Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3314

Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter

OJ L 318, 17.11.1990, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 221 - 222
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 221 - 222
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; upphävd genom 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3314/oj

31990R3314

Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 318 , 17/11/1990 s. 0020 - 0021
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0221
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0221


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3314/90 av den 16 november 1990 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid landtransporter (), särskilt artiklarna 17 och 18 i denna, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att undanröja möjligheterna till missbruk vid användning av elektroniska färdskrivare under vägtransporter, särskilt den form som består i avbrott i strömförsörjningen eller väg- och hastighetssensorns funktion.

De erfarenheter som gjorts och den utveckling tekniken inom området nått gör det möjligt att klart indikera sådana avbrott på diagrambladet och därigenom underlätta tillämpningen av förordningen, samtidigt som detta bedrägliga förfarande motverkas.

Det är lämpligt att införliva denna nya teknik i gemenskapens standarder för konstruktion och installation av elektroniska färdskrivare.

För att säkerställa en effektiv kontroll, och särskilt då registrering av körtiden, bör körtiden registreras automatiskt och övriga perioder då föraren inte framför fordonet bör registreras i överensstämmelse med det tecken som anges på om- kopplingsmekanismen.

Nu befintliga färdskrivare har redan möjlighet till en sådan automatisk registrering av körtiden och, med hänsyn till gjorda erfarenheter och den tekniska utvecklingen, bör därför standarderna för konstruktion av färdskrivare anpassas till detta.

De åtgärder som beslutas om i denna förordning har tillstyrkts av Kommittén för anpassning av förordning (EEG) med hänsyn till teknisk utveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3821/85 ändras på följande sätt:

1. I kapitel II skall följande punkt införas:

"7. För elektroniska färdskrivare, dvs utrustning som utnyttjar elektriska signaler från väg- och hastighetssensorn: varje avbrott som överstiger 100 millisekunder i strömtillförseln till färdskrivaren (med undantag av belysning) och till väg- och hastighetssensorn samt varje avbrott i signalflödet till väg- och hastighetssensorn."2. I kapitel III skall punkt 1.3 under rubriken "a) Allmänna bestämmelser" ersättas med följande:

"1.3. En anordning som på diagrambladet ger en separat markering för

- varje öppning av den låda som innhåller diagrambladet,

- vad gäller elektroniska färdskrivare enligt definitionen i kapitel II, punkt 7: varje avbrott som överstiger 100 millisekunder i strömtillförseln till färdskrivaren (med undantag av belysning), senast då strömmen åter inkopplas,

- vad gäller elektroniska färdskrivare enligt definitionen i kapitel II, punkt 7,: varje avbrott som överstiger 100 millisekunder i till väg- och hastighetssensorn och varje avbrott i signalflödet till väg- och hastighetssensorn."3. I kapitel III skall punkt 4.1 under rubriken "c) Registreringsinstrument" ersättas med följande:

"4.1 Registreringsinstrumenten skall vara konstruerade så att körperioderna alltid registreras automatiskt och så att det är möjligt att, eventuellt med hjälp av omkopplare, separat registrera de andra tidsperioderna, så som anges i artikel 15.3 andra strecksatsen b, c och d i förordningen."

Artikel 2

Från och med den 1 juli 1991 skall medlemsstaterna inte längre bevilja EEG-godkännande för någon typ av färdskrivare som inte motsvarar bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3821/85, i dess lydelse enligt denna förordning.

Artikel 3

Från och med den 1 januari 1996 skall färdskrivaren i varje nytt fordon som tas i bruk för första gången motsvara bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3821/85, i dess lydelse enligt denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 1990.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 8.

Top