EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0101

83/101/EEG: Rådets beslut av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

OJ L 67, 12.3.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 31 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/101/oj

31983D0101

83/101/EEG: Rådets beslut av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 12/03/1983 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0160
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0100
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0160
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0100


RÅDETS BESLUT av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (83/101/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av förklaringen av Europeiska gemenskapernas råd och av företrädarna för medlemsstaternas regeringar som sammanträdde i rådet den 22 november 1973 om Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(3), och

med beaktande av följande:

Detta program betonar bl.a. att marin förorening påverkar hela gemenskapen, såväl på grund av havets stora betydelse för arternas bevarande och utveckling som på grund av sjötransportens betydelse för en harmonisk ekonomisk utveckling av gemenskapen.

Vidare anges i detta program och rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(4) att vissa åtgärder skall genomföras av gemenskapen för att minska de olika typerna av marin förorening.

Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening föreskriver i synnerhet att beslut om lämpliga åtgärder bör fattas för att förhindra och minska förorening genom dumpning från fartyg och flygplan, förorening som orsakas av utforskningen och exploateringen av kontinentalsockeln, havsbottnen och underliggande lager samt förorening från landbaserade källor.

Genom beslut 77/585/EEG(5) godkände rådet Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening samt protokollet för förhindrandet av förorening av Medelhavet genom dumpning från fartyg och flygplan.

Gemenskapen deltog i förhandlingarna om slutandet av konventionsprotokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor.

Den 17 maj 1980 undertecknade gemenskapen det protokollet.

För att i den gemensamma marknadens verksamhet uppnå ett av gemenskapens syften i fråga om miljöskydd och skydd av livskvalitet, framstår det som nödvändigt att godkänna det protokollet.

Eftersom de särskilda befogenheter som krävs för att anta detta beslut inte har föreskrivits i fördraget, är det nödvändigt att åberopa artikel 235 i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor godkänns på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Protokollstexten är fogad till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall deponera handlingarna enligt bestämmelserna i artikel 16.4 i det protokoll som avses i artikel 1 i detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 1983.

På rådets vägnar

F. ZIMMERMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 8.1.1982, s. 3.

(2) EGT nr C 334, 20.12.1982, s. 136.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(4) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(5) EGT nr L 240, 19.9.1977, s. 1.

Top