Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3814

Rådets förordning (EEG) nr 3814/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 och om tillämpning i Spanien av de priser inom sockersektorn som fastställts i samma förordning

OJ L 387, 31.12.1992, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 42 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; tyst upphävande genom 395R1101

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3814/oj

31992R3814

Rådets förordning (EEG) nr 3814/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 och om tillämpning i Spanien av de priser inom sockersektorn som fastställts i samma förordning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 387 , 31/12/1992 s. 0007 - 0008
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0042
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0042


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3814/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 och om tillämpning i Spanien av de priser inom sockersektorn som fastställts i samma förordning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 70.3 b i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Genomförandet av den inre marknaden den 1 januari 1993 gör det önskvärt att alla handelshinder tas bort inte bara mellan de medlemsstater i gemenskapen som var anslutna den 31 december 1985 utan också så långt möjligt mellan dessa medlemsstater och de nya medlemsstaterna.

Anslutningsutjämningsbelopp skall tillämpas i handeln med produkter inom sockersektorn mellan Spanien och de andra medlemsstaterna till utgången av regleringsåret 1994/95 eftersom rådets förordning (EEG) nr 1716/91 av den 13 juni 1991 om närmandet av de priser på socker och sockerbetor som gäller i Spanien till gemenskapens priser(2), fastställer att närmandet av de spanska priserna till gemenskapens priser skall vara genomförd vid samma tidpunkt.

Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som skall vidtas när nya ordningar för sockerproduktion bestäms eller behandla de särskilda följderna för Spanien genom gemenskapens internationella åtaganden, är det möjligt att genomföra ett närmande av priserna redan den 1 januari 1993 och därmed avskaffa alla anslutningsutjämningsbelopp, om de spanska sockerbetsproducenterna får ett tillfälligt stöd som gradvis minskas och vars begynnelsebelopp grundas på den rådande skillnaden mellan sockerbetspriserna. Om prisnedgången för sockerbetor skulle påverka marknaden för de sockerrör som odlas i Spanien måste motsvarande stöd ges till sockerrörsproducenterna.

Marknadsläget i Spanien är sådant att de priser som fastställs i denna förordning kan tillämpas där.

Ett tidigt närmande av priserna kräver att åtgärder vidtas som gör det lättare att genomföra nödvändiga strukturella förändringar inom den spanska sockerindustrin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det närmande av de priser på socker- och sockerbetor som tillämpas i Spanien, som stadgas i artikel 70 i anslutningsakten, skall vara genomförd den 1 januari 1993 så som anges i punkt 2.

2. De priser som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 1749/92(3) skall, för socker och sockerbetor som avsätts under perioden den 1 januari till den 30 juni 1993, ersättas av följande:

a) Interventionspris för vitsocker: 54,41 ecu per 100 kg.

b) Betpriser:

- Baspris: 41,82 ecu per ton.

- Minimipris på A-betor: 41,02 ecu per ton.

- Minimipris på B-betor: 29,02 ecu per ton om inget annat följer av tillämpningen av artikel 28,5 i förordning (EEG) nr 1785/81(4).

Artikel 2

1. Stöd skall beviljas till sockerbetsproducenter i Spanien för regleringsåren 1993/94 och 1994/95. Det skall uppgå till 2,84 ecu per ton för 1993/94 och till halva beloppet för 1994/95.

Till samma producenter skall ett stöd på 4,26 ecu per ton utgå för de sockerbetor som förädlats till socker mellan den 1 januari och den 30 juni 1993 enligt avtal som slutits på grundval av de i artikel 1.2 b angivna priserna.

2. Stöd skall beviljas till sockerrörsproducenter i Spanien för regleringsåren 1993/94 och 1994/95. Det skall uppgå till 2,27 ecu per ton för sockerrör för det första av dessa marknadsår och minskas med hälften för det andra regleringsåret. Dessutom skall ett stöd på 3,41 ecu per ton beviljas till samma producenter för de kvantiteter sockerrör som förädlats till socker mellan den 1 januari och den 30 juni 1993 enligt avtal som slutits på grundval av de i artikel 1.2 b angivna priserna.

3. Stöd på 5,16 ecu per 100 kg socker, uttryckt som vitsocker, skall, med undantag för minimilagret, beviljas för de produkter inom kvoterna som kl. 24.00 den 31 december 1992 finns i lager hos dem, som enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 1785/81 är berättigade till ersättning för lagringskostnader för sådana lager.

4. Det stöd som avses i punkt 1-3 skall räknas som intervention enligt vad som avses i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 729/70(5).

Artikel 3

Följande punkt 8 skall läggas till artikel 46 i förordning (EEG) nr 1785/81:

"8. Spanien äger rätt att bevilja anpassningsstöd till sockerproducerande företag under regleringsåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96 på nedanstående villkor.

Stöd kan bara beviljas för A- och B-socker enligt definitionen i artikel 24.1 a och i samband med omstruktureringsplaner för att rationalisera den spanska sockerindustrin. Sådana planer skall meddelas till kommissionen. Stöd skall begränsas till sammanlagt 37,8 miljoner jordbruksecu för den i första stycket nämnda perioden.

50 % av det stöd som beviljas varje regleringsår skall finansieras av gemenskapen som interventionsåtgärd."

Artikel 4

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 41 i förordning (EEG) nr 1785/81.

Samma förfarande skall användas för att anta de övergångsbestämmelser som behövs för att säkra en smidig övergång från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1716/91 till de bestämmelser som fastställs i den här förordningen.

Artikel 5

Förordning (EEG) nr 1716/91 upphör att gälla med verkan från och med den 1 januari 1993.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 18 december 1992.

(2) EGT nr L 162, 26.6.1991, s. 18.

(3) EGT nr L 150, 1.7.1992, s. 14.

(4) EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4. Förordning senast ändrad genom förordning (EEG) nr 61/92 (EGT nr L 6, 11.1.1992, s. 19).

(5) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordning senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

Top