Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2150

Kommissionens förordning (EEG) nr 2150/91 av den 19 juli 1991 om de villkor på vilka ett kreditgarantiavtal om införande av en kreditgaranti för exporten av jordbruksprodukter och livsmedel till Sovjetunionen skall ingås med en pool av affärsbanker

OJ L 200, 23.7.1991, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 48 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 48 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2150/oj

31991R2150

Kommissionens förordning (EEG) nr 2150/91 av den 19 juli 1991 om de villkor på vilka ett kreditgarantiavtal om införande av en kreditgaranti för exporten av jordbruksprodukter och livsmedel till Sovjetunionen skall ingås med en pool av affärsbanker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 23/07/1991 s. 0012 - 0013
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0048
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0048


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2150/91 av den 19 juli 1991 om de villkor på vilka ett kreditgarantiavtal om införande av en kreditgaranti för exporten av jordbruksprodukter och livsmedel till Sovjetunionen skall ingås med en pool av affärsbanker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 599/91 av den 5 mars 1991 om införande av en kreditgaranti för exporten av jordbruksprodukter och livsmedel från gemenskapen till Sovjetunionen(1) ändrad genom förordning (EEG) nr 1758/91(2), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 4 i förordning (EEG) nr 599/91 föreskrivs att kommissionen skall sluta garantiavtalet med bankpoolen.

Garantiavtalet skall innehålla de villkor som föreskrivs i förordning (EEG) nr 599/91 samt ett antal övriga villkor.

De övriga villkor som avses skall särskilt beakta garantins ianspråktagande i händelse låntagaren brister i fullgörandet av sina åtaganden samt de villkor på vilka garantin skall omfatta betalningar till varuleverantörerna.

Kommittén för kreditgaranti till Sovjetunionen har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den kreditgaranti som anges i artikel 4 i förordning (EEG) nr 599/91 skall, förutom de villkor som anges i förordning (EEG) nr 599/91, omfatta de villkor som anges i denna förordning.

Artikel 2

Garantibeloppet, som inte får överstiga 500 miljoner ecu, skall successivt minskas med de avbetalningar på kapitalet och räntebetalningar som görs till banken.

Artikel 3

1. Om låntagaren brister i fullgörandet av sina åtaganden skall bankpoolen underrätta kommissionen. Garantin skall tas i anspråk efter en respittid som skall avtalas med bankpoolen. Ingen ytterligare ränta skall betalas av garantigivaren under denna tid.

2. Garantins ianspråktagande skall inte innebära att några återstående betalningar enligt kreditavtalet skall tidigareläggas.

Artikel 4

Nettobehållningen av den kredit som är garanterad av gemenskapen skall uteslutande användas till inköp i gemenskapen och import till Sovjetunionen av sådana varor som överenskommelsen mellan gemenskapen och Sovjetunionen avser och som finns uppräknade i bilagan till avtalet i form av en skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Sovjetunionen om en kreditgaranti för exporten av jordbruksprodukter och livsmedel från gemenskapen till Sovjetunionen. Högst 15 % av detta belopp får användas till att täcka frakten av varorna till Sovjetunionen.

Artikel 5

Garantin skall enbart omfatta betalningar som har gjorts av banken i enlighet med leveranskontrakt och endast om kontrakten har blivit godkända av kommissionen och följer bestämmelserna i förordning (EEG) nr 599/91 och i det avtal som anges i artikel 4.

Artikel 6

Godkännande enligt artikel 5 skall beviljas bara om följande villkor är uppfyllda:

- De varor som köps in skall ha sitt ursprung i gemenskapen och finnas med i den förteckning som är bifogad till det avtal som avses i artikel 4.

- Varorna skall uppfylla de hygieniska och epidemiologiska krav samt de karantänbestämmelser som gäller i Sovjetunionen och Europeiska ekonomiska gemenskapen.

- Kontraktet har slutits enligt ett förfarande som garanterar konkurrens på lika villkor mellan självständiga företag.

- Kontraktet erbjuder bästa möjliga villkor jämfört med de priser som normalt gäller på gemenskapsmarknaden.

- Varornas kvalitet och kvantitet skall motsvara de krav som anges i kontraktet.

- I kontraktet skall anges vilken del av varukostnaden som rör frakten till Sovjetunionen och vilken som rör inköpet av varorna.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 1991.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 67, 14.3.1991, s. 21.

(2) EGT nr L 158, 22.6.1991, s. 4.

Top