Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0242

89/242/EEG: Rådets beslut av den 5 april 1989 om ändring av beslut 78/774/EEG om vissa tredje länders verksamhet på området för sjötransporter av gods

OJ L 97, 11.4.1989, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 162 - 162
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 162 - 162
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 276 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/242/oj

31989D0242

89/242/EEG: Rådets beslut av den 5 april 1989 om ändring av beslut 78/774/EEG om vissa tredje länders verksamhet på området för sjötransporter av gods

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 097 , 11/04/1989 s. 0047 - 0047
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0162
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0162


RÅDETS BESLUT av den 5 april 1989 om ändring av beslut 78/774/EEG om vissa tredje länders verksamhet på området för sjötransporter av gods (89/242/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens utkast till beslut (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Beslut 78/774/EEG () fastställer grundvalarna för ett informationssystem om vissa tredje länders verksamhet på området för sjötransporter av gods.

I artikel 2 i det beslutet fastställs att beslut om tillämpning av informationssystemet på flottor från tredje land skall fattas enhälligt.

Det är nödvändigt att ändra detta förfarande med hänsyn till omarbetningen av artikel 84.2 i fördraget, vilken föreskriver röstning med kvalificerad majoritet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 punkt 1 i beslut 78/774/EEG skall ersättas med följande:

"1. Rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om vilka tredje länders flottor som informationssystemet gemensamt skall tillämpas på."

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 april 1989.

På rådets vägnar

M. CHAVES GONZALEZ

Ordförande

() EGT nr C 28, 3.2.1989, s. 10.

() EGT nr C 69, 20.3.1989.

() EGT nr C 71, 20.3.1989, s. 25.

() EGT nr L 258, 21.9.1978, s. 35.

Top