Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R3626

Rådets förordning (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984 om ändring i förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

OJ L 335, 22.12.1984, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 224 - 224
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 224 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 103 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 103 - 103
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3626/oj

31984R3626

Rådets förordning (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984 om ändring i förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 22/12/1984 s. 0004 - 0004
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0103
Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0224
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0103
Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0224


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984 om ändring i förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 84/647/EEG () föreskrivs att transportörer som fraktar gods för egen eller annans räkning får använda hyrda fordon.

Definitionen av godstransporter på väg för egen räkning i artikel 9 i förordning nr 11 () omfattar inte användning av hyrda fordon; denna förordning behöver därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Första strecksatsen i artikel 9 i förordning nr 11 skall ersättas med följande:

"- Godset skall transporteras med fordon som företaget äger, har köpt på avbetalning eller hyr, i det senare fallet förutsatt att fordonen uppfyller villkoren i artikel 2 i direktiv 84/647/EEG (1).

(1) EGT nr L 335, 22.12.1984, s. 72."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1984.

På rådets vägnar

J. BRUTON

Ordförande

() EGT nr C 10, 16.1.1984, s. 91.

() EGT nr C 35, 9.2.1984, s. 19.

() EGT nr L 335, 22.12.1984, s. 72.

() EGT nr 52, 16.8.1960, s. 1121/60.

Top