Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0526

89/526/EEG: Rådets beslut av den 18 september 1989 om att på gemenskapens vägnar anta resolutionen tagen av FN:s ekonomiska kommission för Europa om åtgärder för tekniskt bistånd vid genomförandet av Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor

OJ L 273, 22.9.1989, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 82 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 82 - 83
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 106 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 157 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 157 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/526/oj

31989D0526

89/526/EEG: Rådets beslut av den 18 september 1989 om att på gemenskapens vägnar anta resolutionen tagen av FN:s ekonomiska kommission för Europa om åtgärder för tekniskt bistånd vid genomförandet av Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 273 , 22/09/1989 s. 0027 - 0028
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0082
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0082


RÅDETS BESLUT av den 18 september 1989 om att på gemenskapens vägnar anta resolutionen tagen av FN:s ekonomiska kommission för Europa om åtgärder för tekniskt bistånd vid genomförandet av Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor (89/526/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

med beaktande av följande:

Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor antogs av gemenskapen genom förordning (EEG) nr 1262/84(1) och trädde i kraft den 12 september 1987.

Resolutionen från landtransportkommittén FN:s ekonomiska kommission för Europa om åtgärder för tekniskt bistånd vid genomförandet av Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor har som syfte att underlätta internationell handel genom att förse utvecklingsländer, på deras begäran och på gemensamt överenskomna villkor, med allt det tekniska bistånd som bedöms nödvändigt för att kunna genomföra denna konvention.

Det ligger i gemenskapens intresse att underlätta internationell handel genom harmonisering av gränskontroller av varor.

Resolutionen i fråga får antas av gemenskapen med omedelbar verkan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Resolutionen som antogs av landtransportkommitén inom FN:s ekonomiska kommission för Europa den 4 februari 1983 om åtgärder för tekniskt bistånd vid genomförandet av Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor antas härmed på gemenskapens vägnar med omedelbar verkan.

Resolutionstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall utse den person som bemyndigas att till FN:s ekonomiska kommission för Europas verkställande sekreterare anmäla att gemenskapen, med omedelbar verkan, antagit den resolution som avses i artikel 1.

Utfärdat i Bryssel den 18 september 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

(1) EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 1.

ÅTGÄRDER FÖR TEKNISKT BISTÅND VID GENOMFÖRANDET AV INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM HARMONISERING AV GRÄNSKONTROLLER AV VAROR RESOLUTION nr 230 Antagen den 4 februari 1983 av kommittén för inrikes transporter

LANDTRANSPORTKOMMITTÉN

SOM ERINRAR SIG Internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor (Genève 1983),

SOM UTTRYCKER SIN ÖNSKAN att största möjliga antal länder bör kunna ansluta sig till konventionen och att dess bestämmelser snarast bör genomföras och få sin verkan,

SOM REKOMMENDERAR att de fördragsslutande parterna till konventionen bör eftersträva att förse utvecklingsländerna, på deras begäran och på gemensamt överenskomna villkor, med allt det tekniska bistånd som bedöms nödvändigt för genomförandet av denna konvention,

ANMODAR FN:s ekonomiska kommission för Europas verkställande sekreterare att uppmärksamma denna resolution för andra regionala ekonomiska kommissioner och behöriga organ inom Förenta nationerna och uppmana dem att ta hänsyn till den när de förbereder och verkställer sina program för tekniskt bistånd,

ANMODAR regeringarna att till verkställande sekreteraren anmäla, om möjligt till den 1 april 1985, huruvida de godkänner denna resolution, och

ANMODAR verkställande sekreteraren att cirkulera de svar som erhållits från regeringarna.

Top