Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3934

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3934/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1759/88 om tillämpningsföreskrifter för import av sötpotatis och maniokstärkelse avsedda för vissa användningsområden

OJ L 398, 31.12.1992, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 139 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 139 - 140

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3934/oj

31992R3934

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3934/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1759/88 om tillämpningsföreskrifter för import av sötpotatis och maniokstärkelse avsedda för vissa användningsområden

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 398 , 31/12/1992 s. 0019 - 0019
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0139
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0139


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3934/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1759/88 om tillämpningsföreskrifter för import av sötpotatis och maniokstärkelse avsedda för vissa användningsområden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1471/88 av den 16 maj 1988 om en importordning för sötpotatis och maniokstärkelse som är avsedda för vissa användningsområden och om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tull och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3910/92(2), särskilt artikel 4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1738/92(4), särskilt artikel 12.2 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 1759/88(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3667/90(6), fastställs regler om administrationen av den kvot sötpotatis som Kina får exportera till gemenskapen till en nolltullsats. I förordningen saknas bestämmelser om åtgärder att vidta när den mängd som faktiskt lastas av understiger den mängd som anges på importlicensen eller importlicenserna i fråga. Som en följd av förhandlingar mellan kommissionen och de kinesiska myndigheterna bör det fastställas, att när den faktiska mängden understiger den mängd som anges på importlicensen, den mängd som fattas bör räknas Kina till godo på samma sätt som för vissa andra exporterande tredje länder.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrande från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EEG) nr 1759/88 skall följande föras in som artikel 8a:

"Artikel 8a

1. Om det under övergången till fri omsättning visar sig att de faktiskt importerade mängderna med ursprung i Kina underskrider mängderna i fält 17 och 18 på importlicensen, skall tullmyndigheterna på baksidan av importlicensen bekräfta vilken mängd som fattas.

2. Senast i slutet av andra kvartalet följande år skall de medlemsstater som utfärdar licenser ge kommissionen en fullständig lista över den mängd som inte har importerats med nummer på de aktuella importlicenserna och namn på de aktuella fartygen.

3. Kommissionen skall avgöra vilken mängd som totalt fattas vad gäller import som täcks av giltiga importlicenser och, om det behövs, föra över den mängden till den tillåtna kvoten för året efter det år då den aktuella importen ägde rum."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 134, 31. 5. 1988, s.1.

(2) EGT nr L 394, 31. 12. 1992.

(3) EGT nr L 281, 1. 11. 1975, s. 1.

(4) EGT nr L 180, 1. 7. 1992, s. 1.

(5) EGT nr L 156, 23. 6. 1988, s. 20.

(6) EGT nr L 356, 19. 12. 1990, s. 17.

Top