Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0031

Rådets direktiv 93/31/EEG av den 14 juni 1993 om stöd för tvåhjuliga motorfordon

OJ L 188, 29.7.1993, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 225 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 225 - 233
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 67 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 233 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 233 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; upphävd genom 32009L0078 . Latest consolidated version: 19/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/31/oj

31993L0031

Rådets direktiv 93/31/EEG av den 14 juni 1993 om stöd för tvåhjuliga motorfordon

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 29/07/1993 s. 0019 - 0027
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0225
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0225


RÅDETS DIREKTIV 93/31/EEG av den 14 juni 1993 om stöd för tvåhjuliga motorfordon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (),

med beaktande av kommissionens förslag (),

i samarbete med Europaparlamentet (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs. Bestämmelser för detta ändamål måste antas.

Vad avser stöd måste tvåhjuliga motorfordon i varje medlemsstat uppvisa vissa tekniska egenskaper som fastställts genom tvingande föreskrifter som skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. På grund av av dessa skillnader medför föreskrifterna hinder för handeln inom gemenskapen.

Dessa hinder för en väl fungerande inre marknad kan avlägsnas genom att medlemsstaterna inför gemensamma krav i stället för de nationella bestämmelserna.

Det är nödvändigt att utarbeta harmoniserade krav vad gäller stöd för tvåhjuliga motorfordon för att göra det möjligt att tillämpa de förfaranden för typgodkännande och typgodkännande av komponenter som föreskrivs i direktiv 92/61/EEG för varje sådan fordonstyp.

Med hänsyn till omfånget och verkningarna av de åtgärder som föreslås för den berörda sektorn är de gemenskapsåtgärder som ingår i detta direktiv absolut nödvändiga för att uppnå det önskade syftet, som är att införa ett gemenskapsförfarande för typgodkännande av fordon. Detta syfte kan inte uppnås i tillräcklig grad av de enskilda medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv och dess bilaga gäller för stöd för alla typer av av tvåhjuliga fordon enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 92/61/EEG.

Artikel 2

Det förfarande för att bevilja typgodkännande av stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon och de villkor som styr fri rörlighet av sådana fordon skall vara de som föreskrivs i kapitel 2 och 3 i direktiv 92/61/EEG.

Artikel 3

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG ().

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att uppfylla detta direktiv senast den 14 december 1994. De skall därefter underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Från och med den dag som anges i första stycket får medlemsstaterna inte av skäl som hänför sig till stöd förbjuda att fordon som uppfyller kraven i detta direktiv tas i bruk för första gången.

De skall tillämpa de bestämmelser som anges i första stycket från den 14 juni 1995.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

() EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 72.

() EGT nr C 293, 9.11.1992, s. 23.

() EGT nr C 337, 21.12.1992, s. 103 och

EGT nr C 150, 31.5.1993.

() EGT nr C 73, 15.3.1993, s. 22.

() EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1, senast ändrat genom direktiv 92/53/EEG (EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 1).

BILAGA

1. DEFINITIONER

I detta direktiv avses med:

1.1 stöd: en anordning som är fast fästad vid fordonet och som kan hålla fordonet i dess vertikala (eller nästan vertikala) parkeringsläge när det lämnas obevakat av föraren,

1.2 sidostöd: ett stöd som när det fälls ut eller svängs till ett öppet läge stöder fordonet på endast ena sidan, medan båda hjulen har kontakt med det stödjande underlaget,

1.3 centralstöd: ett stöd som när det svängs till öppet läge stöder fordonet genom att förse med en eller flera kontaktområden mellan fordonet och det stödjande underlaget på den ena eller den andra sidan av fordonets längsgående mittplan,

1.4 tvärgående lutning (tl): lutningen uttryckt i procent av det faktiska stödjande underlaget, skärningspunkten på fordonets längsgående mittplan och det stödjande underlaget vinkelrätt mot den maximala lutningslinjen (figur 1),

1.5 längsgående lutning (ll): lutningen uttryckt i procent av det faktiska stödjande underlaget med fordonets längsgående mittplan parallellt mot den maximala lutningen (figur 2),

1.6 fordonets längsgående mittplan: det längsgående symmetriplanet på fordonets bakre hjul.

2. ALLMÄNT

2.1 Alla tvåhjuliga fordon skall vara utrustade med åtminstone ett stöd för att hålla dem stadiga när de är stillastående (t.ex. parkerade) men inte hållna i ett orörligt läge av en person eller genom yttre medel. Tvillinghjuliga fordon behöver inte utrustas med stöd men skall uppfylla de krav som anges i 6.2.2 när de är i parkeringsläge (parkeringsbromsen anbringad).

2.2 Stödet måste vara antingen av sido- eller centraltyp, eller båda.

2.3 När stödet svänger vid den lägre delen eller under fordonet skall den yttre änden på detta stöd svänga mot fordonets bakre del för att uppnå det stängda eller uppfällda läget.

3. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

3.1 Sidostöd

3.1.1 Sidostöd skall:

3.1.1.1 kunna stödja fordonet på ett sådant sätt att det ger sidostabilitet, oavsett om fordonet befinner sig på ett horisontellt stödjande underlag eller i en sluttning, för att förhindra att det alltför lätt lutar ytterligare (och genom att göra detta inte roterar på den stödpunkt som ges genom sidostödet) eller rör sig alltför lätt till en vertikal ställning och utanför (och genom att göra detta inte svänger över till den sida som är mittemot sidostödet),

3.1.1.2 kunna stödja fordonet på ett sådant sätt att det behåller stabiliteten när fordonet parkeras på en sluttning enligt avsnitt 6.2.2,

3.1.1.3 kunna svänga tillbaka automatiskt till infällt eller uppfällt läge,

3.1.1.3.1 när fordonet går tillbaka till sitt normala (vertikala) körläge, eller

3.1.1.3.2 när fordonet rör sig framåt som ett resultat av medvetet agerande av föraren som en följd av sidostödets första kontakt med marken,

3.1.1.4 utan inverkan av kraven som föreskrivs i avsnitt 3.1.1.3 vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de inte stängs automatiskt om lutningsvinkeln ändras oförmodat (t.ex. om fordonet skjuts lätt av en tredje part eller av en vindpust som kommer av att ett fordon passerar):

3.1.1.4.1 när det är i utfällt läge eller parkeringsläge

3.1.1.4.2 när fordonet är lutat för att få den yttre delen av sidostödet att komma i kontakt med marken

3.1.1.4.3 när fordonet lämnas obemannat i parkeringsläge.

3.1.2 Kraven som anges i avsnitt 3.1.1.3 gäller inte om fordonet är konstruerat på ett sådant sätt att det inte kan drivas av dess motor när sidostödet är utfällt.

3.2 Centralstöd

3.2.1 Centralstöd skall:

3.2.1.1 kunna stödja fordonet med antingen det ena eller båda hjulen i kontakt med det stödjande underlaget eller utan att något av hjulen kommer i kontakt med underlaget på ett sådant sätt att det ger stabilitet åt fordonet:

3.2.1.1.1 på ett horisontellt stödjande underlag,

3.2.1.1.2 i en lutande ställning,

3.2.1.1.3 på en sluttning i enlighet med avsnitt 6.2.2,

3.2.1.2 kunna fällas bakåt automatiskt till sitt infällda läge eller körläge:

3.2.1.2.1 när fordonet rör sig framåt på ett sådant sätt att centralstödet höjs från det stödjande underlaget.

3.2.2 Kraven som anges i avsnitt 3.2.1.2 gäller inte om fordonet är konstruerat på ett sådant sätt att det inte kan drivas av sin motor när centralstödet är utfällt.

4. ANDRA KRAV

4.1 Dessutom får fordonen utrustas med en kontrollampa som är klart synlig för föraren när denne sitter i körställning och som när tändningen är påslagen tänds och förblir tänd till dess att stödet är i sitt infällda läge eller i körläge.

4.2 Alla stöd skall förses med ett återhållningssystem som håller dem i infällt läge eller i körläge. Detta system kan bestå av antingen

P två oberoende anordningar såsom två separata fjädrar eller en fjäder och en kvarhållningsanordning såsom en klämma,

eller

P en enda anordning som skall kunna fungera utan brister i åtminstone

P 10 000 normalanvändningscykler om fordonet har utrustats med två stöd,

eller

P 15 000 normalanvändningscykler om fordonet är utrustat med ett enda stöd.

5. STABILITETSPROVNINGAR

5.1 Följande provningar skall utföras för att bestämma förmågan att hålla fordonet i ett stadigt läge enligt vad som anges i avsnitten 3 och 4.

5.2 Fordonets skick

5.2.1 Fordonet skall inlämnas i körklart skick.

5.2.2 Däcken skall vara uppumpade till det tryck som rekommederas av tillverkaren för avsett ändamål.

5.2.3 Transmissionen skall vara neutral eller vad avser automatisk transmission i "parkerings" läge när sådant finns.

5.2.4 Om fordonet är utrustat med en parkeringsbroms skall den anbringas.

5.2.5 Styrningen skall vara i låst läge. Om styrningen kan låsas när den vänds antingen åt vänster eller åt höger skall provningarna utföras i båda lägena.

5.3 Testbana

5.3.1 En flat, horisontell bana med en hård yta som är torr och fri från gruskorn kan användas för provningarna som anges i avsnitt 6.1.

5.4 Provningsutrustning

5.4.1 En parkeringsplattform skall användas för de provningar som anges i punkt 6.2.

5.4.2 Parkeringsplattformen skall ha en fast, platt, rektangulär yta som kan ge stöd åt fordonet utan att märkbart ge efter.

5.4.3 Parkeringsplattformens yta skall ha tillräckliga antiglidegenskaper för att hindra att fordonet glider tvärsöver det stödjande underlaget under lutningsprovningarna.

5.4.4 Parkeringsplattformen skall vara utformad på ett sådant sätt att de kan ta emot åtminstone den tvärgående lutningen (tl) och den längsgående lutningen (ll) som krävs enligt avsnitt 6.2.2.

6. PROVNINGSFÖRFARANDEN

6.1 Stabilitet på det horisontellt stödjande underlaget (provning enligt punkt 3.1.1.4).

6.1.1 Med fordonet på provningsbanan fälls sidostödet ut eller förs i parkeringsläge och fordonet anbringas att vila på det.

6.1.2 Fordonet rörs för att öka vinkeln som formas av det längsgående mittplanet och det stödjande underlaget med tre grader (genom att fordonet rörs vertikalt).

6.1.3 Denna rörelse skall inte orsaka att sidostödet automatiskt går tillbaka till sitt infällda läge eller i körläge.

6.2 Stabilitet på ett lutande underlag (provningarna gäller punkterna 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2, och 3.2.1.1.3).

6.2.1 Fordonet placeras på parkeringsplattformen med sidostödet och separat fälls centralstödet ut helt eller i parkeringsläge och fordonet får vila på stödet.

6.2.2 Parkeringsplattformen skiftas till sin minimiala tvärgående lutning (tl) och sedan till sin minimala längsgående lutning (ll) i enlighet med följande tabell:

>Plats för tabell>

Se figurerna 1a, 1b och 2 nedan.

6.2.3 När ett fordon på en lutande parkeringsplattform vilar på centralstödet och bara ett hjul och fordonet kan behållas i detta läge med centralstödet och antingen främre eller bakre hjulet i kontakt med det stödjande underlaget skall provningarna som beskrivs ovan endast utföras med fordonet vilande på centralstödet och bakre hjulet förutsatt att de andra kraven som anges i detta avsnitt är uppfyllda.

6.2.4 Fordonet skall förbli stadigt när parkeringsplattformen lutas med var och en av de krävda mängderna och de ovan angivna kraven är vederbörligen uppfyllda.

6.2.5 Alternativt kan parkeringsplattformen lutas med de krävda mängderna innan fordonet förs i läge.

Figur 1a

Tvärgående lutning

>Hänvisning till film>

Figur 1b

Tvärgående lutning

>Hänvisning till film>

Figur 2

Längsgående lutning uppåt

>Hänvisning till film>

Längsgående lutning nedåt

>Hänvisning till film>

Tillägg 1

Informationsdokument angående stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon

(bifogas ansökan om typgodkännande om denna inte inlämnas samtidigt som ansökan

om typgodkännande av fordonet)

Löpnummer (tilldelat av den sökande):

Ansökan om typgodkännande av stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon skall innehålla den information som anges i bilaga 2 till rådets direktiv 92/61/EEG

Del A, punkterna:

0.1

0.2

0.4 0.6

2.1

2.1.1

Del B, punkten:

1.3.1.

Tillägg 2

Myndighetens namm

Typgodkännandeintyg för stöd för en typ av tvåhjuligt motorfordon

MALL

Rapport nr ....................... av tekniska tjänsten ........................... datum Typgodkännande för komponent nr: ............................................... Utvidgning nr:

1. Varumärke eller fordonsbeteckning:

2. Typ av fordon:

3. Tillverkarens namn och adress:

4. Namn och adress till tillverkarens representant (om sådan finns):

5. Fordonet inlämnat för provning den:

6. Typgodkännande beviljas/vägras ():

7. Ort:

8. Datum:

9. Underskrift:

Top