Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0333

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/333/oj

32002R0333

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 053 , 23/02/2002 s. 0004 - 0006


Rådets förordning (EG) nr 333/2002

av den 18 februari 2002

om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b iii i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) En harmonisering av viseringspolitiken är ett nödvändigt steg mot att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, särskilt när det gäller resor över gränserna.

(2) Enligt åtgärd 38 i den handlingsplan som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) i Wien den 3 december 1998 skall hänsyn tas till ny teknik för att - när så är lämpligt - garantera större säkerhet avseende den enhetliga utformningen av viseringar.

(3) I slutsats nr 22 från Europeiska rådets möte i Tammerfors, som hölls den 15 och 16 oktober 1999, föreskrivs att en gemensam, aktiv politik angående viseringar och falska dokument bör vidareutvecklas.

(4) De blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet uppfyller för närvarande inte nödvändiga säkerhetskrav. Modellen för dessa blad bör därför harmoniseras i syfte att göra dem säkrare.

(5) Den enhetliga modellen bör innehålla alla nödvändiga uppgifter och uppfylla höga tekniska krav, bland annat för att försvåra efterbildningar och förfalskningar. Den enhetliga modellen måste kunna användas i samtliga medlemsstater och omfatta allmänt igenkännliga harmoniserade säkerhetsdetaljer som kan uppfattas med blotta ögat.

(6) Denna förordning innehåller endast en beskrivning av den enhetliga modellen för bladen. Denna beskrivning bör kompletteras med ytterligare tekniska specifikationer, som bör hållas hemliga för att försvåra förfalskningar och som inte får omfatta personuppgifter eller hänvisningar till sådana uppgifter. Befogenheterna att anta sådana tekniska specifikationer bör delegeras till kommissionen, som bör biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar(3).

(7) För att uppgifterna i fråga inte skall spridas till fler personer än nödvändigt bör varje medlemsstat utse högst ett organ som skall ansvara för tryckningen av den enhetliga modellen för bladen; vid behov får medlemsstaterna ersätta det med ett annat organ. Varje medlemsstat bör underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om det behöriga organets namn.

(8) Medlemsstaterna bör, tillsammans med kommissionen, vidta lämpliga åtgärder så att behandlingen av personuppgifter uppfyller skyddsnormerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.(4)

(9) Villkoren för inresa på medlemsstaternas territorium eller för utfärdande av visering strider inte mot de bestämmelser som för närvarande styr erkännandet av resehandlingars giltighet.

(10) Med avseende på genomförandet av avtalet med Norge och Island om deras associering är den här förordningen en sådan utveckling av Schengenregelverket som avses i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar.

(11) Förenade kungariket har i enlighet med artikel 3 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, genom skrivelse av den 3 juli 2001, meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(12) Irland deltar i enlighet med artikel 1 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte i antagandet av denna förordning. Till följd härav, och om inte annat följer av artikel 4 i nämnda protokoll, skall bestämmelserna i denna förordning inte gälla Irland.

(13) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning avses med blad för påförande av visering: den handling som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till personer med resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstaten, på vilken de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten påför viseringen.

2. Bladet för påförande av visering skall utformas enligt modellen i bilagan.

3. Om den som innehar ett blad för påförande av visering åtföljs av sina familjemedlemmar, skall det åligga varje medlemsstat att besluta huruvida separata blad för påförande av visering skall utfärdas för den personen och för var och en av familjemedlemmarna.

Artikel 2

De tekniska specifikationerna för den enhetliga modellen för blad för påförande av visering skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2. Detta gäller även för tekniska specifikationer som avser följande:

a) Säkerhetsaspekter och säkerhetskrav, däribland strängare normer för att försvåra efterbildning och förfalskning.

b) Förfaranden och tekniska bestämmelser om hur den enhetliga modellen för blad för påförande av visering skall fyllas i.

Artikel 3

De specifikationer som avses i artikel 2 skall vara hemliga. De skall enbart meddelas de organ i medlemsstaterna som ansvarar för tryckningen av den enhetliga modellen och personer med vederbörligt tillstånd från en medlemsstat eller kommissionen.

Varje medlemsstat skall utse ett organ som skall ansvara för tryckningen av den enhetliga modellen. Namnet på detta organ skall anmälas till kommissionen och övriga medlemsstater. Två eller flera medlemsstater får utse samma organ. Varje medlemsstat får byta ut organet. I så fall skall kommissionen och övriga medlemsstater underrättas.

Artikel 4

Utan att det påverkar av bestämmelserna om skydd av uppgifter skall den som fått ett blad utfärdat enligt den enhetliga modellen ha rätt att kontrollera de personuppgifter som tagits med och vid behov begära rättelse eller strykning.

Den enhetliga modellen för bladen skall inte innehålla några uppgifter i maskinläsbar form, utom i de fall som avses i bilagan eller när dessa uppgifter återfinns i den motsvarande resehandlingen.

Artikel 5

Denna förordning skall inte påverka medlemsstaternas behörighet att erkänna stater och områdesenheter samt pass, identitetshandlingar och resehandlingar som utfärdas av deras myndigheter.

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1683/95.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

När medlemsstaterna använder den enhetliga modellen för blad för påförande av visering för andra ändamål än de som omfattas av artikel 1, skall lämpliga åtgärder vidtas för att undvika all förväxling med det blad som definieras i artikel 1.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall införa den enhetliga modellen för blad för påförande av visering inom två år från den dag åtgärderna i artikel 2 a vidtogs. Redan utfärdade viseringsblad enligt en annan modell skall fortsätta att vara giltiga även efter det att den enhetliga modellen för blad för påförande av visering införts, om inte den berörda medlemsstaten beslutar annorlunda.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentligörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 301

(2) Yttrandet avgivet den 12 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 164, 14.7.1995, s. 1.

(4) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

>PIC FILE= "L_2002053SV.000602.TIF">

Top