Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3089

Rådets förordning (EEG) nr 3089/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

OJ L 278, 11.11.1993, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 12 - 20
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 12 - 20
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 94 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 5 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 5 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2009; tyst upphävande genom 32009R0080 : This act has been changed. Latest consolidated version: 11/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3089/oj

31993R3089

Rådets förordning (EEG) nr 3089/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 11/11/1993 s. 0001 - 0009
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0012
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0012


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3089/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 2299/89 () utgör ett viktigt led i avskaffandet av snedvriden konkurrens mellan lufttrafikföretag och mellan datoriserade bokningssystem, och skyddar därigenom konsumenternas intressen.

Det är nödvändigt att utvidga tillämpningen av förordning (EEG) nr 2299/89 och klargöra dess bestämmelser, och dessa åtgärder bör vidtas på gemenskapsnivå för att säkerställa att förordningens syften uppnås i alla medlemsstater.

Denna förordning inskränker inte tillämpningen av artiklarna 85 och 86 i fördraget.

Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 83/91 () är fördragets artikel 85.1 inte tillämplig på överenskommelser om gemensamma inköp, gemensam utveckling och drift av datoriserade bokningssystem.

Icke-regelbunden lufttrafik är av stor betydelse i gemenskapens territorium.

Huvuddelen av dessa resor är paketresor eller kombinerade produkter, där lufttransport bara utgör en del i hela produkten.

I princip konkurrerar "seat-only" eller separata lufttransportprodukter på icke-regelbunden lufttrafik direkt med de lufttransportprodukter som erbjuds på regelbundna flygningar.

Det är önskvärt att likadana produkter behandlas på samma sätt och att säkerställa en rättvis konkurrens mellan de båda typerna av lufttransportprodukter samt en opartisk spridning av information till konsumenten.

Alla frågor som rör användningen av datoriserade bokningssystem för alla typer av lufttransportprodukter bör behandlas i en och samma förordning, som beslutas av rådet.

De konsumenter som söker efter olika produkter bör ges möjlighet att begära textbilder för enbart regelbunden eller icke-regelbunden lufttrafik.

Det bör klargöras att förordning (EEG) nr 2299/89 bör tillämpas på de datoriserade bokningssystem som erbjuds till eller används av alla slutkonsumenter, antingen de är enskilda personer eller företag.

De lufttrafikföretag som använder ett datoriserat bokningssystem i sina egna klart markerade kontor eller diskar bör inte omfattas av bestämmelserna om primär textbild.

Det är lämpligt med en klar åtskillnad mellan ett avtal om deltagande i eller som tillåter användning av ett system och leveransen av den tekniska utrustningen, varvid leveransen omfattas av sedvanlig avtalsrätt vilket ger systemleverantören rätt att kräva att få sina direkta kostnader täckta i de fall då ett avtal om deltagande eller abonnemang sägs upp enligt bestämmelserna i denna förordning.

Om moderföretag vägrar att ge samma information om tidtabeller, biljettpriser och platstillgång till andra system än deras eget och vägrar ta emot bokningar från dessa system kan det allvarligt snedvrida konkurrensen mellan datoriserade bokningssystem.

Att de datoriserade bokningssystemen är konkurrensmässigt neutrala i förhållande till lufttrafikföretag måste säkerställas vad gäller likhet i funktion och datasäkerhet, särskilt genom lika tillträde till funktioner, information/data och gränssnitt samt en klar åtskillnad mellan lufttrafikföretagens egna tjänster och distributionstjänster.

Konkurrensmässig likhet kommer att ökas genom att man säkerställer att de datoriserade bokningssystemen har separat juridisk identitet.

Ett moderföretag kan i konkurrensen mellan lufttrafikföretag få orättvisa fördelar av att det kontrollerar sitt datoriserade bokningssystem. Därför är det nödvändigt med en fullständigt lika behandling av moderföretag respektive deltagande lufttrafikföretag i den utsträckning som ett moderföretag använder de tjänster i dess eget system som omfattas av denna förordning.

I konsumenternas intresse är det önskvärt att en primär textbild ges för varje transaktion som begärs av en konsument.

Det är önskvärt att utförliga upplysningar om avsättning, bokning och försäljning görs tillgängliga för deltagande lufttrafikföretag på ett icke diskriminerande sätt och med samma skyndsamhet. Identifiering av eller personlig information om en passagerare eller ett företag måste förbli konfidentiell. Därför skall en systemleverantör genom tekniska hjälpmedel och lämpliga säkerhetskrav, åtminstone vad gäller mjukvara, säkerställa att otillåtet tillträde till information inte kan äga rum.

Fakturorna bör innehålla tillräckligt med information för att deltagande lufttrafikföretag och abonnenter skall kunna kontrollera sina kostnader. För att underlätta en sådan kontroll bör sådan information göras tillgänglig på magnetiska medier.

I konsumenternas intresse är det önskvärt att klargöra att en flygning eller kombination av flygningar inte skall visas mer än en gång på den primära textbilden, utom i de fall där genom ett konsortium eller någon annan form av uppgörelse varje lufttrafikföretag som bedriver lufttrafik tar på sig separat ansvar för erbjudandet och försäljningen av lufttransportprodukter på de berörda flygningarna.

Systemleverantören skall säkerställa att principerna om teknisk överensstämmelse med bestämmelserna om likhet i funktion och datasäkerhet övervakas av en oberoende kontrollant.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2299/89 ändras på följande sätt:

1. Artiklarna 1, 2 och 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Denna förordning skall gälla för datoriserade bokningssystem i den utsträckning som de omfattar lufttransportprodukter som erbjuds eller används inom gemenskapens territorium, oavsett

P systemleverantörens status eller nationalitet,

P varifrån den utnyttjade informationen kommer eller var den centrala databehandlingsanläggningen i fråga är belägen,

P den geografiska belägenheten av de flygplatser mellan vilka lufttransporten äger rum.

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) separat lufttransportprodukt: lufttrafik för befordran av passagerare mellan två flygplatser, inklusive bitjänster och ytterligare förmåner som erbjuds till försäljning och/eller säljs som en integrerad del av lufttransporttjänsten.

b) kombinerad lufttransportprodukt: en på förhand avtalad kombination av en separat lufttransportprodukt med andra tjänster som inte är bitjänster till lufttransport, och som erbjuds till försäljning och/eller säljs till ett totalpris.

c) lufttransportprodukt: både separata lufttransportprodukter och kombinerade lufttransportprodukter.

d) regelbunden lufttrafik: en serie flygningar, där varje flygning uppfyller följande kriterier:

P Den utförs med luftfartyg för befordran av passagerare eller passagerare och gods och/eller post mot vederlag på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser att köpa för enskilda personer (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess auktoriserade agenter).

P Den bedrivs så att den betjänar trafiken mellan samma, två eller flera, orter antingen

1. enligt en utgiven tidtabell, eller

2. med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en igenkännlig planmässig serie.

e) biljettpris: det pris som skall betalas för separata lufttransportprodukter och villkoren för när detta pris är tillämpligt.

f) datoriserat bokningssystem: ett datoriserat system som innehåller information om bland annat lufttrafikföretags

P tidtabeller,

P platstillgång,

P biljettpriser, och

P tjänster i samband med flygbefordran,

med eller utan möjligheter till

P att reservera platser eller

P att utställa biljetter

av sådan omfattning att några av eller samtliga dessa tjänster ställs till förfogande för abonnenterna.

g) distributionstjänster: tjänster som en systemleverantör ställer till en abonnents eller konsuments förfogande för att förmedla information om lufttrafikföretags tidtabeller, platstillgång, biljettpriser och tjänster i samband med flygbefordran samt för att reservera platser och/eller utställa biljetter och för att tillhandahålla andra tjänster i samband härmed.

h) systemleverantör: varje företag och dess filialer som har ansvaret för driften eller marknadsföringen av ett datoriserat bokningssystem.

i) moderföretag: ett lufttrafikföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra, äger eller effektivt kontrollerar en systemleverantör, såväl som varje lufttrafikföretag som det äger eller effektivt kontrollerar.

j) effektiv kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller andra grunder, som antingen var för sig eller tillsammans och med hänsyn till faktiska omständigheter och berörda rättsregler, ger en möjlighet att direkt eller indirekt utöva ett avgörande inflytande över ett företag, i synnerhet genom

P rättigheten att förfoga över alla eller en del av företagets tillgångar,

P rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande över sammansättningen hos företagets organ, omröstning eller andra beslut, eller som på annat sätt ger ett avgörande inflytande över driften av ett företag.

k) deltagande lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag som har ett avtal med en systemleverantör om förmedling av sina lufttransportprodukter genom ett datoriserat bokningssystem. I den utsträckning som ett moderföretag använder tjänsterna i sitt eget datoriserade bokningssystem, som omfattas av denna förordning, betraktas det som ett deltagande lufttrafikföretag.

l) abonnent: en person eller ett företag som inte är ett deltagande lufttrafikföretag och som enligt avtal eller annan överenskommelse med en systemleverantör använder ett datoriserat bokningssystems distributionstjänster för försäljning av lufttransportprodukter.

m) konsument: varje person som önskar upplysning om eller har för avsikt att köpa en lufttransportprodukt.

n) primär textbild: en textbild som ger omfattande och opartisk information om flygförbindelser mellan två orter inom en angiven tidsperiod.

o) restid: skillnaden mellan tidtabellsenlig avgångs- och ankomsttid.

p) serviceförbättring: varje produkt eller tjänst som inte är en distributionstjänst och som en systemleverantör på egna vägnar erbjuder abonnenter i anslutning till ett datoriserat bokningssystem.

Artikel 3

1. En systemleverantör skall ha förmåga att i eget namn som ett separat företag gentemot moderföretaget ha rättigheter eller ta på sig skyldigheter av alla slag, ingå avtal, bl.a. med moderföretag, deltagande lufttrafikföretag och abonnenter, eller att vidta andra rättshandlingar och föra talan inför domstol.

2. En systemleverantör skall ge varje lufttrafikföretag möjlighet att få del av leverantörens distributionstjänster på lika och icke-diskriminerande villkor inom ramen för det berörda systemets tillgängliga kapacitet med förbehåll för tekniska begränsningar som ligger utanför systemleverantörens kontroll.

3. a) En systemleverantör får inte

knyta oskäliga villkor till ett avtal med ett deltagande lufttrafikföretag,

fordra att tilläggsvillkor godtas, som genom sin karaktär eller enligt affärssed inte har något samband med deltagandet i leverantörens datoriserade bokningssystem, och skall tillämpa samma villkor för samma servicenivå.

b) En systemleverantör får inte ställa som villkor för att få delta i leverantörens datoriserade bokningssystem att ett deltagande lufttrafikföretag inte samtidigt deltar i ett annat system.

c) Ett deltagande lufttrafikföretag skall ha rätt att säga upp sitt avtal med en systemleverantör med en uppsägningstid som inte behöver överstiga sex månader, dock att den tidigast får löpa ut vid utgången av det första avtalsåret.

I sådana fall skall en systemleverantör bara ha rätt att få tillbaka de direkta kostnaderna för uppsägningen av avtalet.

4. Om en systemleverantör avser att förbättra de distributionstjänster han erbjuder eller den utrustning som används i samband med att dessa tjänster erbjuds, skall han erbjuda samtliga deltagande lufttrafikföretag, inklusive moderföretag, information om och möjlighet att få del av dessa förbättringar med samma skyndsamhet, på samma villkor och under samma förutsättningar med förbehåll för de tekniska begränsningar som ligger utanför systemleverantörens kontroll, och på ett sådant sätt att det inte är någon skillnad i tidsförloppet för genomförandet av de nya förbättringarna mellan moderföretag och deltagande lufttrafikföretag."

2. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 3a

1. a) Ett moderföretag får inte diskriminera ett konkurrerande datoriserat bokningssystem genom att vägra att ge det senare, på begäran och med samma skyndsamhet, samma information om tidtabeller, biljettpriser och platstillgång avseende dess egna flygförbindelser, som det ger sitt eget datoriserade bokningssystem, eller att vägra distribuera sina lufttransportprodukter genom ett annat datoriserat bokningssystem, eller att vägra acceptera eller med samma skyndsamhet bekräfta en bokning som görs från ett konkurrerande datoriserat bokningssystem avseende dess egna lufttransportprodukter som det distribuerar genom sitt eget datoriserade bokningssystem. Moderföretaget skall bara vara förpliktat att acceptera och bekräfta de bokningar som överensstämmer med dess biljettpriser och villkor.

1. b) Moderföretaget skall inte vara förpliktat att acceptera några kostnader i samband med detta utom för återgivande av den information som skall ges och för accepterade bokningar.

1. c) Moderföretaget skall ha rätt att utföra kontroller för att säkerställa att artikel 5.1 respekteras av det konkurrerande datoriserade bokningssystemet.

2. Skyldigheten enligt denna artikel skall inte gälla till förmån för ett konkurrerande datoriserat bokningssystem när, det enligt förfarandena i artikel 6.5 eller 7.3 och 7.4 har konstaterats att det datoriserade bokningssystemet bryter mot artikel 4a eller att en systemleverantör inte kan ge tillräckliga garantier för att skyldigheterna enligt artikel 6 om moderföretags obehöriga tillgång till information uppfylls."

3. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Deltagande lufttrafikföretag och andra leverantörer av lufttransportprodukter skall se till att den information som lämnas till ett datoriserat bokningssystem är riktig, inte vilseledande, att den ger insyn och att den inte är mindre omfattande än den som lämnas till ett annat datoriserat bokningssystem. Informationen skall bl.a. möjliggöra för en systemleverantör att uppfylla kraven enligt de kriterier för att fastställa ordningsföljden som anges i bilagan.

Information som lämnas via förmedlare skall inte behandlas av dem på ett sätt som kan leda till att felaktig, vilseledande eller diskriminerande information lämnas.

2. En systemleverantör skall inte behandla det material som avses i punkt 1 på ett sätt som kan leda till att felaktig, vilseledande eller diskriminerande information lämnas.

3. En systemleverantör skall ladda och behandla data som lämnats av deltagande lufttrafikföretag med samma omsorg och skyndsamhet, med förbehåll bara för begränsningarna i den laddningsmetod som valts av de enskilda deltagande lufttrafikföretagen och de standardformat som används av leverantören i fråga."

4. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 4a

1. De dataladdnings- och databehandlingstjänster som erbjuds av en systemleverantör skall erbjudas till alla moderföretag och deltagande lufttrafikföretag utan diskriminering. När relevanta och allmänt accepterade standarder för lufttransportsektorn finns tillgängliga skall systemleverantörerna erbjuda tjänster som är kompatibla med dessa.

2. En systemleverantör får inte reservera någon specifik dataladdnings- eller databehandlingsmetod eller någon annan distributionstjänst för ett eller flera av sina moderföretag.

3. En systemleverantör skall säkerställa att dess distributionstjänster är avskilda på ett klart och verifierbart sätt från varje lufttrafikföretags privata tjänster rörande platstillgång, företagsledning och avsättning. Åtskillnaden får ske antingen logiskt genom mjukvara eller fysiskt på ett sådant sätt att varje förbindelse mellan distributionstjänsterna och de privata tjänsterna bara uppnås genom ett gränssnitt mellan två tillämpningar. Oavsett metoden för åtskillnad skall ett sådant gränssnitt göras tillgängligt för alla moderföretag och deltagande lufttrafikföretag utan diskriminering samt ge lika behandling avseende procedurer, protokoll, inmatning och utmatning. När relevanta och allmänt accepterade standarder för lufttransportsektorn finns tillgängliga skall systemleverantörerna erbjuda tjänster som är kompatibla med dessa."

5. Artiklarna 5 och 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. a) Ett datoriserat bokningssystem skall ge en textbild som är klar och som inte är diskriminerande.

1. b) En systemleverantör får inte avsiktligt eller av oaktsamhet visa oriktig eller vilseledande information i sitt datoriserade bokningssystem.

2. a) En systemleverantör skall via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en eller flera primära textbilder för varje enskild transaktion som visar data som inlevererats av deltagande lufttrafikföretag, om tidtabeller, biljettpriser och tillgången på platser för enskilda köpare på ett klart och tillräckligt omfattande sätt som inte är diskriminerande eller partiskt, i synnerhet vad gäller den ordning i vilken informationen presenteras.

1. b) En konsument skall ges möjlighet att begära primära textbilder för enbart regelbunden eller icke-regelbunden lufttrafik.

1. c) Vid presentation på en primär textbild får vid sammanställning och val av flygningar mellan två givna orter ingen diskriminering göras mellan flygplatser som betjänar samma ort.

1. d) Ordningsföljden mellan olika flygmöjligheter på den primära textbilden skall vara den som framgår av bilagan.

1. e) De normer som används för att rangordna informationen får inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med lufttrafikföretagets identitet och inte tillämpas på ett sätt som diskriminerar något deltagande lufttrafikföretag.

3. När en systemleverantör lämnar information om biljettpriser skall textbilden vara opartisk och icke-diskriminerande och minst innehålla biljettpriserna för alla deltagande lufttrafikföretags flygningar som visas i den primära textbilden. Källan för sådan information skall vara godtagbar för de berörda deltagande lufttrafikföretagen och systemleverantörerna.

4. Information om kombinerade produkter avseende bl.a. vem som organiserar resan, platstillgång och priser skall inte visas i den primära textbilden.

5. Ett datoriserat bokningssystem anses inte bryta mot bestämmelserna i denna förordning i den utsträckning som det förändrar en textbild för att tillmötesgå en konsuments specifika förfrågningar.

Artikel 6

1. Följande bestämmelser skall styra tillgängligheten av den information i form av statistik eller av annat slag, som en systemleverantör erbjuder från sitt datoriserade bokningssystem:

a) Information om enskilda bokningar skall ställas till förfogande på lika villkor för det eller de lufttrafikföretag som deltar i utförandet av den tjänst som bokningen avser och för de abonnenter som berörs av bokningen.

b) Varje upplysning om avsättning, bokningar och försäljning skall ske på grundval av följande:

i) Att uppgifterna erbjuds med samma skyndsamhet och på ett icke-diskriminerande sätt till alla deltagande lufttrafikföretag, inklusive moderföretag.

ii) Att sådana uppgifter får, och skall på begäran, omfatta alla deltagande lufttrafikföretag och abonnenter, men skall inte identifiera eller ge personlig information om en passagerare eller ett företag.

iii) Att alla förfrågningar om sådana uppgifter skall behandlas med samma omsorg och skyndsamhet, med förbehåll för den överföringsmetod som det enskilda lufttrafikföretaget väljer.

2. Personlig information om en passagerare som kommer från ett datoriserat bokningssystem får bara med passagerarens medgivande göras tillgänglig för andra som inte är berörda av transaktionen.

3. Systemleverantören skall säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 och 2 uppfylls genom tekniska medel eller lämpliga säkerhetskrav avseende åtminstone mjukvara, på ett sådant sätt att ett eller flera av moderföretagen inte på något sätt kan få tillgång till information som ges av eller skapas för lufttrafikföretag, utom vad som tillåts enligt denna artikel.

4. Systemleverantören skall inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande på begäran ställa till förfogande för alla deltagande lufttrafikföretag en utförlig beskrivning av de tekniska och administrativa åtgärder som han vidtagit för att uppfylla bestämmelserna i denna artikel.

5. Efter att ha mottagit den utförliga beskrivningen av de tekniska och administrativa åtgärder som vidtagits av systemleverantören, skall kommissionen inom tre månader fatta beslut om huruvida åtgärderna är tillräckliga för att uppfylla säkerhetskraven enligt denna artikel. Om så inte är fallet får kommissionen i sitt beslut tillämpa artikel 3a.2. Kommissionen skall genast informera medlemsstaterna om ett sådant beslut. Om rådet, på begäran av en medlemsstat, inte inom två månader efter kommissionens beslut beslutar annorlunda, skall kommissionens beslut träda i kraft."

6. I artikel 7 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1. Förpliktelserna för en systemleverantör enligt artikel 3 och 4 P6 gäller inte mot ett moderföretag i ett tredje land, i den mån det företagets datoriserade bokningssystem utanför gemenskapens territorium inte erbjuder EG-lufttrafikföretag en behandling som är likvärdig med den som tillämpas enligt denna förordning och enligt kommissionens förordning (EEG) nr 83/91 ().

2. Förpliktelserna enligt artiklarna 3a, 4 och 8 för moderföretag och deltagande lufttrafikföretag gäller inte i förhållande till ett datoriserat bokningssystem som kontrolleras av lufttrafikföretag i tredje land, i den mån ett moderföretag eller ett deltagande lufttrafikföretag inte utanför gemenskapens territorium beviljas en behandling som är likvärdig med den som tillämpas enligt denna förordning och enligt kommissionens förordning (EEG) nr 83/91.

() EGT nr L 10, 15.1.1991, s. 9."

7. I artikel 7 skall följande punkt läggas till:

"5. a) När det konstateras allvarlig diskriminering enligt punkterna 1 och 2 får kommissionen besluta om att de datoriserade bokningssystemen skall instrueras att ändra sina metoder så att diskrimineringen upphör. Kommissionen skall genast informera medlemsstaterna om ett sådant beslut.

"5. b) Om rådet, på begäran av en medlemsstat, inte inom två månader efter kommissionens beslut beslutar annorlunda, skall kommissionens beslut träda i kraft."

8. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Ett moderföretag får inte till en abonnents användning av något visst datoriserat bokningssystem direkt eller indirekt knyta någon provision eller annan förmån eller någon avskräckande åtgärd för att sälja företagets lufttransportprodukter som är tillgängliga på dess flygningar.

2. Ett moderföretag får varken direkt eller indirekt kräva att en abonnent använder ett visst datoriserat bokningssystem för att sälja eller utställa biljetter för en lufttransportprodukt som företaget självt direkt eller indirekt levererar.

3. Ett lufttrafikföretags villkor för att godkänna en resebyrå som sin agent med rätt att sälja och utställa biljetter för företagets lufttransportprodukter skall inte påverka tillämpningen av punkterna 1 och 2."

9. Artikel 9.4, 9.5 och 9.6 skall ersättas med följande:

"4. a) En systemleverantör får inte ställa upp oskäliga villkor i ett avtal med en abonnent om användning av dess datoriserade bokningssystem, och i synnerhet får en abonnent alltid säga upp sitt avtal med en systemleverantör med en uppsägningstid som inte behöver överstiga tre månader, dock att den tidigast får löpa ut vid utgången av det första avtalsåret.

I sådana fall skall en systemleverantör bara ha rätt att få tillbaka de direkta kostnaderna för uppsägningen av avtalet.

"4. b) Med förbehåll för punkt 2 skall leverans av teknisk utrustning inte omfattas av villkoren enligt a.

5. En systemleverantör skall i varje abonnentavtal fastställa

a) att en primär textbild tillhandahålls för varje enskild transaktion enligt artikel 5, utom när en konsument begär information om endast ett lufttrafikföretag, eller när en konsument begär information om endast kombinerade lufttransportprodukter,

b) att abonnenten inte behandlar det material som levereras av de datoriserade bokningssystemen på ett sätt som skulle leda till att konsumenterna får oriktig, vilseledande eller diskriminerande information.

6. En systemleverantör får inte ålägga en abonnent någon skyldighet att acceptera ett erbjudande om teknisk utrustning eller mjukvara, men får kräva att en utrustning eller mjukvara som är kompatibel med hans eget system används."

10. I artikel 10 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1. De avgifter som begärs av en systemleverantör får inte vara diskriminerande och skall vara rimligt strukturerade och stå i ett rimligt förhållande till anskaffningskostnaden för den tjänst som tillhandahålls och utnyttjas och skall i synnerhet vara desamma för samma servicenivå.

Fakturorna för det datoriserade bokningssystemets tjänster skall vara tillräckligt informativa för att de deltagande lufttrafikföretagen och abonnenterna skall kunna se exakt vilka tjänster de utnyttjat och avgifterna för dem. Fakturor för bokningsavgifter skall minst innehålla följande uppgifter för varje sträcka:

P Typ av bokning i det datoriserade bokningssystemet.

P Passagerarens namn.

P Stat.

P Identifieringskod för IATA/ARC agentur.

P Ortkod.

P De två orterna eller sträckan.

P Bokningsdatum (transaktionsdatum).

P Resdatum.

P Linjenummer.

P Statuskod (bokningsstatus).

P Serviceklass.

P Bokningsnummer (PNR-nummer).

P Boknings-/avbokningsindikator.

Fakturainformationen skall erbjudas på magnetiska medier.

Ett deltagande lufttrafikföretag skall erbjudas möjligheten att bli informerat när det sker en bokning/transaktion för vilken en bokningsavgift kommer att debiteras. Om företaget väljer att bli informerat skall det erbjudas möjligheten att kunna annullera en sådan bokning/transaktion, såvida den inte redan har accepterats.

2. En systemleverantör skall på begäran lämna intresserade parter uppgifter om tillämpade metoder och avgifter, om erbjudna systemtjänster, inklusive gränssnitt, samt om de kriterier för redigering och textbildspresentation som används. Denna bestämmelse förpliktar emellertid inte en systemleverantör att lämna information som är äganderättsligt skyddad, till exempel programvara."

11. Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Bestämmelserna i artikel 5, artikel 9.5 och i bilagan till denna förordning skall inte tillämpas på ett datoriserat bokningssystem som används av ett lufttrafikföretag eller en grupp av lufttrafikföretag i dess eget (deras egna) klart markerade kontor och försäljningsdiskar."

12. Följande artikel skall införas:

"Artikel 21a

1. Systemleverantören skall säkerställa att en oberoende kontrollant övervakar att dess datoriserade bokningssystem är tekniskt förenligt med artiklarna 4a och 6. För detta ändamål skall kontrollanten vid varje tidpunkt beviljas tillträde till de program, metoder, förfaranden och säkerhetskrav som används i de datorer eller datorsystem genom vilka systemleverantören erbjuder sina distributionstjänster. Varje systemleverantör skall minst en gång per år till kommissionen lämna sin kontrollants inspektionsrapport och slutsatser. Denna rapport skall granskas av kommissionen för att utröna om det behöver vidtas åtgärder enligt artikel 11.1.

2. Systemleverantören skall informera deltagande lufttrafikföretag och kommissionen om kontrollantens identitet minst tre månader innan utnämningen bekräftas och minst tre månader före varje årlig återutnämning. Om något av de deltagande lufttrafikföretagen inom en månad efter detta meddelande ifrågasätter kontrollantens förmåga att genomföra sina uppgifter enligt denna artikel, skall kommissionen inom ytterligare två månader och efter samråd med kontrollanten, systemleverantören och varje annan part som hävdar ett legitimt intresse besluta om kontrollanten skall ersättas."

13. Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Denna förordning inskränker inte tillämpningen av nationell lagstiftning om säkerhet, allmän ordning eller dataskydd.

2. De som har rättigheter enligt artikel 3.4, 4a, 6 och 21 a får inte avsäga sig dessa rättigheter genom avtal eller på annat sätt."

14. Artikel 23 skall ersättas med följande:

"Artikel 23

1. Rådet skall besluta om revidering av denna förordning senast den 31 december 1997 på grundval av ett förslag från kommissionen vilket skall överlämnas senast den 31 mars 1997 tillsammans med en redogörelse för tillämpningen av denna förordning.

2. Rådet skall se över tillämpningen av artiklarna 4a och 6.3 på grundval av en rapport som kommissionen skall lämna senast vid utgången av 1994."

15. Bilagan skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

1. Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. De nya artiklarna 3.1 och 5.2 b i förordning (EEG) nr 2299/89 skall inte tillämpas förrän sex månader efter den dag som anges i punkt 1. Kommissionen får bevilja ytterligare 12 månaders uppskov till de datoriserade bokningssystem som av objektiva skäl inte kan uppfylla bestämmelserna i artiklarna 3.1 och 5.2 b.

3. Skyldigheten enligt punkt 9 c i bilagan att visa anslutande flygtrafik med en linje per sträcka skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 1993.

På rådets vägnar

R. URBAIN

Ordförande

() EGT nr C 56, 26.2.1993, s. 28.

() EGT nr C 176, 28.6.1993, s. 65.

() EGT nr C 108, 19.4.1993, s. 16.

() EGT nr L 220, 29.7.1989, s. 1.

() EGT nr L 10, 15.1.1991, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1618/93 (EGT nr L 155, 26.6.1993, s. 23).

BILAGA

Kriterier för att i den primära textbilden fastställa ordningsföljden för flygningar som erbjuder separata lufttransportprodukter

1. Flygmöjligheterna den dag eller de dagar som efterfrågas skall presenteras i följande ordning på primära textbilder såvida inte en konsument begär en annan ordning för en enskild transaktion:

i) Alla non-stop direktflygningar mellan de två orter som berörs.

ii) Andra direktflygningar, som inte innebär byte av flygplan, mellan de två orter som berörs.

iii) Anslutande flygtrafik.

2. En konsument skall minst kunna kräva att ordningsföljden på den primära textbilden är fastställd efter avgångs- eller ankomsttid och/eller efter restiden. Om konsumenten inte uttrycker något annat önskemål, skall ordningsföljden på en primär textbild vara fastställd efter avgångstid för grupp i och efter restiden för grupperna ii och iii.

3. I de fall då en systemleverantör väljer att presentera information om tidtabeller och biljettpriser för flygförbindelser mellan två orter för lufttrafikföretag som inte är deltagande lufttrafikföretag, men inte nödvändigtvis alla sådana lufttrafikföretag, skall denna information vara riktig och inte vilseledande eller diskriminerande för något av de lufttrafikföretag som presenteras.

4. Om systemleverantören har kännedom om att informationen beträffande antalet direkta regelbundna flygförbindelser och de berörda lufttrafikföretagens identitet inte är fullständig, skall detta tydligt anges på den aktuella textbilden.

5. Det skall klart framgå vilka flygningar som inte är regelbundna.

6. Det skall klart framgå vilka flygningar som innefattar mellanlandningar.

7. När en flygning utförs av ett lufttrafikföretag som inte är det lufttrafikföretag som anges i lufttrafikföretagskoden skall det klart framgå vem som utför flygningen. Detta krav gäller vid alla tillfällen, utom vid kortvariga ad hoc-arrangemang.

8. En systemleverantör får inte använda skärmutrymmet i sina primära textbilder på ett sådant sätt att exponeringen av en särskild resemöjlighet överdrivs eller så att orealistiska resemöjligheter presenteras.

9. Med förbehåll för punkt 10 gäller följande:

a) Vad gäller direktflygningar skall ingen flygning visas mer än en gång i den primära textbilden.

b) Vad gäller flygningar på mer än en sträcka och som innebär flygplansbyte skall ingen kombination av flygningar visas mer än en gång i den primära textbilden.

c) Vad gäller flygningar som innebär flygplansbyte skall de behandlas och presenteras som anslutande flygtrafik, med en linje per sträcka.

Dock skall det bara krävas en bokning om flygningarna utförs av ett och samma lufttrafikföretag, med samma linjenummer, och om lufttrafikföretaget kräver endast en flygkupong.

10. 1. Om deltagande lufttrafikföretag har ett konsortium eller någon annan form av uppgörelse som innebär att två eller flera av dem tar på sig separat ansvar för erbjudandet och försäljningen av lufttransportprodukter på en flygning eller kombination av flygningar, skall uttrycket "flygning" (vad gäller direktflygningar) och "kombination av flygningar" (vad gäller flygningar på mer än en sträcka) i punkt 9 tolkas som att varje berört lufttrafikföretag P dock högst två P har rätt till en separat skärmbild med angivande av den egna lufttrafikföretagskoden.

2. Om mer än två lufttrafikföretag deltar skall det företag som faktiskt utför flygningen utpeka de två lufttrafikföretag som får utnyttja det undantag som föreskrivs i punkt 10.1.

11. En primär textbild skall, då det är praktiskt möjligt, omfatta deltagande lufttrafikföretags anslutande flygtrafik till deras regelbundna flygningar genom att den visar minst nio anslutningsorter. Ett deltagande lufttrafikföretag får av en systemleverantör begära att en anslutande flyglinje tas med om linjen inte överstiger storcirkelavståndet mellan de två flygplatserna med 130 procent, eller om detta inte skulle medföra att flygningar med en kortare restid skulle uteslutas. Anslutningsorter med linjer som överstiger 130 procent behöver inte visas.

Top