Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0311

91/311/EEG: Rådets beslut av den 24 juni 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien

OJ L 174, 3.7.1991, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 38 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/311/oj

31991D0311

91/311/EEG: Rådets beslut av den 24 juni 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 174 , 03/07/1991 s. 0036 - 0037
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0038
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0038


RÅDETS BESLUT av den 24 juni 1991 om beviljande av medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien (91/311/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), överlämnat efter samråd med Monetära kommittén,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Bulgarien vidtar genomgripande politiska och ekonomiska reformer samt har beslutat att anta en modell för marknadsekonomi.

De nämnda reformerna håller redan på att genomföras och gemenskapens finansiella bistånd kommer att stärka det ömsesidiga förtroendet och föra Bulgarien närmare gemenskapen.

Beroende på internationella förändringar råder djup recession i Bulgariens ekonomi och den står inför yttre påfrestningar som kraftigt kan försämra dess betalningsbalans och försvaga dess reserver. Den mycket tunga utlandsskuldbördan gör Bulgariens ekonomi ännu mer känslig för sådana yttre påfrestningar.

De bulgariska myndigheterna har begärt finansiellt bistånd av Internationella valutafonden (IMF), G-24 och gemenskapen. Utöver det beräknade bistånd som kan tillhandahållas av IMF och Världsbanken återstår omkring 580 miljoner ecu som måste täckas under 1991 för att förhindra fortsatt urholkning av Bulgariens reserver och undvika ytterligare nedskärning av importen vilket allvarligt kunde äventyra uppnåendet av de politiska mål som utgör basen för regeringens reformsatsning.

En förutsättning för att reformprocessen i Bulgarien skall bli framgångsrik är att man finner en lösning på landets akuta skuldproblem. Beviljandet av medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien bör förutsätta att Parisklubben medger en omläggning av Bulgariens statsskuld och att Bulgariens långivande affärsbanker medger anstånd med återbetalningarna.

Kommissionen har i egenskap av samordnare av biståndet från G-24 inbjudit dessa och andra tredje länder att tillhandahålla medelfristigt finansiellt bistånd till Bulgarien.

Gemenskapens beviljande av ett medelfristigt lån till Bulgarien är en lämplig åtgärd för att stödja Bulgariens betalningsbalans, att stärka landets reserver.

De risker som är förknippade med garantier från Europeiska gemenskapernas allmänna budget kommer att undersökas i samband med 1992 års förnyelse av Interinstitutionella överenskommelsen om budgetordning och bättre budgeteringsförfaranden.

Gemenskapens lån bör förvaltas av kommissionen.

Fördraget tillhandahåller för att genomföra detta beslut inga andra befogenheter än dem i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja ett medelfristigt lån till Bulgarien på ett maximibelopp på 290 miljoner ecu med en längsta lånetid på sju år för att säkra en godtagbar betalningsbalans, stärka reserverna.

2. För detta ändamål skall kommissionen ha befogenhet att på gemenskapens vägnar låna upp nödvändiga resurser som ställs till Bulgariens förfogande i form av ett lån.

3. Detta lån skall förvaltas av kommissionen i nära samråd med Monetära kommittén och på ett sätt som är förenligt med alla avtal som slutits mellan IMF och Bulgarien.

Artikel 2

1. Kommissionen skall ha befogenhet att efter samråd med Monetära kommittén förhandla med de bulgariska myndigheterna om de ekonomisk-politiska villkoren för lånet. Villkoren skall vara förenliga med alla avtal som avses i artikel 1.3 och med de avtal som slutits med G-24.

2. Kommissionen skall med jämna mellanrum, i samarbete med monetära kommittén och i nära samverkan med G-24 och IMF, kontrollera att Bulgariens ekonomiska politik överensstämmer med syftet med detta lån och att villkoren uppfylls.

Artikel 3

1. Lånet utbetalas till Bulgarien i två omgångar. Den första utbetalningen skall göras när

- en "stand-by-överenskommelse" har slutits mellan Bulgarien och IMF,

- en omläggning av statskulden har överenskommits mellan Bulgarien och dess långivare i Parisklubben,

- anstånd med återbetalningarna av den kommersiella skulden har överenskommits mellan Bulgarien och dess långivande affärsbanker, och framsteg har gjorts när det gäller att komma överens om en långsiktig omläggning av denna skuld.

2. Den andra utbetalningen skall göras efter minst två kvartal med förbehåll för villkoren i artikel 2.2.

3. Medlen betalas till Bulgariens riksbank.

Artikel 4

1. Upplånings- och utlåningsverksamhet, som avses i artikel 1, skall ske med samma värdedatum och innebär för gemenskapens del varken ändring av löptid eller växlings- eller ränterisker, inte heller någon annan affärsrisk.

2. Om Bulgarien beslutar det, skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att låta en klausul om tidigare återbetalning ingå i lånevillkoren, och tillämpa denna.

3. På begäran av Bulgarien, och när omständigheterna medger en förbättring av räntesatsen på lånen, får kommissionen refinansiera alla eller en del av de ursprungliga lånen eller omstrukturera motsvarande finansiella villkor. Refinansieringen eller omläggningen skall utföras i enlighet med de villkor som anges i punkt 1 och skall inte ha till uppgift att förlänga lånens genomsnittliga löptid eller höja beloppet, uttryckt i gällande växelkurs, på utestående kapital vid den tidpunkt då refinansieringen eller omläggningen sker.

4. Alla bikostnader som gemenskapen betalar till slutande och verkställande av åtgärder som föreskrivs i detta beslut skall bäras av Bulgarien.

5. Monetära kommittén skall hållas underrättad om utvecklingen av de mått och steg som avses i punkterna 2 och 3 åtminstone en gång om året.

Artikel 5

Minst en gång om året skall kommissionen sända en rapport till Europaparlamentet och till rådet som innefattar en bedömning av hur detta beslut genomförs.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1991.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKNER

Ordförande

(1) EGT nr C 96, 12.4.1991, s. 17.

(2) EGT nr C 158, 17.6.1991.

Top