Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0059

Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28 juni 1993 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

OJ L 186, 28.7.1993, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 143 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 143 - 149
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 136 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 3 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; upphävd genom 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/59/oj

31993L0059

Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28 juni 1993 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 28/07/1993 s. 0021 - 0027
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0143
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0143


RÅDETS DIREKTIV 93/59/EEG av den 28 juni 1993 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att anta bestämmelser inom ramen för den inre marknaden. Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser, inom vilket den fria rörligheten av varor, personer, tjänster och kapital säkerställs.

I Europeiska gemenskapernas första åtgärdsprogram om skydd för miljön, som godkändes den 22 november 1973(4), fastslogs att hänsyn skall tas till de senaste vetenskapliga framstegen för att bekämpa luftförorening som orsakas av gaser som släpps ut från motorfordon och att tidigare antagna direktiv skall ändras i enlighet med detta. Det tredje åtgärdsprogrammet som godkändes den 7 februari 1983(5), föreskriver ytterligare insatser för att avsevärt minska de nuvarande utsläppen av föroreningar från motorfordon.

Direktiv 70/220/EEG(6) är ett av de separata direktiv om förfarande vid typgodkännande som har fastställts genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(7).

I direktiv 70/220/EEG, fastställs gränsvärden för utsläpp av kolmonoxid och oförbrända kolväten från fordonens motorer. Dessa gränsvärden sänktes genom direktiv 74/290/EEG(8) och kompletterades genom direktiv 77/102/EEG(9) med gränsvärden för utsläpp av kväveoxider. Gränsvärdena för dessa tre föroreningar sänktes ytterligare genom direktiv 78/665/EEG(10), 83/351/EEG(11) och 88/76/EEG(12). Gränsvärden för utsläpp av partiklar infördes genom direktiv 88/436/EEG(13) och strängare europeiska utsläppsnormer för avgaser från personbilar med en cylindervolym under 1400 cm3 genom direktiv 89/458/EEG(14). Dessa normer har utsträckts till att gälla alla personbilar oberoende av deras cylindervolym på grundval av förbättrade europeiska provningsförfaranden som även inbegriper en körcykel utanför tätort och krav som avser utsläpp genom avdunstning och hållbarheten hos utsläppsrelaterade fordonsdelar, samt strängare normer för partikelutsläpp för personbilar utrustade med dieselmotorer som infördes genom direktiv 91/441/EEG.

De strängare europeiska normerna gäller endast för personbilar som är konstruerade för att ta högst sex passagerare och som har en fordonsmassa av högst 2 500 kg. De övergångsbestämmelser som avser andra fordonskategorier som omfattas av direktiv 70/220/EEG, särskilt lätta lastbilar, föreskriver mindre stränga normer.

Inverkan på miljön genom strängare normer skulle ökas och ske fortare om medlemsstaterna gav skattelättnader för köp av nya fordon som i förväg uppfyller de normer som fastställs i detta direktiv.

Det råder enighet om att framtida transportutveckling inom gemenskapen kommer att åtföljas av ökande miljöföroreningar. De officiella prognoserna hittills om ökningen av trafiktätheten har legat under den faktiska utvecklingen. Därför måste mycket strikta utsläppsnormer fastställas för alla motorfordon.

Särskilda FoU-insatser för att minska luftföroreningar från motorfordon kan vara en avgörande faktor för att förbättra europeiska fordonsindustrins konkurrenskraft.

Kommissionen har till uppgift att regelbundet utvärdera de senaste vetenskapliga framstegen för att göra det möjligt att sänka de tillåtna gränsvärdena för luftföroreningar från motorfordon och att tillåta att lämpliga åtgärder föreslås för att sänkas dessa efter samråd med Gruppen för emissioner från motorfordon.

I nästa steg bör, för att sänka gränsvärdena för lätta lastbilar och under förutsättning av en lämplig teknisk utvärdering, motorfordonskategorierna II och III kunna sammanföras och de särskilda gränsvärden som gäller kontroll av överensstämmelse i produktionen kunna upphävas.

Kommissionens arbete på detta område har visat att gemenskapens industri har tillgång till eller håller på att färdigutveckla en teknologi som gör det möjligt att fordon som berörs av detta direktiv kan uppfylla de normer som är lika stränga som de för personbilar när hänsyn tas till fordonens särskilda egenskaper. De föreslagna normerna bör införas så snart som möjligt för att säkerställa överensstämmelsen med de åtgärder som vidtagits av gemenskapen mot luftföroreningar orsakade av vägtrafik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1, 3, 4, 5 och 9 till direktiv 70/220/EEG ändras härmed enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 oktober 1993 får ingen medlemsstat av skäl som hänför sig till luftförorening till följd av utsläpp:

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande, att utfärda det dokument som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG, eller att bevilja nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp,

eller

- förbjuda att motorfordon tas i bruk för första gången,

om utsläppen från denna motorfordonstyp eller från sådana fordon uppfyller bestämmelserna i direktiv 70/220/EEG, ändrade genom det här direktivet.

2. Från och med den 1 oktober 1993 skall medlemsstaterna

- inte längre bevilja EEG-typgodkännande eller utfärda det dokument som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG för en motorfordonstyp,

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp,

om utsläppen är sådana att kraven i bilagorna till direktiv 70/220/EEG, ändrade genom det här direktivet inte är uppfyllda.

3. Från och med den 1 oktober 1994 skall medlemsstaterna förbjuda att fordon tas i bruk för första gången, om de krav i fråga om utsläpp som anges i bilagorna till direktiv 70/220/EEG, ändrat genom det här direktivet inte är uppfyllda.

Artikel 3

Medlemsstaterna får besluta om skattelättnader bara för motorfordon som uppfyller kraven i det här direktivet. Sådana lättnader skall utformas i enlighet med bestämmelserna i fördraget och skall dessutom uppfylla följande villkor:

- De skall gälla alla nya motorfordon som utbjuds till försäljning på marknaden i en medlemsstat och som på förhand uppfyller kraven i detta direktiv.

- De skall upphöra att gälla den dag som anges i artikel 2.3, då utsläppsvärdena för nya fordon skall tillämpas obligatoriskt.

- De skall för varje fordonstyp vara betydligt lägre än den verkliga kostnaden för de anordningar som monterats för att uppfylla de fastställda värdena och för monteringen i fordonet.

Kommissionen skall underrättas om alla planer att införa eller ändra de skattelättnader som avses i första stycket i så god tid att den kan framföra synpunkter.

Artikel 4

Rådet skall med beaktande av bestämmelserna i fördraget före den 31 december 1994 på förslag av kommissionen som skall överlämnas före den 31 december 1993 besluta om ytterligare sänkning av gränsvärdena.

De sänkta gränsvärdena skall gälla från och med den 1 januari 1996 för nya typgodkännanden av motorfordon i kategori I och för motorfordon i kategorierna II och III från den 1 januari 1997, som anges i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG, ändrat genom det här direktivet. Dessa värden kan utgöra grunden för skattelättnader efter antagandet av det nya direktivet.

De höjda gränsvärdena för kontroll av produktionen (enligt vad som anges i tabellen i punkt 7.1.1 i bilaga 1) skall upphöra att gälla från dagen för tillämpningen av de sänkta gränsvärdena som fastställs i andra stycket.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1993.

På rådets vägnar

S. AUKEN

Ordförande

(1) EGT nr C 100, 22.4.1992, s. 7.

(2) EGT nr C 305, 23.11.1992, s. 120 och EGT nr C 176, 28.6.1993.

(3) EGT nr C 313, 30.11.1992, s. 11.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(5) EGT nr C 46, 17.2.1983, s.1.

(6) EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/441/EEG (EGT nr L 242, 30.8.1991, s. 1).

(7) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/53/EEG (EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 1).

(8) EGT nr L 159, 15.6.1974, s. 61.

(9) EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 32.

(10) EGT nr L 223, 14.8.1978, s. 48.

(11) EGT nr L 197, 20.7.1983, s. 1.

(12) EGT nr L 36, 9.2.1988, s. 1.

(13) EGT nr L 214, 6.8.1988, s. 1.

(14) EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 1.

BILAGA

ÄNDRINGAR I BILAGORNA TILL DIREKTIV 70/220/EEG

BILAGA 1

1. Punkt 5.2.1 skall ersättas med följande:

"5.2.1. Fordon med motorer med styrd tändning skall genomgå följande prov:

- typ I-prov (simulering av genomsnittliga avgasutsläpp efter kallstart)

- typ II-prov (kolmonoxidutsläpp vid tomgång)

- typ III-prov (utsläpp av vevhusgaser)

- typ IV-prov (utsläpp genom utdunstning)

- typ V-prov (hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar)"

2. Punkt 5.2.2 skall utgå.

3. Punkt 5.2.3 skall lyda:

"5.2.3. Fordon med motorer med kompressionständning skall genomgå följande prov:

- typ 1-prov (simulering av genomsnittliga avgasutsläpp efter kallstart),

- typ 5-prov (hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar)."

4. Punkt 5.2.4 skall utgå.

5. Figur 1.5.2 skall ersättas med följande figur:

"Figur 1.5.2

Olika möjligheter för typgodkännande och utvidgning av typgodkännande

>Plats för tabell>

"

6. Punkt 5.3.1.2.1 skall lyda:

"5.3.1.2.1. Ett prov som totalt varar..." (resten av stycket är oförändrat)

7. Punkt 5.3.1.2.4 skall utgå.

8. Punkt 5.3.1.4:

- Andra meningen skall lyda:

"Resultaten multipliceras med..." (resten är oförändrat).

- Tabellen skall ersättas av följande:

">Plats för tabell>

"

9. Punkt 5.3.2.1 skall lyda:

"5.3.2.1. Provet utförs med fordon som drivs med Otto-motorer för vilka provet som anges i punkt 5.3.1 inte gäller"

10. Punkt 5.3.2.2 skall lyda:

"5.3.2.2. Vid prov enligt bilaga 4 får volymen kolmonoxid i avgaserna då motorn går på tomgång inte överstiga 3,5 % vid den inställning som anges av tillverkaren och får inte överstiga 4,5 % inom det justeringsområde som anges i samma bilaga."

11. Punkt 5.3.4.1 skall lyda:

"5.3.4.1. Provet skall utföras med alla fordon som anges i avsnitt 1 utom de fordon som har motor med kompressionständning."

12. Punkt 5.3.5.1, första meningen skall lyda:

5.3.5.1 "Provet skall utföras med alla fordon som anges i avsnitt 1 för vilka provet som anges i 5.3.1 gäller." (resten är oförändrat).

13. Punkt 6.1.1. skall lyda:

"6.1.1. Fordonstyper med olika referensmassa.

6.1.1.1. Ett godkännande får endast utvidgas till fordonstyper vilkas referensmassa kräver användning av ekvivalent tröghetsmassa som är närmast större eller som är mindre.

6.1.1.2. Vad avser fordon i kategori N1 och fordon i kategori M som anges i not(2) i avsnitt 5.3.1.4 om referensmassan för den fordonstyp för vilken utvidgat godkännande söks är sådan att ett svänghjul måste användas med en ekvivalent tröghetsmassa som är mindre än den som används för den fordonstyp som redan godkänts, beviljas utvidgat typgodkännande om massan föroreningar från det fordon som redan godkänts inte överstiger de gränsvärden som gäller för det fordon för vilket utvidgat godkännande söks"

14. I punkt 7.1.1 skall tabellen ersättas av följande:

">Plats för tabell>

"

15. Punkt 8:

- Avsnitt 8.1 skall utgå.

- I avsnitt 8.2 skall andra strecksatsen lyda:

- "bestämmelserna som gäller för fordon i kategori M1(2) som är utrustade med Otto-motor och har en cylindervolym över två liter i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG ändrat genom direktiv 88/76/EEG".

- Avsnitt 8.3 skall lyda:

"För fordon i kategori M1(2) fram till och med den 1 juli 1994 för typgodkännande och fram till och med den 31 december 1994 för fordon som tas i bruk för första gången, och

för fordon i kategori N1(3) fram till och med den 1 oktober 1994 för typgodkännande och fram till och med den 1 oktober 1995 för fordon som tas i bruk för första gången,

gränsvärdena för den sammanlagda massan kolväten och kväveoxider samt för massan av partiklar från fordon utrustade med dieselmotor av direktinsprutningstyp skall utgöras av de värden som erhålls när värdena L2 och L3 i tabellerna i 5.3.1.4 (typgodkännande) och 7.1.1.1 (produktionsöverensstämmelsekontroll) multipliceras med faktorn 1,4.

(2) Se not(2) i avsnitt 5.3.1.4.

(3) Se not(3) i avsnitt 5.3.1.4."BILAGA 3

16. Punkt 2.3.1:

- Andra stycket skall ersättas av följande tre stycken:

"För fordon i kategori M(2) med en maximal motoreffekt på högst 30 kW och en maximihastighet av högst 130 km/tim skall maximihastigheten på körcykeln utanför tätort (del 2) begränsas till 90 km/tim fram till den 1 juli 1994.

För fordon i kategori N1(3) med ett förhållande mellan motorstyrka och fordonsvikt som inte är mer än 30 kW/t(4) och en maximihastighet som är högst 130 km/tim skall maximihastigheten vid körcykeln utanför tätort (del 2) begränsas till 90 km/tim fram till den 1 januari 1996 för fordon i kategori I och fram till den 1 januari 1997 för fordon i kategorierna II och III.

Efter dessa datum skall fordon som inte uppnår de accelerations- och högsta hastighetsvärden som krävs under körcykeln köras med fullt nedtryckt gasreglage tills de åter uppnår den föreskrivna körcykelkurvan. Avvikelser från körcykeln skall noteras i provrapporten.

(2) Se not(2) i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1

(3) Se not(3) i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1

(4) Tekniskt tillåten totalmassa enligt uppgift från tillverkaren."

17. Punkt 7.1 skall lyda:

"7.1. Provtagning

Provtagningen börjar vid inledningen av den första enkla tätortskörcykeln enligt definition i 6.2.2 och upphör vid slutet av det avslutande tomgångsmomentet i körcykeln utanför tätort (del 2)."

BILAGA 4

18. Punkt 2.2 skall lyda:

"2.2. Under provet skall den omgivande temperaturen vara mellan 293 och 303 K (20 och 30°C).

Motorn skall vara uppvärmd tills kylvätskans och smörjmedlets temperatur och smörjmedelstrycket är i jämvikt."

19. Punkt 2.5.2.1 skall lyda:

"2.5.2.1. Först utförs en mätning vid den inställning som fastställts av tillverkaren."

BILAGA 5

20. Punkt 2.1 skall lyda:

"2.1. Typ 3-prov skall utföras med fordon med Otto-motor som har genomgått antingen typ 1-prov eller typ 3-prov beroende på vilket som är tillämpligt."

BILAGA 9

21. DEL 2

Punkt 1.5 skall utgå.

Top