Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0684

Rådets direktiv 89/684/EEG av den 21 december 1989 om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg

OJ L 398, 30.12.1989, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 200 - 204
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 200 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; upphävd genom 394L0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/684/oj

31989L0684

Rådets direktiv 89/684/EEG av den 21 december 1989 om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 398 , 30/12/1989 s. 0033 - 0036
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0200
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0200


RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1989 om yrkesutbildning för vissa förare av fordon som transporterar farligt gods på väg (89/684/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Under årens lopp har såväl nationell som internationell trafik med transporter av farligt gods vuxit och därmed har olycksrisken ökat.

Det är ett allmänt intresse att så mycket som möjligt minska risken för sådana olyckor, då dessa kan förorsaka kanske irreparabla miljöskador och allvarligt skada fordonsbesättningen eller någon annan som kommer i kontakt med godset.

Orsaken till att många olycksfall med fordon lastade med farligt gods inträffat och särskilt till att sådana olyckor har haft så allvarliga följder kan spåras till fordonsbesättningarnas otillräckliga kunskaper om riskerna med transporter av sådant gods, och därför måste stora insatser göras för att höja yrkeskompetensen hos sådana fordonsbestättningar.

I Europeiska överenskommelsen om internationella transporter av farligt gods på väg ADR, som nästan samtliga medlemsstater har biträtt, föreskrivs att internationella transporter på väg av farligt gods i tankar, batterier eller cisterner eller tankbilar med en total kapacitet av mer än 3 000 liter per transportenhet måste utföras av särskilt utbildade förare; en nyligen antagen ändring till ADR föreskriver att från och med den 1 januari 1996 måste en sådan utbildning ha givits i fråga om transporter av gods på fordon med maximal tillåten vikt på över 3,5 ton, förutsatt att mängden förpackat gods överstiger det minimum som fastställts i marginalanteckning 10011 till ADR; sådana gränsvärden bör inte bara införas inom hela gemenskapen, utan de bör även skärpas och utsträckas till att gälla inrikestransporter.

Mot bakgrund av införandet av den inre, enhetliga transportmarknaden innebär skyldigheten att garantera tillfredsställande yrkesutbildning för alla som medverkar i transporter av farligt gods att alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att förbättra riskförebyggandet, inte bara vid internationella utan även vid inrikes transporter av sådant gods.

I syfte att bl.a. främja sådana harmoniserade system för utbildning av förare av fordon lastade med farligt gods som omfattar hela gemenskapen bör det införas enhetliga utbildningsprogram för sådana förare med användning av moderna metoder som är allmänt inriktade på deltagarnas aktiva inlärning.

Föreskrifter bör ges om utfärdande av ett utbildningsbevis som styrker att föraren uppfyller vissa minimikrav på yrkesutbildning; på detta sätt utfärdade utbildningsbevis måste erkännas inom hela gemenskapen.

Portugal har infört ett program för utbildning av förare av fordon som transporterar farligt gods, vilket löper till och med den 31 december 1995; av organisatoriska skäl kan Portugal inte förkorta den perioden, och denna medlemsstat skall följaktligen beviljas en tilläggsperiod av ett år för utbildning av dessa förare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändamål

Ändamålet med detta direktiv är att införa ett krav på intyg om genomgången yrkesutbildning, som skall utfärdas av den myndighet eller det organ som därtill utsetts av varje medlemsstat, varigenom det styrks att vederbörande har genomgått lämplig utbildning för transporter av farligt gods på väg.

Kravet på detta utbildningsbevis skall gälla förare som i nationell eller internationell vägtrafik transporterar farligt gods på fordon av följande slag:

- Fordon med en högsta tillåten vikt på mer än 3,5 ton och som transporterar sådant gods i kvantiteter som överstiger de tröskelvärden som fastställts i marginalanteckning 10011 i ADR. I fråga om sprängämnen och explosiva produkter gäller kravet alla fordon, oavsett deras högsta tillåtna vikt.

- Tankbilar eller fordonskombinationer, där det ingår cisterner eller tankvagnar med en kapacitet av mer än 3 000 liter och/eller med en högsta tillåten vikt på mer än 3,5 ton, om sådana fordon eller fordonskombinationer transporterar farligt gods eller går i trafik när det farliga godset har lossats men innan behållarna har rengjorts och/eller luftats ut.

Direktivet skall inte tillämpas på fordon som tillhör medlemsstaternas väpnade styrkor eller faller under deras ansvar.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

1. ADR: Europeiska överenskommelsen om internationella transporter av farligt gods på väg ADR, sluten i Genève den 30 september 1957, i den lydelse som gäller vid tidpunkten för detta direktivs antagande,

2. transport på väg: färd genomförd på allmän väg av fordon som används för transport av farligt gods,

3. förare: person som fått ansvaret att köra fordonet, även för en kort period;

4. tankbil, fordonskombination, cistern: de objekt som avses i marginalanteckning 10014 i ADR,

5. farligt gods: de ämnen och produkter som avses i ADR,

6. yrkesutbildningsbevis: det intyg som föreskrivs i bilaga B.6 till ADR,

7. provisoriskt yrkesutbildningsbevis: ett intyg enligt bilaga B.6 till ADR med rubriken "Med tillämpning av artikel 4.2 i direktiv 89/684/EEG och giltigt endast vid transporter inom den medlemsstat som har utfärdat detta intyg."

Artikel 3

Efter överenskommelse med kommissionen får medlemsstaterna ge sådana förare dispens från hela eller delar av detta direktiv vilka endast är engagerade i inrikes transporter av gods som medför ringa fara eller miljörisk på grund av godsets speciella natur eller de små mängder som transporteras; dispensen kan förlängas med två år i taget.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter som fattar beslut med stöd av ovanstående stycke skall redovisa skälen för beslutet och lämna en underrättelse om beslutet till kommissionen, som i sin tur skall underrätta de övriga medlemsstaterna.

Artikel 4

Yrkesutbildning

1. Den utbildning som de förare som avses i artikel 1 behöver genomgå för att få ett bevis om genomgången yrkesutbildning skall meddelas i form av en teoretisk kurs, beledsagad av praktiska övningar och godkänd av en behörig myndighet.

Huvudmålet för denna utbildning är att göra berörda personer medvetna om riskerna med transporter av farligt gods och meddela de grundläggande kunskaper som behövs för att de skall kunna minimera olycksrisken och, om en olycka ändå inträffar, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda sig själva och miljön samt begränsa följderna av olyckan.

Denna utbildning skall omfatta åtminstone de ämnesområden som är förtecknade i bilagan.

För att få yrkesutbildningsbeviset skall kandidaterna avlägga ett prov som godkänts av den behöriga myndigheten, som skall garantera att examinatorerna är oberoende.

2. Medlemsstaterna får bevilja provisoriskt yrkesutbildningsbevis till förare som för första gången ansöker om det under de sex månader som föregår dagen för detta direktivs genomförande utan att förarna har genomgått den kurs och avlagt det prov som föreskrivits i punkt 1, på villkor att förarna kan styrka att de varit yrkesverksamma med transporter av farligt gods under femårsperioden närmast före dagen för direktivets genomförande.

Säsongmässig friställning, semester och avbrott i anställning på högst sex månader under en tolvmånadersperiod eller på tillsammans 18 månader under hela anställningsperioden är tillåtna.

Det utbildningsbevis som avses i första stycket skall vara giltigt endast för godstransporter inom den medlemsstat som utfärdat det. Det skall upphöra att gälla den 31 december 1996.

3. En medlemsstat får kräva att förare som arbetar med transporter av farligt gods i fordon, registrerade i denna medlemsstat, skall genomgå en mer omfattande utbildning än den som föreskrivs i bilagan. Den får ges i form av den utbildning som redan tillhandahålls i medlemsstaten eller som samma stat beslutar att införa.

4. Intyg, som medlemsstaterna med stöd av existerande nationella föreskrifter utfärdat före dagen för detta direktivs genomförande och vilkas likvärdighet med åtminstone kraven i detta direktiv har bekräftats av kommissionen, skall erkännas som utbildningsbevis enligt detta direktiv tills de upphör att gälla, dock inte för längre tid än fem år.

Artikel 5

1. Det yrkesutbildningsbevis som avses i artikel 1 skall gälla i fem år.

2. Utbildningsbevisets giltighetstid får förlängas med fem år i taget, om innehavaren

a) under året innan beviset löper ut har genomgått en repetitionskurs som godkänts av den behöriga myndigheten och avlagt godkänt prov under myndighetens överinseende, eller

b) kan styrka för den behöriga myndigheten att han varit verksam inom detta yrke oavbrutet sedan hans utbildningsbevis utfärdades eller förlängdes senaste gången; säsongmässig friställning, semester och avbrott i anställning på högst sex månader under en tolvmånadersperiod är tillåtna.

3. En medlemsstat får föreskriva kortare giltighetstid för yrkesutbildningsbevis som innehas av förare som transporterar farligt gods i fordon registrerade i denna medlemsstat.

Artikel 6

Utan att det påverkar vad som sägs i artikel 4.2 skall samtliga medlemsstater erkänna de yrkesutbildningsbevis som avses i artikel 1 och som utfärdats av en annan medlemsstat.

Artikel 7

1. Det förfarande som föreskrivs i punkt 2 skall tillämpas vid sådana ändringar av detta direktiv som görs för att

- beakta framtida ändringar av ADR,

- anpassa direktivet till vetenskapliga och tekniska framsteg på de områden som det omfattar.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8

Ikraftträdande

Förare av fordon som transporterar farligt gods måste ha bevis om yrkesutbildning senast den

a) 1 juli 1992

- för transport av farligt gods i cisterner vid användning av tankbilar eller fordonskombinationer som innehåller cisterner eller tankvagnar med en total kapacitet av mer än 3 000 liter,

- för transport av sprängämnen,

b) 1 januari 1995 för alla andra slag av transporter enligt artikel 1.

I fråga om förare av fordon registerade i Portugal skall dock den 1 januari 1995 ersättas med den 1 januari 1996.

En medlemsstat får, i fråga om förare som är verksamma med transporter av farligt gods i fordon som är registrerade i den medlemsstaten, fastställa tidsfrister som löper ut tidigare än de som föreskrivs i första stycket.

Artikel 9

1. Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Kommissionen skall före den 1 september 1990 tillställa kommissionen en rapport om varje medlemsstats tillämpning av detta direktiv, vid behov tillsammans med förslag till ändringar.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

() EGT nr C 322, 15.12.1988, s. 11.

() EGT nr C 47, 27.2.1989, s. 182.

() EGT nr C 56, 6.3.1989, s. 27.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNESOMRÅDEN SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 4

De kunskaper som krävs för att få yrkesutbildningsbevis måste omfatta åtminstone följande ämnesområden:

a) Allmänna krav vid transport av farligt gods.

b) Huvudtyper av risker.

c) Förebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder med avseende på olika slags risker.

d) Åtgärder efter olyckshändelse (första hjälpen, trafiksäkerhet, elementära kunskaper om skyddsutrustningens handhavande osv.).

e) Skyltning och märkning för att ange faran.

f) Vad en fordonsförare bör och inte bör göra under transport av farligt gods.

g) Ändamål med och sätt att använda teknisk utrustning på fordon som används vid transporter av farligt gods.

h) Förbud mot blandad last i samma fordon eller behållare.

i) Försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid lastning och lossning av farligt gods.

Förare av fordon som transporterar gods i förpackningar måste även ha kunskaper om följande för att få yrkesutbildningsbevis:

j) Hantering och stuvning av förpackningar.

Förare av fordon som transporterar gods i cisterner måste även ha kunskaper om följande för att få yrkesutbildningsbevis:

k) Kunskaper om hur sådana fordon uppträder som transporterar cisterner och drar tankvagnar på väg, däribland lastens rörelser.

Top