Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2919

Rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten

OJ L 280, 22.10.1985, p. 4–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2919/oj

31985R2919

Rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 280 , 22/10/1985 s. 0004 - 0007
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0106
Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 4 s. 0005
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0106
Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 4 s. 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

De sex stater som är parter i den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen, närmare bestämt fem medlemsstater i Europeiska gemenskaperna (Belgien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien) samt Schweiz, har ändrat konventionen genom tilläggsprotokoll 2, undertecknat i Strasbourg den 17 oktober 1979.

Detta tilläggsprotokoll stadgar att endast fartyg som tillhör Rhensjöfarten skall ha rätt att transportera gods och personer mellan två punkter belägna vid de farbara inre vattenvägar som åsyftas i artikel 3 första stycket i konventionen. Fartyg anses tillhöra Rhensjöfarten om de medför ett dokument som utfärdats av den behöriga myndigheten.

Protokollet om undertecknande av ovan nämnda tilläggsprotokoll föreskriver att det dokument som intygar att ett fartyg tillhör Rhensjöfarten skall utfärdas av behörig myndighet i berörd stat enbart till fartyg som har ett verkligt samband med den staten. Bedömningen av om ett sådant samband finns skall grundas på lika behandling av de fördragsslutande staterna. Enligt villkoren i protokollet om undertecknande skall fartyg som har ett verkligt samband med vilken som helst av medlemsstaterna ges samma behandling. Dessa andra medlemsstater likställs därför med de fördragsslutande staterna.

De fördragsslutande staterna har inom den centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCR) utarbetat tillämpningsföreskrifter som fastställer villkoren för utfärdande av detta dokument. I ett beslut av den 8 november 1984 har rådet, på förslag av kommissionen, fastställt det gemensamma tillvägagångssätt enligt vilket de medlemsstater som är fördragsslutande parter i konventionen har antagit dessa föreskrifter i form av en resolution från CCR.

För att kunna säkerställa att tillämpningsföreskrifterna sätts i kraft i hela gemenskapen är det nödvändigt att införliva dem i gemenskapsrätten genom en förordning, som antas av rådet i enlighet med artikel 75 i fördraget och som fastställer de detaljbestämmelser som behövs för att gemenskapens regler och förfaranden skall kunna beaktas.

Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall sända till kommissionen ett exemplar av den information som de, enligt denna förordning, sänder till CCR.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Föreskrifterna i bilagan skall vara tillämpliga inom gemenskapen i enlighet med föreskrifterna i denna förordning.

Artikel 2

1. Vid tillämpning av artiklarna 2.4 och 8.1 i bilagan skall varje medlemsstat samtidigt till kommissionen sända den information som den enligt dessa föreskrifter skall sända till CCR.

2. Vid tillämpning av artikel 3.4 första meningen i bilagan skall den berörda medlemsstaten också sända kommissionen ett exemplar av akten angående sin begäran om samråd med CCR.

Artikel 3

Om CCR skulle överväga att ställa upp de allmänna villkor som avses i artikel 3.4 andra meningen i bilagan, skall rådet med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen besluta om vilken gemensam ståndpunkt de medlemsstater som också är fördragsslutande parter i konventionen skall inta inom CCR.

Rådet skall på lämpligt sätt införa dessa villkor på gemenskapsnivå, i enlighet med den ordning som angivits i första stycket.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7.2 i bilagan skall dock inte tillämpas förrän den 1 februari 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 17 oktober 1985.

På rådets vägnar

J. F. POOS

Ordförande

() EGT nr C 262, 14.10.1985.

() EGT nr C 169, 8.7.1985, s. 7.

BILAGA

FÖRORDNING OM TILLÄMPNING av föreskrifterna i artikel 2 tredje stycket i den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen, samt av punkterna 1 och 3 i protokollet om undertecknande av tilläggsprotokoll 2 av den 17 oktober 1979 till ovannämnda konvention

Artikel 1

Vid tillämpning av denna förordning skall de stater som avses i punkt 3 första meningen i protokollet om undertecknande av tilläggsprotokoll 2 av den 17 oktober 1979 till den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen likställas med de stater som är parter i denna konvention. Uttrycket "fördragsslutande stat" i denna förordning skall alltid omfatta var och en av dessa likställda stater.

Artikel 2

1. Endast myndigheterna i den fördragsslutande stat där ett fartyg är registrerat i ett offentligt register skall ha behörighet att utfärda och återkalla det dokument som föreskrivs i artikel 2 tredje stycket i den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen och som fastställer att fartyget tillhör Rhensjöfarten.

2. Om det inte finns något offentligt register eller om ett fartyg inte är registrerat i någon fördragsslutande stat är myndigheterna i den fördragsslutande stat där fartygets ägare eller, om det ägs av ett partrederi, den av partredarna som först ansöker om det dokument som avses i föregående stycke, har hemvist, stadigvarande bostad eller säte, ensamma behöriga att utfärda, upphäva eller återkalla dokumentet.

3. Detta dokument kan antingen vara ett särskilt dokument i enlighet med artikel 2 tredje stycket i den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen eller en påskrift på ett annat dokument som redan har utfärdats för fartyget, med innebörden att fartyget tillhör Rhensjöfarten.

4. Varje fördragsslutande stat skall genom den centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen delge övriga fördragsslutande stater en förteckning över de behöriga myndigheter som den utsett.

Artikel 3

1. Det dokument som avses i artikel 2.1 får endast utfärdas för ett fartyg om fartygets ägare

a) är en fysisk person, medborgare i någon av de fördragsslutande staterna och med hemvist eller stadigvarande bostad i en fördragsslutande stat, eller

b) är en offentligrättslig juridisk person, som har bildats enligt rättsordningen i en fördragsslutande stat och med säte i denna stat, eller

c) är en privaträttslig juridisk person eller ett bolag, som

aa) är etablerad i en fördragsslutande stat enligt dess rättsordning,

bb) har sitt säte och sitt huvudsakliga driftsställe, samt den plats varifrån driften av fartyget leds i denna fördragsslutande stat, och

cc) förvaltas och leds av personer varav flertalet är medborgare i fördragsslutande stater och har hemvist eller stadigvarande bostad och, om det gäller juridiska personer, säte i någon av dessa stater.

2. Inga dokument får emellertid utfärdas för ett fartyg som tillhör en privaträttslig juridisk person eller ett bolag som är så sammansatt att de personer som direkt eller indirekt har en majoritetsandel i företaget eller som innehar flertalet av de röstberättigande andelarna eller flertalet av rösterna, inte är medborgare i någon fördragsslutande stat eller inte har hemvist, säte eller stadigvarande bostad i någon av dessa stater.

3. I fråga om förtroendeuppdrag eller liknande arrangemang skall ovan angivna villkor också uppfyllas av de personer för vilkas räkning sådana transaktioner utförs.

4. En fördragsslutande stat får i undantagsfall, efter samråd med den centrala kommissionen, medge undantag från det krav på majoritet som anges i punkterna 1 c cc och 2 ovan, på villkor att detta inte inverkar på syftet med tilläggsprotokoll 2 till den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen. Den centrala kommissionen får fastställa de allmänna villkoren för medgivande av undantag.

Artikel 4

1. Om ett fartyg ägs av ett partrederi, skall den eller de partredare som innehar flertalet av andelarna i partrederiet och som leder verksamheten uppfylla de villkor som anges i artikel 3.

2. Om det finns privaträttsliga juridiska personer eller bolag bland de berörda partredarna skall de personer som förvaltar och leder dessa företag och de personer som direkt eller indirekt har andelar i företagen vara medborgare i fördragsslutande stater och ha hemvist, säte eller stadigvarande bostad i någon av dessa stater.

Artikel 5

1. Den som använder ett fartyg skall också uppfylla samma villkor som ägaren för att få det dokument som anges i artikel 2.1 för det fartyg som han använder.

2. Myndigheterna i den fördragsslutande stat där den som använder fartyget har hemvist eller stadigvarande bostad eller där företaget har sitt säte är behöriga att utfärda och återkalla dokumentet i fråga.

Artikel 6

1. Fartygets ägare, partredare eller användare skall hos den behöriga myndigheten ansöka om det dokument som avses i artikel 2.1 och skall sanningsenligt lämna alla de upplysningar som behövs för detta ändamål.

2. Fartygets ägare, partredare eller användare skall, såvitt det gäller honom, omgående och skriftligen informera den behöriga myndighet som utfärdat dokumentet om alla ändringar i de omständigheter som legat till grund för utfärdande av dokumentet.

3. De behöriga myndigheterna får när som helst kontrollera om villkoren i artiklarna 3, 4 och 5 fortfarande är uppfyllda. Om detta inte är fallet skall de återkalla dokumentet.

Artikel 7

1. Det dokument som intygar att fartyget tillhör Rhensjöfarten skall identifiera fartyget, dess ägare och, i förekommande fall, användaren genom att bl.a. ange

- fartygets namn, nummer, registreringsort, typ och kategori,

- ägarens och, i förekommande fall, användarens namn, firma, hemvist, stadigvarande bostad eller säte.

2. Dokumentet skall förvaras ombord på fartyget och skall på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheterna.

Artikel 8

1. De fördragsslutande staterna skall anta de föreskrifter som behövs för tillämpning av denna förordning, särskilt då det gäller förfarande och bevisbörda. Dessa föreskrifter skall anmälas till övriga fördragsslutande stater genom den centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen.

2. För att kunna säkerställa att denna förordning tillämpas skall de behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna samarbeta inom ramen för sin nationella lagstiftning och översända nödvändig information till varandra, med förbehåll för skyddet för affärshemligheter.

Artikel 9

1. Denna förordning träder i kraft samma dag som tilläggsprotokoll 2 till den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen, undertecknat i Strasbourg den 17 oktober 1979, träder i kraft.

2. Föreskriften i artikel 7.2 i denna förordning skall emellertid tillämpas först då övergångsperioden på två år från ikraftträdandet löpt ut.

3. Denna förordning får ändras eller kompletteras enligt samma förfarande som användes då den antogs.

Top