt för revisionsrättens ledamöter.

2.   Artiklarna 20, 24 och 25 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på motsvarande sätt för mottagare av betalningar enligt artiklarna 8, 9, 11 och 16.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2004.

På rådets vägnar

B. COWEN

Ordförande


(1)  EUT L 124, 27.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004.

(3)  EGT L 268, 20.10.1977. s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 840/95 (EGT L 85, 19.4.1995, s. 10).


Top