Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0505

1999/505/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål nr 3 för perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(1999) 1774]

OJ L 194, 27.7.1999, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/505/oj

31999D0505

1999/505/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål nr 3 för perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(1999) 1774]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 27/07/1999 s. 0063 - 0064


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juli 1999

om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål nr 3 för perioden 2000-2006

[delgivet med nr K(1999) 1774]

(1999/505/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 7.3 första och andra stycket i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 1 första stycket under punkt 3 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att syftet med strukturfondernas mål nr 3 är att stödja anpassningen och moderniseringen av politik och system för utbildning och sysselsättning.

2. I artikel 7.2 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att 12,3 % av medlen från strukturfonderna kommer att tilldelas mål nr 3.

3. I artikel 7.3 första stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att kommissionen med öppenhet och insyn i förfarandena skall fastställa de vägledande fördelningarna mellan medlemsstaterna av de åtagandebemyndiganden som anslagits för programplaneringen för åren 2000-2006.

4. I artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att fördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller mål nr 3 huvudsakligen skall grunda sig på den stödberättigade befolkningsandelen, sysselsättningssituationen och problemens svårighetsgrad, särskilt social utslagning, utbildningsnivå och andelen yrkesarbetande kvinnor.

5. Vid Europeiska rådets möte i Berlin 24-25 mars 1999 godkändes i punkt 45 i ordförandeskapets slutsatser den metod som kommissionen i enlighet med artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreslagit för vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av anslag för mål nr 3.

6. Dessutom fastställde Europeiska rådet vid sitt möte i Berlin den 24-25 mars 1999 i punkt 44 d och 44 e i ordförandeskapets slutsatser de belopp som beviljas för särskilda situationer under perioden 2000-2006.

7. I kommissionens deklaration som finns som bilaga till rådets protokoll av den 21 juni 1999 anges den metod som kommissionen kommer att använda för att i enlighet med artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 fatta beslut om den vägledande fördelningen mellan medlemsstaterna av anslag för mål nr 3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De vägledande beloppen per medlemsstat för åtagandebemyndiganden inom ramen för mål nr 3 för perioden 2000-2006 skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Pádraig FLYNN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

BILAGA

Vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål nr 3 för perioden 2000-2006

>Plats för tabell>

Top