Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0009

Kommissionens direktiv 93/9/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av direktiv 90/128/EEG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

OJ L 90, 14.4.1993, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 20 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 20 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/9/oj

31993L0009

Kommissionens direktiv 93/9/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av direktiv 90/128/EEG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 14/04/1993 s. 0026 - 0032
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0020
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0020


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/9/EEG av den 15 mars 1993 om ändring av direktiv 90/128/EEG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/109/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel(1), särskilt artikel 3 i detta,

efter att ha hört Vetenskapliga livsmedelskommitténs synpunkter, och

med beaktande av följande:

De gemenskapsåtgärder som föreslås i detta direktiv är inte endast önskvärda utan också absolut nödvändiga för att den inre marknadens syften skall kunna uppnås. Dessa syften kan inte uppnås av medlemsstaterna var för sig och deras genomförande på gemenskapsnivå fastställs dessutom redan genom direktiv 89/109/EEG.

Enligt kommissionens direktiv 90/128/EEG(2), ändrat genom direktiv 92/39/EEG(3), särskilt artikel 3.4 i detta, skall bilaga 2 revideras, särskilt avsnitt B.

Utgående från tillgänglig information kan vissa ämnen som tillfälligt godkänts på nationell nivå ingå i gemenskapens förteckning, medan andra måste förbjudas definitivt.

Användningen av vissa ämnen som tillfälligt godkänts på nationell nivå får tillåtas ytterligare en viss tid, eftersom de uppgifter som Vetenskapliga livsmedelskommittén begärt ännu inte är tillgängliga men de undersökningar som behövs pågår eller planeras.

Sedan direktiv 90/128/EEG trätt i kraft har önskemål framlagts om användning av ytterligare ämnen som enligt tekniska data kan tas upp på gemenskapens förteckning.

För vissa ämnen bör redan fastställda begränsningar ändras med hänsyn till den information som nu föreligger.

Det är nödvändigt att vissa väldefinierade ämnen, som ingår i ämnesgrupper som inte är väldefinierade och därför utgår får användas tills vidare i väntan på att dessa ämnen skall införas i gemenskapens förteckning.

Åtgärderna enligt detta direktiv är förenliga med Ständiga livsmedelskommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/128/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande punkt 3 skall läggas till i artikel 5:

"3. Kontrollen av att gränsvärdena för specifik migration stämmer överens med punkt 1 skall inte vara obligatorisk, om det kan fastställas att gränsvärdet för specifik migration inte kan överskridas ens om hela restsubstansen överförs till materialet eller produkten."

2. Bilaga 2 ändras på följande sätt:

a) Punkt 8 ändras på följande sätt:

- Följande text införs efter "QM(T) = högsta tillåtna mängd restsubstans i den färdiga produkten uttryckt som totalsumman av de andelar eller ämne/en som anges":

"I detta direktiv betyder 'QM(T)` att den högsta tillåtna kvantiteten av restsubstansen i materialet eller produkten bör bestämmas vid den angivna gränsen med hjälp av en godkänd analysmetod. Om en sådan metod ännu inte finns, är det tillåtet att i avvaktan på en sådan metod använda en analysmetod som fungerar tillfredsställande vid den angivna gränsen."

- Följande skall införas efter "SML(T) = specifik migrationsgräns för ett ämne i livsmedel eller livsmedelssimulator uttryckt som totalsumman av de andelar eller ämne/en som anges.":

"I detta direktiv betyder 'SML(T)` att den specifika migrationen av ämnena bör bestämmas vid den angivna gränsen med hjälp av en godkänd analysmetod. Om en sådan metod ännu inte finns, är det tillåtet att i avvaktan på en sådan metod använda en analysmetod som fungerar tillfredsställande vid den angivna gränsen."

b) Avsnitt A:

- Ämnena i bilaga 1 till detta direktiv skall läggas till.

- För ämnet i bilaga 2 till detta direktiv skall innehållet i spalten "Begränsningar" ändras enligt bilagan.

c) Avsnitt B:

- Ämnena i bilaga 3 till detta direktiv skall läggas till som ersättning för de ämnesgrupper som inte är väldefinierade och som enligt detta direktiv skall utgå.

- Ämnena i bilaga 4 till detta direktiv skall utgå.

d) Ämnena i bilaga 5 till detta direktiv överförs från avsnitt B till avsnitt A och för dessa ämnen gäller nu i förekommande fall angivna begränsningar.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den 1 april 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall

- från och med den 1 april 1994 tillåta handel med och användning av sådana material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som följer detta direktiv,

- från och med den 1 april 1996 förbjuda handel med och användning av sådana material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som inte följer detta direktiv.

2. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1, skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 1993.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 40, 11.2.1989, s 38.

(2) EGT nr L 75, 21.3.1990, s. 19, rättat genom EGT nr L 349, 13.12.1990, s. 26.

(3) EGT nr L 168, 23.6.1992, s. 21.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

BILAGA 4

>Plats för tabell>

BILAGA 5

>Plats för tabell>

Top