Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0991

Kommissionens förordning (EEG) nr 991/79 av den 17 maj 1979 om fastställande av ett tabellschema och definitioner i samband med grundläggande statistiska undersökningar av vinodlingsområden och om upphävande av förordningarna nr 143 och nr 26/64/EEG

OJ L 129, 28.5.1979, p. 1–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 74 - 81
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 94 - 101
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 94 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 220 - 227
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 220 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2003; upphävd genom 32003R1402

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/991/oj

31979R0991

Kommissionens förordning (EEG) nr 991/79 av den 17 maj 1979 om fastställande av ett tabellschema och definitioner i samband med grundläggande statistiska undersökningar av vinodlingsområden och om upphävande av förordningarna nr 143 och nr 26/64/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 28/05/1979 s. 0001 - 0008
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0220
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 25 s. 0074
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0220
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0094
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0094


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 991/79 av den 17 maj 1979 om fastställande av ett tabellschema och definitioner i samband med grundläggande statistiska undersökningar av vinodlingsområden och om upphävande av förordningarna nr 143 och nr 26/64/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden(1), särskilt artikel 4.2 i denna,

med beaktande av förordning nr 24 om det gradvisa upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaden för vin(2), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EEG) nr 357/79 skall medlemsstaterna när de överlämnar resultaten av grundundersökningarna använda ett tabellschema som skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 8 i denna förordning.

För att säkerställa att uppgifterna i dessa tabeller är jämförbara är det nödvändigt att föreskriva vissa definitioner som avser grundundersökningarna.

Systemet med statistiska undersökningar av vinodlingsområdena enligt förordning (EEG) nr 357/79 ersätter det register över vinodlingsområden som föreskrivs i artikel 1 i förordning nr 24.

Det är därför nödvändigt att upphäva kommissionens förordning nr 143 som innehåller preliminära förfaranden för att utarbeta registret över vinodlingsområdena(3) och kommissionens förordning nr 26/64/EEG av den 28 februari 1964 om kompletterande bestämmelser för upprättande, bearbetning och uppdatering av registret över vinodlingsdistrikten(4) som nu har upphört.

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik och Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellerna för grundundersökningarna av vinodlingsområden skall ställas upp enligt bilaga 1 till denna förordning.

Artikel 2

1. De definitioner som avser grundundersökningarna anges i bilaga 2 till denna förordning.

2. Under förutsättning att de grundläggande statistiska undersökningarna omfattar situationen vid slutet av vinodlingsåret skall den areal som planterats, återplanterats eller ympats under det vinodlingsår som föregick undersökningen bedömas vara mindre än ett år gammal.

Artikel 3

Förordning nr 143 och nr 26/64/EEG upphävs från och med den 20 maj 1978.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 1979.

På kommissionens vägnar

François-Xavier ORTOLI

Vice ordförande

(1) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 124.

(2) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 989/62.

(3) EGT nr 127, 1.12.1962, s. 2789/62.

(4) EGT nr 48, 19.3.1964, s. 753/64.

BILAGA 1

TABELL 1

>Start Grafik>

FÖRETAG, BRUKAD VINODLINGSAREAL OCH BRUKAD JORDBRUKSAREAL, UPPDELAD PÅ TYP AV PRODUKTION OCH STORLEKSKLASS

Storleksklass på brukad vinodlingsareal (ha)AllaAreal planterad med druvsorter för framställning av vin TotaltFör framställning av kvalitetsviner (1)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Brukad vinodlingsareal (ha)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Areal med druvsorter för vinframställning (ha)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Areal för framställning av kvalitetsviner (ha)123456789 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 0,50 1 1 2 2 3 3 5 5 10 (b) 10 20 (a) (b) 20 30 (a) (b) 30 (a) (b) (a) För geografiska enheter får en enda storleksklass ≥ 10 ha användas för Frankrike och Italien. (b) För geografiska enheter får en enda storleksklass > 5 ha användas för Tyskland och Luxemburg. Storleksklass på brukad vinodlingsareal (ha)Areal planterad med druvsorter för framställning av vinFör annan vinframställingTotalt Därav för spritdrycke (c) Areal planterad med bordsdruvorFöretagBrukad jordbruksareal (ha)Areal för framställning av andra viner (ha)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Areal för framställning av spritdrycker (ha)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Areal planterad med bordsdruvor (ha)101112131415161718(c) Endast för areal med vin som måste användas för produktion av vissa spritdrycker som erhålls från vin med registrerad ursprungsbeteckning. Storleksklass på brukad vinodlingsareal (ha)Planterade vinstockar för ympningArealer för produktion av växtförädlingsmaterial för vinstockar PlantskolorModerplantorFöretagBrukad jordbruksareal (ha)Planterad areal (ha)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Plantskoleareal (ha)FöretagBrukad jordbruksareal (ha)Areal för moderplantor 192021222324252627(1) Kvalitetsviner fso: Kvalitetsviner med ursprung i bestända regioner.

>Slut Grafik>

TABELL 2

>Start Grafik>

FÖRETAG, BRUKAD VINODLINGSAREAL (a) OCH BRUKAD JORDBRUKSAREAL, INDELADE EFTER STORLEKSKLASS OCH PROCENTUELL ANDEL AV BRUKAD JORDBRUKSAREALFÖR VINODLING

2.1 Alla företag.

2.2 Företag vars hela areal används för framställning av kvalitetsviner fso.

2.3 Företag vars hela areal används för framställning av andra viner.

2.4 Företag vars hela areal används för produktion av bordsdruvor.

2.5 Andra företag som har arealer för vinstockar.

Storleksklass på brukad vinodlingsareal (1) (ha)AllaBrukad vinodlingsareal i % av Brukad jordbruksareal >0 Slut Grafik>

TABELL 3

>Start Grafik>

FÖRETAG OCH AREALER MED DRUVSORTER FÖR FRAMSTÄLLNING AV VIN INDELADE EFTER STORLEKSKLASS OCH PROCENTUELL ANDEL AV AREAL MED DRUVSORTER FÖR FRAMSTÄLLNING AV KVALITETSVINER FSO

Storleksklass på brukad vinodlingsareal (1) (ha)AllaAreal med druvsorter för framställning av kvalitetsviner fso i % av den totala arealen med druvsorter för vinframställning 0>0 Slut Grafik>

TABELL 4

>Start Grafik>

AREALER MED DRUVSORTER INDELADE EFTER SORT OCH VINSTOCKARNAS ÅLDER I HEKTAR

Druvans färg SortAllaÅldersklass (1) 12345678Slut Grafik>

TABELL 5

>Start Grafik>

AREALER MED DRUVSORTER FÖR FRAMSTÄLLNING AV VIN INDELADE EFTER PRODUKTIONSTYP OCH AVKASTNINGSKLASS, I HEKTAR

Geografisk enhetAllaFör framställning av kvalitetsviner fso TotaltAvkastningsklass (1)123451234567Geografisk enhetFör framställning av kvalitetsviner fso TotaltAvkastningsklass (*)123458910111213(1) Denna avkastningsklassificering (antal och gränser) kommer att upprättas senare.

>Slut Grafik>

BILAGA 2

I denna förordning avses med

a) företag:

en teknisk-ekonomiskt enhet med en enda ledning och som framställer jordbruksprodukter,

b) brukad jordbruksareal:

den totala arealen odlingsbar mark, permanent betesmark och ängsmark, mark med kontinuerliga skördar och trädgårdsareal,

c) brukad vinodlingsareal:

den totala arealen vinodling, i produktion eller ännu inte i produktion, avsedd för produktion av druvor och/eller växtförädlingsmaterial vilket var föremål för reguljär odling för att ge en marknadsmässig produkt,

d) areal planterad med druvsorter för framställning av kvalitetsviner:

areal med vinodling lämplig för framställning av kvalitetsviner framställda i särskilda områden (fso) enligt såväl bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 338/79 av den 5 februari 1979(1) och bestämmelserna för att genomföra denna förordning som nationella bestämmelser enligt artikel 19 av samma förordning,

e) areal planterad med druvsorter för framställning av annat vin:

areal med vinstockar för framställning av annat vin än kvalitetsviner fso,

f) vinodlingsår:

vinodlingsåret börjar den 1 september och slutar den 31 augusti,

g) växtförökningsmaterial för vinstockar, plantskolor, moderplantor för ympning:

enligt rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om marknadsföring av växtförökningsmaterial för vinstockar(2),

h) druvsorter för framställning av vin, druvsorter för bordsdruvor:

enligt rådets förordning nr 347/79 av den 5 februari 1979 om allmänna regler för klassificering av vinstockar(3).

(1) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 48.

(2) EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15.

(3) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 75.

Top