Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0384

91/384/EEG: Rådets beslut av den 22 juli 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Rumänien

OJ L 208, 30.7.1991, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 51 - 52
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 51 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/384/oj

31991D0384

91/384/EEG: Rådets beslut av den 22 juli 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Rumänien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 30/07/1991 s. 0064 - 0065
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0051
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0051


RÅDETS BESLUT av den 22 juli 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Rumänien (91/384/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), överlämnat efter samråd med Monetära kommittén,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rumänien vidtar genomgripande politiska och ekonomiska reformer samt har beslutat att anta en modell för marknadsekonomi.

De nämnda reformerna håller redan på att genomföras och gemenskapens finansiella bistånd kommer att stärka det ömsesidiga förtroendet och föra Rumänien närmare gemenskapen.

Beroende på internationella förändringar råder djup recession i Rumäniens ekonomi och den står inför yttre påfrestningar som kraftigt kan försämra dess betalningsbalans och försvaga dess reserver.

De rumänska myndigheterna har begärt finansiellt bistånd av Internationella valutafonden (IMF), G-24 och gemenskapen. Utöver det beräknade bistånd som kan tillhandahållas av IMF och Världsbanken återstår omkring 750 miljoner ecu som måste täckas under 1991 för att förhindra fortsatt urholkning av Rumäniens reserver och undvika ytterligare nedskärning av importen vilket allvarligt kunde äventyra uppnåendet av de politiska mål som utgör basen för regeringens reformsatsning.

Kommissionen har i egenskap av samordnare av biståndet från G-24 inbjudit dessa och andra tredje länder att tillhandahålla medelfristigt finansiellt bistånd till Rumänien.

Gemenskapens beviljande av ett medelfristigt lån till Rumänien är en lämplig åtgärd för att stödja Rumäniens betalningsbalans, att stärka landets reserver.

De risker som är förknippade med garantier från Europeiska gemenskapernas allmänna budget kommer att undersökas i samband med 1992 års förnyelse av Interinstitutionella överenskommelsen om budgetordning och bättre budgeteringsförfaranden.

Gemenskapens lån bör förvaltas av kommissionen.

Fördraget tillhandahåller för att genomföra detta beslut inga andra befogenheter än dem i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja ett medelfristigt lån till Rumänien på ett maximibelopp på 375 miljoner ecu med en längsta lånetid på sju år för att säkra en godtagbar betalningsbalans och stärka reserverna.

2. För detta ändamål skall kommissionen ha befogenhet att på gemenskapens vägnar låna upp nödvändiga resurser som ställs till Rumäniens förfogande i form av ett lån.

3. Detta lån skall förvaltas av kommissionen i nära samråd med Monetära kommittén och på ett sätt som är förenligt med alla avtal som slutits mellan IMF och Rumänien.

Artikel 2

1. Kommissionen skall ha befogenhet att efter samråd med Monetära kommittén förhandla med de rumänska myndigheterna om de ekonomisk-politiska villkoren för lånet. Villkoren skall vara förenliga med alla avtal som avses i artikel 1.3 och med de avtal som slutits med G-24.

2. Kommissionen skall med jämna mellanrum, i samarbete med monetära kommittén och i nära samverkan med G-24 och IMF, kontrollera att Rumäniens ekonomiska politik överensstämmer med syftet med detta lån och att villkoren uppfylls.

Artikel 3

1. Lånet utbetalas till Rumänien i två omgångar. Den första utbetalningen skall göras när en "stand-by-överenskommelse" har slutits mellan Rumänien och IMF och den andra utbetalningen skall göras tidigast det fjärde kvartalet 1991 med förbehåll för villkoren i artikel 2.2.

2. Medlen skall betalas till Rumäniens riksbank.

Artikel 4

1. Upplånings- och utlåningsverksamhet, som avses i artikel 1, skall ske med samma värdedatum och skall för gemenskapens del varken innebära ändring av löptid eller växlings- eller ränterisker, inte heller någon annan affärsrisk.

2. Om Rumänien beslutar det, skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att låta en klausul om tidigare återbetalning ingå i lånevillkoren, och tillämpa denna.

3. På begäran av Rumänien, och när omständigheterna medger en förbättring av räntesatsen på lånen, får kommissionen refinansiera alla eller en del av de ursprungliga lånen eller omstrukturera motsvarande finansiella villkor. Refinansieringen eller omläggningen skall utföras i enlighet med de villkor som anges i punkt 1 och skall inte ha till uppgift att förlänga lånens genomsnittliga löptid eller höja beloppet, uttryckt i gällande växelkurs, på utestående kapital vid den tidpunkt då refinansieringen eller omläggningen sker.

4. Alla bikostnader som gemenskapen betalar till slutande och verkställande av åtgärder som föreskrivs i detta beslut skall bäras av Rumänien.

5. Monetära kommittén skall hållas underrättad om utvecklingen av de mått och steg som avses i punkterna 2 och 3 åtminstone en gång om året.

Artikel 5

Minst en gång om året skall kommissionen sända en rapport till Europaparlamentet och till rådet som innefattar en bedömning av hur detta beslut genomförs.

Utfärdat i Bryssel den 22 juni 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr C 121, 7.5 1991, s. 5.

(2) EGT nr C 158, 17.6.1991.

Top