Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0630

93/630/EEG: Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät av inre vattenvägar

OJ L 305, 10.12.1993, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 65 - 67
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 65 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/630/oj

31993D0630

93/630/EEG: Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät av inre vattenvägar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 10/12/1993 s. 0039 - 0041
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0065
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0065


RÅDETS BESLUT av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät av inre vattenvägar (93/630/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

För att den inre marknaden skall fungera tillfredsställande är det väsentligt att gemenskapens transportinfrastruktur mellan de viktigare hamnarna och de industrialiserade regionerna i Europas inland förbättras och effektiviseras, särskilt genom utveckling av ett nät av inre vattenvägar för godstransporter.

Det är viktigt att noga samordna målen för det transeuropeiska nätet av inre vattenvägar med målen för gemenskapens regionalpolitik.

De inre vattenvägarna borde spela en större roll i handelssammanhang eftersom de medför ett billigare, miljövänligare och energisnålare transportsätt.

Det finns en betydande reservkapacitet vad gäller tonnage och utnyttjande av infrastrukturen inom denna sektor och övriga transportsätt kompletteras därför på ett bra sätt.

En översiktlig plan bör utarbetas för att säkerställa teknisk överensstämmelse mellan vattenvägar och för att fastställa vilka åtgärder som skall prioriteras för att utveckla ett europeiskt nät av inre vattenvägar.

Åtgärderna bör inriktas mot de förbindelseleder inom gemenskapen som har de största varuströmmarna.

De översiktliga planerna för transportnätens infrastruktur är av en vägledande karaktär och syftar till att gradvis uppnå ett system för kombination av olika transportsätt.

De förslag, som kommissionen senare kommer att förelägga rådet, om att fastställa ett antal riktlinjer för transeuropeiska nät på transportinfrastrukturområdet kommer att innehålla de kriterier som skall utgöra grunden för vilka åtgärder eller projekt som kommer att ingå i de olika näten.

Med avseende på ett möjligt bidrag från gemenskapens sida till finansieringen av de projekt som avses i detta beslut, inom ramen för de särskilda finansiella instrumenten för transportinfrastruktur, bör en kostnads- och intäktsanalys av projekten genomföras varvid hänsyn tas till deras ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det transeuropeiska nätet av inre vattenvägar skall i stora drag omfatta existerande flodområden och ett antal huvudtrafikleder för transporter som använder sig av floder och kanaler samt de bifloder och förgreningar som förbinder dessa. Det skall framförallt betjäna industri- och storstadsregioner och skall sammanlänkas med de stora hamnarna.

De tekniska minimikrav som antagits för vattenvägarna i nätet skall motsvara klass IV (). Vid modernisering av en inre vattenväg som ingår i nätet eller om en ny sådan upprättas skall de tekniska specifikationerna minst motsvara klass IV och möjliggöra en senare övergång till klass Va/Vb () samt på ett tillfredsställande sätt medge passage av fartyg som används för kombinerade transporter.

Nätet skall utvecklas enligt den plan som anges på kartan i bilagan.

Artikel 2

Om möjligt och med hänsyn särskilt till medlemsstaternas finansiella begränsningar bör följande prioriterade projekt med intresse för gemenskapen, som syftar till att upprätta förbindelseleder som saknats och avskaffa flaskhalsar, påbörjas inom 10 år:

1. Förbättring av Mittellandkanalen och en passage av Elbe vid Magdeburg.

2. Förbättring av farbarheten på Elbe mellan Magdeburg och den tjeckiska gränsen.

3. Förbättring av förbindelselederna mellan Elbe och Oder.

4. Förbindelse mellan Twentekanalen och Mittellandkanalen.

5. Förbindelse mellan Rhen och Rhône.

6. Förbindelse mellan Seine/Schelde i Frankrike och Schelde i Belgien.

7. Nord/syd-axeln, förbindelse mellan Schelde och Rhen:

a) Förbättring av Antwerpen PBryssel PCharleroiaxeln.

b) Förbättring av den östliga delen i riktning mot Rhen via Canal du Centre, Meuse, Lanayekanalen i Belgien och Julianakanalen i Nederländerna.

8. Förbindelse mellan Main och Donau och förbättring av Main och Donau mellan Straubing och Vilshofen.

9. Förbättring av farbarheten på Donau mellan Wien och Svarta havet (icke gemenskapsprojekt).

Artikel 3

Den översiktliga planen för nätet är av en vägledande karaktär. Dess ändamål är att uppmuntra åtgärder från medlemsstaternas och, i förekommande fall, från gemenskapens sida som syftar till att genomföra projekt som utgör en del av nätet, för att säkerställa dess helhet och inre överensstämmelse.

Detta beslut påverkar inte eventuella finansiella åtaganden från en medlemsstats eller gemenskapens sida.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Det skall tillämpas till och med den 30 juni 1995.

I enlighet med de villkor som fastställs i fördraget skall rådet, för utveckling av kombination av olika transportsätt, anta nya regler för de transeuropeiska näten på transportinfrastrukturområdet som skall träda i kraft senast den 1 juli 1995.

Kommissionens förslag härom kommer att åtföljas av en rapport om tillämpningen av detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 1993.

På rådets vägnar

R. URBAIN

Ordförande

() EGT nr C 236, 15.9.1992, s. 19.

() Yttrandet avgivet den 26 oktober 1993.

() EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 32.

() Klass IV: Vattenväg som tillåter passage av fartyg eller skjutkonvojer med en längd av 80 till 85 meter och en bredd av 9,50 meter.

() Klass Va: Vattenväg som tillåter passage av fartyg eller skjutkonvojer med en längd av 110 meter och en bredd av 11,40 meter.

Klass Vb: Vattenväg som tillåter passage av skjutkonvojer med en längd av 172 till 185 meter och en bredd av 11,40 meter.

ANEXO / BILAG / ANHANG / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO / BILAGA

>Hänvisning till film>

Top