Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0010

Kommissionens direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

OJ L 93, 17.4.1993, p. 27–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 27 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 27 - 36
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 25 - 34
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 182 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 182 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; upphävd genom 32007L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/10/oj

31993L0010

Kommissionens direktiv 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 093 , 17/04/1993 s. 0027 - 0036
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0027
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0027


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/10/EEG av den 15 mars 1993 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/109/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel(1), särskilt artikel 3 i detta,

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, och

med beaktande av följande:

De ändringar som det har varit nödvändigt att göra och nu bör göras i rådets direktiv 83/229/EEG av den 25 april 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter tillverkade av regenererad cellulosafilm avsedda att komma i kontakt med livsmedel(2), senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/15/EEG(3), visar genom antal och beskaffenhet att ovannämnda direktiv behöver ersättas.

De gemenskapsåtgärder som föreslås i detta direktiv är inte endast nödvändiga utan absolut oumbärliga för att den inre marknadens syften skall kunna uppnås. Dessa syften kan inte uppnås av medlemsstaterna var för sig och dessutom är deras genomförande på gemenskapsnivå redan fastställt genom direktiv 89/109/EEG.

Artikel 2 i direktiv 89/109/EEG fastställer att material och produkter i sitt färdiga tillstånd inte får överföra sina beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter som skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning.

För att nå detta mål i fråga om regenererad cellulosafilm är det lämpliga medlet ett särdirektiv enligt innebörden i artikel 3 i direktiv 89/109/EEG.

Särskilda bestämmelser bör gälla för konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

Metoden för bestämning av frånvaron av migration av färgämnen bör fastställas senare.

Till dess att renhetskriterier och analysmetoder har upprättats skall nationella bestämmelser fortsätta att gälla.

Upprättandet av en lista över godkända ämnen tillsammans med gränsvärden för de mängder som får användas är i detta speciella fall i princip tillräckligt för att nå de mål som fastställs i artikel 2 i direktiv 89/109/EEG.

Bis(2-hydroxietyl)eter (=dietylenglykol) och etandiol (=monoetylenglykol) kan likväl i betydande omfattning migrera till vissa livsmedel och för att förhindra detta är det i förebyggande syfte mer lämpligt att för livsmedel som har varit i kontakt med regenererad cellulosafilm fastställa högsta tillåtna mängder av sådana ämnen.

För att skydda konsumentens hälsa bör direkt kontakt undvikas mellan livsmedel och tryckförsedda ytor av regenererad cellulosafilm.

Den skriftliga deklaration som anges artikel 6.5 i direktiv 89/109/EEG bör ombesörjas i de fall regenererad cellulosafilm används yrkesmässigt för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, med undantag för den cellulosafilm som genom sina egenskaper är avsedd för sådan användning.

De åtgärder som fastställs i detta direktiv är i överensstämmelse med Ständiga livsmedelskommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 3 i direktiv 89/109/EEG.

2. Detta direktiv skall gälla för sådan regenererad cellulosafilm enligt beskrivningen i bilaga 1 som antingen

a) utgör en färdig produkt i sig själv, eller

b) ingår i en färdig produkt som innehåller andra material

och som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel eller som genom sitt ändamål gör detta.

3. Detta direktiv gäller inte följande:

a) Regenererad cellulosafilm som på den sida som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel eller som genom sitt ändamål gör detta har en ytbeläggning som överstiger 50 mg/dm2.

b) Konsttarm (korvskinn) av regenererad cellulosa.

Artikel 2

1. Endast de ämnen eller grupper av ämnen som räknas upp i bilaga 2 får användas för tillverkning av regenererad cellulosafilm och endast på de villkor som anges i bilagan.

2. Trots punkt 1 får andra ämnen än de som räknas upp i bilaga 2 användas, om de ingår som färgämne (lösliga färgämnen och pigmenter) eller som bindemedel, under förutsättning att inga spår av migration av dessa ämnen i eller på livsmedel kan påvisas med någon godkänd metod.

Artikel 3

Ytor av regenererad cellulosafilm försedda med tryck får inte komma i kontakt med livsmedel.

Artikel 4

1. I distributionsleden utom i detaljhandeln skall material och produkter av regenererad cellulosafilm avsedda att komma i beröring med livsmedel åtföljas av en skriftlig deklaration enligt artikel 6.5 i direktiv 89/109/EEG.

2. Punkt 1 gäller inte för material och produkter som tillverkats av sådan regenererad cellulosafilm som genom sina egenskaper är avsedd att komma i kontakt med livsmedel.

3. Om särskilda villkor har angivits för användningen skall ett material eller en produkt av regenererad cellulosafilm förses med märkning i enlighet därmed.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall från och med den 1 januari 1994 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall

- från och med den 1 januari 1994 tillåta handel med och användning av regenererad cellulosafilm för användning tillsammans med livsmedel avsedd att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med detta direktiv,

- från och med den 1 januari 1994 förbjuda handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som inte överensstämmer med vare sig detta direktiv eller direktiv 83/229/EEG,

- från och med den 1 januari 1995 förbjuda handel med och användning av regenererad cellulosafilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel som inte överensstämmer med detta direktiv men överensstämmer med direktiv 83/229/EEG.

2. När medlemsstaterna antar bestämmelser enligt punkt 1, skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

1. Direktiv 83/229/EEG upphör att gälla från och med den 1 januari 1994.

2. Hänvisningar till direktiv 83/229/EEG skall betraktas som hänvisningar till det här direktivet och bör läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga 3.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 1993.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 38.

(2) EGT nr L 123, 11.5.1983, s. 31.

(3) EGT nr L 102, 16.4.1992, s. 44.

BILAGA 1

BESKRIVNING AV REGENERERAD CELLULOSAFILM

Regenererad cellulosafilm är ett tunt filmmaterial som är framställt av raffinerad cellulosa från ny trä- eller bomullsråvara. För att uppfylla tekniska krav kan lämpliga ämnen tillsättas antingen i massan eller på ytan. Regenererad cellulosafilm kan vara lackerad på den ena eller båda sidorna.

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER TILLÅTNA ÄMNEN VID TILLVERKNING AV REGENERERAD CELLULOSAFILM

OBS!

- Procenttalen i del 1 och 2 av denna bilaga uttrycks i viktprocent och har beräknats i förhållande till mängden vattenfri, regenererad cellulosafilm utan lackering.

- De vanliga tekniska beteckningarna anges inom hakparenteser.

- De ämnen som används skall i fråga om renhetskriterierna vara av god teknisk kvalitet.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

Top