Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0844

Rådets förordning (EG) nr 844/94 av den 12 april 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

OJ L 98, 16.4.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 153 - 153
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 153 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/844/oj

31994R0844

Rådets förordning (EG) nr 844/94 av den 12 april 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 098 , 16/04/1994 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0153
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0153


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 844/94 av den 12 april 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förböttringar inom inlandssjöfarten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (),

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 189c i fördraget, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 1101/89 () infördes ett antal åtgärder för att avskaffa den strukturella överkapaciteten inom inlandssjöfarten. En av dessa åtgärder, som syftar till att tillfälligt begränsa investeringar i extra kapacitet, skulle ursprungligen gälla under en femårsperiod.

Nämnda åtgärder har bidragit till en minskning av överkapaciteten inom inlandssjöfarten. Den senaste tidens ekonomiska nedgång har orsakat en minskning i efterfrågan av tjänster inom inlandssjöfarten, vilket har lett till en förnyad överkapacitet inom alla sektorer på denna marknad. Det är därför lämpligt att behålla de nuvarande åtgärderna för strukturell förbättring under en viss period. För tillämpningen av denna förordning bör vidare begreppet "fartyg som tillhör den aktiva flottan" klargöras.

Eftersom prognoserna visar att överkapaciteten antagligen kommer att bestå under en längre tid, är det lämpligt att på nytt undersöka situationen före utgången av 1996 på grundval av den då rådande marknadssituationen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1101/89 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5.1 tredje stycket skall den inledande delen ersättas med följande:

"Den aktiva flottan skall omfatta fartyg i väl fungerande skick för vilka det årliga bidraget enligt artikel 4.1 har betalats minst tre gånger och som har"

2. I artikel 8.1 a första meningen skall "fem år" ersättas med "tio år".

3. Följande punkt skall läggas till i artikel 10:

"5. Kommissionen skall senast den 31 december 1996 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som utvärderar den samlade effekten av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning, tillsammans med förslag om så är lämpligt."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 april 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 12 april 1994.

På rådets vägnar

F. CONSTANTINOU

Ordförande

() EGT nr C 341, 18.12.1993, s. 17.

() Yttrandet avlämnat den 26 januari 1994 (ännu inte offentliggjort i EGT).

() EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 25.

Top