Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0068

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

OJ L 10, 13.1.2001, p. 20–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 128 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 88 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 88 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/68/oj

32001R0068

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 13/01/2001 s. 0020 - 0029


Kommissionens förordning (EG) nr 68/2001

av den 12 januari 2001

om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd(1), särskilt artikel 1.1 a iv i denna,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning(2),

efter samråd med Rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 994/98 bemyndigas kommissionen att i enlighet med artikel 87 i fördraget förklara att stöd till utbildning på vissa villkor skall vara förenliga med den gemensamma marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i fördraget.

(2) Kommissionen har tillämpat artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd till utbildning i ett stort antal beslut och har också redogjort för sin politik, senast i gemenskapens rambestämmelser för stöd till utbildning(3). För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör kommissionen, mot bakgrund av sin stora erfarenhet av att tillämpa dessa artiklar på stöd till utbildning, göra bruk av sina befogenheter enligt förordning (EG) nr 994/98.

(3) För att en öppen och enhetlig politik skall kunna fastställas för samtliga sektorer bör förordningens tillämpningsområde vara så brett som möjligt, och även inbegripa jordbrukssektorn samt fiske och vattenbruk.

(4) Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att anmäla stöd till utbildning. Sådana anmälningar kommer att bedömas av kommissionen särskilt utifrån kriterierna i denna förordning, eller i enlighet med tillämpliga gemenskapsriktlinjer och gemenskapsramar, om sådana riktlinjer och gemenskapsramar finns. Detta är för närvarande fallet för verksamheter som avser produktion, bearbetning och marknadsföring av produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget samt sjötransportsektorn. Rambestämmelserna för stöd till utbildning bör upphävas den dag denna förordning träder i kraft, eftersom deras innehåll förs in i den här förordningen.

(5) Av öppenhetsskäl bör erinras om det att enligt artikel 51.1 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(4) fastställs att artiklarna 87-89 i fördraget inte skall tillämpas på de medel som medlemsstaterna bidrar med i fråga om åtgärder som berättigar till stöd från gemenskapen i enlighet med artikel 9 i den förordningen.

(6) Av öppenhetsskäl bör det understrykas att denna förordning endast bör gälla utbildningsåtgärder som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget. Många utbildningsåtgärder omfattas inte av denna artikel, utan betraktas som allmänna åtgärder eftersom de står öppna för alla företag inom alla sektorer utan åtskillnad och eftersom den myndighet som tillämpar åtgärden saknar diskretionär prövningsrätt med avseende på dessa åtgärder. Det kan till exempel vara fråga om generella ordningar för skattelättnader, såsom automatiska skattekrediter, som är öppna för alla företag som investerar i utbildning av de anställda. Andra utbildningsåtgärder omfattas inte av artikel 87.1 i fördraget eftersom de direkt gynnar personer överallt och inte beviljar vissa företag eller sektorer en förmån. Som exempel härpå kan nämnas utbildningssystem eller grundutbildning (t.ex. lärlingsutbildning, system för kombinerat arbete och undervisning), system för utbildning eller omskolning av arbetslösa, inbegripet företagspraktik, åtgärder som direkt riktar sig till arbetstagarna eller till och med vissa kategorier bland dessa genom att ge dem möjlighet att delta i utbildning oberoende av det företag eller den sektor där de arbetar (t.ex. systemet med ett utbildningskonto). Å andra sidan bör det påpekas att bidrag från branschinriktade fonder inte betraktas som privata medel om de görs obligatoriska av staten, utan utgör statliga medel i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget.

(7) Genom denna förordning bör undantag medges för alla stöd som uppfyller förordningens samtliga tillämpliga krav, och för alla stödordningar förutsatt att varje stöd som kan beviljas inom ramen för dessa ordningar uppfyller samtliga tillämpliga krav enligt förordningen. För att säkerställa effektiv kontroll och förenklad administration utan att kommissionens kontroll försvagas bör stödordningar och enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning innehålla en uttrycklig hänvisning till denna förordning.

(8) För att vid tillämpningen av denna förordning eliminera olikheter som kan medföra snedvridning av konkurrensen och för att underlätta samordningen mellan olika initiativ inom gemenskapen och på nationell nivå som rör små och medelstora företag samt av hänsyn till administrativ klarhet och rättssäkerhet, bör definitionen av små och medelstora företag i denna förordning vara densamma som fastställs i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen av små och medelstora företag(5).

(9) För att fastställa huruvida stöd som omfattas av denna förordning är förenliga med den gemensamma marknaden, är det nödvändigt att ta hänsyn till stödnivån och således stödbeloppet uttryckt i bidragsekvivalenter. Vid beräkningen av bidragsekvivalenten av stöd som kan betalas ut i flera omgångar och stöd i form av mjuka lån måste de marknadsräntor som rådde när stödet beviljades användas. För att säkerställa en enhetlig, öppen och enkel tillämpning av reglerna för statligt stöd, bör med marknadsräntor i denna förordning avses referensräntorna, under förutsättning att det ställs normala säkerheter när det gäller mjuka lån och att dessa inte innebär ett onormalt risktagande. Referensräntorna bör vara de räntor som löpande fastställs av kommissionen på grundval av objektiva kriterier och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samt på Internet.

(10) Utbildning har i de flesta fall positiva externa effekter för samhället i stort eftersom den ökar utbudet på yrkesutbildad arbetskraft som andra företag kan dra nytta av, stärker den gemenskapsindustrins konkurrenskraft och spelar en viktig roll i sysselsättningsstrategin. Eftersom företag i Europeiska gemenskapen i allmänhet investerar för lite i utbildning av sina anställda skulle statligt stöd kunna hjälpa till att korrigera denna marknadsbrist och kan därför på vissa villkor anses vara förenligt med den gemensamma marknaden och av det skälet undantas från förhandsanmälan.

(11) För att säkerställa att statligt stöd begränsas till det som är absolut nödvändigt för att förverkliga det gemenskapsmål som inte kan uppnås enbart genom marknadskrafternas försorg, bör de tillåtna nivåerna för stöd som undantas från anmälningsskyldigheten anpassas med hänsyn till det slag av utbildning som erbjuds, företagets storlek och dess geografiska lokalisering.

(12) En allmän utbildning ger färdigheter som kan överföras och förbättrar avsevärt den utbildade arbetstagarens möjligheter att få anställning. Stöd för detta ändamål har mindre snedvridande effekter på konkurrensen vilket medför att högre stödnivåer kan anses förenliga med den gemensamma marknaden och undantas från kravet på förhandsanmälan. Särskild utbildning, som främst gynnar företaget, innebär däremot en större risk för snedvridning av konkurrensen och den stödnivå som kan anses vara förenlig med den gemensamma marknaden och undantas från kravet på förhandsanmälan bör därför vara mycket lägre.

(13) Med hänsyn till de olägenheter som små och medelstora företag ställs inför och de högre relativa kostnader som de måste bära när de investerar i utbildning av sina anställda, bör de stödnivåer som godkänns för undantag från anmälningsskyldigheten enligt denna förordning vara högre för små och medelstora företag.

(14) Utbildning får relativt sett större externa effekter i regioner som utgör stödområden enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i fördraget, eftersom det finns en betydande brist på utbildning och högre arbetslöshet i dessa regioner. De stödnivåer som godkänns för undantag enligt denna förordning bör därför vara högre inom dessa områden.

(15) De särskilda villkor som gäller för utbildning inom sjötransportsektorn motiverar en särbehandling av denna sektor.

(16) Det är lämpligt att stora stödbelopp fortfarande blir föremål för en enskild granskning av kommissionen innan de genomförs. Därför bör stödbelopp som överstiger ett fast belopp som bör fastställas till en miljon euro uteslutas från undantaget enligt denna förordning och även i fortsättningen omfattas av det krav som föreskrivs i artikel 88.3 i fördraget.

(17) Undantag bör enligt denna förordning inte medges stöd som kumuleras med annat statligt stöd, inbegripet stöd från nationella, regionala eller lokala myndigheter, eller med gemenskapsbidrag, om, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, ett sådant kumulerat stöd överstiger de tröskelvärden som anges i denna förordning.

(18) I syfte att säkerställa insyn och effektiv kontroll i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 994/98, är det lämpligt att utarbeta ett standardformulär som medlemsstaterna bör använda för att förse kommissionen med sammanfattande information för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning varje gång en stödordning genomförs eller ett enskilt stöd som inte täcks av någon sådan stödordning beviljas enligt denna förordning. Av samma skäl är det lämpligt att fastställa regler för de register som medlemsstaterna bör föra över de stöd som har beviljats undantag enligt denna förordning. Beträffande den årliga rapport som medlemsstaterna är skyldiga att överlämna till kommissionen, är det lämpligt att kommissionen fastställer de närmare kraven på rapportens utformning, inbegripet information i elektronisk form, då den teknik som krävs för detta är allmänt tillgänglig.

(19) Med hänsyn till kommissionens erfarenhet, särskilt av hur ofta det i allmänhet är nödvändigt att se över politiken på området för statligt stöd, bör tillämpningsperioden för denna förordning begränsas. Om denna förordnings giltighetstid skulle löpa ut utan att förlängas, bör stödordningar som redan undantagits enligt denna förordning fortsätta att vara undantagna i sex månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller för statligt stöd inom alla sektorer, inbegripet verksamheter som rör produktion, bearbetning eller marknadsföring av de produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) stöd: varje åtgärd som uppfyller samtliga kriterier som anges i artikel 87.1 i fördraget.

b) små och medelstora företag: företag som definieras i bilaga I.

c) stora företag: företag som inte omfattas av definitionen på små och medelstora företag i bilaga I.

d) särskild utbildning: utbildning som omfattar undervisning som direkt och i huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i det stödmottagande företaget och som ger färdigheter som inte alls eller endast i begränsad utsträckning kan överföras till andra företag eller arbetsområden.

e) allmän utbildning: utbildning som omfattar undervisning som inte uteslutande eller i huvudsak kan användas i arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i det stödmottagande företaget, utan ger färdigheter som i stor utsträckning går att överföra till andra företag eller andra arbetsområden och därmed väsentligt förbättrar arbetstagarens möjligheter att få anställning. En utbildning skall anses "allmän" till exempel i följande fall:

- Om den organiseras gemensamt av flera företag som är oberoende av varandra, eller om den är öppen för anställda vid olika företag.

- Om den erkänns, intygas eller godkänns av offentliga myndigheter eller organ eller av andra organ eller institutioner som staten eller gemenskapen har givit nödvändiga befogenheter på detta område.

f) stödnivå: stödbeloppet brutto uttryckt i procent av projektets stödberättigande kostnader. Alla siffror som används skall avse belopp före eventuella avdrag för direkt skatt. Om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, skall stödbeloppet vara lika med stödets bidragsekvivalent. Stöd som betalas ut i flera omgångar skall aktualiseras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet. Den ränta som skall användas för nuvärdesberäkningar och för att räkna ut stödbeloppet i ett mjukt lån skall vara den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades.

g) mindre gynnade kategorier av arbetstagare:

- ungdomar under 25 år, som tidigare inte har fått en första reguljär avlönad anställning, under de sex första månaderna av deras anställning,

- personer som har allvarliga funktionshinder av fysisk, mental eller psykisk art men som ändå kan delta på arbetsmarknaden,

- migrerande arbetstagare som flyttar eller har flyttat inom gemenskapen eller bosätter sig i gemenskapen för att arbeta, och som behöver yrkesutbildning och/eller språkutbildning,

- personer som önskar komma tillbaka till arbetslivet efter ett uppehåll på minst tre år, i synnerhet sådana som slutat arbeta på grund av svårigheten att förena arbetsliv och familjeliv, under de sex första månaderna av deras anställning,

- personer över 45 år som inte har gymnasiekompetens eller motsvarande,

- långtidsarbetslösa, dvs. personer som inte har haft arbete tolv månader i följd, under de sex första månaderna av deras anställning.

Artikel 3

Förutsättningar för undantag

1. Enskilda stöd som inte omfattas av någon stödordning och som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att stöden innehåller en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Stödordningar som uppfyller samtliga villkor enligt denna förordning skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att

a) varje stöd som skulle kunna beviljas inom ramen för stödordningen uppfyller samtliga villkor i denna förordning,

b) stödordningen innehåller en uttrycklig hänvisning till denna förordning, med angivande av förordningens titel och en hänvisning till dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Stöd som beviljas enligt en sådan stödordning som avses i punkt 2 skall anses vara förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 i fördraget och skall undantas från anmälningskravet enligt artikel 88.3 i fördraget, under förutsättning att det beviljade stödet direkt uppfyller samtliga villkor i denna förordning.

Artikel 4

Undantaget utbildningsstöd

1. Stödordningar och enskilda stöd till utbildning skall uppfylla villkoren i punkterna 2 till 7.

2. Om stödet beviljas för särskild utbildning, får stödnivån inte överstiga 25 % för stora företag och 35 % för små och medelstora företag.

Dessa stödnivåer skall ökas med 5 procentenheter för företag i områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 c i fördraget och med 10 procentenheter för företag i områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a i fördraget.

3. Om stödet beviljas för allmän utbildning, får stödnivån inte överstiga 50 % för stora företag och 70 % för små och medelstora företag.

Dessa stödnivåer skall ökas med 5 procentenheter för företag i områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 c i fördraget och med 10 procentenheter för företag i områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a i fördraget.

4. De maximala stödnivåer som avses i punkterna 2 och 3 skall höjas med 10 procentenheter om utbildningen avser mindre gynnade kategorier av arbetstagare.

5. Om stödprojektet innehåller inslag av både särskild och allmän utbildning som inte kan särskiljas vid beräkningen av stödnivån och om det inte kan fastställas om projektet för stöd till utbildning är av särskild eller allmän art, skall de stödnivåer som gäller särskild utbildning enligt punkt 2 tillämpas.

6. Om stödet beviljas inom sjötransportsektorn får en stödnivå på 100 % godkännas, oavsett om utbildningsprojektet avser särskild eller allmän utbildning, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) Den som deltar i utbildningen får inte vara en aktiv besättningsmedlem utan måste ingå i reservbesättning ombord.

b) Utbildningen måste ske ombord på fartyg som är registrerade i gemenskapen.

7. De stödberättigande kostnaderna i ett utbildningsprojekt skall vara följande:

a) Personalkostnader för lärare.

b) Resekostnader för lärare och deltagare.

c) Andra löpande utgifter såsom material och utrustning.

d) Avskrivning av hjälpmedel och utrustning, i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet.

e) Kostnader för vägledning och rådgivning med avseende på utbildningsprojektet.

f) Personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet upp till det sammanlagda beloppet av de stödberättigande kostnaderna enligt punkt a-e. Endast de timmar då arbetstagarna faktiskt deltar i utbildningen, efter avdrag för eventuell tid i produktionen eller motsvarande, får medräknas.

De stödberättigande kostnaderna skall dokumenteras på ett öppet sätt med angivelse av de olika kostnadsslagen.

Artikel 5

Beviljande av stora enskilda stöd

Undantaget får inte tillämpas om det stödbelopp som beviljas ett enskilt företag för ett enskilt utbildningsprojekt överstiger en miljon euro.

Artikel 6

Kumulering

1. De stödtak som fastställs i artiklarna 4 och 5 skall tillämpas oavsett om stödet helt finansieras med statliga medel eller samfinansieras av gemenskapen.

2. Stöd som undantas genom denna förordning får inte kumuleras med något annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget eller med annan gemenskapsfinansiering, om, i förhållande till samma stödberättigande kostnader, en sådan kumulering skulle leda till en högre stödnivå än den som fastställs i denna förordning.

Artikel 7

Insyn och kontroll

1. Vid genomförandet av en stödordning eller vid beviljandet av ett enskilt stöd som inte omfattas av någon stödordning skall medlemsstaterna, om stödordningen eller stödet är undantaget enligt denna förordning, till kommissionen inom tjugo arbetsdagar överlämna en sammanfattning av uppgifterna om stödordningen eller det enskilda stödet, enligt det formulär som anges i bilaga II, för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Medlemsstaterna skall föra detaljerade register över de stödordningar som undantas genom denna förordning, de enskilda stöd som beviljas enligt dessa stödordningar, och de enskilda stöd som undantas enligt denna förordning och som beviljas vid sidan om en befintlig stödordning. Dessa register skall innehålla alla uppgifter som behövs för att det skall vara möjligt att fastställa att de villkor för beviljande av undantag som anges i denna förordning har uppfyllts. Medlemsstaterna skall bevara ett register över ett enskilt stöd under tio år från den dag då stödet beviljades, och, när det gäller en stödordning, under tio år från den dag då det sista enskilda stödet beviljades enligt stödordningen. En berörd medlemsstat skall på skriftlig begäran inom tjugo arbetsdagar, eller inom en längre tidsfrist som anges i begäran, förse kommissionen med alla uppgifter den anser sig behöva för att kunna bedöma om villkoren i denna förordning har följts.

3. Medlemsstaterna skall sammanställa en rapport, om tillämpningen av denna förordning för varje helt kalenderår eller del av kalenderår under vilket denna förordning gäller, enligt den förlaga som anges i bilaga III och även i elektronisk form. Medlemsstaterna skall överlämna en sådan rapport till kommissionen senast tre månader efter utgången av den period som rapporten avser.

Artikel 8

Ikraftträdande och giltighetstid

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall gälla till och med den 31 december 2006.

2. De stödordningar som undantas enligt denna förordning skall vid utgången av förordningens giltighetstid fortsätta att vara undantagna under en anpassningsperiod på sex månader.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2) EGT C 89, 28.3.2000, s. 8.

(3) EGT C 343, 11.11.1998, s. 10.

(4) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(5) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.

BILAGA I

Definition av små och medelstora företag

(utdrag ur kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag [EGT L 107, 30.4.1996, s. 4])

"Artikel 1

1. Små och medelstora företag (SMF) definieras som företag som

- har färre än 250 anställda, och

- antingen

- en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro, eller

- en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner euro,

- och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definieras i punkt 3 i denna artikel.

2. Om det är nödvändigt att skilja mellan små och medelstora företag definieras det lilla företaget som ett företag som

- har färre än 50 anställda, och

- antingen

- en årlig omsättning som inte överstiger 7 miljoner euro, eller

- en årlig balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro,

- och som uppfyller kriteriet på oberoende såsom det definieras i punkt 3 i denna artikel.

3. Med ett oberoende företag avses ett företag, i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller det lilla företaget, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 % eller mer av kapitalet eller rösterna. Denna tröskel får överstigas i följande två fall:

- Om företaget innehas av offentliga investeringsföretag, riskkapitalföretag eller institutionella investerare, förutsatt att de inte kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt.

- Om bolagskapitalet är fördelat så att det inte är möjligt att fastställa vem som innehar det, och om företaget förklarar att det med rätta kan anta att det inte innehas till 25 % eller mer av ett annat företag, eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller det lilla företaget, beroende på vad som är relevant.

4. Vid beräkning av de trösklar som avses i 1 och 2 ovan är det följaktligen nödvändigt att lägga samman de relevanta siffrorna för företaget som är stödmottagare och för alla företag som det direkt eller indirekt kontrollerar genom innehav av 25 % eller mer av bolagskapitalet eller av rösterna.

5. Om det är nödvändigt att skilja mikroföretag från andra små och medelstora företag definieras dessa som företag som har färre än tio anställda.

6. Om ett företag vid datum för bokslut överstiger eller understiger de trösklar för antalet anställda eller de ekonomiska högsta nivåer som angetts, skall detta leda till att företaget får eller förlorar sin status som SMF, medelstort företag, litet företag eller mikroföretag endast om detta upprepas under två på varandra följande räkenskapsår.

7. Antalet anställda motsvarar antalet årsarbetsenheter, det vill säga antalet anställda som arbetar heltid under ett år och där anställda med deltid eller säsongsanställda räknas som delar av årsarbetsenheter. Det år som används som referens är det senast godkända räkenskapsåret.

8. Trösklarna för omsättningen och balansomslutningen gäller senast godkända tolv månaders räkenskapsperiod. Om företaget är nyetablerat och om bokslutet inte har blivit godkänt, beräknas trösklarna på grundval av en trovärdig uppskattning som görs under räkenskapsåret."

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001010SV.002602.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010SV.002701.EPS">

BILAGA III

Förlaga för den periodiska rapport som skall lämnas till kommissionen

Förlaga för årsrapporter om stödordningar för vilka förordningar om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

Medlemsstaterna skall använda denna förlaga för sina obligatoriska rapporter till kommissionen enligt gruppundantagsförordningar som antagits på grundval av rådets förordning (EG) nr 994/98.

Rapporterna bör också lämnas i elektronisk form.

Obligatoriska uppgifter för alla stödordningar för vilka förordningar om gruppundantag gäller enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98

1. Stödordningens namn.

2. Tillämplig kommissionens förordning om undantag.

3. Utgifter.

Separata siffror måste ges för varje stödform inom en stödordning eller ett enskilt stöd (t.ex. bidrag, mjuka lån osv.). Beloppen skall anges i euro eller, om så är tillämpligt, i nationell valuta. Vid skatteutgifter skall skatteförlusten per år rapporteras. Om exakta siffror inte är tillgängliga kan förlusterna uppskattas.

Utgifterna bör anges enligt följande:

Ge följande uppgifter separat för varje stödform inom stödordningen (t.ex. bidrag, mjukt lån, garanti osv.) för rapportåret:

3.1 Beviljade belopp, beviljad befrielse från skatt eller annan avgift (beräknade belopp), beviljade garantier osv. för nya stödprojekt. Vid garantiordningar skall det totala beloppet för nya garantier som beviljats lämnas.

3.2 Verkliga betalningar, (beräknade) förluster av skatt eller annan inkomst, uppgifter om garantier osv. för nya och pågående projekt. För garantiordningar skall följande lämnas: lämnade garantier totalt, premieinkomster, återbetalda belopp, utbetalda ersättningar och stödordningens verksamhetsresultat för rapportåret.

3.3 Antal nya stödprojekt.

3.4 Beräknat antal arbetstillfällen som skapats eller bevarats genom nya projekt (om tillämpligt).

3.5 Investeringar som fått stöd genom nya projekt (beräknat totalbelopp).

3.6 Beloppen under 3.1 fördelade på regioner, antingen som NUTS-regioner nivå 2(1) eller lägre eller som regioner enligt artikel 87.3 a, regioner enligt artikel 87.3 c och ej stödberättigade regioner.

3.7 Beloppen under 3.1 fördelade på stödmottagarens verksamhetssektor (om mer än en sektor berörs, ange vars och ens andel):

- Jordbruk

- Fiske och/eller vattenbruk

- Kolbrytning

- Tillverkning

varav:

Stål

Varvsindustri

Syntetfibrer

Motorfordon

Annan tillverkning (ange vilken)

- Tjänster

varav:

Sjötransporttjänster

Andra transporttjänster

Finansiella tjänster

Andra tjänster (ange vilka)

- Andra sektorer (ange vilka).

4. Andra upplysningar och anmärkningar.

(1) NUTS är EG:s nomenklatur för statistiska territoriella enheter.

Top