Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0503

1999/503/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om fastställande av ett tak för folkmängden per medlemsstat inom ramen för strukturfondernas mål nr 2 för perioden 2000 till och med 2006 [delgivet med nr K(1999) 1771]

OJ L 194, 27.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/503/oj

31999D0503

1999/503/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om fastställande av ett tak för folkmängden per medlemsstat inom ramen för strukturfondernas mål nr 2 för perioden 2000 till och med 2006 [delgivet med nr K(1999) 1771]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 27/07/1999 s. 0058 - 0059


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juli 1999

om fastställande av ett tak för folkmängden per medlemsstat inom ramen för strukturfondernas mål nr 2 för perioden 2000 till och med 2006

[delgivet med nr K(1999) 1771]

(1999/503/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 4.2 i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 1 första stycket punkt 2 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att syftet med strukturfondernas mål nr 2 är att stödja den ekonomiska och sociala omställningen i regioner med strukturella problem.

2. I artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att folkmängden i de områden som omfattas av mål nr 2 inte får uppgå till mer än 18 % av den totala folkmängden inom gemenskapen och att kommissionen utifrån detta skall fastställa ett tak för folkmängden per medlemsstat, dels beroende på den totala folkmängden i de NUTS III-regioner i varje medlemsstat som uppfyller de särskilda kriterierna i punkterna 5 och 6 i artikel 4.2 i den förordningen för områden som genomgår en ekonomisk och social omvandling inom industrisektorn och för landsbygdsområden, dels beroende på hur allvarliga strukturproblemen är på nationell nivå i varje medlemsstat i förhållande till andra berörda medlemsstater, och slutligen beroende på behovet av att säkerställa att varje medlemsstat vederbörligen bidrar till den allmänna satsningen på koncentration.

3. I artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 1260/1999 anges att bedömningen av hur allvarliga strukturproblemen på nationell nivå är skall göras utifrån den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten i de regioner som inte omfattas av mål nr 1.

4. I artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att den maximala minskningen av den folkmängd som omfattas av mål nr 2 skall uppgå till högst en tredjedel av den folkmängd som omfattas av målen nr 2 och 5b under 1999 enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94(3).

5. Vid fastställande av tak för folkmängden per medlemsstat bör hänsyn tas till de statistiska uppgifter för gemenskapen som fanns tillgängliga vid Europeiska rådets möte i Berlin den 24-25 mars 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Taken för folkmängden per medlemsstat inom ramen för mål nr 2 för perioden 2000 till och med 2006 skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.

(3) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.

BILAGA

Tak för folkmängd per medlemsstat inom ramen för strukturfondernas mål nr 2 för perioden 2000 till och med 2006

>Plats för tabell>

Top