Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0408

91/408/EEG: Rådets beslut av den 22 juli 1991 om ekonomiskt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena

OJ L 227, 15.8.1991, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 54 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 54 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/408/oj

31991D0408

91/408/EEG: Rådets beslut av den 22 juli 1991 om ekonomiskt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 227 , 15/08/1991 s. 0033 - 0035
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0054
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0054


RÅDETS BESLUT av den 22 juli 1991 om ekonomiskt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena (91/408/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen önskar genomföra ett åtgärdsprogram för att ge ekonomiskt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de territorier på västra stranden av Jordanfloden samt Gazaremsan som har ockuperats av Israel (nedan betecknade som de "ockuperade områdena") för att bidra till att minska de ogynnsamma konsekvenserna av gulfkonflikten.

Israels ekonomiska situation och de ockuperade områdenas finansiella kapacitet är sådan att ekonomiskt stöd till Israel bör ha formen av ett medellångt subventionerat lån medan det som är avsett för den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena bör ha formen av bidrag.

Gemenskapen måste ha de medel som är nödvändiga för att genomföra detta ekonomiska stöd.

Beslut bör fattas om att inom gemenskapen skaffa de ekonomiska resurser som behövs för att kunna ge den räntesubvention och det bidrag som ingår i detta åtgärdsprogram. Vilka anslag som i praktiken blir tillgängliga kommer att fastställas under budgetförfarandet i enlighet med de finansiella riktlinjer som är fogade till Interinstitutionella överenskommelsen om budgetordning och bättre budgeteringsförfaranden av den 29 juni 1988(3).

Medlens fördelning mellan Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena bygger på en utvärdering av deras respektive behov. Vid utvärderingen har beaktats de sociala och ekonomiska verkningarna av konflikten, vilka skikt av befolkningen som drabbats och på en jämförelse av levnadsstandarden.

Lånet till Israel måste finansieras genom att gemenskapen lånar på kapitalmarknaderna. Lånet måste administreras av kommissionen.

Åtgärdsprogrammet är så utformat att genomförandet bidrar till att gemenskapens mål uppnås.

Fördraget tillhandahåller inga andra befogenheter än dem som avses i artikel 235 för att anta detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall lämna ett ekonomiskt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena, sammansatt på följande sätt:

- 160 miljoner ecu i form av lån jämte en räntesubvention på 27,5 miljoner ecu.

- 60 miljoner ecu i form av bidrag.

Artikel 2

1. Det ekonomiska stödet till Israel skall ställas till landets förfogande i form av ett medellångt lån med ett lånekapital motsvarande 160 miljoner ecu med en löptid om högst sju år.

2. Lånet skall åtföljas av en räntesubvention som skall belasta Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Den nödvändiga kostnaden för finansieringen av subventionen under 1991 uppgår till 27,5 miljoner ecu.

3.Lånet och tillhörande räntesubvention skall beviljas på de villkor som är angivna i artikel 3.

Artikel 3

1. För att genomföra den utlåning som avses i artikel 2 får kommissionen härmed befogenhet att efter samråd med Monetära kommittén för gemenskapens räkning låna upp erforderliga medel på kapitalmarknaderna.

2. Efter samråd med Monetära kommittén skall kommissionen ha befogenhet att förhandla med de israeliska myndigheterna om sättet för utbetalning av lånet och de därtill knutna villkoren för att se till att lånemedlens användning motsvarar åtgärdsprogrammets syfte att lindra de ogynnsamma konsekvenserna av gulfkonflikten.

De lånemedel som ställs till Israels förfogande skall utbetalas till Israels nationalbank och endast för de ändamål som avses i första stycket.

3. I samverkan med de israeliska myndigheterna och efter samråd med Monetära kommittén skall kommissionen uppställa regler för betalning av de räntesubventioner som avses i artikel 2.2 och vidta de genomförandeåtgärder som är nödvändiga.

4. Den upplåning och utlåning som avses i punkt 1 skall genomföras med användning av samma valutadag och får för gemenskapen inte innebära ändringar av löptiden, valutarisker, ränterisker eller andra affärsmässiga risker.

5. Kommissionen skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att i villkoren ta in och tillämpa en klausul om tidigare återbetalning om Israel så önskar.

6. På Israels begäran får kommissionen när förhållandena medger bättre räntesats på lånet omplacera hela eller en del av sin ursprungliga upplåning eller ändra villkoren. Omläggningen skall utföras i enlighet med de villkor som är angivna i punkt 4 och skall inte ha till följd att den genomsnittliga lånetiden förlängs eller att det lånekapital, omräknat enligt gällande valutakurs, som kvarstår när omläggningen företas höjs.

7. Alla gemenskapens kostnader för att inleda och genomföra de åtgärder som föreskrivs i detta beslut skall bäras av Israel.

8. Monetära kommittén skall hållas underrättad om hur de åtgärder som avses i punkterna 5 och 6 framskrider.

Artikel 4

1. Det ekonomiska stödet till den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena skall ha formen av bidrag. Gemenskapens nödvändiga kostnader för att finansiera denna hjälp uppgår till 60 miljoner ecu under år 1991.

Stödet är avsett att täcka utgifter för att lindra de sociala och ekonomiska problem som möter befolkningen efter gulfkonflikten, såsom hälsa, utbildning och bostadsförsörjning, och även utgifter för tekniskt bistånd för att genomföra åtgärdsprogrammet.

Genomförandet av stödet skall ske efter allmänna riktlinjer i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 5.

2. Kommissionen skall se till att medel som betalats ut som stöd enligt punkt 1 av mottagarna används i överensstämmelse med de syften som anges i detta beslut och att mottagarna åläggs att framlägga ett arbetsprogram som specificerar hur medlen skall användas och att efteråt lämna en rapport om hur de faktiskt använts.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté sammansatt av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall vidta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom två månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 6

Kommissionen skall senast den 30 juni 1992 lämna Europaparlamentet och rådet en första rapport om genomförandet av det ekonomiska bistånd som föreskrivs i detta beslut. En slutrapport skall också läggas fram så snart som åtgärdsprogrammet är genomfört.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr C 111, 27.4.1991, s. 3.

(2) EGT nr C 183, 15.7.1991.

(3) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 33.

Top