Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0310

91/310/EEG: Rådets beslut av den 24 juni 1991 om beviljande av ytterligare medelfristigt finansiellt bistånd till Ungern

OJ L 174, 3.7.1991, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 36 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 36 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/310/oj

31991D0310

91/310/EEG: Rådets beslut av den 24 juni 1991 om beviljande av ytterligare medelfristigt finansiellt bistånd till Ungern

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 174 , 03/07/1991 s. 0034 - 0035
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0036
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 17 s. 0036


RÅDETS BESLUT av den 24 juni 1991 om beviljande av ytterligare medelfristigt finansiellt bistånd till Ungern (91/310/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), överlämnat efter samråd med Monetära kommittén,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Ungern vidtar genomgripande politiska och ekonomiska reformer samt har beslutat att anta en modell för marknadsekonomi.

De nämnda reformerna håller redan på att genomföras och gemenskapens finansiella bistånd kommer att stärka det ömsesidiga förtroendet och föra Ungern närmare gemenskapen.

Ungern och gemenskapen har inlett förhandlingar om att sluta Europaavtal med upprättande av ett associeringsförhållande.

Genom beslut 90/83/EEG(3) beslutade rådet att bevilja Ungern ett medelfristigt lån på högst 870 miljoner ecu för att landet skulle kunna övervinna svårigheterna med strukturanpassning av sin ekonomi.

Som en följd av de internationella förändringarna utsätts emellertid Ungern, liksom andra centraleuropeiska och östeuropeiska länder, nu för ytterligare belastning utifrån som skulle kunna äventyra landets finansiella stabilitet och allvarligt försämra betalningsbalansen.

De ungerska myndigheterna har begärt finansiellt bistånd av Internationella valutafonden (IMF), G-24 och gemenskapen. Utöver det beräknade bistånd som kan tillhandahållas av IMF, Världsbanken och andra officiella bilaterala långivare återstår omkring 360 miljoner ecu som måste täckas under 1991 för att förhindra fortsatt urholkning av Ungerns reserver och undvika ytterligare nedskärning av importen vilket allvarligt kunde äventyra uppnåendet av de politiska mål som utgör basen för regeringens reformsatsning.

Kommissionen har i egenskap av samordnare av biståndet från G-24 inbjudit dessa och andra tredje länder att tillhandahålla medelfristigt finansiellt bistånd till Ungern för att stödja dess betalningsbalans och stärka dess reserver.

De risker som är förknippade med garantier från Europeiska gemenskapernas allmänna budget kommer att undersökas i samband med 1992 års förnyelse av Interinstitutionella överenskommelsen om budgetordning och bättre budgeteringsförfaranden.

Gemenskapens lån bör förvaltas av kommissionen.

Fördraget tillhandahåller för att genomföra detta beslut inga andra befogenheter än dem i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja ett medelfristigt lån till Ungern på ett maximibelopp på 180 miljoner ecu med en längsta genomsnittliga lånetid på sju år för att säkra en godtagbar betalningsbalans och stärka reserverna.

2. För detta ändamål skall kommissionen ha befogenhet att på gemenskapens vägnar låna upp nödvändiga resurser som ställs till Ungerns förfogande i form av ett lån.

3. Detta lån skall förvaltas av kommissionen i nära samråd med Monetära kommittén och på ett sätt som är förenligt med alla avtal som slutits mellan IMF och Ungern.

Artikel 2

1. Kommissionen skall ha befogenhet att efter samråd med Monetära kommittén förhandla med de ungerska myndigheterna om de ekonomisk-politiska villkoren för lånet. Villkoren skall vara förenliga med alla avtal som avses i artikel 1.3 och med de avtal som slutits med G-24.

2. Kommissionen skall med jämna mellanrum, i samarbete med monetära kommittén och i nära samverkan med G-24 och IMF, kontrollera att Ungerns ekonomiska politik överensstämmer med syftet med detta lån och att villkoren uppfylls.

Artikel 3

1. Lånet utbetalas till Ungern i två omgångar. Den första utbetalningen skall göras när ett utvidgat arrangemang har överenskommits mellan Ungern och IMF och den andra utbetalningen skall göras tidigast det fjärde kvartalet 1991 med förbehåll för villkoren i artikel 2.2.

2. Medlen skall betalas till Ungerns riksbank.

Artikel 4

1. Upplånings- och utlåningsverksamhet, som avses i artikel 1, skall ske med samma värdedatum och skall för gemenskapens del varken innebära ändring av löptid eller växlings- eller ränterisker, inte heller någon annan affärsrisk.

2. Om Ungern beslutar det, skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att låta en klausul om tidigare återbetalning ingå i lånevillkoren, och tillämpa denna.

3. På begäran av Ungern, och när omständigheterna medger en förbättring av räntesatsen på lånen, får kommissionen refinansiera alla eller en del av de ursprungliga lånen eller omstrukturera motsvarande finansiella villkor. Refinansieringen eller omläggningen skall utföras i enlighet med de villkor som anges i punkt 1 och skall inte ha till uppgift att förlänga lånens genomsnittliga löptid eller höja beloppet, uttryckt i gällande växelkurs, på utestående kapital vid den tidpunkt då refinansieringen eller omläggningen sker.

4. Alla bikostnader som gemenskapen betalar till slutande och verkställande av åtgärder som föreskrivs i detta beslut skall bäras av Ungern.

5. Monetära kommittén skall hållas underrättad om utvecklingen av de mått och steg som avses i punkterna 2 och 3 åtminstone en gång om året.

Artikel 5

Minst en gång om året skall kommissionen sända en rapport till Europaparlamentet och till rådet som innefattar en bedömning av hur detta beslut genomförs.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1991.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT nr C 97, 13.4.1991, s. 8.

(2) EGT nr C 158, 17.6.1991.

(3) EGT nr L 58, 7.3.1990, s. 7.

Top