Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0345

89/345/EEG: Rådets beslut av den 3 maj 1989 om att bemyndiga medlemsstaterna att anta en ändring av Tullkonventionen om ATA-carnet för tillfällig införsel av varor (ATA-konventionen)

OJ L 142, 25.5.1989, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 44 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 44 - 44
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 62 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/345/oj

31989D0345

89/345/EEG: Rådets beslut av den 3 maj 1989 om att bemyndiga medlemsstaterna att anta en ändring av Tullkonventionen om ATA-carnet för tillfällig införsel av varor (ATA-konventionen)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 25/05/1989 s. 0020 - 0020
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0044
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0044


RÅDETS BESLUT av den 3 maj 1989 om att bemyndiga medlemsstaterna att anta en ändring av Tullkonventionen om ATA-carnet för tillfällig införsel av varor (ATA-konventionen) (89/345/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Medlemsstaterna är avtalsslutande parter till Tullkonventionen om ATA-carnet för tillfällig införsel av varor (ATA-konventionen), utfärdad i Bryssel den 6 december 1961. I avsaknad av en bestämmelse som tillåter anslutning är Gemenskapen inte en fördragsslutande part till konventionen.

En rekommendation till ändring av nämnda konvention antogs på initiativ av vissa medlemsstater vid det första möte som de avtalsslutande parterna höll den 26 november 1987. Ändringen avsåg den bilaga till konventionen som innehåller förlagan till ATA-carneten. Tullsamarbetsrådets generalsekreterare underrättade de avtalsslutande parterna om denna rekommendation den 4 november 1988.

Gemenskapens regler tillåter användningen av ATA-carneter för temporär import av varor enligt artiklarna 12 och 14 i kommissionens förordning (EEG) nr 1751/84 av den 13 juni 1984 om fastställande av vissa föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3599/82 om ordningen för import(1). Användandet av ATA-carneter underlättar fullföljandet av formaliteter för den temporära importen av varor och medför fördelar för internationell affärsverksamhet. Den rekommenderade ändringen faller därför inom gemenskapens kompetensområde under den gemensamma handelspolitiken. För att ändringen skall kunna träda i kraft bör medlemsstaterna bemyndigas att anta den i avvaktan på införandet i ATA-konventionen av bestämmelser om en tullunion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Medlemsstaterna bemyndigas att godkänna ändringen av Tullkonventionen om ATA-carnet för tillfällig införsel av varor (ATA-konventionen), utfärdad i Bryssel den 6 december 1961, särskilt avseende bilagan innehållande förlagan till ATA-carneten.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1989.

På rådets vägnar

P. SOLBES

Ordförande

(1) EGT nr L 171, 29.6.1984, s. 1.

Top