Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2843

Rådets förordning (EEG) nr 2843/89 av den 18 september 1989 om genomförande av beslut nr 1/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz om ändring av protokoll 3 rörande definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete och fastställande av genomförandebestämmelser för den gemensamma förklaring som bifogas beslut nr 1/88 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz

OJ L 278, 27.9.1989, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 84 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 84 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2843/oj

31989R2843

Rådets förordning (EEG) nr 2843/89 av den 18 september 1989 om genomförande av beslut nr 1/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz om ändring av protokoll 3 rörande definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete och fastställande av genomförandebestämmelser för den gemensamma förklaring som bifogas beslut nr 1/88 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 27/09/1989 s. 0021 - 0022
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0084
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0084


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2843/89 av den 18 september 1989 om genomförande av beslut nr 1/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz om ändring av protokoll 3 rörande definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete och fastställande av genomförandebestämmelser för den gemensamma förklaring som bifogas beslut nr 1/88 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, i synnerhet artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz undertecknades den 22 juli 1972 och trädde i kraft den 1 januari 1973.

Enligt artikel 28 i protokoll 3 om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete, som utgör en integrerad del av ovannämnda avtal, har Gemensamma kommittén antagit beslut nr 1/89 om ändring av protokoll 3.

I den gemensamma förklaring som bifogas beslut nr 1/88 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz och som genomförts i gemenskapen genom förordning (EEG) nr 2427/88(1) föreskrivs under vissa förhållanden en genomgång av de ändringar som gjorts i ursprungsreglerna mot bakgrund av införandet av det harmoniserade systemet. Enligt denna gemensamma förklaring måste Gemensamma kommittén fatta ett beslut inom en period av tre månader efter det att någon av de avtalsslutande parterna har begärt detta.

Denna genomgång gäller de fall där inlemmandet av de gällande ursprungsreglerna i det harmoniserade systemet inte var helt neutralt och där det visar sig nödvändigt att återställa ursprungsreglerna till deras tidigare innebörd.

För tillämpningen av de beslut som skall fattas av Gemensamma kommittén måste gemenskapen fastställa en gemensam ståndpunkt. Det är därefter nödvändigt att genomföra dessa beslut inom gemenskapen.

Denna beslutsprocedur gör det omöjligt att hålla den tidsfrist på tre månader som fastställts i den gemensamma förklaringen. Proceduren bör därför påskyndas och gemenskapens gemensamma ståndpunkt bör antas av kommissionen enligt det förfarande som fastställs i artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung(2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3860/87(3). Det är också nödvändigt att ge kommissionen rätt att vidta de åtgärder som krävs för tillämpning av Gemensamma kommitténs beslut i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 1/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz skall tillämpas inom gemenskapen.

Beslutets text bifogas denna förordning.

Artikel 2

I enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 802/68 antas följande:

a) Gemenskapens gemensamma ståndpunkt för tillämpning av de beslut som fattats av Gemensamma kommittén för EEG-Schweiz om en genomgång av de ändringar som gjorts i ursprungsreglerna mot bakgrund av införandet av det harmoniserade systemet enligt den gemensamma förklaring som bifogas Gemensamma kommitténs beslut nr 1/88.

b) Genomförande i gemenskapen av de beslut som avses i a.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 1 skall gälla från och med den 1 januari 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 1989.

På rådets vägnar

H. CURIEN

Ordförande

(1) EGT nr L 216, 8.8.1988, s. 71.

(2) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 1.

(3) EGT nr L 363, 23.12.1987, s. 30.

Top