Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0339

89/339/EEG: Rådets beslut av den 3 maj 1989 om att på gemenskapens vägnar anta Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 5 juni 1962 om tullbehandling av polletterat resgods transporterat på järnväg, ändrad den 21 juni 1988

OJ L 142, 25.5.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 41 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 41 - 43
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 79 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 130 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 167 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/339/oj

31989D0339

89/339/EEG: Rådets beslut av den 3 maj 1989 om att på gemenskapens vägnar anta Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 5 juni 1962 om tullbehandling av polletterat resgods transporterat på järnväg, ändrad den 21 juni 1988

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 25/05/1989 s. 0007 - 0009
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0041
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0041


RÅDETS BESLUT av den 3 maj 1989 om att på gemenskapens vägnar anta Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 5 juni 1962 om tullbehandling av polletterat resgods transporterat på järnväg, ändrad den 21 juni 1988 (89/339/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Den 21 juni 1988 antog Tullsamarbetsrådet ändringar av rekommendationen av den 5 juni 1962, varigenom dels införs en ny blankettförlaga för tulldeklaration av polletterat resgods, dels ges möjlighet för tullunioner eller ekonomiska unioner att anta rekommendationen.

Den nya blankettförlagan för tulldeklaration av polletterat bagage godkändes av Tullsamarbetsrådet på förslag av gemenskapen. Denna blankettförlaga överensstämmer med det utkast gemenskapen lagt fram och har till syfte att uppdatera innehållet i tulldeklarationer för polletterat resgods och att underlätta att detta dokument införs i länder som hittills inte kunnat använda det.

Ändringarna är av grundläggande intresse för gemenskapen som därför bör anta rekommendationen av den 5 juni 1962 med ändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 5 juni 1962 om tullbehandling av polletterat resgods transporterat på järnväg, ändrad den 21 juni 1988, antas härmed på gemenskapens vägnar och träder i kraft omedelbart.

Texten till rekommendationen bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den person som skall få befogenhet att underrätta Tullsamarbetsrådets generalsekreterare om gemenskapens antagande av den rekommendation som avses i artikel 1.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1989.

På rådets vägnar

P. SOLBES

Ordförande

TULLSAMARBETSRÅDETS REKOMMENDATION av den 5 juni 1962 om tullbehandling av polletterat resgods transporterat på järnväg (ändrad den 21 juni 1988)

TULLSAMARBETSRÅDET

FINNER att de ansträngningar järnvägsmyndigheterna gör för att garantera effektivitet i den internationella transporten av polletterat resgods förtjänar att stödjas,

ÖNSKAR att för detta ändamål underlätta snabb hantering av detta resgods genom en förenkling av tullformaliteterna,

och FINNER att passagerare så långt som möjligt inte bör behöva anmäla sig personligen till tullmyndigheten i avgångs- och bestämmelseländerna för att få sitt polletterade resgods klarerat och att de bör kunna få ut sitt resgods omedelbart vid ankomsten till sin bestämmelseort,

REKOMMENDERAR därför att medlemmar av rådet och tullunioner och ekonomiska unioner tillämpar följande bestämmelser vad gäller polletterat resgods:

1. För att påskynda tullformaliteterna skall passagerare ha möjligheten att göra en deklaration på den bifogade blanketten när de polletterar sitt resgods hos järnvägsmyndigheterna.

2. Blanketten skall vara tryckt antingen på baksidan av den fraktsedel som järnvägsmyndigheterna utfärdar eller på ett särskilt blad som skall klistras fast på fraktsedeln. Blanketten skall vara tryckt på språket i avgångslandet (eller på ett av de officiella språken) men passageraren skall ha möjlighet att erhålla en översättning till ett annat språk.

3. Om så begärs, skall deklarationen visas upp av järnvägsmyndigheterna för tullmyndigheterna i avgångs- och bestämmelselandet.

4. Den skriftliga deklarationen skall anses ersätta den deklaration som vanligen begärs av passagerarna och skall ha samma verkan som denna.

5. Tullmyndigheterna skall, så långt de anser det möjligt, avstå från att undersöka innehållet i resgods som omfattas av en skriftlig deklaration.

6. Om tullmyndigheterna avstår från undersökning av resgodsets innehåll skall det omedelbart frigöras till järnvägsmyndigheterna för vidare transport till bestämmelseorten.

7. Tullmyndigheterna skall ha rätt att besluta om alla kontrollåtgärder de anser nödvändiga för att undvika missbruk.

UTAN HINDER AV bestämmelserna i punkt 1 ovan och om så är lämpligt får deklarationsblanketten anpassas genom överenskommelse mellan tullförvaltningar.

RÅDET uppmanar de medlemmar och tullunioner och ekonomiska unioner som antar denna rekommendation att meddela rådets generalsekreterare och ange dagen och villkoren för dess genomförande. Generalsekreteraren kommer att vidarebefordra dessa upplysningar till medlemsstaternas tullförvaltningar, till tullunioner och ekonomiska unioner samt till Internationella järnvägsunionen.

Bilaga

TULLDEKLARATION FÖR POLLETTERAT RESGODS

1. JAG DEKLARERAR HÄRMED

a) att det resgods som anges nedan endast innehåller artiklar för personligt bruk som normalt används vid resa, såsom kläder, hushållslinne, toalettartiklar, böcker och sportutrustning samt att dessa artiklar inte importeras i kommersiellt syfte,

b) att resgodset inte innehåller

- livsmedel, tobak, alkoholhaltiga drycker, anetol, skjutvapen, vapen, ammunition, sprängämnen, narkotika, levande djur, växter, radiosändare eller -sändare/mottagare, valuta, skyddade arter och produkter av arter som är skyddade enligt Washingtonkonventionen av den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda växter och djur, artiklar som i bestämmelselandet är förbjudna i lag till skydd för allmän moral och sedlighet,

- varor avsedda för distribution, avgiftsfritt eller ej eller för yrkesmässiga eller kommersiella syften,

- varor inköpta eller mottagna av mig själv utanför mitt hemlands tullområde och som ännu inte har deklarerats för tullmyndigheterna i det land där jag har min permanenta hemvist (detta förbud gäller endast vid återkomst till det land där man har sin permanenta hemvist).

2. JAG BEFULLMÄKTIGAR HÄRMED järnvägsmyndigheterna att genomföra alla tullformaliteter.

3. JAG ÄR MEDVETEN OM att ett falskt intygande medför att jag kan åtalas och att mitt resgods kan tas i beslag.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top