Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0016

93/16/EEG: Rådets beslut av den 21 december 1992 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från Förenta staterna och vissa territorier

OJ L 11, 19.1.1993, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/16(1)/oj

31993D0016

93/16/EEG: Rådets beslut av den 21 december 1992 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från Förenta staterna och vissa territorier

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 19/01/1993 s. 0020 - 0021
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0003


RÅDETS BESLUT av den 21 december 1992 om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från Förenta staterna och vissa territorier (93/16/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster hos halvledarprodukter(1), särskilt artikel 3.7 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och med beaktande av följande:

Rätten till rättsligt skydd för kretsmönster hos halvledarprodukter i gemenskapen gäller till förmån för sådana personer som anges i artikel 3.1-3.5 i direktiv 87/54/EEG.

Rätten till skydd kan genom ett rådsbeslut utsträckas till personer som inte åtnjuter skydd genom de nämnda bestämmelserna.

Beslut om utsträckning av skydd bör i största möjliga utsträckning gälla gemenskapen som helhet.

Sådant skydd har tidigare utsträckts, dock endast intermistiskt, till vissa länder och territorier, i enlighet med beslut 90/511/EEG(2) som upphör att gälla den 31 december 1992.

Detta skydd har enligt kommissionens beslut 90/541/EEG utsträckts till bolag och andra juridiska personer vad gäller Förenta staterna i och med att kommissionen i sitt beslut 90/541/EEG(3) beslöt att Förenta staterna fram till den 31 december 1992 uppfyller kravet på ömsesidighet enligt artikel 1.2 i beslut 90/511/EEG.

Förenta staterna, vars nationella rättsliga bestämmelser ger ett nöjaktigt skydd för halvledarprodukternas kretsmönster, kan förväntas fortsätta att ge detta skydd och också tillhandahålla skydd åt sådana personer från gemenskapens medlemsstater som åtnjuter rätt till skydd genom direktiv 87/54/EEG.

Det kan förväntas, att vissa territorier som ännu inte har ett nöjaktigt skydd kommer att tillhandahålla detta och göra det tillgängligt så snart som möjligt för nämnda personer från gemenskapens medlemsstater.

Alla gemenskapens medlemsstater har nu vidtagit nationella åtgärder för att genomföra direktiv 87/54/EEG.

Det är lämpligt att fortsätta med att utsträcka skyddet till Förenta staterna i endast ett år i avvaktan på att åtgärder för att tillerkänna ömsesidigt obegränsat skydd fullföljs.

Det är också lämpligt att besluta om fortsatt interimistisk utsträckning till de ovannämnda territorierna i avvaktan på att förutsättningar för ett ömsesidigt obegränsat skydd utan skapas.

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall utsträcka rätten till skydd genom direktiv 87/54/EEG enligt följande:

a) Fysiska personer som är medborgare i Förenta staterna eller i ett av de territorier som anges i bilagan till detta beslut eller som har sin vanliga vistelseort i Förenta staterna eller i ett av dessa territorier, skall behandlas som om de vore medborgare i en medlemsstat.

b) Bolag eller andra juridiska personer från Förenta staterna eller ett av de territorier som anges i bilagan till detta beslut och som bedriver verklig och stadigvarande industriell eller affärsmässig verksamhet i ett sådant land eller territorium, skall behandlas som om de bedrev verklig och stadigvarande industriell eller affärsmässig verksamhet inom en medlemsstats territorium.

2. Punkt 1 b skall tillämpas under förutsättning att bolag eller andra juridiska personer från en medlemsstat som genom direktiv 87/54/EEG har rätt till skydd, åtnjuter skydd i Förenta staterna eller i det berörda territoriet.

3. Kommissionen skall avgöra om Förenta Staterna eller de territorier som anges i bilagan uppfyller förutsättningarna i punkt 2 och meddela medlemsstaterna detta.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla från och med den 1 januari 1993.

Medlemsstaterna skall utsträcka skyddet genom detta beslut till de personer som anges i artikel 1 till och med den 31 december 1994.

Vad gäller Förenta staterna skall detta datum vara den 31 december 1993.

Alla exklusiva rättigheter som färvärvats genom beslut 90/511/EEG eller det här beslutet skall fortsätta att vara i kraft under den tid som fastställs i direktiv 87/54/EEG.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1992.

På rådets vägnar

D. HURD

Ordförande

(1) EGT nr L 24, 27.1.1987, s. 36.

(2) EGT nr L 285, 17.10.1990, s. 31.

(3) EGT nr L 307, 7.11.1990, s. 21 ändrat enligt beslut 92/20/EEG (EGT nr L 9, 15.1.1992, s. 22).

BILAGA

Anguilla

Bermuda

British Indian Ocean Territory (Brittiska Indiska Oceanen-territoriet)

British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Caymanöarna

Kanalöarna

Falklandsöarna

Hongkong

Isle of Man

Montserrat

Pitcairn

St Helena

Till St Helena hörande områden (Ascension, Tristan da Cunha)

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

Turk- och Caicosöarna

Top